='".$param[TODAY]."' order by id desc"; break; case 'VERTHEIGTH': $querySQL="select count(*) as num from icerik where parent='".(int)$param[KOD]."' and type=2"; break; case 'ALTBIRIM': $querySQL="select kod,isim,name,type from icerik where parent='".(int)$param[KOD]."' and display=1 order by sira"; break; case 'PARENT': $querySQL="select parent,type from icerik where kod='".(int)$param[KOD]."'"; break; }//end switch $stmt = ociparse($conn,$querySQL); @ociexecute($stmt,OCI_DEFAULT); return $stmt; }//end function get function create_content($KOD,$PAGE='',$SIRA='',$PARENT='',$NAME='',$CODE='') { global $relative; global $conn; global $gwidth,$gheight; $param[KOD]=$KOD; if ($PAGE=='') { setCounter($param); $ICERIK=getBirimIcerik($param); $ust_text=" "; //if ($CODE!='0') //{ $ust_text.=" "; //}//end if $ust_text.="
Editöre Ulaşın ".stripslashes(str_replace("\\","",$ICERIK[birim_name]))."   $ICERIK[parent_name]
"; $orta_text=" "; if($CODE==$KOD) { $text.=" "; }//endif $orta_text.="
".displayBirimInfo($ICERIK[birim_no],$ICERIK[birim_adres],$ICERIK[birim_tel],$ICERIK[birim_homepage],$ICERIK[birim_email])."
"; if($CODE==$KOD) { $width='80%'; }//end if else { $width='100%'; }//end else $orta_text.=" "; if($CODE==$KOD && $ICERIK[guncel]==1)//root birimse duyurular ekrana gelir { $orta_text.=" "; }//endif $orta_text.="
".$ICERIK[birim_aciklama]."
".getGuncel($KOD)."
"; $alt_text="
Son Güncelleme: ".astarih($ICERIK[birim_songuncelleme])."
"; $text="
$ust_text

$orta_text
$alt_text
"; }//end if $PAGE=='' elseif ($PAGE=='ADMIN') { $text="
"; $stmt=get('EDITOR',$param); while(ocifetchinto($stmt,$row,OCI_ASSOC)) { $text.=" "; }//end while $text.="

".$NAME."

sayfalarının içeriği ile ilgili önerilerinizi aşağıdaki kişilere ulaştırabilirsiniz.

Yetkili Ki?i Yetki Alany Yleti?im
".$row[ISIM]." ".$row[SOYISIM]. " ".$row[BIRIM]." ".$row[KULLANICI_KODU]."".$NAME." sayfasina geri dönmek için tıklayınız
"; }//endif $ADMIN='ADMIN' return $text; }//end fucntion create_content function create_horizontal_menu($KOD,$PAGE='',$SIRA='',$PARENT='',$NAME='',$CODE) { global $relative; global $conn; global $gwidth; $text.=" "; $param[KOD]=$KOD; if ($PAGE=='') { setCounter($param); $ICERIK=getBirimIcerik($param); $text.=""; if($parent!='0') { $text.=""; }//end if else { $text.=""; }//end esle $text.="
Editöre Ulaşın $ICERIK[birim_name]   $ICERIK[parent_name]  

"; $text.="
"; if($CODE==$KOD) { $width='80%'; }//end if else { $width='100%'; }//end else $text.=" "; if($CODE==$KOD && $ICERIK[guncel]==1)//root birimse duyurular ekrana gelir { $text.=""; }//endif $text.="
" .$ICERIK[birim_aciklama]. " 
"; if ($KOD==103) { $text.=" "; } $text.="
" .getGuncel($KOD). "
"; $alt_text="
Son Güncelleme: ".astarih($ICERIK[birim_songuncelleme])."
"; }//end if $PAGE=='' elseif ($PAGE=='ADMIN') { $text.=displayAdminPage($NAME,$param); }//endif $ADMIN='ADMIN' return $text; }//end function create_horizontal_menu function create_vertical_menu($KOD,$PAGE='',$SIRA='',$PARENT='',$NAME='',$CODE) { global $relative; global $conn; global $gwidth; $text.=" "; $param[KOD]=$KOD; if ($PAGE=='') { setCounter($param); $ICERIK=getBirimIcerik($param); $text.=""; if ($parent!='0') { $text.=""; }//end if else { $text.=""; }//end esle $text.="
Editöre Ulaşın $ICERIK[birim_name]   $ICERIK[parent_name]  

"; if($CODE==$KOD) { $width='51%'; }//end if else { $width='82%'; }//end else $text.=" "; if($KOD==$CODE && $ICERIK[guncel]==1) { $text.=""; }//endif $text.="
 
" .$ICERIK[birim_aciklama]. "
    "; $stmt=get('ALTBIRIM',$param); while(ocifetchinto($stmt,$row,OCI_ASSOC)) { if($row[TYPE]!='2') { $text.="
  • $row[ISIM]
  • "; }//endif }//end while ocifreestatement($stmt); $text.= "
" .getGuncel($KOD). "
"; $alt_text="
Son Güncelleme: ".astarih($ICERIK[birim_songuncelleme])."
"; }//end if $PAGE=='' elseif ($PAGE=='ADMIN') { $text.=displayAdminPage($NAME,$param); }//endif $ADMIN='ADMIN' return $text; }//end function create_vertical_menu function getBirimIcerik($param) { $stmt=get('BIRIM',$param); ocifetchinto($stmt,$row,OCI_ASSOC+OCI_RETURN_LOBS); ocifreestatement($stmt); $ICERIK["parent"]=trim($row["PARENT"]);//birimin üst birim kodu $ICERIK[parent_name]=trim($row[PARENT_NAME]);//üst birimin ismi $ICERIK[birim_name]=trim($row[ISIM]);//birimin ismi $ICERIK[birim_no]=trim($row[NO]);//birim_numarasi $ICERIK[birim_adres]=$row[ADRES];//birimin adresi $ICERIK[birim_tel]=$row[TEL];//birimin telefonu $ICERIK[birim_homepage]=$row[HOMEPAGE];//birimin web sayfasy $ICERIK[birim_email]=$row[EMAIL];//birimin e-mail adresi $ICERIK[birim_logo]=$row[LOGO];//birimin logosu $ICERIK[birim_aciklama]= degiskeni_temizle($row[ACIKLAMA],"oku"); $ICERIK[birim_songuncelleme]=trim($row[SON_GUNCELLEME]); $ICERIK[type]=$row[TYPE]; $ICERIK[guncel]=$row[GUNCEL]; return $ICERIK; }//end fucntion getBirimIcerik function displayBirimInfo($birim_no,$birim_adres,$birim_tel,$birim_homepage,$birim_email) { $text=""; if ($birim_no!='0') { $text.=""; }//endif if (!is_null($birim_adres)) { if($birim_adres!='-') { $text.=""; } }//end if if(!is_null($birim_tel)) { if ($birim_tel!='-') { $text.=""; } }//end if if(!is_null($birim_homepage)) { if ($birim_homepage!='-') { $text.=""; } }//end if if(!is_null($birim_email)) { if ($birim_email!='-') { $text.=""; } }//end if $text.="
Bölüm Numarasy$birim_no
Posta Adresi$birim_adres
Telefon Numarasy$birim_tel
Web Sitesi$birim_homepage
E-posta Adresi$birim_email
"; return $text; }//end function displayBirimInfo function displayAdminPage($NAME,$param) { $text.="
"; $stmt=get('EDITOR',$param); while(ocifetchinto($stmt,$row,OCI_ASSOC)) { $text.=" "; }//end while $text.="

".$NAME."

sayfalarının içeriği ile ilgili önerilerinizi aşağıdaki kişilere ulaştırabilirsiniz.

Yetkili Ki?i Yetki Alany Yleti?im
".$row[ISIM]." ".$row[SOYISIM]." ".$row[BIRIM]." ".$row[KULLANICI_KODU]."".$NAME." sayfasina geri dönmek için tıklayınız
"; return $text; }//end function function setCounter($param) { global $conn; //counter i artyralym $stmt=get('COUNTER',$param); ocifetchinto($stmt,$row,OCI_ASSOC); ocifreestatement($stmt); $counter=$row[COUNTER]+1; //update counter $updateSQL="update icerik set counter='$counter' where kod='$param[KOD]'"; $stmt2=OCIParse($conn, $updateSQL); if(OCIExecute($stmt2, OCI_DEFAULT)) { OCICommit($conn); }//end if }//end fucntion setCounter function getMenuType($KOD) { $param[KOD]=$KOD; $stmt=get('MENU_TYPE',$param); ocifetchinto($stmt,$row,OCI_ASSOC); ocifreestatement($stmt); if($row[TYPE]==1)//özellik grubu oldu?undan 2 üstte çykmak lazym { $param[CODE]=$row[PPARENT]; $param[TYPE]=$row[PPTYPE]; }//end if elseif ($row[TYPE]==2)//birim oldu?undan parent yeterli { $param[CODE]=$row["PARENT"]; $param[TYPE]=$row[PTYPE]; }//end elseif elseif($row[TYPE]==3)//özellik oldu?undan 3 üstte çykmak lazym { $param[CODE]=$row[PPPARENT]; $param[TYPE]=$row[PPPTYPE]; }//end elseif elseif($row[TYPE]==4)//alt özellik oldu?undan 4 üste çykmak lazym { $param[CODE]=$row[PPPPARENT]; $param[TYPE]=$row[PPPPTYPE]; }//end elseif elseif($row[TYPE]==5)//alt dal oldu?undan 5 üste çykmak lazym { $param[CODE]=$row[PPPPPARENT]; $param[TYPE]=$row[PPPPPTYPE]; }//end elseif else //en üst düzey { $param[CODE]=$row[KOD]; $param[TYPE]=$row[TYPE]; }//end else return $param; }//end function getMenuType function getGuncel($KOD) { $text="
DUYURULAR
"; if(preg_match('/(23|24|27|28|30|31|32)/',$_GET['KOD'])) { $text.= ' '; } $param[KOD]=$KOD; $param[TODAY]=date('d/m/Y'); $stmt=get('GUNCEL',$param); while(ocifetchinto($stmt,$row,OCI_ASSOC)) { $text.=""; if($row[DISLINK]=='' && $row[LINK]!='-1') { $text.=""; }//end if elseif($row[DISLINK]!='') { $text.=""; }//end else else { $text.=""; }//end else $text.=""; }//end while ocifreestatement($stmt); $text.="
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Yerle?keleri Güvenlik Birimi duyurusu...
".degiskeni_temizle($row[METIN_TR],"oku")."".degiskeni_temizle($row[METIN_TR],"oku")."
".degiskeni_temizle($row[METIN_TR],"oku")."
"; return $text; }//end function getGuncel ?>