DERECE PROGRAMLARI

: İnanç Turizmi Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İnanç kaynaklı seyahatler, dini ve manevi değerlerin yönlendirdiği ya da dini miras alanları ile bağlantılı turizm, kültürel turizmin önemi giderek artan bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu program, inanç turizminin dinler ve kültürler arası diyaloğa ve barışa katkıda bulunma potansiyeli barındıran bir araç ve gerekli hassasiyetler dikkate alınarak yönetilmesi gereken bir alan olduğu gerçeğinden yola çıkılarak bu alana ilgi duyan ve kariyerini bu alanda yapmak isteyen lisans mezunlarına yönelik olarak hazırlanmıştır. İnanç turizmi alanında eğitim veren başka benzer programın olmayışı bu alana ilgi duyan kişilerin gerekli altyapıya sahip olmadan alanda hizmet sunmasına ve bunun sonucunda birtakım anlaşmazlıklar, çatışmalar ve sorunların ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Programın disiplinler arası yaklaşımı, farklı alanlardan gelen öğrencilere kendi ilgi alanları doğrultusunda gelişme olanağı sunacaktır. Bu yaklaşımla öğrenciler teori ve uygulama alanında yeterli bilgi düzeyine ulaşabilecek; konuyu din bilimleri, tarih, arkeoloji, turizm, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, işletme, pazarlama gibi farklı açılardan gerekli hassasiyet ve özenle ele almayı öğrenebileceklerdir.

Kazanılan Derece

İnanç Turizmi Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Birinci Düzey (Lisans) diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 55 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (ÜDS/KPDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL) ya da eşlenirliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından en az 50 almış olmak ya da DEU Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

İnanç Turizmi Yüksek Lisans Programının amacı; inanç turizminin barışa ve kültürler ve dinler arası diyaloga katkıları hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olan, din bilimleri, arkeoloji ile konaklama, yiyecek içecek, tur ve rehberlik hizmetleri gibi turizmin alt sektörleri hakkında temel bilgi sahibi olan, dini turizm alanında yerel ve küresel değişim ve gelişmeleri izleyerek edindiği bilgiler çerçevesinde yorum yapabilen, bu alanda çalışmak isteyen bireyler için gerekli olan anlayış ve hassasiyetlere sahip olan, yönetim, pazarlama, sanat tarihi, din bilimleri ve felsefesi, sosyoloji ve antropoloji alanlarında edindiği teorik bilgiyi sektörel uygulamalara aktarabilen, etik değerleri özümsemiş ve dolayısıyla dini turizm alanında görev alabilecek yöneticiler, girişimciler ve dini turizm alanında uzmanlaşan akademisyenler yetiştirmektir.
Program disiplinler arası bir yaklaşıma sahip olması nedeniyle Arkeoloji, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Temel İslam Bilimleri ile Turizm İşletmeciliği programlarının birlikte yürüteceği bir programdır. İnanç Turizmi Yüksek Lisans Programı turizm alanında temel bilgileri sunmasının yanı sıra öğrencilere din bilimleri alanında ve arkeoloji alanında da bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Turizm, din bilimleri ve arkeoloji alanında sunulacak dersler ilgili konuları yönetim, pazarlama, sanat tarihi, din bilimleri ve felsefesi, sosyoloji, antropoloji kapsamında ele alarak öğrencilere farklı bir bakış açısı kazandıracaktır. Programda öğrencilerin çok yönlü olarak bilgilendirilmesi için adı geçen disiplinlerden öğretim üyeleri uzmanlık alanları doğrultusunda dersler vermektedir. Program bünyesinde öğrencilerin proje ve tez ile ilgili çalışmalarına destek sağlayabilecek bir kütüphane, öğrenci ve ders kullanımındaki bilgisayar laboratuarları ve kablosuz ağ bağlantısı sunulmaktadır. Programın eğitim dili Türkçe dir.

Temel Program Kazanımları

1   Turizmin barışa ve kültürlerarası diyaloga katkılarını, turizm sektörünün işleyişi ve sistem içerisindeki aktörlerin rollerini de göz önüne alarak anlayabilme, analiz edebilme, sorgulayabilme, turizmin toplumlar arasındaki uzlaşma ve anlayışa katkılarını artıracak çözümler üretebilme,
2   İnanç turizminin turizm sektörü içindeki yerini ve önemini kavrayabilme, bu turizm türünün dinamiklerini makro ve mikro açılardan bütüncül bir bakış açısı ile anlayabilme, analiz edebilme, sorgulayabilme ve sorunların çözümlerine ilişkin karar verebilme,
3   Küresel ölçekte inanç sistemleri ve inanç temelli insan hareketlerinin tarihsel gelişimini ve işleyişini kavrayarak bu konuları önyargısız, tarafsız, bilimsel ve etik bir bakış açısı ile anlayabilme, analiz edebilme, sorgulayabilme ve sorunların çözümlerine ilişkin karar verebilme,
4   İnanç turizmi kapsamındaki konulara disiplinler arası bir yaklaşım ve bütüncül bir bakış açısı ile yaklaşarak bu alanda yaşanan gelişmeleri izleyebilme, yorumlayabilme, tartışabilme ve bilimsel çözümler üretebilme,
5   İnanç sistemlerinin ve turizm sektörünün temelinde yer alan bireysel ilişkilerin, grup ilişkilerinin, toplumsal ilişkilerin ve inanç amaçlı seyahat eden turistlerin davranışlarının temel niteliklerini anlayabilme, kültürel farklılıkları, çatışmaları algılayabilme, yorumlayabilme, karşıtlık ve sorunlara hoşgörü ve anlayış çerçevesinde barışcıl ve etik çözümler sunabilme,
6   Anadolu daki ve dünya üzerindeki farklı inanç sistemlerine ait arkeolojik sitelerin, yapıların, kutsal mekanların, festival ve etkinliklerin, destinasyonların tarihini ve turizm açısından önemini anlayabilme, analiz edebilme ve sürdürebilirlik kapsamında kültürel ve toplumsal değerlerini sorgulayabilme,
7   Dinler tarihi üzerine edindiği kapsamlı bilgileri inanç turizminin gelişimi ve turizm sektöründeki paydaşların toplumsal barışa ve kültürlerarası iletişim ve anlayışa katkılarını güçlendirecek yönde kullanabilme, öneriler getirebilme,
8   İnanç turizminin kendine özgü dinamiklerini ve gerektirdiği hassasiyetleri, bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin işleyişlerini makro ve mikro açılardan bütüncül bir bakış açısı ile anlayabilme, analiz edebilme, sorgulayabilme ve sorunların çözümlerine ilişkin karar verebilme,
9   İnanç turizmi alanında faaliyet gösterecek bir işletmeyi kurabilmek, yürütebilmek ve yönetebilmek için gerekli olan teorik bilgiyi edinme, edindiği bilgileri pratiğe uyarlayabilme ve inisiyatif kullanabilme,
10   Alanıyla ilgili konuları, disiplinler arası bir yaklaşımın getirdiği farklı ve bütüncül bakış açısı ile değerlendirebilme, etik ilkeleri benimseme ve bunu bilimsel duruş ve yaklaşımlarına yansıtarak farklı inanç ve fikirlere saygılı olabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı'na bağlı İnanç Turizmi Yüksek Lisans Programının mezunları kültür ve inanç turizmi konusunda ihtisaslaşmış seyahat acentalarında çalışabilir ya da yüksek öğrenim kurumlarının ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı İnanç Turizmi Yüksek Lisans Programında; a. 2 (iki) zorunlu program dersine ek olarak zorunlu olarak alınması gereken seminer ve uzmanlık alanı dersleri ile b. 26 (yirmialtı) seçimlik ders bulunmaktadır. c. Dört dönemde (iki yılda) tamamlanması öngörülen yüksek lisans programında öğrencilerin; birinci döneminde 1 (bir) zorunlu dersin yanında 5 (beş) seçimlik ders ve ikinci dönemde 1 (bir) zorunlu dersin yanında 4 (dört) seçimlik ders olmak üzere toplam 11 derse ek olarak Seminer ve Uzmanlık alanı derslerini de zorunlu olarak almaları gerekmektedir. Üçüncü ve dördüncü dönemler tez çalışmasına ayrılmıştır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TİN 5051 İNANÇ TURİZMİ VE BARIŞ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 25
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TİN 5053 HAC ALANLARI VE DESTİNASYONLARININ YÖNETİMİ VE PAZARLAMASI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 TİN 5081 İLK DÖNEM İSLAM TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 TİN 5057 SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPININ KORUNMASI, MUHAFAZA EDİLMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 TİN 5059 İNANÇ TURİZMİNDE EMNİYET VE GÜVENLİK SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 TİN 5061 İNANÇ TURİZMİNDE YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 TİN 5063 İNANÇ TURİZMİNDE ÖZEL GRUPLAR SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 TİN 5065 YEREL HALK VE ZİYARETÇİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 TİN 5067 ANA KONULARIYLA TEVRAT, İNCİL VE KURAN SEÇMELİ 3 0 0 5
G 9 TİN 5071 KİTAB-I MUKADDES VE ANADOLU SEÇMELİ 3 0 0 5
G 10 TİN 5073 ŞEHİR VE KÜLTÜR: İZMİR SEÇMELİ 3 0 0 5
G 11 TİN 5075 İSLAM DÜNYASINDA MABEDLER VE ZİYARETGAHLAR I SEÇMELİ 3 0 0 5
G 12 TİN 5077 ANADOLU İSLAM İNANÇ FARKLILIKLARI I SEÇMELİ 3 0 0 5
G 13 TİN 5079 KUTSAL OBJE VE MEKAN SEÇİMİNDE FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER SEÇMELİ 3 0 0 5
G 14 TİN 5069 DİNLERDE HAC İBADETİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 15 TİN 5055 İNANÇ ETKİNLİKLERİ VE FESTİVALLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 TİN 5198 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 TİN 5196 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 20
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TİN 5032 HİNT DİNLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 TİN 5034 İNANÇ TURİZMİNDE AĞIRLAMA YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 TİN 5036 İNANÇ TURİZMİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ VE TUR PLANLAMA SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 TİN 5038 İNANÇ TURİZMİNDE SOSYAL ETKİLEŞİM VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 TİN 5040 İNANÇ TURİZMİNDE İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ VE GELİŞTİRMESİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 TİN 5042 İNANÇ TURİZMİNDE GİRİŞİMCİLİK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 TİN 5044 İNANÇ TURİZMİNDE GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 5
B 8 TİN 5046 İNANÇ TURİZMİNDE REKREASYON VE BOŞ ZAMAN FAALİYETLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 9 TİN 5048 TEVRAT, İNCİL VE KURAN ATLASI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 10 TİN 5050 ŞEHİR VE KÜLTÜR: İSTANBUL SEÇMELİ 3 0 0 5
B 11 TİN 5052 İSLAM DÜNYASINDA MABEDLER VE ZİYARETGAHLAR II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 12 TİN 5054 ANADOLU İSLAM İNANÇ FARKLILIKLARI II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 13 TİN 5056 İSLAM TARİHİNDE FARKLI DİN MESUPLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER SEÇMELİ 3 0 0 5
B 14 TİN 5058 ANTİK DÖNEMDE KUTSAL ALANLAR SEÇMELİ 3 0 0 5
B 15 TİN 5060 SOSYAL PSİKOLOJİ VE DİN SEÇMELİ 3 0 0 5
B 16 TİN 5062 HİNT DİNLERİNDE FESTİVALLER SEÇMELİ 3 0 0 5
B 17 TİN 5064 KARŞILAŞTIRMALI KUTSAL METİNLER SEÇMELİ 3 0 0 5
B 18 TİN 5030 İNANÇ GÜZERGAHLARI VE HAC YOLLARI SEÇMELİ 3 0 0 5
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TİN 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TİN 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programı teziyle beraber, ilgili dersler (55 AKTS), uzmanlık alanı dersi (3 AKTS), Seminer (2 AKTS) ve tez çalışması (60 AKTS) olmak üzere toplamda 120 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ebru Günlü
E-posta: ebru.gunlu@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 8239