DERECE PROGRAMLARI

: Turizm İşletmeciliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi, Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Lisans Programı ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. İngilizce dilinde bir yıllık hazırlık eğitiminin ardından, turizm işletmeciliği alanında lisans derecesine yönelik dört yıllık turizm eğitimi vermektedir. III. yarıyıldan itibaren, öğrenciler mesleki kullanıma yönelik ikinci yabancı dil (Rusça, Almanca, Fransızca veya İspanyolca) dersleri almaktadır. Dersler Türkçe ve İngilizce (%30) dillerinde verilmektedir.

Kazanılan Derece

Turizm İşletmeciliği Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek lisesi diploması veya lise diploması, ulusal Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme, DEU Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Seviye Sınavından en az 65 veya TOEFL IBT en az 79 veya eşdeğeri.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl (bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı),1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Turizm İşletmeciliği Lisans Programı turizm ve ağırlama sektöründe hizmet verebilecek kuramsal bilgiye ve edindiği bilgileri alanda uygulayabilecek beceriye sahip; takım çalışmasına ve bağımsız çalışmaya yatkın ve sorumluluk alabilen, etkin iletişim kurabilen, faaliyet alanlarıyla ilgili görüş oluşturup, tartışabilme ve karşılaştığı sorunları çözebilme yetkinliğine sahip olan, etik ilkelerin, sosyal sorumluluğun ve hayat boyu öğrenmenin bilincinde olan mezunlar yetiştirmek üzere 4 yıllık lisans eğitime başlamıştır. İktisat ve işletme ağırlıklı öğretim planında, 12 adet yabancı dilde verilen ders ile %30 İngilizce eğitim verilmektedir. Almanca, Rusça, Fransızca ve İspanyolca mesleki seçimli yabancı dil olarak öğretim planımızda yer almaktadır. Öğrencilerimiz tercih ettikleri mesleki seçimlik yabancı dili eğitim sonuna kadar almakla yükümlüdürler. Ayrıca öğrencilerimize mesleki deneyiminlerini arttırmak için 60 iş günü staj olanağı sağlanmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Turizm sektörü ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
2   Turizm sektörü ile ilgili kuramlara ve ilkelere eleştirel anlayışla yaklaşmasını sağlayacak ileri düzey alan bilgisine sahip olabilme.
3   Turizm sektörüne ilişkin edindiği ileri düzey alan bilgi ve becerisini kullanarak verileri yorumlayabilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırma ve kanıtlara dayanan çözüm önerileri geliştirtebilme.
4   Turizm sektörünün gereksinim duyduğu dil becerilerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
5   Turizm sektörüne ait kompleks, güncel ve mesleki projeleri yönetmek ve operasyon sorunlarının çözümünde karar verme sorumluluğunu alabilme
6   Etkin iletişim kurabilme, takımla ve bağımsız çalışma yapabilme.
7   Turizm sektöründeki hizmet süreçlerini tanımlayabilme, yapılandırabilme ve modelleyebilme ve analiz edebilme.
8   Turizm sektörüne ilişkin çeşitli konularda görüş oluşturabilme, tartışabilme ve karşılaştığı sorunları çözebilme, meslektaşları ile iletişim kurabilme ve bunu en az iki yabancı dilde gerçekleştirebilme.
9   Turizm sektöründeki ulusal ve uluslararası güncel gelişim ve değişimleri izleme ve yorumlayabilme.
10   Toplumsal sorumluluk ve etik biliciyle yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme
11   İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilme
12   Analitik ve bütünsel bakış açısına sahip olma, eleştirisel ve stratejik düşünebilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Konaklama işletmeciliği, seyehat işletmeciliği, havayolu ve havaalanı işletmeciliği, yiyecek-içecek hizmetleri işletmeciliği gibi özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma olanaklarına sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Bölüm Öğretim Planı, 48 zorunlu ve 12 seçmeli dersten (toplam 240 AKTS)oluşmaktadır. %30 ingilizce eğitim verilmektedir. Almanca, Rusça, Fransızca ve İspanyolca mesleki seçimli yabancı dil olarak öğretim planımızda yer almaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz mesleki deneyiminlerini arttırmak için 60 iş günü staj yapmak zorundadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 KPD 1000 KARİYER PLANLAMA ZORUNLU 1 0 0 2
G 3 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 TUR 1015 TURİZME GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 6
G 5 TUR 1017 İKTİSADA GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 3
G 6 TUR 1019 İŞLETME MATEMATİĞİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 7 TUR 1021 İŞLETME - I ZORUNLU 3 0 0 4
G 8 TUR 1111 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI ZORUNLU 3 0 0 4
G 9 YDİ 1009 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 TUR 1020 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 TUR 1022 İŞLETME - II ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 TUR 1024 HUKUKA GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 TUR 1028 TURİZM EKONOMİSİ ZORUNLU 3 0 0 6
B 7 TUR 1030 TURİZM YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 8 YDİ 1008 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TUR 2013 TURİZM PAZARLAMASI ZORUNLU 3 0 0 6
G 2 TUR 2015 DAVRANIŞ BİLİMLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 TUR 2019 KONAKLAMA İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 4 TUR 2021 GENEL MUHASEBE ZORUNLU 3 0 0 3
G 5 TUR 2023 BOŞ ZAMAN VE REKREASYON YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GÇD 1000 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI SEÇMELİ 1 2 0 4
G 2 SEC 2055 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 3 SEC 2057 UYGARLIK TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 4 SEC 2059 GENEL İLETİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 SEC 2061 MESLEKİ ALMANCA I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 SEC 2063 MESLEKİ RUSÇA I SEÇMELİ 3 0 0 4
G 7 SEC 2065 MESLEKİ FRANSIZCA I SEÇMELİ 3 0 0 4
G 8 SEC 2067 MESLEKİ İSPANYOLCA I SEÇMELİ 3 0 0 4
G 9 SEC 2069 TURİZM VE ETİK SEÇMELİ 3 0 0 6
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TUR 2012 TÜKETİCİ DAVRANIŞI ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 TUR 2014 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ZORUNLU 3 0 0 3
B 3 TUR 2016 ODALAR BÖLÜMÜ YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 TUR 2020 TURİZM HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 3
B 5 TUR 2022 KALİTE YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 6 ZTS 2004 STAJ I STAJ 0 30 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SEC 2018 SAĞLIK TURİZMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 SEC 2020 ULUSLARARASI TURİZM SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 SEC 2026 DİJİTAL MEDYA TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 SEC 2028 MESLEKİ ALMANCA II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 SEC 2030 MESLEKİ RUSÇA II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 SEC 2032 MESLEKİ FRANSIZCA II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 SEC 2034 MESLEKİ İSPANYOLCA II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 8 SEC 2048 İŞLETME FİNANSI SEÇMELİ 3 0 0 5
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TUR 3023 YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 TUR 3027 TURİZM İŞLETMELERİNDE FİNANSAL ANALİZ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 TUR 3029 OTEL OTOMASYON SİSTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 TUR 3031 MİSAFİR İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SEC 3017 STRATEJİK YÖNETİM SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 SEC 3023 GELİR YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 SEC 3027 MESLEKİ ALMANCA III SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 SEC 3029 MESLEKİ RUSÇA III SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 SEC 3031 MESLEKİ FRANSIZCA III SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 SEC 3033 MESLEKİ İSPANYOLCA III SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 SEC 3049 SOSYAL GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 SEC 3051 SORUMLU TURİZM SEÇMELİ 3 0 0 5
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TUR 3020 TÜRKİYE TURİZM TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 2 TUR 3026 TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 3 TUR 3028 KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRAS ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 TUR 3030 ETKİNLİK YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 ZTS 3004 STAJ II STAJ 0 30 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SEC 3028 MESLEKİ ALMANCA IV SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 SEC 3030 MESLEKİ RUSÇA IV SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 SEC 3032 MESLEKİ FRANSIZCA IV SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 SEC 3034 MESLEKİ İSPANYOLCA IV SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 SEC 3050 BESLENME VE MENÜ PLANLAMA SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 SEC 3052 TURİZM SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 SEC 3054 PAZARLAMA İLETİŞİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 8 SEC 3056 SEYAHAT HİZMETLERİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TUR 4033 TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 TUR 4035 TURİZM VE BİLGİ YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 TUR 4037 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 TUR 4039 TURİZMDE VAKA ÇALIŞMALARI ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SEC 4017 TURİZMDE FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 SEC 4027 MESLEKİ ALMANCA V SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 SEC 4029 MESLEKİ RUSÇA V SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 SEC 4031 MESLEKİ FRANSIZCA V SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 SEC 4033 MESLEKİ İSPANYOLCA V SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 SEC 4049 SANİTASYON VE HİJYEN SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 SEC 4051 DENEYİMSEL PAZARLAMA SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 SEC 4053 TURİZM VE ÇEVRE SEÇMELİ 3 0 0 5
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TUR 4018 DESTİNASYON YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 TUR 4020 PROJE HAZIRLAMA ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 TUR 4022 TURİZM VE İNOVASYON ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 TUR 4026 TURİZMDE GÜNCEL GELİŞMELER ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SEC 4018 ZİYARETÇİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 SEC 4024 İŞLETMELERDE İŞ MODELİ TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 SEC 4028 MESLEKİ ALMANCA VI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 SEC 4030 MESLEKİ RUSÇA VI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 SEC 4032 MESLEKİ FRANSIZCA VI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 SEC 4034 MESLEKİ İSPANYOLCA VI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 SEC 4050 TUR PLANLAMASI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 8 SEC 4052 İÇECEK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi / üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan ders izlencesi formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Eğitim ve Sınav İlkeleri'nin 26. ve 27. maddeleri uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler 4 yıllık eğitim sonunda 240 AKTS kredisini ve 60 günlük stajı tamamlamak zorundadır. Programa ait diploma, öğretim planında yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlayan ve Kümülatif Not Ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. O. Avşar KURGUN
Dokuz Eylül Üniversitesi
Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi
Atatürk Mahallesi, 174 Sokak, No.5
35680 Foça İzmir
Tel: 0232 8126885
E-mail: avsar.kurgun@deu.edu.tr