DERS ADI

: EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ÖAH 7065 EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ ZORUNLU 2 0 0 6

Dersi Veren Birim

Aile Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Aile Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

Mal Rejimleri dersinin amacı; eşlerin evlilik birliğinde malları dolayısıyla aralarında ortaya çıkan ilişkileri düzenleyen yasal ve seçimlik mal rejimlerinin öğrenilmesi, eşler arasında geçerli olan mal rejimine göre, önceki Medeni Kanun ve Türk Medeni Kanunu çerçevesinde tasfiyesinin gerçekleştirilebilmesi, mal rejimlerine hakim olan ilkeler doğrultusunda, mal rejimlerine ilişkin hükümlerin eleştirilmesi ve çözüm önerileri üretilmesidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Mal Rejimlerine ilişkin temel kavramları (yasal mal rejimi- seçimlik mal rejimi, mal rejimi sözleşmesi, olağanüstü mal rejimi vs), mal rejimlerinin tarihçesini ve farklı ülkelerde uygulanan mal rejimi sistemlerini, mal rejimi hukukunun temel ilkeleri (eşlerin eşitliği, sınırlı sayı ilkesi, sözleşme özgürlüğü) çerçevesinde tanımlayabilme.
2   Mal rejimlerine ilişkin önceki Medeni Kanun ve Türk Medeni Kanunu hükümlerini açıklayabilme.
3   Mal rejimleri ile ilgili hukuk kurallarının, somut olaylara uygulamasında, hangi hukuk kuralı/larının uygulanacağı konusunda doğru karar verebilme.
4   Eşler arasında geçerli olan mal rejimini, ilgili hukuk kuralları çerçevesinde tasfiye edebilme.
5   Mal rejimleriyle ilgili var olan hukukî düzenlemeleri ve Yargıtay kararlarını eleştirerek uygun çözüm önerileri getirebilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Mal Rejimleri Hakkında Genel Bilgiler (Mal rejimi kavramı, mal rejimi hukukuna egemen olan ilkeler, Mal rejimlerinin tarihsel gelişimi, yabancı ülke hukuk sistemlerinde geçerli olan mal rejimleri)
2 Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenen mal rejimi tipleri (yasal mal rejimi, sözleşmesel mal rejimleri; olağanüstü mal rejimi), Önceki Medeni Kanun'daki mal rejimleri
3 Mal rejimi sözleşmesi
4 Türk Medeni Kanunu'nda yasal Mal rejimi : Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi: Genel olarak incelenmesi (uygulama alanı, zamanı vs)
5 Mal grupları: Edinilmiş Mallar ; Kişisel Mallar
6 Mal Rejimi Devam Ederken Eşlerin Mallarına İlişkin Hak ve Yetkileri (Mülkiyet, Yönetim, Tasarruf)
7 Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiyesi: Artık Değer Kavramı ve Hesaplanması: Eşlerin Edinilmiş Mallarının aktif ve pasif kısmına giren değerler
8 Ara sınav
9 Değer artış payı alacağı ve borcu, denkleştirme alacağı ve borcu, eklenecek değerler
10 Artık değer Katılma oranı, katılma alacağının ve değer artış payının, katılma alacağı nedeniyle üçüncü ödenmesi kişilere karşı dava
11 Tasfiye Davası ve Zamanaşımı
12 Sözleşmesel Mal Rejimleri: - Mal Ayrılığı Rejimi
13 - Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi
14 - Mal Ortaklığı Rejimi Yasal Mal Rejimiyle Sözleşmesel Mal Rejimlerinin Karşılaştırılması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

ACABEY ,M.Beşir: Evlilik Birliğinde Yasal Mal Rejimi, İzmir 1998.
ACABEY, M.Beşir: "Medeni Kanun Tasarısının Evlilik Birliğinde Yasal Mal Rejimine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi", Prof. Dr. Hayri Domaniç'e 80. Yaş Günü Armağanı, II. Cilt / İstanbul 2001, sh. 777 vd.
ACABEY, M. Beşir: "Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Mal Grupları- İspat Kuralları ve Eşlerin Paylı Mülkiyeti Altındaki Mallara İlişkin Düzenlemeler", Prof.Dr. Ünal Narmanlıoğlu'na Armağan, DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi, C.9 - Özel Sayı 2007, İzmir-2009.
ACABEY, M. Beşir: "Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Tartışmalı Bazı Konular Hakkında Düşünceler", İzmir Barosu Dergisi, Y. 73/2009, S. 2/Nisan.
AKINTÜRK, Turgut: Türk Medeni Hukuku, Yeni Medeni Kanuna Uyarlanmış Aile Hukuku, C.II., İstanbul 2010.
DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan/GÜMÜŞ, Alper: Türk Özel Hukuku, C. III, Aile Hukuku, 4. Bası, İstanbul 2011.
ACAR, Faruk: Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı, Ankara 2006.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Konu anlatımı, Yargıtay kararı incelemesi ve konuya ilişkin örnek olay çözümleri yapılarak öğrencilerin öğrenme çıktılarına ulaşması sağlanmaktadır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + YYC * 0.25 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + YYC* 0.25 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Final Sınavına Hazırlık 1 40 40
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 34 34
Sunum Hazırlama 1 20 20
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.111111
ÖK.211111
ÖK.31111
ÖK.411111
ÖK.51111111