DERECE PROGRAMLARI

: Klinik İlaç Araştırmaları Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Farmakoloji AD 1987 yılında kurulmuştur. Anabilim dalımızda Farmakoloji Anabilim Dalı na ait öğretim üyeleri yer almaktadır. Klinik İlaç Araştırmaları YL programının süresi 2 yarıyıl ders ve 2 yarıyıl tez olmak üzere toplam 4 yarıyıldır. Programın dili Türkçedir

Kazanılan Derece

Aynı programa başka bir üniversitede devam etmiş öğrenciler aldıkları derslerin kredilerini AD önerisi ile ve SBE onayı ile kabul edildikleri programın kredisi olarak saydırabilirler

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan en az 55 almış olmak, Tıp Fakültesi mezunu ise TUS sınavından 50 almış olmak; Yabancı Dil sınavından (YDS) ya da eşlenirliği kabul dilmiş olan diğer yabancı dil sınavından en az 50 almış olmak ya da DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

YL derecesindeki öğrenciler 54 AKTS ders, 2 AKTS seminer, 4 AKTS uzmanlık alanı ve 60 AKTS tez olmak üzere mezun olabilmek için 120 AKTS karşılığı ders almalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır ve tüm derslerden en az 75 almalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Klinik İlaç Araştırmaları YL programının amacı, Klinik ilaç araştırmaları konusunda konusunda bilgi sahibi olan klinik ilaç araştırması yapabilen öğrenciler yetiştirmektir. Ayrıca bu programdan mezun olanlar, sunum becerisini geliştirme, alanındaki bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve alanında araştırma bilgi ve becerisine sahip olmadır. Öğrenciler diğer anabilim dallarından ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Klinik farmakoloji ile ilgili temel kavramları bilme ve meslek yaşantısında kullanabilme.
2   Klinik ilaçaraştırmaları için yürürlükte olan ulusal ve uluslararası düzenlemeleri bilme, uygulayabilme
3   Klinik ilaç araştırmalarının temel özelliklerini anlayabilme, uygulayabilme
4   Klinik araştırmalarda temelbiyoistatistik kavramları anlayabilme, uygulayabilme, yorumlayabilme
5   Özel gruplarda klinik ilaç araştırmaları ile ilgili bilgi sahibi olma ve gerektiği yerde bu bilgileri kullanarak sorunlara çözüm getirebilme
6   Literatür okuma, yorumlama, bilimdeki değişikliklere adapte olabilme yeteneği kazanma
7   Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, yurtdışı kongrelerde mesleği ile ilgili poster sunabilme ve makale yazabilme.
8   Grup içinde çalışabilme, etik sorumluluk sahibi olma yeteneği kazanma
9   Yenilik ve değişime açık olma, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma, meslekdaşlarla iletişim kurabilme.
10   Kendi yeterliliklerinin farkında olmak.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu, üniversitelerde ya da ilaç firmalarında klinik ilaç araştırması planlanması ve yönetiminde lider çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programlarına başvurabilirler

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda zorunlu ve seçmeli dersler vardır. Staj zorunluluğu yoktur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KIA 5007 KLİNİK ARAŞTIRMALARDA TARAFLAR ZORUNLU 2 2 0 12
G 2 KIA 5005 KLİNİK İLAÇ ARAŞTIRMALARI I ZORUNLU 2 2 0 12
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5005 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 1 4 0 6
G 2 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BİLGİYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 3 HSA 5041 EPİDEMİYOLOJİDE TEMEL İLKELER SEÇMELİ 2 0 0 6
G 4 SBE 6061 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERİLERİNİN KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 3
G 5 TOK 5013 KLİNİK TOKSİKOLOJİ SEÇMELİ 2 2 0 4
G 6 HSA 5043 TEMEL BİYOİSTATİSTİK SEÇMELİ 2 0 0 6
G 7 FAR 5011 GENEL FARMAKOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 8
G 8 TOK 5011 TOKSİKOLOJİDE GENEL KAVRAMLAR SEÇMELİ 2 0 0 6
G 9 SBE 5044 DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN PLANLANMASI, YÜRÜTÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KIA 5006 YENİ İLAÇ GELİŞTİRİLMESİ ZORUNLU 2 0 0 8
B 2 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I ZORUNLU 2 2 0 6
B 3 KIA 5008 KLİNİK İLAÇ ARAŞTIRMALARI II ZORUNLU 1 0 0 6
B 4 KIA 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 KIA 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TBG 5039 TEMEL MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLER I SEÇMELİ 3 2 0 8
B 2 MİF 5015 KLİNİK ÇALIŞMALARDA İSTATİSTİKSEL PLANLAMA SEÇMELİ 2 0 0 5
B 3 FAR 5005 OTONOM SİNİR SİSTEMİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 6
B 4 TBG 5035 HÜCRE KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 2 0 6
B 5 MOT 6037 FARMAKOGENETİK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 6 KIA 5004 KLİNİK ARAŞTIRMA YÖNTEMİ SEÇMELİ 1 0 0 4
B 7 SBE 5046 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 8 TBG 5032 KANSERİN MOLEKÜLER TEMELLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KIA 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KIA 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi derse göre değişmektedir. Bazı derslerde sunum ve final, bazı derslerde sadece final, bazı derslerde de proje ve laboratuvardaki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir

Mezuniyet Koşulları

YL derecesindeki öğrenciler 54 AKTS ders, 2 AKTS seminer, 4 AKTS uzmanlık alanı ve 60 AKTS tez olmak üzere mezun olabilmek için 120 AKTS karşılığı ders almalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır ve tüm derslerden en az 75 almalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Şule Kalkan
e-mail:sule.kalkan@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4123900