DERECE PROGRAMLARI

: Müzik Teknolojisi Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

2008 yılında Müzik Teknolojisi Anabilimdalı yapılanmasıyla lisans programına başlayan bilim dalı, Müzik Bilimleri Anabilimdalı içerisinde 2009 yılında kurulmuş ve içeriğinde müzik sanat ve kuramını bulundurmakla birlikte gerçek hedefi yalnızca müzik teknolojisi olan ve dersleri ağırlıklı uygulamaya dayalı bir program haline getirilmiştir.

Kazanılan Derece

Müzik Teknolojisi, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mülakat, yazılı sınav, Lisans Diploması, Transkript.
Yüksek lisans programına Anasanat/Anabilim Dallarının görüşleri alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik sınavı, portfolyo incelemesi ve benzeri değerlendirme sonuçlarına göre güz yarı yılıbaşında öğrenci alınır.
Yüksek lisans programlarına aday öğrenciler için başvuru koşulları (öğrenci kaynağı), kontenjanlar, ön kayıtlar için son başvuru tarihi, giriş sınavlarının tarihi ve yeri yaz döneminde Enstitü nün internet sitesinden duyurulur.
Adayların lisans derecesine (first cycle) sahip olması gerekmektedir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir.
Güzel Sanatlar Ensitüsüne başvurularda ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) koşulu aranmaz.
Adaylar, Enstitü nün internet sitesinden indirdikleri başvuru formlarını doldurarak ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar lisans diplomaları, not ortalaması ve not dökümünü gösteren resmi onaylı belgeleri, TC Kimlik Numarası gösteren resmi kimlik belgeleri ve kılık kıyafet yönergesine uygun çekilmiş 3 adet fotoğrafla birlikte Enstitü Müdürlüğünde ön kayıt yaptırırlar. Başvuru koşullarını sağlayarak ön kayıt yaptıran adaylar giriş sınavına alınırlar.
Güzel Sanatlar Enstitüsü Anasanat/Anabilim Dallarına giriş sınavı değerlendirmelerinde notlar 100 tam puan üzerinden verilir. Bu notun %50 si lisans mezuniyet ortalamasından ve geri kalan %50 si de giriş sınavında alınan puandan oluşur. Müzik Anasanat Dalı giriş sınavlarında ise %25 i lisans mezuniyet ortalamasından, %75 I giriş sınavı puanından oluşur.
Giriş sınavında başarılı olan adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Kesin kayıt için istenen belgeler Enstitü tarafından ön kayıtlar başlamadan internet sitesinde ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Müzik Teknolojisi Bilimdalı Yüksek Lisans Programı, öncelikli olarak lisans derecesini müzik teknolojisi alanında almış, akademik kariyeri veya müzik teknolojisi alanında uzmanlık altyapısıyla yetki ve sorumluluk almayı hedefleyen adaylara yöneliktir. Bu program kapsamında verilen dersler, öğrencilere güçlü bir temel kazandıracak nitelikte olup aynı zamanda uygulamaya bakış açısı da kazandırmaya çalışmaktadır. Derslerin yürütümü sırasında güncellenmiş teorik bilgilerin yanı sıra incelenen örnek olaylarla ve yapılan araştırma projeleriyle öğrenciler hem teorik alt yapılarını kurmakta hem de uygulamaya ilişkin bakış açılarını güçlendirmektedirler. Bilimdalında 2 öğetim üyesi bulunmaktadır. Ayrıca programda uygulama amaçlı bir ses kayıt stüdyosu ve bir elektronik laboratuvarı mevcuttur. Bölümümüz Avrupa Birliği LLP/ERASMUS çerçevesinde Öğrenci Hareketliliği ve Staj Hareketliliği programlarını yürütmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Müzik teknolojisi alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibi olabilme.
2   Lisans eğitiminde müzik teknolojisine yönelik edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada kuramsal ve uygulamalı farklılıkları açıklayabilme.
3   Müzik teknolojisinin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme.
4   Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapabilme.
5   Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılama, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırabilme.
6   Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilme.
7   Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
8   Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak müzik teknolojisi literatürüne katkıda bulunabilme.
9   Bilimsel bilgi üretme yöntemlerini ve yaklaşımlarını özümsemiş olarak tartışmalara katılarak görüşlerini etkin biçimde aktarabilme.
10   Müzik teknolojisindeki gelişmeleri değerlendirme ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarma yeterliliğine sahip olabilme.
11   Alanında en yeni bilgilere ulaşmak ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzey birikim elde edebilme.
12   En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki uluslararası bilgileri izleyebilme, yazılı ve sözlü iletişim kurabilme.
13   Alanında edindiği bilgileri disiplinlerarası çalışma ortamında paylaşabilme ve uygulayabilme.
14   Bilimsel alanda yeni yönelimlere açık, yaşamboyu öğrenme ilkesini benimsemiş, teknolojik çalışmaların toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde olarak bilimsel ilerlemeye ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programdan mezun olan öğrenciler, özelde müzik teknolojisi alanında sürdüreceği akademik altyapıyı sağlarken; genelde ses kayıt endüstrisinin kapsadığı tüm olanaklara yönelik iş imkânlarına sahiptir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MZT 5011 MÜZİK TEKNOLOJİSİNDE YAZILI ANLATIM I ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 24
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MZT 5017 MEDYA ANALİZLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 8
G 2 MZT 5025 CAD VE ELEKTROAKUSTİK UYGULAMALAR I SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 MZT 5023 AKUSTİK TASARIM I SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 MZT 5019 STÜDYO KAYIT TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GSE 5012 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 MZT 5028 MÜZİK TEKNOLOJİSİNDE YAZILI ANLATIM II ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 MZT 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MZT 5018 MEDYA ANALİZLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 2 MZT 5026 CAD VE ELEKTROAKUSTİK UYGULAMALAR II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 MZT 5024 AKUSTİK TASARIM II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 MZT 5020 STÜDYO KAYIT TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MZT 5900 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MZT 5900 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dersler, sanat eğitimi alanında yapılan lisansüstü eğitimin gereği, yazılı sınav ve rapor sunumu gibi yöntemlere ek olarak sanat ve/ veya tasarım eseri ve/ veya projesi ile performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle tamamlanabilmektedir. Sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler ile bunların notlandırılması her ders için farklılık gösterebilmektedir. Bu konuda detaylı bilgi öğretim planı içinde yer alan dersler bölümünde yer almaktadır.
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı -varsa- zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları, sanat ve tasarım projesi ve performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle öğrencinin yarıyıl içindeki çalışma performansı da değerlendirmede kullanılabilir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı notun 100 üzerinden en az 75 olması gerekir.
Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar almak zorundadır. Seçmeli derslerde başarısız olursa danışmanının onayıyla o dersin yerine başka seçmeli ders alabilir.
Öğrencinin alacağı dersler danışman ve/ ya da ilgili enstitü anasanat/ anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari ders yükünden sayılabileceği Enstitü tarafından belirtilir.
Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.
Seminer dersi, uzmanlık alanı ve tez çalışmasının yerel kredi sistemine göre kredisi olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Öğrenciye birinci yarıyılın sonunda tez danışmanı atanır. Üçüncü yarıyılda tez çalışmasına başlar ve tez çalışması ders yükünde 30 AKTS olarak görünür.
Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, Güzel Sanatlar Enstitüsünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Bitirme tezinin hem yazılı hem de sanat/ tasarım projesi ya da performans değerlendirilmesi biçiminde yapıldığı anasanat dallarında öğrencinin her iki çalışmadan ayrı ayrı değerlendirilir.
Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezin yazılı ve/ ya da sanat/ tasarım projesi ya da performans değerlendirilmesi bölümlerinde düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Öğrencinin tezi reddedilirse yeni bir tez başlığı belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı -varsa- zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Feridun ÖZİŞ
Telefon: (232) 412 92 12 E-posta: feridun.ozis@deu.edu.tr