DERECE PROGRAMLARI

: Seramik ve Cam Tasarımı Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Seramik ve Cam Tasarımı Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı 1989 1990 Öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Seramik ve Cam Tasarımı Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı, bu dalda Öğretim yapan üniversitelerin lisansüstü programları ve ülkemizin koşulları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. İki yıl süreli bu programın birinci yılında Seramik ve Cam Tasarımı alanı ile ilgili ileri düzeyde bilgi ve becerileri içeren dersler, mevcuttur. İkinci yılında ise öğrencinin uzmanlık alanını oluşturacak olan tez çalışması yer almaktadır.

Kazanılan Derece

Seramik ve Cam Tasarımı Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mülakat, yazılı sınav, portfolyo, Lisans Diploması, Transkript.
Sanatta Yeterlik/ Doktora programına Anasanat/Anabilim Dallarının görüşleri alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik sınavı, portfolyo incelemesi ve benzeri değerlendirme sonuçlarına göre güz yarı yılıbaşında öğrenci alınır.
Sanatta Yeterlik/ Doktora programına aday öğrenciler için başvuru koşulları (öğrenci kaynağı), kontenjanlar, ön kayıtlar için son başvuru tarihi, giriş sınavlarının tarihi ve yeri yaz döneminde Enstitü nün internet sitesinden duyurulur.
Doktora/Sanatta Yeterlik giriş sınavlarına kabul edilebilmek için adayın yüksek lisans ağırlıklı not ortalamasının l00 üzerinden 80, 4.00 üzerinden en az 3.00 veya bunların eşdeğeri olması gerekir.
Enstitümüz Anasanat/ Anabilim dallarına başvurularda ALES koşulu aranmamaktadır.
Adaylar, Enstitü nün internet sitesinden indirdikleri başvuru formlarını doldurarak ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar yüksek lisans ldiplomaları, not ortalaması ve not dökümünü gösteren resmi onaylı belgeleri, TC Kimlik Numarası gösteren resmi kimlik belgeleri, KPDS, ÜDS sınavlarından en az 60 puan aldığına ya da YÖK tarafından kabul edilmiş sınavlarda başarılı olduğuna dair resmi belge ve kılık kıyafet yönergesine uygun çekilmiş 3 adet fotoğrafla birlikte Enstitü Müdürlüğünde ön kayıt yaptırırlar. Başvuru koşullarını sağlayarak ön kayıt yaptıran adaylar giriş sınavına alınırlar.
Adayın başarılı sayılabilmesi için giriş sınavlarından en az 70 not almış olması gerekmektedir. İlgili Anasanat/ Anabilim dallarının yapacakları sınav sonucunda Yüksek Lisans not ortalaması eklenerek başarı notlarına göre en yüksekten başlayarak kontenjan doluncaya kadar başvurdukları öğretim programlarına yerleştirilir ve sonuçlar Enstitüde ilan edilir. Sıralamada eşitlik halinde yüksek lisans not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.
Giriş sınavında başarılı olan adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Kesin kayıt için istenen belgeler Enstitü tarafından ön kayıtlar başlamadan internet sitesinde ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bir Seramik Anasanat Dalı Yüksek Lisans mezunu olarak alanı ile ilgili ileri düzeyde bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgiye ulaşmada izleyeceği yöntemi bilen, araştırma ve geliştirme bilincine sahip, alanı ile ilgili sanatsal, bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip eden, edindiği bilgi ve becerileri toplumsal ve alanının gereksinimlere göre uyarlayabilen, yaşam boyu öğrenme ilkesiyle etkin ve iletişime açık, yaşadığı ortamı anlayan ve geliştiren bireyler yetiştirmektir. Bu program endüstriyel ve sanatsal seramik alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere yetkinliklerini geliştirebilme ve ifade edebilme imkânı sağlar. Aynı zamanda karşılaştırmalı bir sanat anlayışı için yol gösterir.
Bölüm 3 profesör 2 yardımcı doçent olmak üzere 5 öğretim üyesine sahiptir. Bölümümüzde seramik şekillendirme, alçı şekillendirme, dekor, cam, restorasyon ve bilgisayar atölyeleri olmak üzere 8 atölye ve bir laboratuarın yanı sıra, diğer bölümlerle birlikte kullanılan ortak kullanılan derslik ve atölyeler mevcuttur. Binada bir merkez kütüphane vardır ve bina içinde kablosuz internetin yanı sıra, internet kütüphane ve bilgisayar atölyelerinde öğrencilerin kullanımına açıktır.
Bölüm LLP Erasmus kapsamında Öğrenci ve öğretim elmanı değişimi yapmaktadır. Bölümümüzün doğrudan anlaşma yaptığı Academy of Fine Arts and Design Bratislava / Slovakya, FH Koblenz Univ. Of Applied Sciences / Almanya gibi okulların yanı sıra anlaşması enstitü olarak yapılmış olan yaklaşık 7 okulla da değişim içindedir. Verilen kontenjan dahilinde, sınavda başarılı olan 2 veya 3 öğrencimiz değişimden yaralanmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Sanat alanına özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahip olabilmek.
2   Seramik ve Cam alanında ileri düzeyde bilgi sahibi olabilmek.
3   Geliştirilmiş malzeme bilgisine sahip olabilmek.
4   Sanat ve tasarım konularına ilişkin gelişmeler ve yenilikçi yaklaşımlar hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olabilmek.
5   Seramik sanatı ve teknolojisi alanında akademik bilgi üretebilmek.
6   Üretime yön verebilecek sanat ve teknik bilgiye sahip olabilmek.
7   Sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirebilmek ve derinleştirebilmek.
8   Sahip olduğu ileri düzeydeki bilgiyi kavram ve düşünceler doğrultusunda tasarıma dönüştürebilmek.
9   Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirebilmek.
10   Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretebilmek.
11   Alanındaki gelişmeleri yakından izleme ve gelişmelere uyum gösterebilme becerisine sahip olabilmek.
12   Sanat ve kültür ortamı içinde hedeflerini tanımlayabilmek, hedefi doğrultusunda kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturabilmek, ortaya çıkan ürünü toplumla paylaşabilmek.
13   Yenilikçi ve yaratıcı olabilmek, sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkin bir şekilde aktarabilmek.
14   Sosyal ilişkileri güçlü ve kendisini bir sanatçı olarak ifade edebilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu Yüksek Lisans derecesi öğrencinin alanında mesleğini yapması için ve alanında uzmanlaşması için yeterlidir. Seramik ve Cam Tasarımı Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı mezunu Seramik ve Cam sektöründe sanat ve endüstri alanında üretim ve tasarım pozisyonunda çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SER 5029 SERAMİK HEYKEL I ZORUNLU 4 4 0 8
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 22
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SER 5041 SIR VE BOYA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 4 0 8
G 2 SER 5057 KAMUSAL ÇEVRE VE SANAT I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 SER 5059 BİÇİM VE İŞLEV İLİŞKİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 SER 5069 1950 SONRASI SERAMİK SANATI; AVRUPA, AMERİKA VE UZAKDOĞU SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 SER 5063 DENEYSEL PİŞİRİM TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 6 SER 5065 SERAMİK AKSESUAR TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 7 SER 5067 GÜNÜMÜZDE SANAT VE TASARIM İLİŞKİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 8 SER 5061 ANTİK CAM YAPIM TEKNİKLERİNİN ARAŞ.VE UYG.I SEÇMELİ 2 2 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GSE 5012 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 SER 5030 SERAMİK HEYKEL II ZORUNLU 4 4 0 8
B 3 SER 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SER 5040 SIR VE BOYA TEKNOLOJİSİ II SEÇMELİ 2 4 0 8
B 2 SER 5054 KAMUSAL ÇEVRE VE SANAT II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 SER 5062 YÜKSEK DERECE SIR TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 8
B 4 SER 5058 DENEYSEL PİŞİRİM TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 5 SER 5060 SERAMİK AKSESUAR TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 6 SER 5056 ANTİK CAM YAPIM TEK.ARAŞ.VE UYG. II SEÇMELİ 2 2 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SER 5800 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 SER 5900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SER 5800 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 SER 5900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dersler, sanat eğitimi alanında yapılan lisansüstü eğitimin gereği, yazılı sınav ve rapor sunumu gibi yöntemlere ek olarak sanat ve/ veya tasarım eseri ve/ veya projesi ile performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle tamamlanabilmektedir. Sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler ile bunların notlandırılması her ders için farklılık gösterebilmektedir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı notun 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar almak zorundadır. Seçmeli derslerde başarısız olursa danışmanının onayıyla o dersin yerine başka seçmeli ders alabilir. Seminer dersi, uzmanlık alanı ve tez çalışmasının yerel kredi sistemine göre kredisi olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Program öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmibir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Sanatta yeterlik/Doktora öğrenim programı zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.
Kredilerini tamamlayan, derslerini başarıyla veren ve Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği koşulları yerine getiren öğrenciler en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar yeterlilik sınavına girmek zorundadır.
Sanatta Yeterlilik/Doktora programında tez hazırlayan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları; ilgili Enstitü tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlamak, ayrıca danışmanının belirlediği sayı ve nitelikte/özgünlükte sanat çalışmasını jüriye sunmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Mezuniyet Koşulları

Kaynakta veri yoktur

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı
Prof. Sevim ÇİZER
Phone: (232) 412 91 80 E-posta: sevim.cizer@deu.edu.tr
AKTS/DE/Erasmus Koordinatörü
Yrd. Doç. Temel Köseler
Telefon: (232) 412 91 83 E-posta: temel.koseler@deu.edu.tr