DERECE PROGRAMLARI

: Film Tasarımı Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Film Tasarımı Yüksek Lisans programı, Sinema TV adı altında 1980lerin başında DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü ne bağlı olarak açılmıştır. Program, 2002 yılında Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesine katılmış, 2009 yılında Sinema- TV Bölümü nün Film Tasarım Bölümü olarak isim değiştirmesi ile birlikte, Film Tasarım Bölümü Yüksek Lisans Programı olarak değiştirilmiştir. Sinema TV ve Film Tasarım Bölümleri Yüksek Lisans programından şimdiye kadar 100 ün üzerinde mezun verilmiştir.

Kazanılan Derece

Film Tasarımı Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mülakat, yazılı sınav, Lisans Diploması, Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Film Tasarım Bölümü Yüksek Lisans Programında verilen derslerin tamamı seçmeli olup genel olarak öğrencinin gelecekteki akademik kariyerine yönelik bir müfredat izlenmektedir. Bu müfredat, tamamıyla kuramsal derslerle öğrenciyi zenginleştirmeyi amaçlar. Diğer benzeri programlardan ayrılan yönü; film sosyolojisi ve estetiği ağırlıklı olup Simülasyon kuramı bağlamında derslerin de veriliyor olmasıdır.

Temel Program Kazanımları

1   Görsel ve yazılı materyaller üzerinde uzmanlık düzeyinde bağımsız araştırmalar yürütebilme.
2   Bir araştırma sorusu, problemi veya konusu için ne çeşit bir bilgi gerektiğine uzmanlık düzeyinde karar verebilme.
3   Derin bilgi üretmek için elindeki bilgileri ayrıntılı biçimde yorumlayabilme, uzmanlık düzeyinde değerlendirerek etkili bir şekilde kullanabilme.
4   Çalışmalarını uygun yazılı bir formatta ve konusunda uzmanlaşmış bir araştırma makalesi olarak sunabilme.
5   Sinema sanatının estetiği, tarihi ile ilgili uzmanlaşmış bilgi birikimine sahip, özellikle sanat, felsefe ve tarih konularında yetkinleştirebilme.
6   Ulusal/uluslararası standartlara uygun düşecek bilgi beceri ve yetkinlik kazandırılmış, gerek Dünya Sineması gerekse Türkiye Sineması üzerine uzmanlık düzeyinde bir donanımı edinmiş olabilme.
7   Bir filmin/medya üretiminin yaratıcı çalışmalarını estetik, tarihsel ve kültürel bağlam içinde kendi bilgilerine ekleyerek uzmanlık düzeyinde eleştirel analizini yapabilme.
8   Sinema ve televizyon sektöründeki üretim-dağıtım zinciri hakkında uzmanlık düzeyinde bir bilgiye sahip olabilme.
9   Diğer sanat alanlarının (tiyatro, müzik, resim, vb.) teknik kodlarını değerlendirebilecek düzeyde uzmanlaşmış bilgiye ve sanatlar-arası etkileşim ve iletişim becerilerine sahip olabilme.
10   Bir çalışma düzen ve disiplinine sahip, kararlı ve sorumluluk sahibi olabilme ve rekabet ortamında farklılığıyla varlık gösterebilme.
11   Film incelemesi gerçekleştirirken ırk, din, cinsiyet ile politik ve sosyal/sınıfsal kesimlerin konumları, süreçleri ve tavırlarına karşı uzmanlık düzeyinde duyarlı olabilme.
12   Öğrenim düzeyi ve sosyal çevresi ile uyumlu, çalıştığı alanda uzmanlaşmış bir genel kültür formasyonuna sahip olabilme.
13   Bir yabancı dile hakim olma.
14   Hiçbir dogmaya boyun eğmeyen, her şeyi sorgulayabilecek özgür bir düşünce yapısına sahip olabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Film Tasarım Bölümü Yüksek Lisans Programı mezunları, ilgili bölümlerin doktora programlarına kayıt yaptırabilir, akademik alanlarda görev alabilirler. Mezunlarımız arasında çalışmalarını film, televizyon ve reklam, basın- yayın, sanat eleştirisi vb. sektörlerde sürdürmeyi tercih edenler de bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FTA 5061 SİNEMA VE TV'DE YARATICILIK VE SİMÜLASYON I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 2 FTA 5065 TÜRK SİNEMASININ EKONOMİK VE KÜLTÜREL SOR. I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 FTA 5071 AKDENİZ KÜLTÜRÜ VE SİNEMA I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 FTA 5073 TÜRK SİNEMASINDA TÜRLER VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 FTA 5075 MELODRAM ÇALIŞMALARI I SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 FTA 5077 KÜLTÜR VE ANİMASYON SİNEMASI I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 7 FTA 5103 TÜRKİYE SİNEMASI VE İDEOLOJİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 8 FTA 5081 DİJİTAL KÜLTÜR VE SİNEMA I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 9 FTA 5083 DOĞU AVRUPA SİNEMASI I SEÇMELİ 3 0 0 5
G 10 FTA 5085 SİNEMA VE TOPLUMSAL CİNSİYET I SEÇMELİ 3 0 0 5
G 11 FTA 5087 GÖRSEL KÜLTÜR, MEDYA VE SİNEMA I SEÇMELİ 3 0 0 5
G 12 FTA 5101 FİLM VE ÜSLUP I SEÇMELİ 3 0 0 5
G 13 FTA 5079 SİNEMA, İDEOLOJİ VE POLİTİKA İLİŞKİLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 5
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GSE 5012 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 FTA 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 22
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FTA 5064 TÜRK SİNEMASININ EKONOMİK VE KÜLTÜREL SORUNLARI II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 2 FTA 5066 SİNEMA VE TV'DE YARATICILIK VE SİMÜLASYON II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 FTA 5072 AKDENİZ KÜLTÜRÜ VE SİNEMA II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 FTA 5078 KÜLTÜR VE ANİMASYON SİNEMASI II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 FTA 5082 DİJİTAL KÜLTÜR VE SİNEMA II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 FTA 5084 DOĞU AVRUPA SİNEMASI II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 FTA 5104 TÜRKİYE SİNEMASI VE İDEOLOJİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 8 FTA 5088 GÖRSEL KÜLTÜR, MEDYA VE SİNEMA II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 9 FTA 5090 TÜRK SİNEMASINDA TÜRLER VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 10 FTA 5092 MELODRAM ÇALIŞMALARI II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 11 FTA 5094 SİNEMA, İDEOLOJİ VE POLİTİKA İLİŞKİLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 12 FTA 5102 FİLM VE ÜSLUP II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 13 FTA 5086 SİNEMA VE TOPLUMSAL CİNSİYET II SEÇMELİ 3 0 0 5
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FTA 5800 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 FTA 5900 TEZ ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FTA 5800 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 FTA 5900 TEZ ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dersler, sanat eğitimi alanında yapılan lisansüstü eğitimin gereği, yazılı sınav ve rapor sunumu gibi yöntemlere ek olarak sanat ve/ veya tasarım eseri ve/ veya projesi ile performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle tamamlanabilmektedir. Sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler ile bunların notlandırılması her ders için farklılık gösterebilmektedir. Bu konuda detaylı bilgi öğretim planı içinde yer alan dersler bölümünde yer almaktadır. Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı -varsa- zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları, sanat ve tasarım projesi ve performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle öğrencinin yarıyıl içindeki çalışma performansı da değerlendirmede kullanılabilir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı notun 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar almak zorundadır. Seçmeli derslerde başarısız olursa danışmanının onayıyla o dersin yerine başka seçmeli ders alabilir. Öğrencinin alacağı dersler danışman ve/ ya da ilgili enstitü anasanat/ anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari ders yükünden sayılabileceği Enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi, uzmanlık alanı ve tez çalışmasının yerel kredi sistemine göre kredisi olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenciye birinci yarıyılın sonunda tez danışmanı atanır. Üçüncü yarıyılda tez çalışmasına başlar ve tez çalışması ders yükünde 30 AKTS olarak görünür. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, Güzel Sanatlar Enstitüsünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Bitirme tezinin hem yazılı hem de sanat/ tasarım projesi ya da performans değerlendirilmesi biçiminde yapıldığı anasanat dallarında öğrencinin her iki çalışmadan ayrı ayrı değerlendirilir. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezin yazılı ve/ ya da sanat/ tasarım projesi ya da performans değerlendirilmesi bölümlerinde düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Öğrencinin tezi reddedilirse yeni bir tez başlığı belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı -varsa- zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ertan YILMAZ
Telefon: (232) 412 93 01 E-posta: ertan.yilmaz@deu.edu.tr
AKTS/DE/Erasmus Koordinatörü
Dr. Emrah Suat ONAT
Telefon: (232) 412 93 11 E-posta: emrah.onat@deu.edu.tr