DERECE PROGRAMLARI

: İngilizce İktisat Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İktisat, ekonomik birimlerin üretim ve kaynak dağılımı konusunda aldıkları karar süreçlerini inceleyen bir bilim dalıdır. İktisat disiplininin konusu, piyasalar, kurumlar, devlet, büyüme, gelişme, enflasyon, işsizlik gibi pek çok konuyu içermektedir.
Programın amacı, iktisat alanında kariyer yapmayı hedeflemiş olan kişilere iktisat teorisi ve uygulamaları konularında gerekli ön bilgi donanımını kazandırmak ve doktora programlarına devam etmeleri için bir köprü oluşturmaktır. Programın zorunlu derslerinin yoğun matematiksel içeriği, ekonomi alanında doktora programlarına devam etmeyi hedefleyen adaylar için bir ön hazırlık niteliği taşımaktadır. Zorunlu ve seçimlik dersler, öğrencilerin bilgiye ulaşma becerilerini kazanmaları, elde ettikleri bilgileri değerlendirme ve yorumlama becerilerini geliştirmeleri amacı ile oluşturulmuştur.
Program, amacını gerçekleştirmek için;
a) Adayların, iktisat alanında gerekli teorik bilgiler ile donatılmalarını,
b) Aldıkları teorik bilgileri alan çalışmaları ile destekleyebilmelerini,
c) Ekonomiyi analiz etme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmeyi,
d) İktisat alanında ileri düzeyde akademik çalışmalar için gerekli teorik ve analitik bilgi donanımını sağlamayı hedeflemektedir.

Kazanılan Derece

İngilizce İktisat Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Birinci Düzey (Lisans) diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 55 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (ÜDS/KPDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL) ya da eşlenirliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından en az 50 almış olmak ya da DEU Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Anabilim Dalı İngilizce İktisat Tezli Yüksek Lisans Programında 12 öğretim üyesi ve 6 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Fakülte bünyesinde programın uygulanması için gerekli düzeyde donatılmış 4 adet seminer salonu 2 adet akıllı derslikler/teknolojik derslikler, 21 adet derslik, 3 adet bilgisayar laboratuvarı ve konferans salonu mevcuttur. Fakültemizdeki bilgisayar laboratuvarlarındaki, dinlenme salonlarındaki ve fakülte kütüphanesinde bulunan toplam 85 bilgisayar mesai günlerinde 08.30 22.00 arası lisansüstü öğrencilerinin kullanımına açıktır. Programın eğitim dili İngilizcedir.

Temel Program Kazanımları

1   Lisans düzeyinde edinilen teorik ve uygulamalı bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme
2   Ulusal ve uluslararası iktisat yazınını izleyebilme
3   İktisat politikalarını yorumlayabilme
4   Alanındaki teorik bilgiye hâkim olarak, aynı alandaki ve/veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde derinleştirme
5   Alanının gerektirdiği istatistiksel, matematiksel ve ekonometrik araçları kullanabilme
6   Yaşam boyu öğrenmenin farkında olma
7   İleri araştırma yöntemleri konusunda bilgiye sahip olma
8   İleri düzey çalışmalarını bağımsız olarak yürütme yetkinliğine sahip olma
9   Etik değerlere saygılı olarak bilimsel araştırma yapabilme
10   Çalışmalarını Türkçe ve İngilizce olarak sözlü ve yazılı aktarabilme becerisine sahip olma

Mezunların İstihdam Profilleri

İngilizce İktisatTezli Yüksek Lisans Programı mezunları akademik kariyerin yanında hem özel hem de kamu sektöründe birçok farklı pozisyonda iş bulabilmektedirler. Mezunlarımız özel sektörde bankalarda, danışmanlık ve denetim şirketlerinde veya yabancı kuruluşlarında istihdam edilirken, kamu sektöründe kamu bankaları, Merkez Bankası veya KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile başvurulan bütün kamu kurumlarında çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

İngilizce İktisat Tezli Yüksek Lisans Programında öğrenciler toplam 8 zorunlu, 4 seçimlik ders almalıdırlar. Öğrenciler birinci yarıyılda 3 zorunlu ve 1 seçimlik, ikinci yarıyılda ise 4 zorunlu ve 2 seçimlik ders almak yükümlülüğündedir. Önkoşullu ders yoktur. Her bir dersin süresi bir yarıyılllıktır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 ECN 5061 EKONOMETRİ ZORUNLU 3 0 0 7
G 3 ECN 5065 MİKROEKONOMİ I ZORUNLU 3 0 0 6
G 4 ECN 5063 MAKROEKONOMİ I ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ECN 5019 ULUSLARARASI TİCARET:POLİTİKA VE UYGULAMALAR SEÇMELİ 3 0 0 6
G 2 ECN 5029 KÜRESELLEŞME VE BÖLGESEL İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 ECN 5035 ÇEVRE VE KAYNAK EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 ECN 5037 ORGANİZASYONEL EKONOMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 ECN 5045 KAMU TERCİHİ VE FİNANSMANI EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 ECN 5057 SOSYAL AĞ ANALİZİ KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 6
G 7 ECN 5049 ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON SEÇMELİ 3 0 0 6
G 8 ECN 5051 EKONOMİ SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 9 ECN 5053 ÇALIŞMA EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 10 ECN 5055 ENERJİ EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 11 ECN 5047 GELİŞME EKONOMİSİNDE PERSPEKTİFLER SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ECN 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 ECN 5054 MAKROEKONOMİ II ZORUNLU 3 0 0 6
B 3 ECN 5052 MİKROEKONOMİ II ZORUNLU 3 0 0 6
B 4 ECN 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ECN 5018 FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR SEÇMELİ 3 0 0 6
B 2 ECN 5030 AÇIK EKONOMİDE MAKROEKONOMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 ECN 5032 OYUN TEORİSİ VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 ECN 5036 ZAMAN SERİSİ EKONOMETRİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 ECN 5038 PANEL VERİ EKONOMETRİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 ECN 5042 İLERİ MAKROEKONOMİ KONULARI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 7 ECN 5064 ULAŞTIRMA EKONOMİSİ : POLİTİKA VE UYGULAMA SEÇMELİ 3 0 0 6
B 8 ECN 5046 YENİLİK VE TEKNOLOJİ EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 9 ECN 5048 İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 10 ECN 5050 İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK SEÇMELİ 3 0 0 6
B 11 ECN 5058 TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 6
B 12 ECN 5060 ENERJİ MARKET MODELLEMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 13 ECN 5062 PROJE İZLEME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 14 ECN 5044 YÖNLENDİRİLMİŞ OKUMALAR SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ECN 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ECN 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formu nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisans üstüEğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın ilgili maddeleri uygulanır.
http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programı teziyle beraber, ilgili dersler (54 AKTS), uzmanlık alanı dersi (3 AKTS), Seminer (3 AKTS) ve tez çalışması (60 AKTS) olmak üzere toplamda 120 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Saadet Kasman
E-posta: saadet.kasman@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 82 13