DERECE PROGRAMLARI

: Fotoğraf Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

DEÜ GSF Fotoğraf Bölümü 1994 yılında Sinema-TV-Fotoğraf Bölümü nde ayrılarak bağımsız bir bölüm olarak kurulmuştur. Fotoğraf Bölümü nde fotoğraf sanatının teknik ve estetik boyutlarını kapsayan uygulamalı ve kurumsal bir eğitim programı uygulanmaktadır. Evrensel boyutta akademik ve sanatsal faaliyetlere katılmak, eğitim programlarını güncelleştirip öğrencilerinin insanlığın kültürel mirası konusunda duyarlı sorumluluk sahibi ve bilinçli bireyler yetiştirmek amacıyla eğitim ve öğretim yapmaktadır.

Kazanılan Derece

Fotoğraf Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mülakat, Yazılı Sınav, Portfolyo, Yüksek Lisans Derecesi Diploması, Transkript (not ortalaması en az 80 veya 3.00), yeterli UDS puanı veya KPDS, TOEFL eşdeğer puanı.
Sanatta Yeterlik/ Doktora programına Anasanat/Anabilim Dallarının görüşleri alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik sınavı, portfolyo incelemesi ve benzeri değerlendirme sonuçlarına göre güz yarı yılıbaşında öğrenci alınır.
Sanatta Yeterlik/ Doktora programına aday öğrenciler için başvuru koşulları (öğrenci kaynağı), kontenjanlar, ön kayıtlar için son başvuru tarihi, giriş sınavlarının tarihi ve yeri yaz döneminde Enstitü nün internet sitesinden duyurulur.
Doktora/Sanatta Yeterlik giriş sınavlarına kabul edilebilmek için adayın yüksek lisans ağırlıklı not ortalamasının l00 üzerinden 80, 4.00 üzerinden en az 3.00 veya bunların eşdeğeri olması gerekir.
Enstitümüz Anasanat/ Anabilim dallarına başvurularda ALES koşulu aranmamaktadır.
Adaylar, Enstitü nün internet sitesinden indirdikleri başvuru formlarını doldurarak ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar yüksek lisans ldiplomaları, not ortalaması ve not dökümünü gösteren resmi onaylı belgeleri, TC Kimlik Numarası gösteren resmi kimlik belgeleri, KPDS, ÜDS sınavlarından en az 60 puan aldığına ya da YÖK tarafından kabul edilmiş sınavlarda başarılı olduğuna dair resmi belge ve kılık kıyafet yönergesine uygun çekilmiş 3 adet fotoğrafla birlikte Enstitü Müdürlüğünde ön kayıt yaptırırlar. Başvuru koşullarını sağlayarak ön kayıt yaptıran adaylar giriş sınavına alınırlar.
Adayın başarılı sayılabilmesi için giriş sınavlarından en az 70 not almış olması gerekmektedir. İlgili Anasanat/ Anabilim dallarının yapacakları sınav sonucunda Yüksek Lisans not ortalaması eklenerek başarı notlarına göre en yüksekten başlayarak kontenjan doluncaya kadar başvurdukları öğretim programlarına yerleştirilir ve sonuçlar Enstitüde ilan edilir. Sıralamada eşitlik halinde yüksek lisans not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.
Giriş sınavında başarılı olan adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Kesin kayıt için istenen belgeler Enstitü tarafından ön kayıtlar başlamadan internet sitesinde ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.
Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl,1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 15 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Fotoğraf Doktora programında estetik ve kuramsal bilgi eğitim programı içinde yer alır. Geleneksel ve çağdaş fotoğraf teknikleri teorik derslerle tarihsel süreç içinde incelenir. Program, fotoğraf eğitimi yanında farklı sanat alanlarından seçmeli derslerle desteklenerek disiplinlerarası bir eğitim hedeflenir. Bölümde yabancı dilde ders verilmemektedir. Fotoğraf Doktora programı uzun vadede öğrencilerinin sanat alanında bilinçli ve küresel boyutta akademik ve sanatsal faaliyetlerde yer alacak bireyler olmasını hedeflemektedir. Hazırlanan doktora tezleri kapsamında yapılan çalışmalar akademik hayata katkıda bulunmaktadır. Ayrıca bilimsel ve sanatsal alanda sahip olduğu potansiyeli yaratıcı ve yenilikçi eğitim programlarıyla aktif hale getirerek akademik kimliğini küresel boyutta sürdürmeyi amaçlamaktadır.
1 Profesör, 4 Doçent , 1 Dr.Öğretim Üyesi, 1 Öğr.Görevlisi, 3 Araştırma Görevlisi kadrosuna sahiptir,
Bölümümüz Avrupa Birliği LLP/ERASMUS çerçevesinde Öğrenci Hareketliliği ve Staj Hareketliliği programlarını yürütmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Alanıyla ilgili güncel teorik, teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
2   Güncel fotoğraf sanatı anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
3   Üst düzeyde fotoğraf sanatı ve fotoğraf kültürü konusunda bilgi birikime sahip olmak
4   Fotoğraf tarihi ve diğer görsel sanatlarla ilgili araştırma yöntem ve teknikleri konusunda yetkin olmak.
5   Çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşların oluşturduğu sosyal sorumluluk projelerinde yer alma konusunda yetkinliğe sahip olmak.
6   Deneysel ve kavramsal fotoğraf konusunda bilgi birikimine sahip olmak
7   Fotoğraf alanında arşiv ve bellek araştırmaları konusunda çalışma yapabilme, planlama ve strateji geliştirebilme becerisine sahip olmak.
8   Fotoğraf ve diğer disiplinlerarası çalışmalarda gözlem, araştırma ve proje geliştirebilme becerisine sahip olmak.
9   Fotoğraf sanatının teknik ve kuramsal yapısı üzerinden eleştiri ve yorum yapabilmek için bilgi birikimine sahip olmak.
10   Fotoğraf tarihi, teknolojisi, bilim ve sanat olarak fotoğrafın değerlendirilmesi konularında metinler üretebilme bilgi birikimine sahip olmak.
11   Sanat alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminoloji ve kavramlara hakim olmak
12   Alanıyla ilgili güncel bilgileri takip etme ve yeniliklere açık olma becerisine sahip olmak
13   Fotoğraf sanatındaki uzmanlık alanında edindiği bilgileri başkalarına aktarabilme ve sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
14   Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.

Mezunların İstihdam Profilleri

Doktora programı mezunları, fotoğraf eğitiminin çeşitli kurum ve kademelerinde öğretim üyesi olarak görev almaktadırlar. Mezun oldukları alanlarda (küratör, eleştirmen, fotoğraf araştırmacısı vb) çalışmalarına devam etmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası ve benzeri araştırmalarda yer alabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FTG 6111 FOTOĞRAF VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 2 FTG 6109 ANTROPOSEN ÇAĞINDA SANAT SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 FTG 6107 FOTOĞRAF VE KURUMSALLAŞMA SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 FTG 6105 AVANGART VE DENEYSEL FOTOĞRAF SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 FTG 6103 TÜRK FOTOĞRAF TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 GSE 6011 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 7 FTG 6101 HAKİKAT SONRASI ÇAĞI VE FOTOĞRAF SEÇMELİ 3 0 0 6
B 8 FTG 6094 SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 6
B 9 FTG 6110 GÜNCEL SANATTA BELLEK VE KİMLİK SEÇMELİ 3 0 0 6
B 10 FTG 6108 SOSYAL PROJELER VE FOTOĞRAF SEÇMELİ 3 0 0 6
B 11 FTG 6106 KAVRAMSAL SANAT VE DENEYSEL FOTOĞRAF SEÇMELİ 3 0 0 6
B 12 FTG 6104 POSTMODERNİZM VE TÜRK FOTOĞRAFI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 13 FTG 6112 FOTOĞRAF VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 14 FTG 6102 ÇAĞDAŞ FOTOĞRAF FELSEFESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 15 FTG 6900 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 162
G 16 FTG 6200 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 18

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dersler, sanat eğitimi alanında yapılan lisansüstü eğitimin gereği, yazılı sınav ve rapor sunumu gibi yöntemlere ek olarak sanat ve/ veya tasarım eseri ve/ veya projesi ile performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle tamamlanabilmektedir. Sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler ile bunların notlandırılması her ders için farklılık gösterebilmektedir. Bu konuda detaylı bilgi öğretim planı içinde yer alan dersler bölümünde yer almaktadır.
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı -varsa- zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları, sanat ve tasarım projesi ve performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle öğrencinin yarıyıl içindeki çalışma performansı da değerlendirmede kullanılabilir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı notun 100 üzerinden en az 75 olması gerekir.
Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar almak zorundadır. Seçmeli derslerde başarısız olursa danışmanının onayıyla o dersin yerine başka seçmeli ders alabilir.
Öğrencinin alacağı dersler danışman ve/ ya da ilgili enstitü anasanat/ anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari ders yükünden sayılabileceği Enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.
Seminer dersi, uzmanlık alanı ve tez çalışmasının yerel kredi sistemine göre kredisi olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Öğrenciye birinci yarıyılın sonunda tez danışmanı atanır. Üçüncü yarıyılda tez çalışmasına başlar ve tez çalışması ders yükünde 30 AKTS olarak görünür.
Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, Güzel Sanatlar Enstitüsünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Bitirme tezinin hem yazılı hem de sanat/ tasarım projesi ya da performans değerlendirilmesi biçiminde yapıldığı anasanat dallarında öğrencinin her iki çalışmadan ayrı ayrı değerlendirilir.
Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezin yazılı ve/ ya da sanat/ tasarım projesi ya da performans değerlendirilmesi bölümlerinde düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Öğrencinin tezi reddedilirse yeni bir tez başlığı belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin doktora programından mezun olabilmesi için, sahne sanatları programı içinde yer alan seçmeli derslerden toplam (yerel:21/akts:30) kredilik dersi 2 dönem içinde tamamlaması; açılacak doktora yeterlilik sınavında başarılı olması ve kendisine verilecek doktora tezini üç yıl içinde hazırlamak bu süre zarfında yılda iki kez olmak kaydıyla tez izleme komitesi toplantılarına katılarak çalışmanın gelişimi üzerine gerekli açıklamaları ve yönlendirmeleri almak ve tamamlanan doktora tezini belirlenen tarihte jüri önünde savunarak başarılı olma zorunluluğu vardır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Fotoğraf Anasanat Dalı Başkanı
Prof.Dr.Simber ATAY
0 232 4129231
simber.atay@deu.edu.tr