DERECE PROGRAMLARI

: Çevresel Yer Bilimleri Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Çevresel Yer Bilimleri programı, Çevre, Biyoloji, Kimya, İnşaat, jeoloji, Jeofizik, Mimarlık gibi farklı disiplinlerden mezun olan ve çevresel yer bilimleri konusunda kendisini geliştirmek isteyen araştırıcılar için kurulmuş olan bir programdır. Bölüm başta kara ve deniz kirliliği olmak üzere, denizel erozyonlardan yerleşim yerlerinin planlanmasına kadar, her türlü çevresel sorunlar hakkında çoklu disipliner bir yaklaşımla çözüm getirmeyi amaçlamaktadır. Çevresel Yerbilimleri Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Disiplinlerarası bir Anabilim dalıdır. 2005 tarihinde Tezli Yüksek Lisans örgün öğretim programı olarak açılmasına karar verilmiştir.

Kazanılan Derece

Çevresel Yerbilimleri Tezli Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Derecesi diploması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alandaen az 55 puan, Enstitü giriş sınavından en az 65 puan, UDS/ KPDS sınavlarından en az 60 puan veya TOEFL vs gibi sınavlardan eşdeğer puan veya DEÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Seviye Sınavından en az 65 puan.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl (bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı),1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Çevresel Yer Bilimleri programı, Çevre, Biyoloji, Kimya, İnşaat, Jeoloji, Jeofizik, Mimarlık gibi farklı disiplinlerden mezun olan ve çevresel yer bilimleri konusunda kendisini geliştirmek isteyen araştırıcılar için kurulmuş olan bir programdır. Bölüm başta kara ve deniz kirliliği olmak üzere, denizel erozyonlardan yerleşim yerlerinin planlanmasına kadar, her türlü çevresel sorunlar hakkında çoklu disipliner bir yaklaşımla çözüm getirmeyi amaçlamaktadır. Jeoloji Mühendisliği, Hukuk Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Maden Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü programa destek vermekte olup toplam 10 öğretim üyesi bulunmaktadır.
Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %30

Temel Program Kazanımları

1   Lisans yeterliklerine dayalı olarak, çevre bilimleri ve teknolojileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
2   Çevresel yerbilimleri alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek,
3   Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek,
4   Çevresel yerbilimleri alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek,
5   Uzmanlık alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek,
6   Uzmanlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek,
7   Program uzmanlık alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek,
8   Program uzmanlık alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek,
9   Program uzmanlık alanlarında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek,
10   Çevre ile ilgili ulusal, uluslararası ve evrensel yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmak,
11   Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olabilmek,
12   Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazandırmak.

Mezunların İstihdam Profilleri

Çevresel yer bilimleri programı mezunları çevre danışmanlık firmalarında, enerji şirketlerinde, kamu kurumlarında ve çevreye duyarlı Sivil Toplum Kuruluşlarında önemli pozisyonlarda görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT5101 Applied Mathematics (3 0 0) veya MAT5102 Numerical and Approximate Methods (3 0 0) veya MAT5151 Methods of Applied Mathematics (3 0 0) derslerinden birini zorunlu olarak alması gerekir. Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir. EES 5035 (Maden Müh. mezunları hariç), EES 5037 (Çevre Müh. mezunları hariç) and EES 5040 (Jeofizik Müh. mezunları hariç) zorunlu derslerdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EES 5015 ÇEVRESEL JEOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 FBE 5555 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 EES 5098 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EES 5007 ENTEGRE SU KAYNAKLARI VE ATIK YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 7
G 2 MAT 5151 UYGULAMALI MATEMATİĞİN YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 9
G 3 EES 5011 ÇEVRE HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 7
G 4 EES 5023 CEVHER HAZIRLAMA/ZENGİNLEŞTİRME FAALİYETLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ SEÇMELİ 2 0 2 7
G 5 EES 5025 KATI ATIK DEPOLAMA ALANLARININ JEOFİZİK YÖNTEMLERLE İZLENMESİ SEÇMELİ 2 0 0 7
G 6 EES 5027 YERALTI SUYU (YAS) TUZLULUĞUNUN JEOFİZİK YÖNTEMLERLE SAPTANMASI SEÇMELİ 2 0 0 7
G 7 EES 5029 YERLEŞİM ALANLARININ SEÇİMİNDE JEOFİZİK ETKENLER SEÇMELİ 2 0 0 7
G 8 EES 5035 ÇEVRE VE MADENCİLİK SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 EES 5037 ÇEVRESEL BİLİMLER VE TEKNOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 10 EES 5047 DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARI İÇİN JEOLOJİK VE HİDROJEOLOJİK İLKELER SEÇMELİ 2 0 0 7
G 11 EES 5045 BİYOHİDROMETALURJİ VE ASİT MADEN DRENAJI SEÇMELİ 2 0 0 7
G 12 EES 5049 VERİ ANALİZİ VE İSTATİSTİKSEL SONUÇLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
G 13 EES 5051 ÇEVRESEL DÖNGÜLER VE DEĞİŞİM NEDENLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 14 EES 5053 YER ALTI SULARI KİRLİLİĞİ VE KONTROLU SEÇMELİ 3 0 0 7
G 15 MAT 5101 UYGULAMALI MATEMATİK SEÇMELİ 3 0 0 9
G 16 MAT 5141 MATEMATİKSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 9
G 17 EES 5009 ÇEVRE HİJYENİ SEÇMELİ 2 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EES 5096 YÜKSEK LİSANS SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 27
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EES 5002 YERBİLİMLERİNDE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 2 EES 5004 FİZİKSEL JEOLOJİNİN PRENSİPLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 3 EES 5008 TEHLİKELİ ATIKLAR VE ÇEVRESEL ETKİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 7
B 4 EES 5020 TEMEL BİLİMLERDE UZAKTAN ALGILAMA VE GÖRÜNTÜ YORUMLAMA SEÇMELİ 2 0 0 7
B 5 EES 5024 AKİFERLERİN KİRLENEBİLİRLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 7
B 6 EES 5026 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRİLMESİNİN HİDROJEOLOJİK YÖNLERİ SEÇMELİ 2 0 0 7
B 7 MAT 5102 NUMERİK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 9
B 8 EES 5040 ÇEVRE SORUNLARININ ARAŞTIRILMASINDA JEOFİZİK YÖNTEMLER SEÇMELİ 2 2 0 9
B 9 EES 5042 KSENOBİYOTİKLERİN ÇEVREDE ARITIM MEKANİZMALARI SEÇMELİ 2 0 0 7
B 10 EES 5044 KATI ATIK KONTROL TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 7
B 11 EES 5048 MADEN ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 2 0 0 7
B 12 EES 5050 TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KONTROLU SEÇMELİ 3 0 0 7
B 13 EES 5052 OŞİNOGRAFİ VE ÇEVRE SEÇMELİ 3 0 0 7
B 14 EES 5032 MADEN İŞLETMELERİNDE REKÜLTİVASYON SEÇMELİ 2 0 0 7
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EES 5099 YÜKSEK LİSANS TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EES 5099 YÜKSEK LİSANS TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli ikinci devre (Yüksek Lisans Derecesi) Programı dersler (en az 54 AKTS), seminer (3 AKTS), M. Sc. Research (3 AKTS) ve M. Sc. Thesis (60 AKTS), toplam 120 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağrlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof.Dr. Doğan Yaşar
Dokuz Eylül Üniversitesi
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
Bakü Bulvarı. No:10 Inciralti 35340 İzmir
Tel: +90-232-2785565 2785272
Faks: +90-232-2785082
e-posta: dogan.yasar@deu.edu.tr