DERECE PROGRAMLARI

: Aile Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1982 yılında faaliyete başlayan Sosyal Bilimler Enstitüsü, sürekli gelişmeyi kendine amaç edinerek, hedefi evrensel düzeyde lisansüstü eğitim ve öğretim hizmeti sunmaktır. Bu kapsamda hukuk uygulamasında önemli bir yeri olan aile hukuku, tezsiz yüksek lisans programı olarak açılmıştır. Anılan program, Sosyal bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilimdalı bünyesinde açılmış bir programdır. Diğer tezsiz yüksek lisans programlarında olduğu gibi, Aile Hukuku Tezsiz yüksek lisans programı da üç yarıyıl ders ve bu derslerin sonunda proje aşamasından oluşmaktadır.

Kazanılan Derece

Aile Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans (I.O)

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Diploması; Not Döküm Çizelgesi.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1,5 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 90 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş, hukukun temel kavram ve kurallarına, hukuk mevzuatına hâkim hukukçu yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Burada daha uzmanlaşmış bir eğitim süreciyle, ulusal ve uluslar arası gelişmeler yakından incelenip araştırılarak, hukuki açıda değerlendirilecek, hukuki sorun ve uyuşmazlıkları tespit ve çözme yetisi geliştirilecektir. Hukuki mahkeme yetkisi, karşılaştırmalı ve eleştirel düşünme yetileriyle derinleştirilecektir. Ayrıca bireyleri ve toplumu hukuki konularda aydınlatabilme yeteneğinin de birlikte geliştirilmesi hedeflenmektedir.Bu program kapsamında verilen derslerin büyük çoğunluğunu Evlilik Birliğinde Mal Rejimleri, Evlenmenin Genel Hükümleri, Evlilik Birliğinin Korunması, Soybağı Hukuku, Evlat Edinme, Velayet Hukuku ve Boşanmanın Sonuçları gibi, Aile Hukukunun temel konuları oluşturmaktadır. Bunun yanında Aile ve Uluslararası Hukuk, Milletlerarası Aile Hukuku gibi derslerle konu, uluslararası hukuk boyutunda da ele alınmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Hukuk alanındaki lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan Aile Hukuku alanındaki bilgileri derinleştirir.
2   Bilimsel araştırma yoluyla bilgiye ulaşıp, değerlendirir.
3   Öğreti, mevzuat ve yargı kararlarından yararlanarak bilimsel yöntemlerle Aile Hukuku alanındaki problemlere çözüm önerebilir.
4   Aile Hukuku alanında sahip olduğu bilgileri ve oluşturduğu özgün görüşleri sözlü ve yazılı ifade araçlarını etkin bir şekilde kullanarak başkalarına aktarabilir.
5   Aile Hukuku problemlerinin arkasında yatan sosyolojik ve psikolojik nedenleri belirleyebilir.
6   Aile Hukuku problemlerine diğer hukuk dallarının ilkeleriyle de bağdaşan çözümler getirebilir.
7   Aile Hukukuna ilişkin sorunları çözerken aile içi demokrasi, kişilik haklarının korunması, kadın-erkek eşitliği ve zayıfın korunması ilkeslerine uyan yöntemler geliştirir.
8   Aile Hukukunun temel ilkelerinin gereklerini meslek yaşantısında uygulayabilir.
9   Aile Hukuku alanında karşılaştırmalı çalışmalar yoluyla yeni düzenlemeler önerebilir.
10   Aile Hukuku ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirerek, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilir.
11   En az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olur.
12   Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Akademik alanda ilerleme sağlanması.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Aile Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans proıgramını başarıyla tamamlayan öğrenciler, hukuk uygulamasında, uzmanlaştıkları bu alanda istihdam edilebilirler. Doktoraya başvurmak suretiyle akademik alanda da ilerleyebilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Aile Hukuku tezsiz yüksek lisans programında, 3 yarıyıldan oluşan ders aşamasını başarıyla tamamlayan öğrenciler, son dönemlerinde proje yürütmek ve başarmakla yükümlüdürler. Derslerin alınmasında ön koşul aranmamaktadır. Teorik ve uygulamalı derslerden oluşan programın derslerinde Aile Hukuku alanına temel oluşturan hususlardan yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin ileri düzeyde bilgilere sahip olabilmek ve Aile Hukuku alanına ilişkin kavram ve kurumları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek önemlidir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÖAH 7061 HUKUK METODOLOJİSİ ZORUNLU 2 0 0 6
G 2 ÖAH 7065 EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ ZORUNLU 2 0 0 6
G 3 ÖAH 7087 AİLENİN CEZA HUKUKU YOLUYLA KORUNMASI ZORUNLU 3 0 0 6
G 4 ÖAH 7073 MİLLETLERARASI AİLE HUKUKU ZORUNLU 2 0 0 6
G 5 ÖAH 7067 AİLE VE ULUSLARARASI HUKUK ZORUNLU 2 0 0 6
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÖAH 7030 EVLENMENİN GENEL HÜKÜMLERİ ZORUNLU 2 0 0 6
B 2 ÖAH 7038 ANAYASA HUKUKU AÇISINDAN AİLENİN KORUNMASI ZORUNLU 2 0 0 6
B 3 ÖAH 7032 SOYBAĞI HUKUKU ZORUNLU 2 0 0 6
B 4 ÖAH 7036 EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI ZORUNLU 2 0 0 6
B 5 ÖAH 7040 EVLAT EDİNME ZORUNLU 2 0 0 6
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÖAH 7099 DÖNEM PROJESİ ZORUNLU 0 2 0 5
G 2 ÖAH 7079 VELAYET HUKUKU ZORUNLU 2 0 0 5
G 3 ÖAH 7091 SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞI ZORUNLU 2 0 0 5
G 4 ÖAH 7075 AİLE MAHKEMELERİNDE YARGILAMA USULLERİ ZORUNLU 2 0 0 5
G 5 ÖAH 7089 EVLİ KADININ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI ZORUNLU 2 0 0 5
G 6 ÖAH 7081 BOŞANMANIN SONUÇLARI ZORUNLU 2 0 0 5
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz Yüksek Lisans programı, ilgili dersler (85 AKTS) ve Dönem Projesi (5 AKTS) olmak üzere toplamda 90 AKTS den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. A.Melda SUR
Tel: (90) (232) 301 6120 - 301 6005
e-posta: melda.sur@deu.edu.tr.