DERECE PROGRAMLARI

: Müzik Öğretmenliği Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1973-1974 Eğitim-Öğretim yılında İzmir Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü adı ile müzik öğretmeni yetiştirmeye başlayan kurum, İzmir Yüksek Öğretmen Okulu Müzik Bölümü (1978) ve Buca Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü (1982) olarak eğitim hizmetine devam etmiştir. Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılanması programı çerçevesinde 1998-1999 öğretim yılında DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı adını alan birimde; çalgı eğitimi, ses eğitimi ve müzik kuramı ağırlıklı olarak lisans düzeyinde öğrenim yapılmaktadır. 1992-1993 öğretim yılından bu yana yüksek lisans düzeyinde ve 2001-2002 öğretim yılından bu yana da doktora düzeyinde öğretim programları uygulanmaktadır.

Kazanılan Derece

Müzik Öğretmenliği, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programlarına başvuru için;
-Lisans Diplomasına sahip veya lisans eğitiminin son yıl/yarıyılında olmak,
-ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 55 puan almış olmak,
Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60ı ile sözlü değerlendirme puanının %40ından oluşacaktır.
Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı
Mülakat Notu 65 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılırlar. Bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu
Adaylar öncelik belirterek başvurdukları programlara Değerlendirme Puanları ile sıralanarak yerleştirilirler. Sıralama sonucunda en yüksek puandan itibaren kontenjan kadar aday başvurduğu programa (öncelikli tercihi dikkate alınarak) kayıt hakkı kazanır. Aynı sayıda yedek aday ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadır. Boş kalan kontenjanlar için yedek adaylara kayıt hakkı verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, tezli yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 120 AKTS'dir.

Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu eğitim ve öğretim hizmetleri gerek kurumun gerekse başka kurumların akademik yapılanmalarına katkıda bulunmak amacı ile yapılmaktadır. Program dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Müzik öğretmenliği birinci aşama (lisans) ile ilişkilendirilmiş yeterliliklerin genişletilmesi ve güçlendirilmesi üzerine kurulmuş bilgi ve anlayışı ya da fırsatı, müzik eğitimi alanında, orijinal fikirlerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında kullanabilme.
2   Bilgi, anlama ve problem çözme yeteneklerini müzik eğitimi alanı ile ilgili olarak geniş (ya da disiplinler-arası) bağlamlarda uygulayabilme.
3   Müzik eğitimi alanı ile ilgili araştırmalarında ulaştıkları sonuçları ve onları destekleyen bilgi ve tartışmaları uzman olan ya da olmayan kişilere açıkça iletebilme.
4   Müzik eğitimi alanında büyük ölçüde kimseye bağlı olmaksızın veya özerk bir şekilde çalışmalarını sürdürmelerini sağlayacak öğrenme becerilerine sahip olma.
5   Anadallarına yönelik büyük ölçüde kimseye bağlı olmaksızın veya özerk bir şekilde çalışmalarını sürdürmelerini sağlayacak öğrenme becerilerine sahip olma.
6   Anadallarına ulusal ve evrensel müzik eserlerini seslendirmelerini sağlayacak öğrenme becerilerine sahip olma.
7   Anadalları ile ilgili yöntem ve becerilerde ustalık gösterebilme.
8   Müzik alanına ilişkin yeni eğitim teknolojilerini tanır ve kullanabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Müzik Eğitimi yüksek lisans programı mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik yapabilirler. Üniversitelerin ilgili birimlerinde akademisyen olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, 8 zorunlu ve 17 seçmeli dersten oluşmaktadır. Yüksek Lisans Programı seçmeli ders havuzunda, 9 tanesi Güz yarıyılında, 8 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 17 seçmeli ders yer almaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 52/123 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5039 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 GSM 5051 MÜZİK, TOPLUM VE KÜLTÜREL ÇÖZÜMLEME ZORUNLU 2 0 0 6
G 3 GSM 5007 ESERLERDE İLERİ ÇÖZÜMLEME EĞİTİMİ I ZORUNLU 2 0 0 7
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5003 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 GSM 5033 İLERİ ANADAL EĞİTİMİ I (MÜZİK KURAMLARI) SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 GSM 5037 İLERİ ANADAL EĞİTİMİ I (KEMAN) SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 GSM 5039 İLERİ ANADAL EĞİTİMİ I (VİOLA) SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 GSM 5041 İLERİ ANADAL EĞİTİMİ I (ÇELLO) SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 GSM 5043 İLERİ ANADAL EĞİTİMİ I (PİYANO) SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 GSM 5061 21. YÜZYIL MÜZİK ÖĞRETİMİ UYGULAMALARINDA ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 GSM 5047 İLERİ ANADAL EĞİTİMİ I (YAN FLÜT) SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 GSM 5049 MÜZİK EĞİTİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 7
G 10 GSM 5053 MÜZİK ARAŞTIRMALARINDA ETNOGRAFİK YÖNTEM I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 11 GSM 5055 ODA MÜZİĞİ EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 12 GSM 5057 İLERİ EŞLİK EĞİTİMİ I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 13 GSM 5059 İLERİ ANADAL EĞİTİMİ I (KONTRBAS) SEÇMELİ 3 0 0 8
G 14 GSM 5045 İLERİ ANADAL EĞİTİMİ I (ŞAN) SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GSM 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 2 GSM 5028 MÜZİK EĞİTİMİNDE YARATICILIĞIN FELSEFİ VE EĞİTSEL TEMELLERİ ZORUNLU 3 0 0 8
B 3 GSM 5010 ESERLERDE İLERİ ÇÖZÜMLEME EĞİTİMİ II ZORUNLU 2 0 0 7
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EBE 5000 BİLGİ ERİŞİMİ VE RAPORLAŞTIRMADA BİLGİSAYAR KULLANIMI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 GSM 5032 İLERİ ANADAL EĞİTİMİ II (MÜZİK KURAMLARI) SEÇMELİ 3 0 0 8
B 3 GSM 5034 İLERİ ANADAL EĞİTİMİ II (KEMAN) SEÇMELİ 3 0 0 8
B 4 GSM 5036 İLERİ ANADAL EĞİTİMİ II (VİYOLA) SEÇMELİ 3 0 0 7
B 5 GSM 5038 İLERİ ANADAL EĞİTİMİ II (ÇELLO) SEÇMELİ 3 0 0 8
B 6 GSM 5040 İLERİ ANADAL EĞİTİMİ II (PİYANO) SEÇMELİ 3 0 0 7
B 7 GSM 5056 İLERİ ANADAL EĞİTİMİ II (KONTRBAS) SEÇMELİ 3 0 0 8
B 8 GSM 5044 İLERİ ANADAL EĞİTİMİ II (YAN FLÜT) SEÇMELİ 3 0 0 7
B 9 GSM 5046 PİYANODA EŞLİK DAĞARI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 10 GSM 5048 MÜZİK ARAŞTIRMALARINDA ETNOGRAFİK YÖNTEM II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 11 GSM 5050 ODA MÜZİĞİ EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 12 GSM 5052 İLERİ EŞLİK EĞİTİMİ II SEÇMELİ 3 0 0 7
B 13 GSM 5054 MÜZİK EĞİTİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME SEÇMELİ 2 0 0 7
B 14 GSM 5042 İLERİ ANADAL EĞİTİMİ II (ŞAN) SEÇMELİ 3 0 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GSM 5198 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 GSM 5199 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GSM 5198 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 GSM 5199 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=150
Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Nergiz Şakirzade Sarı (nergiz.sari@deu.edu.tr)
AKTS/DS Koordinatörü:
Yrd. Doç. Dr. Emine Filiz Dürük (filiz.duruk@deu.edu.tr)