DERECE PROGRAMLARI

: Maliye Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Bölümümüz; Fakültemizin bugünkü halini alıncaya kadar geçirdiği değişim sürecinde, Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu ve İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde Maliye Kürsüsü olarak; Ege Üniversitesine bağlı İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi ve İktisat Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde, Maliye Bölümü olarak faaliyetlerini sürdürmüş ve halen sürdürmektedir.
Bölümümüz, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak Maliye ve Mali Hukuk tezli yüksek lisans programlarını sürdürmektedir.

Kazanılan Derece

Maliye Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Birinci Düzey (Lisans) diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 55 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (ÜDS/KPDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL) ya da eşlenirliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından en az 50 almış olmak ya da DEU Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Maliye Anabilim Dalı yüksek lisans programları ile, bağımsız düşünme kabiliyetine sahip, özgün fikirler ortaya koyabilen, bilimsel araştırma yapabilen, özgün düşünme ve çalışma yapma kabiliyetine sahip, ekonomik ve mali gelişmeleri yorumlayabilen, eleştirisel bir bakış açısına sahip, yenilikçi, mali sorunlara çözüm önerisi ortaya koyabilen, bilimsel etiğe sahip maliye bilim uzmanları yetiştirebilmek hedeflenmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Çalışma alanındaki teorik bilgiye vakıf bir şekilde, bilgi birikimini uzmanlık seviyesinde arttırır.
2   Teoride ve uygulamada bilgiler sağlar, uzmanlık seviyesine sahip olur ve mali problemlerin çözümü için öneriler geliştirir.
3   Bilimsel grubun bir üyesi olarak işbirliği yapar ve yeteneğini geliştirir.
4   Bilimsel etiği esas alan ve bilimsel standartlara uygun biçimde seminerler hazırlar ve sunar.
5   Bilimsel etiği esas alan ve bilimsel standartlara uygun ve yayınlanabilecek nitelikte makale, tez vb. eserler ortaya koyar.
6   Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki teorik ve uygulamalı bilgilerin desteğiyle disiplinler arası çalışmalar yapar.
7   Alanıyla ilgili teorik ve uygulamaları bilgilere yönelik eleştirel değerlendirmelerde bulunur.
8   Akademik ve uygulamaya dönük olarak bağımsız bir şekilde çalışma yeteneğine sahip olur.

Mezunların İstihdam Profilleri

Yüksek Lisans Mezunlarımız kamu sektörü ve özel sektörde etkin görevler alabilmenin yanı sıra, doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Maliye Tezli Yüksek Lisans Programında toplam 8 zorunlu, 2 seçimlik ders almalıdırlar. İki dönem içinde toplamda 6 seçimlik ders mevcuttur. Bütün seçimlik dersler Anabilim Dalı tarafından verilmektedir. Havuzdan ya da ortak seçimlik/zorunlu ders bulunmamaktadır. Ön koşullu ders yoktur. Tüm dersler dönemliktir. Dersler, maliye alanında öğrencilere bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırma amacındadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 MAL 5101 GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 MAL 5107 VERGİLEMENİN EKONOMİK ANALİZİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 MAL 5105 BÜTÇE TEORİ VE POLİTİKASI ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 MAL 5103 KAMU HİZMETLERİ VE HARCAMALARI ANALİZİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAL 5109 AVRUPA BİRLİĞİNDE MALİ POLİTİKALAR SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 MAL 5113 MALİ KRİZLER:TEORİ VE ÜLKE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 MAL 5111 VERGİ PSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MAL 5198 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 MAL 5196 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 3 MAL 5208 MALİ POLİTİKA ANALİZİ ZORUNLU 3 0 0 6
B 4 MAL 5204 KAMU GELİRLERİ ANALİZİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 MAL 5206 KAMU MALİ DENETİMİ ZORUNLU 3 0 0 6
B 6 MAL 5201 SERVET VE HARCAMA VERGİLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MAL 5018 AVRUPA BİRLİĞİNDE BÜTÇELEME SEÇMELİ 3 0 0 4
B 2 MAL 5020 MALİ DÜŞÜNCELERİN GELİŞİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 3 MAL 5014 BORÇ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 4 MAL 5016 DIŞ TİCARETİN VEGİLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 4
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAL 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MAL 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programı teziyle beraber, ilgili dersler (56 AKTS), uzmanlık alanı dersi (2 AKTS), Seminer (2 AKTS) ve tez çalışması (60 AKTS) olmak üzere toplamda 120 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Başkanı: Prof.Dr.Kâmil TÜĞEN
e-mail: kamil.tugen@deu.edu.tr
tel: 0-232-3010266