DERECE PROGRAMLARI

: İnsan Kaynakları Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İnsan kaynakları alanının makro ve mikro boyutlarında, bilimsel araştırma yeteneği kazandırarak bilgiyi değerlendirme, yorumlama, uygulama ve yeni bilgi üretme yeteneğine sahip bilim uzmanları yetiştirmek bu programın temel amacını oluşturmaktadır. İnsan Kaynakları tezli yüksek lisans programı, 1998 yılına kadar Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Çalışma İlişkileri Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı adıyla devam etmiştir. 1999 yılından bu yana ise İnsan Kaynakları Tezli Yüksek Lisans Programı adıyla eğitim vermektedir.

Kazanılan Derece

İnsan Kaynakları Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Birinci Düzey (Lisans) diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 55 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (ÜDS/KPDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL) ya da eşlenirliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından en az 50 almış olmak ya da DEU Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu programın amacı, insan kaynaklarının etkin şekilde kalkınmaya yönlendirilmesi ve sosyal açıdan korunması yoluyla çalışma ve yaşam memnuniyetinin artırılması hedeflerini taşıyan bir anlayışla, akademik çalışma potansiyeline sahip bilim uzmanı adaylarına gerekli bilgi, yetkinlik, bilimsel araştırma yöntem ve kültürünü kazandırmaktır. Programda 3 adet yabancı dilde verilen ders bulunmakta ve tüm derslerin % 15 ini oluşturmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Sosyal Bilimler alanında bilimsel düşünme, öğrenme ve yöntem bilgilerini kullanarak araştırma ile bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yetkinliğine sahiptirler.
2   Makro düzeyde insan varlığımızın yapısı, potansiyeli, kalkınmadaki rolü ve uluslararası işgücü hareketleri konularında bilgi sahibidirler.
3   İnsan sermayesinin ekonomik ve sosyal kalkınmada etkin şekilde rol alabilmesi için aile, eğitim ve sağlık politikalarını, kuramsal ve uygulama düzeyinde fikir yürütebilecek, eleştirel gözle bakıp sorunlara çözüm üretebilecek düzeyde tanırlar.
4   Ekonomik birimlerde insan kaynakları süreçleri ve fonksiyonlarının kuramsal düzeyde uzmanıdırlar. Bu konuda yeni bilgiler oluşturabilme yanında, uygulama programları geliştirebilirler
5   Psikoloji, Sosyoloji ve Hukuk bilimlerinden insan kaynaklarını ilgilendiren temel bilgileri çalışma yaşamındaki süreçleri ve sonuçları yönetebilecek ölçüde iyi tanırlar ve uygulayıp geliştirebilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri

İnsan Kaynakları Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olanlar özel sektörde insan kaynakları, endüstriyel ilişkiler, sosyal işler bölümlerinde, yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışabilirler. Ayrıca işçi ve işveren sendikalarında Toplu Sözleşme Uzmanı olarak istihdam edilme olanakları bulunmaktadır.İnsan Kaynakları Tezli Yüksek Lisans Programı mezunları kamu sektöründe T.C. Kalkınma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yurtdışı ve yurt içi ünitelerinde, sosyal güvenlik kurumlarında müfettiş ve uzman olarak çalışabilirler. Diğer bakanlıkların sosyal işler bölümünün yönetiminde; işçi ve işveren kuruluşlarında; kamu iktisadi teşebbüslerinde yöneticilik pozisyonunda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

İnsan Kaynakları tezli yüksek lisans programı 11 zorunlu, 14 seçmeli ders, 1 uzmanlık alanı dersi ve 1 seminer dersinden oluşmaktadır. İlk iki dönemin her birinde 1?er adet seçimlik ders alınmaktadır. 2 dönemde gerçekleştirilen derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, izleyen dönemlerde tez hazırlamak ve savunmakla yükümlüdürler.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 ÇİN 5037 İŞE ALMA VE YERLEŞTİRME ZORUNLU 2 0 0 4
G 3 ÇİN 5045 İŞ DEĞERLENDİRME VE ÜCRET YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 ÇİN 5033 İNSAN KAYNAKLARI HUKUKU I ZORUNLU 2 0 0 4
G 5 ÇİN 5043 ÇALIŞMA YAŞAMI VE GÖSTERGELERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 ÇİN 5041 İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ ZORUNLU 2 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÇİN 5011 BİLGİ TOPLUMU VE ÇALIŞMA YAŞAMI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 ÇİN 5013 İNSANİ GELİŞME VE YOKSULLUK SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 ÇİN 5015 GİRİŞİMCİLİK VE GELİŞTİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 ÇİN 5031 ÇALIŞMA HAYATINDA POZİTİF PSİKOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 ERA 5001 POSİTİVE PSYCHOLOGY AT WORK SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 ÇİN 5035 VERGLEİCHENDE ARBEİTSLEBEN-FORSCHUNG SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 ÇİN 5039 LE DROİT DES RESSOURCES HUMAİNES SEÇMELİ 3 0 0 5
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÇİN 5004 PERFORMANS DEĞERLENDİRME ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 ÇİN 5006 SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK POLİTİKALARI ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 ÇİN 5008 İNSAN KAYNAKLARI HUKUKU II ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 ÇİN 5040 ÇALIŞMA YAŞAMINDA PSİKOLOJİ VE ERGONOMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 ÇİN 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 4
B 6 ÇİN 5196 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 7 ÇİN 5002 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI ZORUNLU 3 0 0 4
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÇİN 5044 İŞ GÜVENCESİZLİĞİ VE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK SEÇMELİ 3 0 0 3
B 2 ÇİN 5024 İŞ AHLAKI VE SOSYAL SORUMLULUK SEÇMELİ 3 0 0 3
B 3 ÇİN 5028 MESLEKİ YETERLİLİKLER VE KARİYER YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 4 ERA 5002 DEVELOPMENT OF SOCİAL ENTREPRENEURSHİP SEÇMELİ 3 0 0 3
B 5 ÇİN 5042 INDUSTRİAL RELATİONS AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SEÇMELİ 3 0 0 3
B 6 ÇİN 5010 KÜRESELLEŞME VE İSTİHDAM POLİTİKALARI SEÇMELİ 3 0 0 3
B 7 ÇİN 5036 SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 3
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÇİN 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÇİN 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programı teziyle beraber, ilgili dersler (53 AKTS), uzmanlık alanı dersi (4 AKTS), Seminer (3 AKTS) ve tez çalışması (60 AKTS) olmak üzere toplamda 120 AKTS den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Serkan ODAMAN
Tel: +90 232 301 07 27
Fax: +90 232 420 17 89
e-posta: serkan.odaman@deu.edu.tr
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, PK: 35160, Dokuzçeşmeler, Buca / İzmir