DERECE PROGRAMLARI

: Müzik Bilimleri Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1975 yılında 'Müzikoloji Bölümü' yapılanmasıyla lisans programına başlayan anabilim dalı, birkaç yıl içinde içeriğinde müzik sanat ve kuramını bulundurmakla birlikte gerçek hedefi yalnızca müzik bilimleri olan bir program haline getirilmiştir.

Kazanılan Derece

Müzik Bilimleri Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mülakat, yazılı sınav, Lisans Diploması, Transkript.
Yüksek lisans programına Anasanat/Anabilim Dallarının görüşleri alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik sınavı, portfolyo incelemesi ve benzeri değerlendirme sonuçlarına göre güz yarı yılıbaşında öğrenci alınır.
Yüksek lisans programlarına aday öğrenciler için başvuru koşulları (öğrenci kaynağı), kontenjanlar, ön kayıtlar için son başvuru tarihi, giriş sınavlarının tarihi ve yeri yaz döneminde Enstitü nün internet sitesinden duyurulur.
Adayların lisans derecesine (first cycle) sahip olması gerekmektedir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir.
Güzel Sanatlar Ensitüsüne başvurularda ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) koşulu aranmaz.
Adaylar, Enstitü nün internet sitesinden indirdikleri başvuru formlarını doldurarak ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar lisans diplomaları, not ortalaması ve not dökümünü gösteren resmi onaylı belgeleri, TC Kimlik Numarası gösteren resmi kimlik belgeleri ve kılık kıyafet yönergesine uygun çekilmiş 3 adet fotoğrafla birlikte Enstitü Müdürlüğünde ön kayıt yaptırırlar. Başvuru koşullarını sağlayarak ön kayıt yaptıran adaylar giriş sınavına alınırlar.
Güzel Sanatlar Enstitüsü Anasanat/Anabilim Dallarına giriş sınavı değerlendirmelerinde notlar 100 tam puan üzerinden verilir. Bu notun %50 si lisans mezuniyet ortalamasından ve geri kalan %50 si de giriş sınavında alınan puandan oluşur. Müzik Anasanat Dalı giriş sınavlarında ise %25 i lisans mezuniyet ortalamasından, %75 I giriş sınavı puanından oluşur.
Giriş sınavında başarılı olan adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Kesin kayıt için istenen belgeler Enstitü tarafından ön kayıtlar başlamadan internet sitesinde ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Müzik Bilimleri Anabilimdalı Yüksek Lisans Programı, öncelikli olarak lisans derecesini müzik bilimleri alanında almış, müzik bilim alanında yetki ve sorumluluk almayı hedefleyen adaylara yöneliktir. Bu program kapsamında verilen dersler, öğrencilere bilimsel bakış açısını geliştirecek niteliktedir.
Bilimdalında 5 öğetim üyesi bulunmaktadır. Ayrıca programda uygulama amaçlı bir ses kayıt stüdyosu ve bir elektronik laboratuvarı mevcuttur.
Bölümümüz Avrupa Birliği LLP/ERASMUS çerçevesinde Öğrenci Hareketliliği ve Staj Hareketliliği programlarını yürütmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Müzik Bilimleri ile diğer disiplinler (antropoloji, toplumbilim, kültürel çalışmalar, vb.) arasındaki kuramsal ve yöntembilgisel/metodolojik ilişkileri kavrayabilme.
2   Müzik Bilimleri ile bağlantılı ileri düzeydeki kuramsal, toplumsal/kültürel, bilimsel terminoloji ve kavramları tanımlayabilme.
3   Müzik Bilimlerinde kullanılan yöntem ve yaklaşımları diğer disiplinlerle ilişkilendirebilme.
4   Bilimsel araştırma sonuçlarının yazılı (araştırma raporu, makale, tez, bildiri vb.) ve sözlü (seminer, sempozyum, kongre vb.) sunumuna ilişkin yöntem ve teknikler arasındaki farklılıkları tanımlayabilme.
5   Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, müzik bilimleri alanında sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirip derinleştirebilme.
6   Müzikbilimsel bir araştırma projesinin tüm aşamalarını tasarlayabilme ve yürütebilme.
7   Araştırma süreci sonunda elde edilen sonuçları yazılı ve sözlü olarak sunabilme.
8   Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeydeki basılı ve çevrimiçi yazınsal kaynaklara ulaşabilme, değerlendirebilme.
9   Bilimsel bilgi üretme yöntemlerini ve yaklaşımlarını özümsemiş olarak tartışmalara katılarak görüşlerini etkin biçimde aktarabilme.
10   Alanındaki ve başka disiplinlerdeki uzmanlarla yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, ekip çalışması içinde etkin olarak çalışabilme ve sorumluluk alabilme.
11   En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki uluslararası bilgileri izleyebilme, yazılı ve sözlü iletişim kurabilme.
12   Alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri çokdisiplinli çalışma ortamlarında, ekip çalışması içinde paylaşabilme, uygulayabilme.
13   Alanında edindiği kazanımlarını topluma aktarabilme.
14   Bilimsel alanda yeni yönelimlere açık, yaşamboyu öğrenme ilkesini benimsemiş, müzikbilimsel çalışmaların toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde olarak bilimsel ilerlemeye ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programdan mezun olan öğrenciler, özelde müzik bilim alanında sürdüreceği akademik çalışmalarına katkı sağlarken; genelde müzik bilim ve endüstrisinin kapsadığı olanaklara yönelik iş imkânlarına sahiptir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MZB 5051 MÜZİĞİN KÜLTÜREL ÇALIŞMALARI I ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 24
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MZB 5035 ÇAPRAZ KÜLTÜREL MÜZİK ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 2 MZB 5037 PERFORMANS ETNOGRAFİSİ VE ANALİZİ I SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 MZB 5053 MÜZİĞİN EVRİMİNDE EKONOMİ POLİTİK ETK.I SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 MZB 5045 MÜZİK, TEKNOLOJİ VE KÜLTÜR: ALET KULLANIMINDAN MEKANİK ÇAĞA SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 MZB 5041 KÜRESELLEŞME VE MÜZİK I SEÇMELİ 3 0 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MZB 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 2 GSE 5012 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 MZB 5052 MÜZİĞİN KÜLTÜREL ÇALIŞMALARI II ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 MZB 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MZB 5036 KÜLTÜRLERARASI DİYALOG, ARACILIK VE MÜZİK SEÇMELİ 3 0 0 6
B 2 MZB 5038 PERFORMANS ETNOGRAFİSİ VE ANALİZİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 MZB 5054 MÜZİĞİN EVRİMİNDE EKONOMİK POLİTİK ETK. II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 MZB 5046 MÜZİK, TEKNOLOJİ VE KÜLTÜR: ELEKTRİKSEL VE SAYISAL ÇAĞ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 MZB 5042 KÜRESELLEŞME VE MÜZİK II SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MZB 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 MZB 5800 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 27
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MZB 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 MZB 5800 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 27
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dersler, sanat eğitimi alanında yapılan lisansüstü eğitimin gereği, yazılı sınav ve rapor sunumu gibi yöntemlere ek olarak sanat ve/ veya tasarım eseri ve/ veya projesi ile performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle tamamlanabilmektedir. Sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler ile bunların notlandırılması her ders için farklılık gösterebilmektedir. Bu konuda detaylı bilgi öğretim planı içinde yer alan dersler bölümünde yer almaktadır.
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı -varsa- zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları, sanat ve tasarım projesi ve performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle öğrencinin yarıyıl içindeki çalışma performansı da değerlendirmede kullanılabilir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı notun 100 üzerinden en az 75 olması gerekir.
Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar almak zorundadır. Seçmeli derslerde başarısız olursa danışmanının onayıyla o dersin yerine başka seçmeli ders alabilir.
Öğrencinin alacağı dersler danışman ve/ ya da ilgili enstitü anasanat/ anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari ders yükünden sayılabileceği Enstitü tarafından belirtilir.
Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.
Seminer dersi, uzmanlık alanı ve tez çalışmasının yerel kredi sistemine göre kredisi olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Öğrenciye birinci yarıyılın sonunda tez danışmanı atanır. Üçüncü yarıyılda tez çalışmasına başlar ve tez çalışması ders yükünde 30 AKTS olarak görünür.
Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, Güzel Sanatlar Enstitüsünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Bitirme tezinin hem yazılı hem de sanat/ tasarım projesi ya da performans değerlendirilmesi biçiminde yapıldığı anasanat dallarında öğrencinin her iki çalışmadan ayrı ayrı değerlendirilir.
Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezin yazılı ve/ ya da sanat/ tasarım projesi ya da performans değerlendirilmesi bölümlerinde düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Öğrencinin tezi reddedilirse yeni bir tez başlığı belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı -varsa- zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Feridun ÖZİŞ
Telefon: (232) 412 92 12 E-posta: feridun.ozis@deu.edu.tr