DERECE PROGRAMLARI

: Müzik Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Ülkemizin koşullarına göre konservatuvar, "Yetenekli çocuklarımızı ve gençlerimizi seçerek, müzik ve sahne sanatları alanlarında onlara evrensel bir sanat eğitimi veren, sanat kurumlarımıza yorumcu, uygulayıcı, yaratıcı ve araştırıcı sanatçılar yetiştiren yüksek dereceli meslek okulu" olarak tanımlanmaktadır.
"Konservatuvar, 1954 yılı başında ''İzmir Müzik Okulu'' ismi altında açıldı.
Müzik Okulu nda Eğitim, Ortaokul ve Lise öğrencilerine yönelik Piyano, Keman ve Ses Eğitimi kurslarından oluşuyordu. Solfej ve Uyum Bilgisi (Armoni) dersleri de okutulmaktaydı.
1958 yılında "Müzik Okulu na "Konservatuvar" statüsü verilmesi kararlaştırıldı. 1958-59 ders yılı başında yapılan sınavla okula beş öğrenci alındı ve 26 Aralık 1958''de düzenlenen küçük bir törenle "İzmir Devlet Konservatuvarı" resmen açıldı.
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü nün 08.10.2010 tarih ve 18447 sayılı yazısına istinaden Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi açılmıştır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, elli yılı aşkın bir süredir yüzlerce sanatçı yetiştirmiştir. Bu sanatçılar Dünyanın çeşitli sanat merkezlerinde, orkestra ve operalarında konservatuvar ve müzik yüksekokullarında görev yapmakta, ülkemizi üstün başarı ile temsil etmektedirler. Ülkemize daha fazla sayıda nitelikli sanatçı kazandırmak, konservatuvarın önde gelen amacıdır.

Kazanılan Derece

Müzik Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mülakat, portfolyo, yazılı, çalgı yeterlik sınav değerlendirmesi, Lisans Diploması, Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Müzik Bölümü Lisans Üstü Programları: Üfleme ve Vurma Çalgılar, Piyano, Yaylı Çalgılar ve Kompozisyon Ana Sanat Dallarını kapsar.
İlgili Anasanat Dalını kapsayan yüksek lisans ve sanatta yeterlik programları ulusal ve uluslararası platformlarda gelişimi sürekli kılmak amacıyla tez, konser, ara sınav ve final sınavları gibi akademik ve sanatsal faaliyetlerin yapılmasını amaçlar.
Müzik anasanat dalı öğrencisine 1. ve 2. yarıyıl eğitim programında çalgısına ait ileri düzeydeki repertuvarın stilistik ve estetik kavrayışı, nitelikli yorumlama yetisi, Akademik kariyer planlaması ve Akademisyen olma amaçlı yapılan performansa dayalı eğitim hedefi amaçlar.
3. yarıyılda tez aşamasına geçilerek akademisyen yetiştirmek adına belirlenen tez konusuyla ilintili olarak halka açık bir resital programı belirlenir. Öğrenci, ders aşamasında alınması zorunlu olan anadal çalgı dışında öğretim planlarında belirtilen seçmeli dersler arasından ders seçimi yapar. Zorunlu ders- seçmeli ders oranı Yüksek lisans için %60-%40, sanatta yeterlik için %43-%57 şeklindedir.
Konservatuvarımız kantin ve kafeterya hizmetlerinin yanı sıra kütüphane ve müzik stüdyosunda olmak üzere iki ayrı yerde müzik dinleme, müzik kayıt ve video izleme olanaklarına sahiptir.
- Öğrencilerimize Koruma Derneği'nin verdiği karşılıksız burs olanakları vardır.
- Güncel konuları ve sanat dünyasının özelliklerini sergileyen kültürel etkinlikler, yıl içerisinde öğrenci ve öğretim elemanlarının hazırladıkları iki yüzü aşkın dinleti yapılmaktadır.
- Müzik Anasanat Dalı eğitimi içinde İngilizce ve Almanca, Opera Bölümünde İtalyanca dil eğitimi yapılmaktadır.
- İnternet bağlantılı hizmet veren bilgi işlem stüdyosu bulunmaktadır.
-Piyano, Yaylı çalgılar ve Üflemeli çalgılar çalgı yapım ve yapım atölyeleri vardır.
-Piyano, keman, viyolonsel, kontrbas, flüt, fagot, korno, trombon, şan, kompozisyon dallarında eğitim verilmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Alanındaki bilgi ve becerileri ile geliştirilen çalışmalarda kuram ve uygulama ilişkisini analiz edebilme
2   Alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri ekip çalışması içinde paylaşabilme, uygulayabilme
3   Alanına ilişkin edinimleri uygulama yöntemi ile topluma aktarabilme
4   Alanına ilişkin çalışmaların amacını, yöntemini, topluma yönelik etkilerinin bilincinde olarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilme
5   Alanı ile ilgili en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
6   Müzik alanında yaygın olarak benimsenmiş bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda bilgi sahibi olabilme ve etkin kullanabilme
7   Orkestra, Oda Orkestrası ve Oda müziği grupları için yazılmış müzik eserlerini seslendirme, üretme veya yönetme becerisine sahip olabilme
8   Müzik dönemlerine ilişkin temel stilleri birbirinden ayırt ederek eserler üzerinde tanımlayabilme ve yorumlayabilme
9   Bir müzik eserini armonik ve biçimsel yönden analiz edebilme
10   Bilimsel alanda yeni yönelimlere açık, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş, sanatsal çalışmaların toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde olarak bilimsel ilerlemeye ulusal ve uluslar arası düzeyde katkıda bulunabilme
11   Alanı ile ilgili güncel literatürü, yeni gelişmeleri izleyebilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
12   Çalıştığı sanatsal alandaki bilgi, görgü ve deneyimleri etik ve çalışma disiplini içerisinde aktarabilme.
13   Bilimsel araştırma sonuçlarının yazılı ( makale tez bildiri vb ) ve sözlü ( seminer, kongre, sempozyum vb ) sunumuna ilişkin yöntem ve metodolojik ilişkileri kavrayabilme.
14   Lisans yeterliklerine dayalı olarak müzik alanında sahip olduğu bilgi beceri ve yetkinlikleri geliştirip derinleştirebilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

a) Devlet Opera ve Balesi;
- Orkestra sanatçılığı
- Orkestra şefliği
- Koro sanatçılığı
- Solist sanatçılık
- Bale sanatçılığı
- Korrepetitörlük (Bale ve Şan için piyano eşlikçiliği)
- Çalgı tamir ve yapım
b) Devlet Senfoni Orkestraları;
- Orkestra sanatçılığı
- Orkestra şefliği
- Çalgı tamir ve yapım
c) Belediye destekli senfoni, Kent orkestraları ve bandolar. Ayrıca Belediye Konservatuvarlarında öğretmenlik.
d) Özel sektör tarafından desteklenen sanatsal oluşumlar (Orkestra, Opera, Bale. v.s.)
e) Üniversiteler (Akademik Orkestralar, alana göre Öğretim elemanı görevleri.)

Üst Derece Programlarına Geçiş

üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAS 5095 KORREPETİSYON I SEÇMELİ 1 2 0 6
G 2 MAS 5269 MODERNİZM-POSTMODERNİZM BAĞLAMINDA MÜZİK VE OPERA SANATININ İNCELENMESİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 MAS 5105 ANADAL ÇALGI I (KEMAN) SEÇMELİ 2 2 0 12
G 4 MAS 5109 ANADAL ÇALGI I (VİYOLA) SEÇMELİ 2 2 0 12
G 5 MAS 5113 ANADAL ÇALGI I (VİYOLONSEL) SEÇMELİ 2 2 0 12
G 6 MAS 5119 ANADAL KOMPOZİSYON I SEÇMELİ 2 2 0 12
G 7 MAS 5127 ANADAL ÇALGI I (KONTRBAS) SEÇMELİ 2 2 0 12
G 8 MAS 5129 ANADAL ÇALGI I (OBUA) SEÇMELİ 2 2 0 12
G 9 MAS 5131 ANADAL ÇALGI I (KLARİNET) SEÇMELİ 2 2 0 12
G 10 MAS 5137 ANADAL ÇALGI I (FLÜT) SEÇMELİ 2 2 0 12
G 11 MAS 5141 ANADAL ORKESTRA ŞEFLİĞİ I SEÇMELİ 2 2 0 12
G 12 MAS 5143 ANADAL ÇALGI I (FAGOT) SEÇMELİ 2 2 0 12
G 13 MAS 5145 ANADAL BİR.ÇALMA TEK. I (ŞAN EŞLİĞİ) SEÇMELİ 2 2 0 12
G 14 MAS 5153 ANADAL ÇALGI I (TROMPET) SEÇMELİ 2 2 0 12
G 15 MAS 5155 ANADAL ÇALGI I (TROMBON) SEÇMELİ 2 2 0 12
G 16 MAS 5157 ANADAL ÇALGI I (KORNO) SEÇMELİ 2 2 0 12
G 17 MAS 5159 ANADAL ÇALGI I (VURMA ÇALGILAR) SEÇMELİ 2 2 0 12
G 18 MAS 5183 YENİ MÜZİK REPERTUVARI I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 19 MAS 5231 20.YY.MÜZİK AKIMLARI I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 20 MAS 5233 ORKESTRA TARİHİ VE REPERTUVARI I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 21 MAS 5235 20.YY.KOMPOZİSYON TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 22 MAS 5237 PİYANO REPERTUVARI I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 23 MAS 5239 KLASİK DÖNEM PİYANO SONATLARI ÇÖZÜMLEMELERİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 24 MAS 5241 MODERN CAZ ARMONİSİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 25 MAS 5243 19. VE 20. YÜZYILDA MÜZİĞİN DİĞER SANATLARLA ETKİLEŞİMİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 26 MAS 5247 ÜFLEME VE VURMA ÇALGILAR REPERTUVARI I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 27 MAS 5249 YAYLI ÇALGILAR TARİHİ VE REPERTUVARI I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 28 MAS 5251 YAYLI ÇALGILARIN YAPISAL GELİŞİMİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 29 MAS 5253 PİYANOLU ODA MÜZİĞİ REPERTUVARI I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 30 MAS 5255 MÜZİK EĞİTİMİNDE ETKİLİ ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 31 MAS 5257 KÜLTÜREL ORGANOLOJİ (ÇALGI BİLİMİ) I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 32 MAS 5259 SENFONİ ANALİZİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 33 MAS 5261 TEORİ/SOLFEJ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 34 MAS 5263 UYGULAMALI ORKESTRA SOLOLARI SEÇMELİ 2 2 0 6
G 35 MAS 5265 20.YÜZYIL MÜZİK VE OPERA SANATINDA GÖSTERGEBİLİMSEL YAKLAŞIMLAR I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 36 MAS 5267 ANADAL ÇALGI I (TUBA) SEÇMELİ 2 2 0 12
G 37 MAS 5103 ANADAL ÇALGI I (PİYANO) SEÇMELİ 2 2 0 12
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GSE 5012 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 MAS 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 22
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MAS 5260 UYGULAMALI ORKESTRA SOLOLARI II SEÇMELİ 2 2 0 5
B 2 MAS 5274 MODERNİZM-POSTMODERNİZİM BAĞLAMINDA MÜZİK VE OPERA SANATININ İNCELENMESİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 MAS 5110 ANADAL ÇALGI II (VİYOLA) SEÇMELİ 2 2 0 12
B 4 MAS 5118 ANADAL KOMPOZİSYON II SEÇMELİ 2 2 0 12
B 5 MAS 5126 ANADAL ÇALGI II (VİYOLONSEL) SEÇMELİ 2 2 0 12
B 6 MAS 5128 ANADAL ÇALGI II (KONTRBAS) SEÇMELİ 2 2 0 12
B 7 MAS 5130 ANADAL ÇALGI II (OBUA) SEÇMELİ 2 2 0 12
B 8 MAS 5132 ANADAL ÇALGI II (KLARİNET) SEÇMELİ 2 2 0 12
B 9 MAS 5140 ANADAL ORKESTRA ŞEFLİĞİ II SEÇMELİ 2 2 0 12
B 10 MAS 5158 ANADAL ÇALGI II (FAGOT) SEÇMELİ 2 2 0 12
B 11 MAS 5144 ANADAL ÇALGI II (FLÜT) SEÇMELİ 2 2 0 12
B 12 MAS 5146 ANADAL BİR. ÇALMA TEK. II (ŞAN EŞLİĞİ) SEÇMELİ 2 2 0 12
B 13 MAS 5160 ANADAL ÇALGI II (TROMPET) SEÇMELİ 2 2 0 12
B 14 MAS 5162 ANADAL ÇALGI II (TROMBON) SEÇMELİ 2 2 0 12
B 15 MAS 5166 ANADAL ÇALGI II (VURMA ÇALGILAR) SEÇMELİ 2 2 0 12
B 16 MAS 5164 ANADAL ÇALGI II (KORNO) SEÇMELİ 2 2 0 12
B 17 MAS 5232 20.YY.MÜZİK AKIMLARI II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 18 MAS 5236 20.YY.KOMPOZİSYON TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 19 MAS 5234 ORKESTRA TARİHİ VE REPERTUVARI II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 20 MAS 5238 KORREPETİSYON II SEÇMELİ 1 2 0 5
B 21 MAS 5240 PİYANO REPERTUVARI II SEÇMELİ 2 2 0 5
B 22 MAS 5242 KLASİK DÖNEM PİYANO SONATLARI ÇÖZÜMLEMELERİ II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 23 MAS 5244 MODERN CAZ ARMONİSİ II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 24 MAS 5246 YENİ MÜZİK REPERTUVARI II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 25 MAS 5248 19. VE 20. YÜZYILDA MÜZİĞİN DİĞER SANATLARLA ETKİLEŞİMİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 26 MAS 5252 ÜFLEME VE VURMA ÇALGILAR REPERTUVARI II SEÇMELİ 2 2 0 5
B 27 MAS 5254 YAYLI ÇALGILAR TARİHİ VE REPERTUVARI II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 28 MAS 5256 YAYLI ÇALGILARIN YAPISAL GELİŞİMİ II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 29 MAS 5258 PİYANOLU ODA MÜZİĞİ REPERTUVARI II SEÇMELİ 2 2 0 5
B 30 MAS 5262 MÜZİK EĞİTİMİNDE ETKİLİ ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 31 MAS 5264 KÜLTÜREL ORGANOLOJİ (ÇALGI BİLİMİ) II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 32 MAS 5266 SENFONİ ANALİZİ II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 33 MAS 5268 TEORİ/SOLFEJ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 34 MAS 5270 20.YÜZYIL MÜZİK VE OPERA SANATINDA GÖSTERGEBİLİMSEL YAKLAŞIMLAR II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 35 MAS 5272 ANADAL ÇALGI II (TUBA) SEÇMELİ 2 2 0 12
B 36 MAS 5100 ANADAL ÇALGI II (PİYANO) SEÇMELİ 2 2 0 12
B 37 MAS 5108 ANADAL ÇALGI II (KEMAN) SEÇMELİ 2 2 0 12
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAS 5800 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 MAS 5900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MAS 5800 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 MAS 5900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dersler, sanat eğitimi alanında yapılan lisansüstü eğitimin gereği, yazılı sınav ve rapor sunumu gibi yöntemlere ek olarak sanat ve/ veya tasarım eseri ve/ veya projesi ile performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle tamamlanabilmektedir. Sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler ile bunların notlandırılması her ders için farklılık gösterebilmektedir. Bu konuda detaylı bilgi öğretim planı içinde yer alan dersler bölümünde yer almaktadır.
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı -varsa- zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları, sanat ve tasarım projesi ve performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle öğrencinin yarıyıl içindeki çalışma performansı da değerlendirmede kullanılabilir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı notun 100 üzerinden en az 75 olması gerekir.
Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar almak zorundadır. Seçmeli derslerde başarısız olursa danışmanının onayıyla o dersin yerine başka seçmeli ders alabilir.
Öğrencinin alacağı dersler danışman ve/ ya da ilgili enstitü anasanat/ anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari ders yükünden sayılabileceği Enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.
Seminer dersi, uzmanlık alanı ve tez çalışmasının yerel kredi sistemine göre kredisi olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Öğrenciye birinci yarıyılın sonunda tez danışmanı atanır. Üçüncü yarıyılda tez çalışmasına başlar ve tez çalışması ders yükünde 30 AKTS olarak görünür.
Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, Güzel Sanatlar Enstitüsünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Bitirme tezinin hem yazılı hem de sanat/ tasarım projesi ya da performans değerlendirilmesi biçiminde yapıldığı anasanat dallarında öğrencinin her iki çalışmadan ayrı ayrı değerlendirilir.
Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezin yazılı ve/ ya da sanat/ tasarım projesi ya da performans değerlendirilmesi bölümlerinde düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Öğrencinin tezi reddedilirse yeni bir tez başlığı belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı -varsa- zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anasanat Dalı Başkanı
Prof. M. Faruk Düzgün
Tel: (232) 412 9401
E-posta: faruk.duzgun@hotmail.com