DERECE PROGRAMLARI

: Opera Sanat Dalı Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Opera Anasanat Dalı Yüksek Lisans programı, ilk olarak 1991 yılında DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılmış, 2002 yılında İnciraltı Yerleşkesi nde kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsü ne geçmiştir. Program, lisans eğitimini Opera Anasanat Dalı nda tamamlamış tüm konservatuvar mezunu adaylara açıktır.

Kazanılan Derece

Opera Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programlarına aday öğrenciler için başvuru koşulları (öğrenci kaynağı), kontenjanlar, ön kayıtlar için son başvuru tarihi, giriş sınavlarının tarihi ve yeri yaz döneminde Enstitü internet sitesinden duyurulur.
Adayların lisans derecesine (first cycle) sahip olması gerekmektedir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir.
Güzel Sanatlar Ensitüsüne başvurularda ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) koşulu aranmaz.
Adaylar, Enstitü nün internet sitesinden indirdikleri başvuru formlarını doldurarak ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar lisans diplomaları, not ortalaması ve not dökümünü gösteren resmi onaylı belgeleri, TC Kimlik Numarası gösteren resmi kimlik belgeleri ve kılık kıyafet yönergesine uygun çekilmiş 3 adet fotoğrafla birlikte Enstitü Müdürlüğünde ön kayıt yaptırırlar. Başvuru koşullarını sağlayarak ön kayıt yaptıran adaylar giriş sınavına alınırlar.
Güzel Sanatlar Enstitüsü Anasanat/Anabilim Dallarına giriş sınavı değerlendirmelerinde notlar 100 tam puan üzerinden verilir. Bu notun %50si lisans mezuniyet ortalamasından ve geri kalan %50si de giriş sınavında alınan puandan oluşur. Müzik Anasanat Dalı giriş sınavlarında ise %25i lisans mezuniyet ortalamasından, %75i giriş sınavı puanından oluşur.
Giriş sınavında başarılı olan adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Kesin kayıt için istenen belgeler Enstitü tarafından ön kayıtlar başlamadan internet sitesinde ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Opera Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı öncelikli olarak lisans derecesini opera alanında almış, alanında uzmanlaşarak akademik ya da sanatsal kariyer yapmayı hedefleyen konservatuvar mezunu adaylara yöneliktir. Programın ilk iki yarıyılında, ileri seviyede ses ve oyunculuk teknikleri, farklı dönemlere ait opera ve şarkı repertuvarı çalışmaları yapılmaktadır.Bu derslerin yanı sıra Opera Tarihi, Ses Anatomisi ve Sanat Kavramları gibi teorik derslerle de öğrencilerin müziğe yönelik var olan alt yapıları geliştirilir. Sürecin devamında eğitim, iki yarıyılda tamamlanacak tez çalışması ve bitirme resitali ile sonlandırılmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Alana özgü sanat kültürü ve estetik bilgisine uzmanlık düzeyinde sahip olabilmek
2   Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olabilmek
3   Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri uzmanlık düzeyinde geliştirebilmek ve derinleştirebilmek
4   Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirebilmek
5   Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına ya da bir grup ile uzmanlık düzeyinde yorumlayabilmek veya üretebilmek
6   Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini uzmanlık düzeyinde geliştirebilmek
7   Alanına ilişkin edinimleri uygulama yöntemi ile topluma aktarabilmek
8   En az bir yabancı dilde uzmanlık düzeyinde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi)

Mezunların İstihdam Profilleri

Opera Anasanat Dalı Yüksek Lisans programı mezunları ulusal ve uluslararası operalarda solist sanatçı ve korist olmanın yanı sıra, özel ya da kamusal Koro Toplulukları, Senfonik orkestralar, Oda Müziği, Oda Orkestrası gibi müzik topluluklarında solist ya da koro sanatçısı olarak görev yapabilir, akademik alanda ilerleyerek öğretim elemanı olabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Dersler, sanat eğitimi alanında yapılan lisansüstü eğitimin gereği, yazılı sınav ve rapor sunumu gibi yöntemlere ek olarak sanat ve/ veya tasarım eseri ve/ veya projesi ile performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle tamamlanabilmektedir. Sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler ile bunların notlandırılması her ders için farklılık gösterebilmektedir. Bu konuda detaylı bilgi öğretim planı içinde yer alan dersler bölümünde yer almaktadır. Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı -varsa- zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 OPR 5055 SES ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 MAS 5269 MODERNİZM-POSTMODERNİZM BAĞLAMINDA MÜZİK VE OPERA SANATININ İNCELENMESİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 OPR 5067 SAHNEDE BİRLİKTE ÇALIŞMA TEK.I SEÇMELİ 2 1 0 3
G 4 OPR 5069 PİYANO EŞLİĞİNDE LİED DAĞARI I SEÇMELİ 1 1 0 3
G 5 OPR 5071 UYGULAMALI LİED TARİHİ I SEÇMELİ 1 1 0 3
G 6 OPR 5073 ŞAN I SEÇMELİ 2 1 0 12
G 7 OPR 5075 UYGULAMALI MÜZİKAL TİYATRO REPERTUVARI I SEÇMELİ 1 1 0 4
G 8 OPR 5077 MÜZİKAL TİYATRO TARİHİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 9 OPR 5079 KLASİK BALE METODU I SEÇMELİ 2 6 0 8
G 10 OPR 5081 MÜZİKAL TİYATRO REPERTUVARI VE YORUMU I SEÇMELİ 2 1 0 6
G 11 OPR 5083 KLASİK BALE REPERTUVARI I SEÇMELİ 2 6 0 8
G 12 OPR 5085 PİYANO EŞLİĞİNDE OPERA DAĞARI I SEÇMELİ 1 1 0 3
G 13 MAS 5243 19. VE 20. YÜZYILDA MÜZİĞİN DİĞER SANATLARLA ETKİLEŞİMİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 14 MAS 5265 20.YÜZYIL MÜZİK VE OPERA SANATINDA GÖSTERGEBİLİMSEL YAKLAŞIMLAR I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 15 OPR 5065 SAHNE UYGULAMASI I SEÇMELİ 2 1 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GSE 5012 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 OPR 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 22
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 OPR 5070 SAHNE UYGULAMASI II SEÇMELİ 2 1 0 6
B 2 OPR 5068 SAHNEDE BİRLİKTE ÇALIŞMA TEKN.II SEÇMELİ 2 1 0 3
B 3 OPR 5074 PİYANO EŞLİĞİNDE LİED DAĞARI II SEÇMELİ 1 1 0 3
B 4 OPR 5076 UYGULAMALI LİED TARİHİ II SEÇMELİ 1 1 0 3
B 5 OPR 5078 ŞAN II SEÇMELİ 2 1 0 7
B 6 OPR 5080 UYGULAMALI MÜZİKAL TİYATRO REPERTUVARI II SEÇMELİ 1 1 0 3
B 7 MAS 5274 MODERNİZM-POSTMODERNİZİM BAĞLAMINDA MÜZİK VE OPERA SANATININ İNCELENMESİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 8 OPR 5084 KLASİK BALE METODU II SEÇMELİ 2 6 0 8
B 9 OPR 5086 MÜZİKAL TİYATRO REPERTUVARI VE YORUMU II SEÇMELİ 2 1 0 6
B 10 OPR 5088 KLASİK BALE REPERTUVARI II SEÇMELİ 2 6 0 8
B 11 OPR 5090 PİYANO EŞLİĞİNDE OPERA DAĞARI II SEÇMELİ 1 1 0 3
B 12 MAS 5248 19. VE 20. YÜZYILDA MÜZİĞİN DİĞER SANATLARLA ETKİLEŞİMİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 13 MAS 5270 20.YÜZYIL MÜZİK VE OPERA SANATINDA GÖSTERGEBİLİMSEL YAKLAŞIMLAR II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 14 OPR 5082 MÜZİKAL TİYATRO TARİHİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 OPR 5800 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 OPR 5900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 OPR 5800 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 OPR 5900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Adayların başvurularında enstitü tarafından belirlenen diğer koşullara ek olarak, mülakat ve hazırladıkları portfolya ile birlikte, performans sınavına ait 3 Şarkı (Şarkıların birinin fransızca diğerinin almanca olmak üzere en az iki farklı dilden ve iki farklı dönemden seçilmiş olması zorunludur.) ve 3 Arya (1 Mozart arya, 1 Büyük Barok arya ve 1 Arya) hazırlamış olmaları gerekmektedir.

Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları, sanat ve tasarım projesi ve performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle öğrencinin yarıyıl içindeki çalışma performansı da değerlendirmede kullanılabilir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı notun 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar almak zorundadır. Seçmeli derslerde başarısız olursa danışmanının onayıyla o dersin yerine başka seçmeli ders alabilir. Öğrencinin alacağı dersler danışman ve/ ya da ilgili enstitü anasanat/ anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari ders yükünden sayılabileceği Enstitü tarafından belirtilir.

Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi, uzmanlık alanı ve tez çalışmasının yerel kredi sistemine göre kredisi olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenciye birinci yarıyılın sonunda tez danışmanı atanır. Üçüncü yarıyılda tez çalışmasına başlar ve tez çalışması ders yükünde 30 AKTS olarak görünür. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, Güzel Sanatlar Enstitüsünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Bitirme tezinin hem yazılı hem de sanat/ tasarım projesi ya da performans değerlendirilmesi biçiminde yapıldığı anasanat dallarında öğrencinin her iki çalışmadan ayrı ayrı değerlendirilir. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezin yazılı ve/ ya da sanat/ tasarım projesi ya da performans değerlendirilmesi bölümlerinde düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Öğrencinin tezi reddedilirse yeni bir tez başlığı belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı -varsa- zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Doç. Linet ŞAUL
Erasmus Koordinatörü
e-posta: linet.saul@deu.edu.tr
Tel: 0 232 412 9401

Doç.Pınar UÇMAN KARAÇALI
Farabi Koordinatörü
e-posta: pinar1@temple.edu
Tel: 0 232 4129401