DERECE PROGRAMLARI

: Grafik Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Grafik Anasanat Dalı Yüksek Lisans programı, ilk olarak 1993 yılında DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılmış, 2002 yılında İnciraltı Yerleşkesi nde kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsü ne geçmiştir. Dünyadaki değişimler ve gelişimler, düzenli olarak eğitim öğretim programında yapılan yenilemelerle etkilerini güçlü bir biçimde sürdürmektedir.

Kazanılan Derece

Grafik, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mülakat, portfolyo, Lisans Diploması, Transkript.
Yüksek lisans programına Anasanat/Anabilim Dallarının görüşleri alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik sınavı, portfolyo incelemesi ve benzeri değerlendirme sonuçlarına göre güz yarı yılıbaşında öğrenci alınır.
Yüksek lisans programlarına aday öğrenciler için başvuru koşulları (öğrenci kaynağı), kontenjanlar, ön kayıtlar için son başvuru tarihi, giriş sınavlarının tarihi ve yeri yaz döneminde Enstitü nün internet sitesinden duyurulur.
Adayların lisans derecesine (first cycle) sahip olması gerekmektedir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir.
Güzel Sanatlar Ensitüsüne başvurularda ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) koşulu aranmaz.
Adaylar, Enstitü nün internet sitesinden indirdikleri başvuru formlarını doldurarak ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar lisans diplomaları, not ortalaması ve not dökümünü gösteren resmi onaylı belgeleri, TC Kimlik Numarası gösteren resmi kimlik belgeleri ve kılık kıyafet yönergesine uygun çekilmiş 3 adet fotoğrafla birlikte Enstitü Müdürlüğünde ön kayıt yaptırırlar. Başvuru koşullarını sağlayarak ön kayıt yaptıran adaylar giriş sınavına alınırlar.
Güzel Sanatlar Enstitüsü Anasanat/Anabilim Dallarına giriş sınavı değerlendirmelerinde notlar 100 tam puan üzerinden verilir. Bu notun %50 si lisans mezuniyet ortalamasından ve geri kalan %50 si de giriş sınavında alınan puandan oluşur. Müzik Anasanat Dalı giriş sınavlarında ise %25 i lisans mezuniyet ortalamasından, %75 I giriş sınavı puanından oluşur.
Giriş sınavında başarılı olan adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Kesin kayıt için istenen belgeler Enstitü tarafından ön kayıtlar başlamadan internet sitesinde ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl,1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Yüksek Lisans Programı, Grafik Tasarım Anasanat Dalı altında eğitim yapmaktadır. Eğitim süresi iki yıldır (dört yarıyıl). Programın ilk iki yarıyılında, grafik tasarım kuramlarının analiz edilip tartışıldığı teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Ulusal ve uluslararası platformlarda tasarım gücünü kullanabilen, proje uygulama yeteneği gelişmiş, bilgiyi tasarım gücü ve estetikle geliştirebilen, entelektüel birikime sahip grafik tasarımcılar ve sanat yönetmenleri yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Sürecin devamında eğitim, iki yarıyılda tamamlanacak tez çalışması ve bitirme projesiyle sonlandırılmaktadır. Eğitim kadrosu, 1 Profesör, 3 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 4 Ög retim Üyesinden olus maktadır. Bölümde 2 si Baskı Atölyesi, 4 ü ise sınıf olarak kullanılan 6 Atölyenin yanı sıra 1 de Yüksek Lisans dersliği oluşturulmuştur. Tümünde internet bağlantısı olan ve bir çok grafik programıyla donatılmış 17 si PC, 19 u ise Mac olmak üzere toplam 36 bilgisayarın bulunduğu 2 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Geleneksel animasyon teknikleriyle uygulama yapabilmek için gerekli olan tüm araç, gereç ve programla donatılmış ve aynı anda 9 öğrencinin uygulama yapabildiği 1 animasyon stüdyosu kurulmuştur. Ayrıca bölümün tamamında kablolu ve kablosuz olarak internete erişme imkanı vardır. 2001 yılından bu yana düzenlenmekte olan Genç Beyin Fırtınası Haftası, genç tasarımcıları, iletişim fakültesi ve dramatik yazarlık öğrencileriyle bir ekip haline getirerek; kolektif çalışmayla yaratıcılıklarını artırma imkanı sunmaktadır. Etkinlik haftası ve eğitim-öğretim yılı içerisinde yapılan seminerler, workshoplar, sergiler, portfolyo sunumlarına ilave olarak teknik geziler, öğrencilere teknik açıdan ilerleme ve yaratıcılıklarını geliştirme imkanı sunmaktadır. Ayrıca zaman zaman yurtiçinden ve dıs ından profesyonellerin ya da akademisyenlerin bölümümüzle ortak düzenledig i atölye çalıs maları yapılmaktadır. Ög renciler kuramsal altyapılarını üretime dönüs türdükleri mezuniyet is leri ve yıl içerisinde yapılan proje seçkilerini bölümde, fakültede yada kentteki galerilerde sergileme imkanı bulabilmektedirler. Öğrencilerin derslerden bağımsız geliştirdikleri projelerini Grafik Toplulug u desteğiyle gerçekleştirebilme imkanları bulunmaktadır. Uluslararası niteliğe sahip olan ilki 2002 yılında gerçekleşmiş Uluslarası Öğrenci Buluşması yurt içi ve yurt dışından farklı eğitim alt yapısına sahip öğrencileri bir araya getirir. Bu organizasyon çerçevesinde onbes günlük bir periyotta atölye çalıs maları ile portfolyolar olus turulur. Etkinlig in kapanıs ında bir sergi düzenlenir. Bu etkinlig i takiben dahil olunan uluslararası ag lar yardımıyla yurtdışındaki karma sergilere ög rencilerimiz is leri ile katılma imkanı bulabilmektedirler. 2006-2007 akademik yılından itibaren LLP/Erasmus programı kapsamında ög renci ve ög retim üyesi deg is imine bas lanılmıs tır. I ngiltere, Almanya, I talya, Slovakya, Macaristan, Litvanya, Finlandiya, Letonya, Yunanistan, Avusturya, Polonya ve Romanya daki çes itli üniversitelerle ikili anlas maları bulunmaktadır. Geçen zaman zarfında bölüm ikili anlaşmalarının sayısını arttırmıştır ve her yıl en az 2 lisansüstü öğrencisini bu program kapsamında yurtdışına göndermektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Grafik tasarım ve plastik sanatlar eğitimine konu olan kuramsal ve uygulamalı bilgilere uzmanlık düzeyinde sahip olabilmek ve kullanabilmek.
2   Grafik tasarım ve görsel iletişim tasarımı pratiklerine uygun olarak çeşitli görsel iletişim medyalarını ve teknolojilerini yönetebilecek uzmanlık düzeyinde bilgi, beceri ve yaratıcılığa sahip olabilmek ve kullanabilmek.
3   Gözlemleri, düşünceleri, mesajları ve bilgiyi grafik tasarım medyalarıyla görselleştirmek için gereken pratik becerilere, malzeme ve fikri dönüştürme becerisine sahip olabilmek.
4   Özgün ve çözüme yönelik grafik tasarım projeleri için uygun teknikler ve doğru yöntemler tercih edebilme konusunda yeterli bilgiye ve sistematik çalışma pratiği bilgisine uzmanlık düzeyinde sahip olabilmek.
5   Özgün ve etkili grafik tasarım aracıları oluşturma sürecinde, görsel dil ve anlatım özelliklerini benimseme ve geliştirme becerisine uzmanlık düzeyinde sahip olabilmek.
6   Etkili tasarımsal yaklaşımların; özgün düşünceye bağlı olarak gözlem, araştırma ve deneysellikle pekişen, süreçsel bir edinim olduğu konusunda uzmanlık düzeyinde vizyona sahip olabilmek.
7   Grafik sanat tarihi, tasarım kuramları ve algı psikolojisi adına uzmanlık düzeyinde gerekli olan kuramsal bilgilere sahip olmak. Grafik tasarım ve görsel iletişim kuramlarının gelişiminde; sanat tarihi, görsel kültür, sanat felsefesi ve sanat sosyolojisi gibi disiplinlerden gelen desteği kullanabilmek.
8   Grafik tasarım ürünlerinin, ulusal ve evrensel ölçekte tarihsel ve toplumsal bağlamdaki yerini ve durumunu tespit edebilmek inceleyebilmek ve değerlendirebilmek.
9   Grafik tasarım ve görsel iletişim tasarımı ürünlerini çağdaş gelişmelere ve teknolojiye uygun bir estetik düzeyde, mesaja ve amaca doğru hizmet edecek biçimde tüm bileşenleriyle hayata geçirme yaklaşımlarını geliştirebilmek.
10   Grafik tasarım üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözleme dayalı, sentez iradesiyle biçimlenen etik ve estetik bir üretim sorumluluğunu üstlenme bilincine sahip olabilmek.
11   Grafik tasarım üretimi sürecinde birbirinden farklı bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilmek.
12   İçinde bulunduğumuz ortamın, sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalara konu edinebilmek.
13   Grafik reklamcılık sektörünün ve görsel iletişim tasarımı ürünlerinin tüketicisi olan kitlelerin taleplerine, yaygın anlayışlara, yaşanan olaylara gerektiğinde eleştirel bir tavırla yaklaşabilme, yorumlayabilme becerilerine sahip olabilmek.
14   Kamusal Alanı şekillendiren doğa dostu tasarımlarla çevreyi güzelleştirecek ve insanların hayat kalitesini iyileştirecek bilgi ve becerilere ileri düzeyde sahip olabilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Grafik Anasanat Dalı yüksek lisans programı, ilgili alanlarda lisans eğitimini tamamlayan kişilere, bilimsel araştırma yapmanın ilkeleri konusunda gerekli akademik bilginin verilmesiyle grafik tasarım alanıyla ilgili kuramsal bilgilerin aktarılmasını içermektedir. Bu doğrultuda, program mezunlarının eğitimini aldıkları alanlarda akademik pozisyonlarda ya da tasarım sektöründe gerek eğitmen gerek danışman olarak sahip oldukları bilgileri hayata geçirmeleri mümkün olmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü derece programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GRA 5119 GRAFİK VE MEKANSAL FOTOĞRAF SEÇMELİ 2 2 0 8
G 2 GRA 5127 GRAFİK TASARIMDA YEREL YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 GRA 5131 GRAFİK ÖYKÜLEME TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 GRA 5135 SOSYAL İÇERİKLİ GRAFİK TASARIM SEÇMELİ 2 2 0 8
G 5 GRA 5133 GRAFİK TASARIMDA YARATICI DÜŞÜNCE SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 GRA 5139 GRAFİK BASKI SEÇMELİ 2 2 0 8
G 7 GRA 5141 İLETİŞİM DİLİ OLARAK TİPOGRAFİK TASARIM SEÇMELİ 2 2 0 8
G 8 GRA 5129 MODERN GRAFİK TASARIM TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 GRA 5137 ÇİZGİ ROMAN VE ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GRA 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 2 GSE 5012 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 GRA 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 19
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GRA 5116 GRAFİK TASARIM PORTFOLYO SEÇMELİ 2 2 0 8
B 2 GRA 5124 REKLAMDA YARATICI GÖRÜNTÜLEME SEÇMELİ 2 2 0 8
B 3 GRA 5130 ÇAĞDAŞ ÖZGÜN BASKI TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 2 2 0 8
B 4 GRA 5134 1960'TAN GÜNÜMÜZE ÇAĞDAŞ GRAFİK TASARIM TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 GRA 5148 GRAFİK BASKI SANATI TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 GRA 5138 VERİ GÖRSELLEŞTİRME TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 8
B 7 GRA 5140 GRAFİK ANLATI OKUMALARI SEÇMELİ 2 2 0 8
B 8 GRA 5142 DENEYSEL GRAFİK SEÇMELİ 2 2 0 8
B 9 GRA 5146 TİPOGRAFİK TASARIM: GÖRSEL DİL VE KÜLTÜR SEÇMELİ 2 2 0 8
B 10 GRA 5136 20. YY. GRAFİK ÖYKÜLEME TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GRA 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 GRA 5800 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 27
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GRA 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 GRA 5800 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 27
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dersler, sanat eğitimi alanında yapılan lisansüstü eğitimin gereği, yazılı sınav ve rapor sunumu gibi yöntemlere ek olarak sanat ve/ veya tasarım eseri ve/ veya projesi ile performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle tamamlanabilmektedir. Sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler ile bunların notlandırılması her ders için farklılık gösterebilmektedir. Bu konuda detaylı bilgi öğretim planı içinde yer alan dersler bölümünde yer almaktadır.
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı -varsa- zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları, sanat ve tasarım projesi ve performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle öğrencinin yarıyıl içindeki çalışma performansı da değerlendirmede kullanılabilir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı notun 100 üzerinden en az 75 olması gerekir.
Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar almak zorundadır. Seçmeli derslerde başarısız olursa danışmanının onayıyla o dersin yerine başka seçmeli ders alabilir.
Öğrencinin alacağı dersler danışman ve/ ya da ilgili enstitü anasanat/ anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari ders yükünden sayılabileceği Enstitü tarafından belirtilir.
Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.
Seminer dersi, uzmanlık alanı ve tez çalışmasının yerel kredi sistemine göre kredisi olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Öğrenciye birinci yarıyılın sonunda tez danışmanı atanır. Üçüncü yarıyılda tez çalışmasına başlar ve tez çalışması ders yükünde 30 AKTS olarak görünür.
Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, Güzel Sanatlar Enstitüsünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Bitirme tezinin hem yazılı hem de sanat/ tasarım projesi ya da performans değerlendirilmesi biçiminde yapıldığı anasanat dallarında öğrencinin her iki çalışmadan ayrı ayrı değerlendirilir.
Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezin yazılı ve/ ya da sanat/ tasarım projesi ya da performans değerlendirilmesi bölümlerinde düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Öğrencinin tezi reddedilirse yeni bir tez başlığı belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı -varsa- zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı.

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. H. Yakup ÖZTUNA
Telefon: (232) 412 91 60 E-posta: yakup.oztuna@deu.edu.tr
AKTS/DE/Erasmus Koordinatörü
Yrd. Doç. Ceren BULUT YUMRUKAYA
Telefon: (232) 412 91 69 E-posta: ceren.bulut@deu.edu.tr