DERECE PROGRAMLARI

: Resim Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1992 öğretim yılında eğitime başlayan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı, Türkiye'nin lisansüstü eğitimi veren nitelikli ve alternatif sanat eğitimi anlayışına sahip kurumlarından biridir. Resim Anasanat Dalı lisansüstü düzeyinde yaklaşık 10 öğrenciye eğitim öğretim vermektedir. Resim Anasanat Dalı, usta sanatçılardan ve seçkin akademisyenlerden oluşan bir kadroya sahiptir. Bölüm yaklaşık olarak 12 yıldır yenilikçi eğitim anlayışıyla eğitim ve öğretime devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Resim Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mülakat, yazılı sınav, portfolyo, Lisans Diploması, Transkript.
Yüksek lisans programına Anasanat/Anabilim Dallarının görüşleri alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik sınavı, portfolyo incelemesi ve benzeri değerlendirme sonuçlarına göre güz yarı yılıbaşında öğrenci alınır.
Yüksek lisans programlarına aday öğrenciler için başvuru koşulları (öğrenci kaynağı), kontenjanlar, ön kayıtlar için son başvuru tarihi, giriş sınavlarının tarihi ve yeri yaz döneminde Enstitü nün internet sitesinden duyurulur.
Adayların lisans derecesine (first cycle) sahip olması gerekmektedir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir.
Güzel Sanatlar Ensitüsüne başvurularda ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) koşulu aranmaz.
Adaylar, Enstitü nün internet sitesinden indirdikleri başvuru formlarını doldurarak ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar lisans diplomaları, not ortalaması ve not dökümünü gösteren resmi onaylı belgeleri, TC Kimlik Numarası gösteren resmi kimlik belgeleri ve kılık kıyafet yönergesine uygun çekilmiş 3 adet fotoğrafla birlikte Enstitü Müdürlüğünde ön kayıt yaptırırlar. Başvuru koşullarını sağlayarak ön kayıt yaptıran adaylar giriş sınavına alınırlar.
Güzel Sanatlar Enstitüsü Anasanat/Anabilim Dallarına giriş sınavı değerlendirmelerinde notlar 100 tam puan üzerinden verilir. Bu notun %50 si lisans mezuniyet ortalamasından ve geri kalan %50 si de giriş sınavında alınan puandan oluşur. Müzik Anasanat Dalı giriş sınavlarında ise %25 i lisans mezuniyet ortalamasından, %75 I giriş sınavı puanından oluşur.
Giriş sınavında başarılı olan adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Kesin kayıt için istenen belgeler Enstitü tarafından ön kayıtlar başlamadan internet sitesinde ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Türkiye'nin lisans programı alternatif sanat eğitimi anlayışına sahip bir programdır. Öncelikle Resim sanatına ilişkin kuramsal ve uygulamalı dersler yoğunlaşmış öğretim yapısı olan bir programdır. Bunun Yanı sıra bölüm bünyesinde yer verdiği seçmeli dersler ile Sanat tarihi, sanat kuramı ve sanat eleştirisi adına gerekli olan bilgiyi öğrencilerine aktarmaktadır. Resim Bölümü 2 profesör, 1 doçent, 3 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 6 asistan toplam 14 öğretim elemanı kadrosundan oluşmaktadır. Bölümde 1 yüksek lisans resim atölyesi, bilgisayar ve internet olanakları bulunmaktadır. Dönem sonu sergileri ve Seminer sunumları bölüm içi etkinliklerdir.Bölüm programında yer alan Sanat ve Kuram-I, II, Sanat Kavramları ve Terimleri Tartışmaları-I, II ve Çağdaş Sanat I, II dersleri inglizce ve seçmeli olup Sanat eserlerinin incelenmesi, anlamlandırması ve eleştirilmesinde söz konusu olabilecek temel kavramları, çeşitli felsefi ve eleştirel metinler ve görsel malzemelerle ele almaktadır.
ASD ında 1 resim atölyesi, bilgisayar ve internet olanakları bulunmaktadır.
Erasmus Programı nda 1 öğrenci halihazırda Accademia Di Belle Arti Di Macerata-İtalya da öğrenim görmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Plastik sanatlar eğitimine konu olan kuramsal ve uygulamalı bilgilere uzmanlık düzeyinde sahip olabilmek ve kullanabilmek.
2   Çağdaş sanat pratiklerine uygun yapıt üretimi konusunda uzmanlık düzeyinde bilgi, beceri ve yaratıcılığa sahip olabilmek ve kullanabilmek.
3   Gözlemleri ve düşünceleri görselleştirmek için gereken pratik becerilere, malzeme ve fikri dönüştürme becerisine sahip olabilmek.
4   Projelendirilmiş konu alanlarında uzmanlık uygun teknikler ve doğru yöntemler tercih edebilme konusunda yeterli bilgiye ve sistematik çalışma pratiğine uzmanlık düzeyinde sahip olabilmek.
5   Bireyselleşme sürecinde, görsel dil ve anlatım özelliklerini benimseme ve geliştirme becerisine uzmanlık düzeyinde sahip olabilmek.
6   Özgün sanat yaklaşımının; özgün düşünceye bağlı olarak gözlemle pekişen, süreçsel bir edinim olduğu konusunda uzmanlık düzeyinde bilgi ve donanıma sahip olabilmek.
7   Sanat tarihi, sanat kuramı ve sanat eleştirisi adına uzmanlık düzeyinde gerekli olan kuramsal bilgilere sahip olmak. Sanat çalışmalarının gelişiminde; sanat geleneği, sanat tarihi, görsel kültür, sanat felsefesi ve sanat sosyolojisi gibi disiplinlerden gelen desteğin kullanabilmek.
8   Üretilen estetik önermelerin ve uygulamalarının, ulusal ve evrensel ölçekte tarihsel ve toplumsal bağlam üzerindeki yerini ve durumunu tespit edebilmek inceleyebilmek ve değerlendirebilmek.
9   Üretilen sanat çalışmalarını çağdaş gelişmelere ve teknolojiye uygun bir estetik düzeyde tüm bileşenleriyle sergileme ve sunma yaklaşımlarını geliştirebilmek.
10   Sanat üretiminin yaşam boyu süreceği inancıyla, araştırmaya ve gözleme dayalı, sentez iradesiyle biçimlenen etik ve estetik ve etik bir üretim sorumluluğunu üstlenme bilincine sahip olabilmek.
11   Sanat çalışması üretim sürecinde birbirinden farklı bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilmek.
12   İçinde bulunduğumuz ortamın, sosyo-kültürel yapısını iç ve dış dinamiklerini keşfedecek şekilde, yaratıcı ve eleştirel çalışmalara konu edinebilmek.
13   Bilgiye ve gözleme dayalı sanat üretiminin önemine inanarak; sanat ortamının taleplerine, yaygın anlayışlara, yaşanan olaylara gerektiğinde eleştirel bir tavırla yaklaşır, yorumlama becerisine sahip olabilmek.
14   Kamusal Alan çalışmalarında, sanatsal pratiği ile çevresel adaptasyonu sağlayacak uzmanlık düzeyinde bilgi ve beceriye sahip olabilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Resim Anasanat Dalı mezunu öğrencilerin aldıkları eğitim, uygulamalı ve kuramsal dersler ve pratik çalışmayı kapsar. Tamamladıkları bu eğitim onları resim ve uzmanlaştıkları diğer disiplinler üzerinde yetkin konuma getirmektedir. Bağımsız anlamda veya galeriler ile çalışan profesyonel Sanatçılar olarak üretim göstermenin yanı sıra bu alanın önemli figürleri haline gelmektedirler. Ülkenin önde gelen sanat galerilerinin ve sanatçı listesinde yer almaktadırlar. Sanat kurumlarında, sivil inisiyatiflerde danışmanlık, koordinatörlük veya yöneticilik yapmaktadırlar. Bu alanlara yönelik yayıncı kuruluşlarda editörlük, yazarlık yapmakta olan mezunlarımız bulunmaktadır. Uluslararası yarışmalar, bienaller, grup sergiler, prestij ödülleri ve sanatçı burslarına layık görülen mezunlarımız, ayrıca bu gibi aktivitelerde seçici kurul üyeliği, jürilik ve danışmanlık yapmaları adına çağrılmaktadır. Bütün bunlar haricinde kariyerine eğitimci olarak devam etmek isteyen mezunlarımız Türkiye nin farklı şehirlerinde akademik ortamda üniversite kadrolarında Öğretim Elemanı olarak çalışmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 RSA 5037 GÖRSEL ANLATIM I ZORUNLU 4 4 0 9
G 2 RSA 5035 RESİM I (ATÖLYE) ZORUNLU 4 4 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 RSA 5039 SANATTA YARATICI SÜREÇ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 2 RSA 5045 GÜNÜMÜZ SANATINDA BEDEN SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 RSA 5043 TÜRKİYE'DE GÜNCEL SANAT HAREKETLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 RSA 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 2 GSE 5012 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 RSA 5038 GÖRSEL ANLATIM II ZORUNLU 4 4 0 9
B 4 RSA 5036 RESİM II (ATÖLYE) ZORUNLU 4 4 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 RSA 5044 TÜRKİYE'DE GÜNCEL SANAT HAREKETLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 4
B 2 RSA 5040 SANATTA YARATICI SÜREÇ II SEÇMELİ 3 0 0 4
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 RSA 5800 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 RSA 5900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 RSA 5800 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 RSA 5900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dersler, sanat eğitimi alanında yapılan lisansüstü eğitimin gereği, yazılı sınav ve rapor sunumu gibi yöntemlere ek olarak sanat ve/ veya tasarım eseri ve/ veya projesi ile performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle tamamlanabilmektedir. Sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler ile bunların notlandırılması her ders için farklılık gösterebilmektedir. Bu konuda detaylı bilgi öğretim planı içinde yer alan dersler bölümünde yer almaktadır.
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı -varsa- zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları, sanat ve tasarım projesi ve performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle öğrencinin yarıyıl içindeki çalışma performansı da değerlendirmede kullanılabilir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı notun 100 üzerinden en az 75 olması gerekir.
Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar almak zorundadır. Seçmeli derslerde başarısız olursa danışmanının onayıyla o dersin yerine başka seçmeli ders alabilir.
Öğrencinin alacağı dersler danışman ve/ ya da ilgili enstitü anasanat/ anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari ders yükünden sayılabileceği Enstitü tarafından belirtilir.
Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.
Seminer dersi, uzmanlık alanı ve tez çalışmasının yerel kredi sistemine göre kredisi olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Öğrenciye birinci yarıyılın sonunda tez danışmanı atanır. Üçüncü yarıyılda tez çalışmasına başlar ve tez çalışması ders yükünde 30 AKTS olarak görünür.
Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, Güzel Sanatlar Enstitüsünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Bitirme tezinin hem yazılı hem de sanat/ tasarım projesi ya da performans değerlendirilmesi biçiminde yapıldığı anasanat dallarında öğrencinin her iki çalışmadan ayrı ayrı değerlendirilir.
Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezin yazılı ve/ ya da sanat/ tasarım projesi ya da performans değerlendirilmesi bölümlerinde düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Öğrencinin tezi reddedilirse yeni bir tez başlığı belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı -varsa- zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı
Profesör Mümtaz SAĞLAM
Telefon: (232) 412 91 20
E-posta: mumtaz.saglam@deu.edu.tr
AKTS/DE/Erasmus Koordinatörü
Yrd. Doç. A. Feyzi Korur
Telefon: (232) 412 91 25 E-posta: feyzi.korur@deu.edu.tr