DERECE PROGRAMLARI

: Sahne Sanatları Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Sahne sanatları bölümüne bağlı olarak çalışan oyunculuk, dramatik yazarlık, dramaturgi ve sahne tasarımı anasanat dalı lisans düzeyinde eğitimini tamamlayanlar, yüksek lisans düzeyinde üst düzey eğitimlerini sürdürmek isyenler için yüksek lisans eğitim programlarını 1982-1983 eğitim döneminden bu yana sürdürmektedir. başlangıçta güzel sanatlar fakültesi denetiminde sürdürülen bu program daha sonra dokuz eylül üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü nde tiyatro anabilim dalı programı adı altında toplanmış, güzel sanatlar enstitüsü nün kurulmasıyla bu program sahne sanatları anasanat dalı adı altında yüksek lisans düzeyinde yürüyen bir çizgiye ulaşmıştır.

Kazanılan Derece

Sahne Sanatları Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mülakat, yazılı sınav, portfolyo, Lisans Diploması, Transkript.
Yüksek lisans programına Anasanat/Anabilim Dallarının görüşleri alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik sınavı, portfolyo incelemesi ve benzeri değerlendirme sonuçlarına göre güz yarı yılıbaşında öğrenci alınır.
Yüksek lisans programlarına aday öğrenciler için başvuru koşulları (öğrenci kaynağı), kontenjanlar, ön kayıtlar için son başvuru tarihi, giriş sınavlarının tarihi ve yeri yaz döneminde Enstitü nün internet sitesinden duyurulur.
Adayların lisans derecesine (first cycle) sahip olması gerekmektedir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir.
Güzel Sanatlar Ensitüsüne başvurularda ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) koşulu aranmaz.
Adaylar, Enstitü nün internet sitesinden indirdikleri başvuru formlarını doldurarak ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar lisans diplomaları, not ortalaması ve not dökümünü gösteren resmi onaylı belgeleri, TC Kimlik Numarası gösteren resmi kimlik belgeleri ve kılık kıyafet yönergesine uygun çekilmiş 3 adet fotoğrafla birlikte Enstitü Müdürlüğünde ön kayıt yaptırırlar. Başvuru koşullarını sağlayarak ön kayıt yaptıran adaylar giriş sınavına alınırlar.
Güzel Sanatlar Enstitüsü Anasanat/Anabilim Dallarına giriş sınavı değerlendirmelerinde notlar 100 tam puan üzerinden verilir. Bu notun %50 si lisans mezuniyet ortalamasından ve geri kalan %50 si de giriş sınavında alınan puandan oluşur. Müzik Anasanat Dalı giriş sınavlarında ise %25 i lisans mezuniyet ortalamasından, %75 I giriş sınavı puanından oluşur.
Giriş sınavında başarılı olan adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Kesin kayıt için istenen belgeler Enstitü tarafından ön kayıtlar başlamadan internet sitesinde ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Sahne Sanatları yüksek lisans programı, sahne oyunculuğu teorisi üzerine temel nitelikleri oluşturacak prensipleri de içeren gerekli derslerle; sahne, ekran, radyo ve reklamları da kapsayan dramatik repertuar oluşturacak entelektüel, yaratıcı ve üretici sahne sanatları kuramcıları, eleştirmenleri, oyun yazarları ve dramaturglar yanında, yetkin sanat yönetmenleri, kostüm, ışıklama ve makyaj tasarımcıları ve kuklacılar yetiştirmeye yönelik bir eğitim programını sağlamayı amaçlamaktadır. Yüksek lisans eğitimi süresi içinde genelde sahne sanatları ve dramaturgi konularına odaklanan bölüm seçmeli derslerinin yanında danışmanın onayı ile öğrenci ilgilendiği alanla ilgili güzel sanatlar enstitüsünün diğer anasanat dalı programlarından en az toplam kredi yükümlülüğü içinde bir ders seçme hakkına sahiptir.

Temel Program Kazanımları

1   . Genel Sahne Sanatları ve sanat dalları olan Oyunculuk, Tasarım ve Dramatik Yazarlık/Dramaturgiye yönelik teorik bilgiye, beceriye ve yaratıcılığa sahip olabilmek ve bunları kullanabilmek
2   . Sahne Sanatları nın ilgili alanlarına yönelik yeterli teknik bilgi ve donanıma sahip olmak
3   Alanıyla ilgili sanatsal ve kültürel bilgi birikimi ve alana ilişkin yenilikçi, çağdaş yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilmek
4   Takım çalışması yapabilmek, farklı disiplinlerle işbirliğinde bulunabilmek ve farklı alan bilgilerini mesleğinde kullanabilmek
5   . Bilimsel araştırma yapabilmek ve sonuçları farklı sunum biçimlerine (makale, tez, bildiri, sunum, seminer, uygulama vb.) dönüştürebilmek ve bunu yazılı/sözlü olarak sunabilmek
6   . Problem çözme becerisine ve donanıma sahip olabilmek
7   Eğitimden elde edilen bilgi ve becerileri uzmanlık alanları doğrultusunda yetkinliğe dönüştürerek analiz/yorum/eleştiri yapabilmek
8   Alanı ile ilgili uygulamalar için çağdaş yenilikleri ve donanımları kullanabilmek
9   Üretilen sanat çalışmalarını çağdaş gelişmelere ve teknolojiye uygun bir estetik düzeyde tüm bileşenleriyle teorik ve uygulamalı sunma yaklaşımlarını geliştirebilmek
10   . Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-sanat-tasarım- teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilmek
11   . Alanı ile ilgili analiz yapabilmek ve özgün sanat yapıtı, yöntemi ya da tasarımı geliştirebilmek
12   Sanat ortamının taleplerine, yaygın anlayışlara, yaşanan olaylara gerektiğinde eleştirel bir tavırla yaklaşabilme ve yorumlama becerisine sahip olabilmek
13   . Farklı disiplinlerde uygulanan bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak ve bunları tasarlama ve üretme sürecinde etkin olarak kullanabilmek
14   Mesleği ile ilgili uluslararası gelişmeleri takip edebilecek en az bir yabancı dil bilmek ve Yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Yüksek lisans programı mezunları doktora programına yönelmektedirler, mezun oldukları alanlarda (tasarımcı, oyuncu, dramaturg) çalışmalarına devam etmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SSA 5105 PERFORMANS SANATININ TARİHİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 2 SSA 5117 TÜRLERDEN AKIMLARA OYUN YAZARLIĞI I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 SSA 5119 DRAMATİK SANATLARDA YÖNTEM FARKLILIKLARI I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 SSA 5121 SAHNE TASARIMINDA İLERİ KURGULAMA PROBLEMLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 SSA 5123 TİYATRO ELEŞTİRİSİNDE ÇAĞDAŞ YÖNELİŞLER I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 SSA 5141 MODERNIZM SONRASI OYUN METİNLERİNİN ANALİZİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 7 SSA 5131 TARİHSEL MEKANLARIN FORM, MİMARİ VE SÜSLEMELERİNİN ÇAĞDAŞ TİYATRO KOSTÜMLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 8 SSA 5133 AYDINLATMA ESTETİĞİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 9 SSA 5135 SAHNE SANATLARI VE SİNEMATOGRAFİDE IŞIKLAMA TASARIMI ÇÖZÜMLEMELERİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 10 SSA 5137 ÇAĞDAŞ OYUNCULUK BİÇİMLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 11 SSA 5139 DÜNDEN BUGÜNE TİYATRODA ABSÜRD I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 12 SSA 5127 TİYATRO VE TOPLUMSAL CİNSİYET ARAŞTIRMALARI I SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GSE 5012 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 SSA 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 22
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SSA 5106 PERFORMANS SANATININ TARİHİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 2 SSA 5120 DRAMATİK SANATLARDA YÖNTEM FARKLILIKLARI II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 SSA 5124 TİYATRO ELEŞTİRİSİNDE ÇAĞDAŞ YÖNELİŞLER II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 SSA 5128 TİYATRO VE TOPLUMSAL CİNSİYET ARAŞTIRMALARI II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 SSA 5134 AYDINLATMA ESTETİĞİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 SSA 5156 MODERNIZM SONRASI OYUN METİNLERİNİN ANALİZİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 7 SSA 5144 SAHNE TASARIMINDA İLERİ KURGULAMA PROBLEMLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 8 SSA 5148 TARİHSEL MEKANLARIN FORM, MİMARI VE SÜSLEMELERİNİN ÇAĞDAŞ TİYATRO KOSTÜMLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 9 SSA 5150 SAHNE SANATLARI VE SİNEMATOGRAFİDE IŞIKLAMA TASARIMI ÇÖZÜMLEMELERİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 10 SSA 5152 ÇAĞDAŞ OYUNCULUK BİÇİMLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 11 SSA 5154 DÜNDEN BUGÜNE TİYATRODA ABSÜRD II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 12 SSA 5142 TÜRLERDEN AKIMLARA OYUN YAZARLIĞI II SEÇMELİ 3 0 0 5
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SSA 5800 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 SSA 5900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SSA 5800 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 SSA 5900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dersler, sanat eğitimi alanında yapılan lisansüstü eğitimin gereği, yazılı sınav ve rapor sunumu gibi yöntemlere ek olarak sanat ve/ veya tasarım eseri ve/ veya projesi ile performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle tamamlanabilmektedir. Sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler ile bunların notlandırılması her ders için farklılık gösterebilmektedir. Bu konuda detaylı bilgi öğretim planı içinde yer alan dersler bölümünde yer almaktadır.
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı -varsa- zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları, sanat ve tasarım projesi ve performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle öğrencinin yarıyıl içindeki çalışma performansı da değerlendirmede kullanılabilir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı notun 100 üzerinden en az 75 olması gerekir.
Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar almak zorundadır. Seçmeli derslerde başarısız olursa danışmanının onayıyla o dersin yerine başka seçmeli ders alabilir.
Öğrencinin alacağı dersler danışman ve/ ya da ilgili enstitü anasanat/ anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari ders yükünden sayılabileceği Enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.
Seminer dersi, uzmanlık alanı ve tez çalışmasının yerel kredi sistemine göre kredisi olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Öğrenciye birinci yarıyılın sonunda tez danışmanı atanır. Üçüncü yarıyılda tez çalışmasına başlar ve tez çalışması ders yükünde 30 AKTS olarak görünür.
Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, Güzel Sanatlar Enstitüsünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Bitirme tezinin hem yazılı hem de sanat/ tasarım projesi ya da performans değerlendirilmesi biçiminde yapıldığı anasanat dallarında öğrencinin her iki çalışmadan ayrı ayrı değerlendirilir.
Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezin yazılı ve/ ya da sanat/ tasarım projesi ya da performans değerlendirilmesi bölümlerinde düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Öğrencinin tezi reddedilirse yeni bir tez başlığı belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı -varsa- zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Ahmet Murat Tuncay
Telefon (232) 412 9240
E-Posta: murat.tuncay@deu.edu.tr