DERECE PROGRAMLARI

: Döküm

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Günümüzde teknolojiye dayalı rekabetçi piyasa koşulları, yeni teknolojilerin bu sektörde de hızla yer bulmasını sağlamıştır. Bu gelişme sektörün teknik yapısını değiştirir niteliktedir. Bu teknolojik gelişim sektörde eğitimli insan gücüne duyulan ihtiyacı gündeme getirmiştir. Ülkemizde sanayi ye yönelik döküm eğitimi Üniversite düzeyinde Yüksekokullarca yapılmaktadır. Bu eğitime yönelik program 1985 YÖK Dünya Bankası iş birliği ile gerçekleşmiş ve D.E.Ü. İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmıştır. Döküm teknikerliği programı, her türlü döküm metodunu uygulama donanımına sahiptir.

Eğitim hedefimiz, Araştırmacı, Teknolojiyi takip eden, bilimsel kriterler çerçevesinde düşünebilen, problem çözme ve karar verme yeteneğine sahip tekniker yetiştirmektir. Eğitim programını tamamlayan öğrenciler, döküm fabrikalarında üretim tasarımı, kalıplama , ergitme , laboratuar ve kalite kontrol gibi ünitelerde sorumlu teknik eleman olarak görev alırlar. Ayrıca edindikleri bilgi birikimiyle: Demir-çelik, kuyumculuk, sanatsal döküm ve küçük atölye işletmeleri açabilirler.

Kazanılan Derece

Döküm, Önlisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek liselerinin ilgili alanlarından mezun olan adaylar sınavsız geçiş ile programa kayıtlanabilirler. Meslek liseleri dışındaki liselerden mezun olanlar ise öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tarafından yapılan sınavdan yeterli puanı alarak programa kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 30 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını tamamlamalı, genel bağıl not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Döküm endüstrisinde hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahip, yaratıcı yenilikçi düşünebilen, gelişmelere açık, hayat boyu öğrenmeyi amaç haline getiren öğrenci yetiştirmektir.
Programda temel döküm bilgilerini kapsayan ve endüstriye dayalı teorik dersler, meslek yüksekokulumuzun dersliklerinde verilirken, uygulama dersleri ise programın atölyesinde yapılmaktadır. Öğrenciler ikinci sınıfta 6 hafta (30 işgünü-zorunlu) süresince yaptıkları endüstriye dayalı staj ile uygulama derslerini tamamlamaktadırlar. Döküm Programında örgün öğretim olarak Türkçe eğitim verilmektedir. ÖSYM tebliğine göre değişir (Birinci sınıfta 45 kişi ve ikinci sınıfta 45 kişi olmak üzere toplam 90 öğrenci) eğitim ve öğretim görmektedir. Programda 2 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır. İzmir Meslek Yüksekokulu nda Döküm Programı tarafından kullanılan 1 atölye bulunmaktadır. YÖK Dünya Bankası Projesi kapsamında sağlanan, atölyede uygulama yapılabilecek düzeyde alet ve ekipmanlar bulunmaktadır. Özel sektör ve kamu kuruluşları tarafından öğrencilere staj ve teknik gezi imkanları sağlanmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Matematik, Fen ve Mesleki alan bilgilerini ve uygulama becerisini kazanabilecektir.
2   Endüstride alanında kullanılan malzemeler hakkında bilgiye sahiptir.
3   Döküm ile ilgili uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve teknolojik cihazları kullanabilme becerisine sahiptir.
4   Alanı ile teknik resim okuyabilir, parça ve model dizaynı yapabilir.
5   Alanı ile ilgili tüm deneyleri yapabilme becerisine sahiptir.
6   Bir yabancı dil kullanarak alanı ile ilgili bilgileri ve teknolojik gelişmeleri izleyebilme yetkinliğine sahiptir.
7   Döküm sonrası parçanın temizlenmesi ve ısıl işlemi ile ilgili bilgiye sahiptir.
8   Alanı ile ilgili tasarım programı kullanma ve analiz yetkinliğine sahiptir.
9   Modellerin kalıplanması ile ilgili tüm bilgiye sahiptir.
10   Alanı ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve bilgi sorumluluk alma yetkinliğine sahiptir.
11   İş ve işçi sağlığı, laboratuar güvenliği, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilincine sahiptir.
12   Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme ve bilgi ve kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahiptir.
13   İşletme yönetimi ile ilgili temel ilkeleri bilecek ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olacaktır.
14   Yaşam boyu öğrenme gerekliliği ve becerisine sahip olabilecektir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu önlisans derecesi mezunlara mesleklerini icra edebilme ve işyeri açma olanağı sağlar.
Ülkemizde sanayiye yönelik Döküm mühendislik eğitimi olmadığı için Endüstrinin eleman ihtiyacını karşılamada programımız önemli bir görev üstlenmiştir. Bu durum özellikle nitelikli iş gücü açığını giderme amacının yanı sıra mezunlarımızın iş bulma olanağını da arttırmaktadır. Öğrencilerimizin önemli bir kısmı Döküm fabrikalarında tasarım, projelendirme, ergitme, kalıplama, laboratuar, kalite kontrol gibi birimlerinde sorumlu, tekniker, şef vb. adlar altında görev almaktadırlar. Ayrıca metal temelli imalat yapan tüm sektörlerde öğrencilerimiz iş bulmakta ve görev almaktadırlar. Bunların başında demir çelik, kuyumculuk, makine imalatı, heykel ve sanatsal döküm gelmektedir. Diğer yandan mezunlarımız kendi işletmelerini kurabilecek bilgi birikimine sahip olduklarından dolayı, küçük bir sermayeyle bu yönde faaliyete de bulunmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programımızdan başarı ile mezun olan öğrencilerimizin eğitimlerini 4 yıllık bir programa geçerek sürdürmeleri de mümkündür. Bu programlar Metalürji Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği ve İmalat Mühendisliği olmaktadır. Geçişler dikey gerçekleştiği gibi üniversite sınavı sonrası bir programa kaydolan öğrenciler gördükleri derslerden muaf olmak suretiyle eğitimlerini sürdürürler.
Ayrıca, Açık Öğretim Fakültelerinin İktisat ve İşletme bölümlerine de dikey geçiş imkanı bulunmaktadır.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programdaki tüm dersler dönemliktir. Derslerde ön koşul yoktur. Programın zorunlu ders sayısı ve seçmeli ders sayısı yüzdesi sırası ile %80 ve %20 dir. Programın yüksekokuldaki ortak zorunlu ve seçmeli ders yüzdeleri sırasıyla %19 ve %11 dir. Öğrenciler ikinci sınıfta 30 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını döküm endüstrilerinde, kuyumculuk ve metal endüstrilerinde kalite kontrol ve AR GE departmanlarında yapabilmektedir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAT 4001 MATEMATİK 1 ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 BİT 4000 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ZORUNLU 2 1 0 4
G 3 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 DÖK 4101 KİMYA ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 DÖK 4103 KALIPLAMA 1 ZORUNLU 3 2 0 6
G 7 DÖK 4105 DÖKÜMDE ÇİZİM TEKNİKLERİ I ZORUNLU 3 1 0 5
G 8 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 FZK 4001 FİZİK 1 ZORUNLU 2 0 0 2
G 10 İLT 4000 İLETİŞİM ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇMELİ DERS YOK
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DÖK 4106 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMA GİRİŞ ZORUNLU 2 1 0 3
B 2 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 MAT 4002 MATEMATİK 2 ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 DÖK 4108 DÖKÜM METALURJİSİ ZORUNLU 3 1 0 5
B 6 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 DÖK 4102 KALIPLAMA 2 ZORUNLU 3 2 0 5
B 8 FZK 4002 FİZİK 2 ZORUNLU 2 0 0 2
B 9 DÖK 4104 DÖKÜMDE ÇİZİM TEKNİKLERİ 2 ZORUNLU 2 1 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MET 4000 MESLEK ETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 DÖK 4110 DÖKÜM ENDÜSTRİSİNDE İŞ GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DÖK 4201 METAL ERGİTME 1 ZORUNLU 2 1 0 3
G 2 DÖK 4203 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MESLEKİ ÇİZİMLER 1 ZORUNLU 2 1 0 3
G 3 DÖK 4205 DÖKÜM LABORATUARI 1 ZORUNLU 2 1 0 4
G 4 DÖK 4209 YOLLUK BESLEYİCİ TASARIMI ZORUNLU 1 1 0 4
G 5 DÖK 4207 MAÇA YAPIMI ZORUNLU 2 1 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DÖK 4217 DÖKÜMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 DÖK 4215 KATILAŞMA SEÇMELİ 2 1 0 3
G 3 İSL 4001 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 DÖK 4211 İŞ TEMİZLEME SEÇMELİ 1 1 0 3
G 5 KGS 4000 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI SEÇMELİ 3 0 0 3
G 6 DÖK 4213 MESLEKİ YABANCI DİL SEÇMELİ 2 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DÖK 4210 DÖKÜM SİMÜLASYONU ZORUNLU 3 1 0 4
B 2 DÖK 4206 DÖKÜM LABORATUVARI 2 ZORUNLU 2 1 0 3
B 3 DÖK 4204 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MESLEKİ ÇİZİMLER 2 ZORUNLU 2 1 0 3
B 4 DÖK 4202 METAL ERGİTME 2 ZORUNLU 2 1 0 3
B 5 DÖK 4208 ÖZEL DÖKÜM YÖNTEMLERİ ZORUNLU 2 1 0 3
B 6 EDÖ 4002 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM / STAJ (6 HAFTA - 30 İŞGÜCÜ) STAJ 0 40 0 10
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DÖK 4212 PROJE TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 KYS 4000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 DÖK 4216 DÖKÜMLERE ISIL İŞLEM SEÇMELİ 1 1 0 2
B 4 DÖK 4214 DÖKÜMDE KALİTE KONTROL SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İzmir Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.http://imyo.deu.edu.tr/mevzuat/2.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 30 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını tamamlamalı, genel bağıl not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Başkanı: Öğr. Gör. Gözde Nurçin TANDIRCIOĞLU
e.posta: gozde.tandircioglu@deu.edu.tr
Telefon : +90 232 301 26 22
Faks No: +90 232 420 51 81