COURSE UNIT TITLE

: JOB EVALUATION AND COMPENSATION MANAGEMENT

Description of Individual Course Units

Course Unit Code Course Unit Title Type Of Course D U L ECTS
ÇIN 5045 JOB EVALUATION AND COMPENSATION MANAGEMENT COMPULSORY 3 0 0 5

Offered By

Human Resources

Level of Course Unit

Second Cycle Programmes (Master's Degree)

Course Coordinator

ASSISTANT PROFESSOR CEMILE ÇETIN

Offered to

Human Resources

Course Objective

Giving information to client about Human Resource Management functions and implementation processes, providing practicing skills, building skills and competencies about job hunting and employability.

Learning Outcomes of the Course Unit

1   Being able to perform job analysis
2   Being able to create and define competency
3   Being able to create and apply job evaluation process
4   Being able to know and explain wage systems
5   Being able to have information which can support the process of creating wage system

Mode of Delivery

Face -to- Face

Prerequisites and Co-requisites

None

Recomended Optional Programme Components

None

Course Contents

Week Subject Description
1 Introduction to Human Resources in General
2 Business Analysis in General
3 Ability, Skill, Competence, Competence Facts
4 Job Evaluation in General
5 Process Management
6 Permanent Staff
7 Wage and Wage Systems Case
8 Midterm Exam
9 Midterm Exam
10 Factors Affecting Wage Management
11 Payroll and Payroll in General
12 Wage Components and Non-Wage Payments
13 Organizational Justice and Wage
14 Minimum Wage and Results

Recomended or Required Reading

1. Ücret Yönetimi (2007). Serap Benligiray, Istanbul, Beta Yayınevi

2. Iş Değerleme ve Ücret Yönetimi Ders Notları (2013). Gültekin Yıldız ve Özlem Balaban, Sakarya Kitabevi, Sakarya

3. Stratejik Insan Kaynakları Yönetimi Kavramsal, Stratejik ve Kültürel Temeller (2016). Serkan Bayraktaroğlu ve Erhan Atay, Istanbul, Beta Basım Yayın

4. Yönetim (2016). Thomas S. Batterman ve Scott A. Snell Çev. Senem Besler ve Cihat Erbil, Nobel Akademik Yayıncılık

5. Insan Kaynakları Yönetiminin Temelleri (2017). David A. Decenzo, Stephen P. Robbins ve Susan L.Verhulst, SHRM-CP Çev. Canan Çetin ve M. Lütfi Arslan, Nobel Akademik Yayıncılık

6. Ücret Yönetiminde Iş Değerlemenin Yeri ve Önemi: Bir Işletmede Uygulama Örneği (2013). Gülnur Özdemir, Istanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi

7. Kurumlarda Ücret Sistemleri ve Ücret- Başarı Ilişkisi (2006). Hüseyin Fazıl Aydın, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.e-sosder.com ISSN:1304-0278 Güz -2006 C.5 S.18(92-105)

8. Kamu Personelinin Ücret Tatmin Seviyelerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (2007). Sait Gürbüz, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.e-sosder.com ISSN: 1304-0278 Yaz-2007 C.6 S.21 (240-260)

9. Türkiye de Büyük Ölçekli Işletmelerde Uygulanan Ücret ve Maaş Yönetim Sistemi (2000). Erol Eren, Oya Erdil ve Cemal Zehir, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 1 (2) 100-123

10. Insan Kaynakları Yönetiminde Performansa Dayalı Ücret ve Teşvik Sistemi (2010). A. Turhan Öztürk, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 2010 ISSN: 1309 -8039 (Online)

11. Yönetsel Düzeylerde Iş Analizi ve Iş Değerleme (2003). Gülsün Erigüç ve Kenan Tekeş, Hacettepe Sağlık Idaresi Dergisi, Cilt:6, Sayı 1

12. Düşünce Tarzlarına Dayalı Kalite Fonksiyon Göçerimi Aracılığıyla Hizmet Işletmelerine Yönelik Bir Iş Değerleme Uygulaması (2016). Emre Erbaş, Işletme Araştırmaları Dergisi, 8/1, 37-55

13. Tüm Insan Kaynakları Yönetimi Kitapları

Planned Learning Activities and Teaching Methods

Interactive expression based on the visual presentation of students
Sharing/Explicateing examples of different application
Performing case analysis
Role playing in the classroom

Assessment Methods

SORTING NUMBER SHORT CODE LONG CODE FORMULA
1 MTE MIDTERM EXAM
2 STT TERM WORK (SEMESTER)
3 FIN FINAL EXAM
4 FCG FINAL COURSE GRADE MTE * 0.30 + STT * 0.30 + FIN* 0.40
5 RST RESIT
6 FCGR FINAL COURSE GRADE (RESIT) MTE * 0.30 + STT * 0.30 + RST* 0.40


*** Resit Exam is Not Administered in Institutions Where Resit is not Applicable.

Further Notes About Assessment Methods

None

Assessment Criteria

To be announced.

Language of Instruction

Turkish

Course Policies and Rules

To be announced.

Contact Details for the Lecturer(s)

E-posta : cemilegurcay@gmail.com / cemile.gurcay@deu.edu.tr

Office Hours

Thursday 15.30-16:45

Work Placement(s)

None

Workload Calculation

Activities Number Time (hours) Total Work Load (hours)
Lectures 13 3 39
Preparing assignments 14 1 14
Preparation for midterm exam 1 12 12
Preparation for final exam 1 12 12
Preparing assignments 1 12 12
Preparing presentations 1 27 27
Final 1 2 2
Midterm 1 2 2
TOTAL WORKLOAD (hours) 120

Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes

PO/LOPO.1PO.2PO.3PO.4PO.5
LO.155
LO.255
LO.355
LO.455
LO.555