DERS ADI

: ADSORPSİYON, YÜZEY ALANI VE GÖZENEKLİLİK

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KIM 5031 ADSORPSİYON, YÜZEY ALANI VE GÖZENEKLİLİK SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR MEHMET KADİR YURDAKOÇ

Dersi Alan Birimler

Kimya Doktora
Kimya Bütünleşik Doktora
Kimya Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu derste, adsorpsiyon(:yüzeyde tutunma) un temel parametreleri, yüzey alanı ve bununla ilişkili başlıklar tartışılacak, ve ayrıntılı olarak anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bu dersin sonunda, öğrenciler adsorpsiyonun tarihçesi, fiziksel ve kimyasal adsorpsiyon ve adsorpsiyon izotermlerini tanımlamalı ve açıklayabilmelidir.
2   Adsorpsiyonda etkin kuvvetler ve adsorpsiyon termodinamiğini anlayabilmelidir.
3   adsorplayıcıları, yüksek yüzey alanlı gözenekli ve gözeneksiz katıları tanımlayabilmeli (gözeneklilik ve gözeneğin anlamı)
4   Gözenek boyutlarını (Mikro-, mezo ve makro gözenekler, yüzey alanı) ve gözenek boyut dağılımını tanımlayabilmeli
5   Gözeneksiz katılarda gazların fiziksel adsorpsiyonunu bilebilmeli, Tip II izotermi, BET modeli, BET denkleminin matematik doğasını açıklayabilmeli
6   İzotemlerin türlerini ve sınıflandırması bilmeli
7   Sulu çözeltiden adsorpsiyon tekniğini bilmeli
8   Adsorpsiyondaki denel yöntemler; adsorpsiyon verilerinin değerlendirilmesi ve izotermlerin kullanımını öğrenebilmeli

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş, tarihsel gelişim; katılarda yüksek yüzey alanı, dış ve iç yüzey alanı kavramı; gözenek boyutlarının sınıflandırılması
2 Adsorpsiyon izotermleri: Adsorpsiyon yöntemlerinin uygulanması; tanecik boyutu: tanecik boyut dağılımı
3 Gazların gözeneksiz katılardaki fiziksel adsorpsiyonu: BET denklemi; BET denkleminin Tip II izotermlerine uygulanması
4 B noktası: Tek tabaka kapasitesinden özgül yüzey alanının hesaplanması; Tip II izoterminden özgül yüzey alanı belirlemesi
5 Gazların gözenekli katılar üzerindeki fiziksel adsorpsiyonu: Tip IV izotermlerinin açıklanması, Tip IV izoterminden özgül yüzey alanının belirlenmesi, Bazı özel gözenek sistemleri
6 Kelvin denklemi; Civa porozimetresi yardımıyla gözenek boyutu dağılımının belirlenmesi; Tip V izotermi; İzotermler ve özellikleriyle ilgili örnekler
7 Arasınav
8 Gazların mikro gözenekli katılar üzerindeki adsorpsiyonu: Tip I izotermleri; Mikrogözenekli adsorplayıcıların özgül yüzey alanlarının belirlenmesi; Dubinin (Gözenek Hacmi) ve Kaganer (Özgül yüzey) belirleme yöntemleri
9 Gibbs adsorpsiyon izotermlerine dayalı yöntemler: Gibbs adsorpsiyon denklemi
10 Kemisorpsiyon (:kimyasal adsorpsiyon)
11 Çözeltiden adsorpsiyon: Sıvı fazdan adsorpsiyon, daldırma ısısı, çözeltiden adsorpsiyonda izotermler
12 Adsorpsiyonda bazı denel yöntemler: Gaz giderme, adsorpsiyon izotermleri, hacimsel yöntemler; adsorpsiyon izotermleri-gravimetrik yöntemler; Adsorpsiyon izotermleri-dinamik yöntemler; çözeltiden adsorpsiyon
13 Adsorpsiyonla ilgili yeni makaleler, genel değerlendirme, telafi ve tartışmalar
14 Ödev sunumları ve tartışmalar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. S. J. Gregg, K. S. W. Sing, Adsorption, Surface Area and Porosity, Academic Press, London, N.Y., 2nd edition, 1982.
2. J. M. Thomas, W. J. Thomas, Introduction of the Principles of Heteroegeneous Catalysis, Academic Press, London, N.Y., 1967.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

On dört hafta, on üç hafta ders bir arasınav ve bir çalışma programı ile interaktif sunumlar şeklinde yapılacaktır. Tüm eğitim malzemesi önceden sağlanacak ve öğrencilere çıktı ve elektronik ortamda verilecektir. Ders hazırlamada kullanılan kitaplar derste ve üniversite kütüphanesinde bulunabilecektir. İleri bilgi gerektiren eğitim malzemesi üniversite kütüphanesi ile görüşülerek sağlacak ayrıca kablosuz internet erişimli olarak internet olanaklarından da yararlanılacaktır. Gözenek ve gözeneklilik kavramı görsel malzemelerle kavratılacaktır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 ODV ÖDEV
3 SUN SUNUM
4 YSS YIL SONU SINAVI
5 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS* 0.30 + ODV * 0.20 + SUN * 0.10 + YSS * 0.40
6 BUT BÜTÜNLEME
7 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS* 0.30 + ODV * 0.20 + SUN * 0.10 + BUT * 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Ders, İnteraktif sunum tekniği, Tartışma, Soru-cevap tekniği; Alan çalışması, Takım/Grup çalışması, Gösteri, Deney, Uygulama Çalışması, Olay-olgu çalışması, Beyin fırtınası yöntemleri uygulanacaktır.

Değerlendirme Kriteri

Vize(%30) + Ödev (%20) + Sunum (%10) + Final (%40)+ BÜTÜNLEME

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Öğrenciler, ders kapsamındaki on üç haftaki ders sunumlarına ve çalışmalara katılmak durumundadırlar. Derslere devam %70 oranında zorunludur., devam, ders ve değerlendirmelerde diğer hususlar Fen Bilimleri Enstitüsü'nden veya http://www.fbe.deu.edu.tr/ internet sitesinden öğrenilebilirler.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Mehmet Kadir Yurdakoç
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü
Tel: (232) 3018695
E-posta: k.yurdakoc@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba, 5. ve 6. saatler.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Uygulama 3 1 3
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 25 25
Ödev Hazırlama 1 15 15
Sunum Hazırlama 1 20 20
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 165

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.132243
ÖK.223
ÖK.3325
ÖK.433
ÖK.533
ÖK.6333
ÖK.74
ÖK.8553