DERECE PROGRAMLARI

: Biyokimya Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Kimya Bölümü, Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya olmak üzere toplam beş Anabilim Dalı ndan oluşmaktadır. Biyokimya Yüksek Lisans programı, Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Kimya Anabilim Dalı altında tanımlanmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsü, Enstitü Kurulunun 29/04/2015 tarihli toplantısında Kimya Anabilim Dalında Biyokimya Yüksek Lisans Programının açılması teklifi Rektörlük Makamına arz edilmiş ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 16/06/2015 tarihli Yürütme Kurulu Toplantısında incelenerek Örgün öğretimde Tezli Yüksek Lisans programı olarak açılmasına karar verilmiştir.

Kazanılan Derece

Biyokimya Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey( Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Derecesi diploması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 55 puan, Enstitü giriş sınavından en az 65 puan, YDS ve diğer eşdeğer sınavlardan en az 60 puan veya TOEFL vs gibi sınavlardan eşdeğer puan veya DEÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Seviye Sınavından en az 65 puan.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl ( bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Biyokimya; hayvan, bitki ve mikroorganizmalarda gerçekleşen kimyasal süreçleri inceleyen bir yaşam bilim dalıdır. Temel Bilimlerin önemli bir araştırma alanı olan Biyokimya, teknolojinin gelişmesi ile disiplinler arası nitelik kazanmıştır. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl biyolojik bilimler ve biyoteknoloji çağı olarak tanımlanmıştır. Günümüzde bilim ve teknolojinin hedefi, insanlığa sağlıklı bir çevre ve sağlıklı bir yaşam sunmaya yönelik çözüm üretmektir. Bu amaçla Biyokimya, Biyoteknoloji ve Gen Teknolojisinde gerçekleştirilen ve hedeflenen araştırmalar katlanarak artmaktadır. Son yıllarda Nobel bilim ödüllerinin Biyokimya Bilim Dalı araştırmacılarının alması da bunun bir göstergesidir.

Biyokimya Yüksek Lisans Programı kapsamında; -Enzimoloji, -Bitki, Alg ve Mikroorganizma Biyokimyası ve Biyo-üretim, -Enzim, Antibiyotik, Yüzey Aktif Madde Üretimi, -Biyomateryal Geliştirme, -Oksidatif Stres-Antioksidanlar, -Sinyal İletimi ve Programlanmış Hücre Ölümleri (apoptosis), -Kanser Biyokimyası, -Toksikoloji ile -Biyoinformatik alanlarında uzmanlıkların kazandırılması hedeflenmektedir.
Biyokimya Yüksek Lisans Programında yer alan öğrenciler, gerek yurt içi ve gerekse yurt dışındaki (Erasmus, yurt dışı burslar) farklı üniversitelerle işbirliği çalışmalarına katılabilmektedirler.

Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki Biyokimya Yüksek Lisans Programında; Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyokimya ABD öğretim üyeleri yer almaktadır.
- DEÜ, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü bünyesinde Biyokimya Araştırma Laboratuvarlarına (Temel Biyokimya, Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji, Hücre Kültürü) yönelik biri cam bölmelendirmeyle yapılandırılmış, toplam kullanım alanı 300 m2 lik 2 adet Laboratuvarı,
- DEÜ, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü bünyesinde ortak kullanımda olan toplam 200 m2 lik hedefe bağımlı cam bölmeli Araştırma Laboratuarları,
- DEÜ, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü bünyesinde, öğrenci ve aynı zamanda araştırma laboratuarı olarak kullanılan cam bölmelendirilmiş toplam 100 m2 lik Biyokimya Laboratuvarı,
- DEÜ, Buca Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi Anabilim Dalında; kullanım alanı toplam 170 m2 olan 2 adet Araştırma Laboratuvarından yararlanılmaktadır.
Öğrencilere sunulan ait altyapı olanaklarından bazıları:
UV-Visible Spektrofotometreleri
(thermo couple üniteli)
Floresans spektrofotometresi
FITR
HPLC (DAD, Floresan, Refraktif index dedektörleri)
Preparatif HPLC
Atomik absorpsiyon
Hücre parçalayıcılar (glass bead)
Homojenizatör
Ultrasonikatör
Vortexler
Blenderlar
Peristaltik pompalar
Etüvler
Saf su cihazı
Ultrasaf su cihazı
Buz-kar makinası
Liyofilizatör
Su banyoları
Soğutucular
Isıtıcı-karıştırıcılar
pH metrlereler
İyonmetre
Güç kaynakları
3 ve 4 basamaklı teraziler
Ekstraksiyon sistemleri
Evaporatör
Otomatik titratör İnkübatörler
Çalakalamalı inkübatörler
Karbondioksit inkübatörü
Flow kabin
Lamine flow kabin
Otoklavlar
Kromatografi kolon sistemleri
Fraksiyonlu kolektör
Elektroforez
2D elektroforez
Western blot elektroforezleri
Jel görüntüleme cihazı
Mikroplate reader
Flow sitometre
İkili fermentörler (2x5L)
Soğutmalı santrifüjler
Ultrasantrifüj
Mikroskop
Faz-kontrast mikroskobu
Floresans mikroskobu
Buzdolapları
Yatay ve dikey -20 C deepfreezler
-86 C deepfreez
İklimlendirme dolabı
Bitki dolabı
6 adet laboratuvar bilgisayarı
CO2, O2, N2 tüpleri ve başlıkları
Voltametre

Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %30

Temel Program Kazanımları

1   Kamu ve özel sektörde, biyokimya ile ilişkili tüm alanlarda üretim, araştırma ve geliştirmede rol oynar,
2   Biyokimya ile ilişkili tüm birimlerde etkin olarak çalışabilecek eğitime sahiptir,
3   Biyokimya alanında eğitim ve öğretimlerini güçlendirmek amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşim olanakları bilir ve uygular,
4   Biyokimya alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, mevcut bilgiyi daha ileriye taşır ve araştırmalar için yeni fikirler ve yöntemler önerebilecek araştırmacı-üretici konumundadır,
5   Diğer üniversite ve araştırma kuruluşları ile karşılıklı öğrenci değişim hareketlerini kullanabilir, araştırma işbirliklerini geliştirir,
6   Biyokimya alanındaki problemlerin çözümünde gelişen teknolojileri etkin bir şekilde kullanır,
7   Üniversite-sanayi işbirliğiyle sanayide AR-GE desteğinde yeni yapılanmalara katkıda bulunur,
8   Biyokimya alanında sorumluluk üstlenebilme ve sorun çözebilme yetisine sahiptir,
9   Biyokimya sektöründeki üretime yönelik alanlarda çalışabilmek için gerekli beceri ve uygulama yeteneğini geliştirebilir,
10   İnsan ve çevre sağlığını ön planda tutan etik bir yaklaşımla biyokimyasalların güvenli kullanımları konusundaki gelişmeleri takip eder,
11   Çözüm üreten, eleştirel bakış açısına sahip, analitik düşünebilen ve hayata değer katan uzmanlardır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlarımız Gıda, İlaç, Tıbbi ve Kimyasal Maddeler, Tarım ilaçları, Kozmetik, Deterjan Sanayisi ve Fermantasyon teknolojisine dayalı çalışan fabrikalarda, Üniversite, İlaç Geliştirme, Tarımsal, Çevre ve Gıda Araştırma Merkezlerinin araştırma ve AR-GE laboratuvarlarında görev alabilirler. Belirtilen iş alanları dışında, üretim proseslerinde veya prosesin gerektirdiği kalite-kontrol analizleri, tıbbi testler, yeni yöntem geliştirme çalışmaları ve bunların uygulanması aşamalarında çalışabilirler. Projelerin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında araştırmacı olarak görev alırlar. Biyokimyanın çeşitli dallar arasındaki bağlantıyı kurması nedeni ile iş alanlarının çeşitliliği ve yaygınlığı giderek artmaktadır. Bu da iş bulma olanaklarını, diğer meslek gruplarına göre arttırmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT5001 Applied Mathematics (3 0 0) veya MAT5002 Numerical and Approximate Methods (3 0 0) derslerinden birini zorunlu olarak alması gerekir. Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitü?ye bildirilir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FBE 5555 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 25
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KIM 5119 BİYOKİMYADA RADİKALLER SEÇMELİ 3 0 0 7
G 2 MAT 5101 UYGULAMALI MATEMATİK SEÇMELİ 3 0 0 9
G 3 KIM 5107 ENZİMATİK ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 KIM 5109 METABOLİK REGÜLASYON SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 KIM 5111 BİTKİ BİYOKİMYASI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 6 KIM 5113 PROTEİN SAFLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 KIM 5117 BİTKİLERDE STRES TOLERANS MEKANİZMALARI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 KIM 6101 METABOLİK DİSMUTASYON SEÇMELİ 3 0 0 7
G 9 KIM 6103 TOKSİKOLOJİYE BİYOKİMYASAL BAKIŞ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 10 KIM 6105 OKSİDATİF STRES VE SİNYAL İLETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 11 KIM 6107 BİTKİLERDE OKSİDATİF STRES SEÇMELİ 3 0 0 8
G 12 KIM 6109 FERMENTASYON TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 13 KIM 6113 ENZİMOLOJİ: REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 14 KIM 6115 BİTKİ ANALİZLERİ: KAPSAMLI YÖNTEM VE PROTOKOLLER SEÇMELİ 3 0 0 7
G 15 KIM 6116 NÖROTRANSMİTTERLER VE NÖROBİYOKİMYA SEÇMELİ 3 0 0 7
G 16 KIM 6114 PROTEİN KİNAZ C SEÇMELİ 3 0 0 7
G 17 KIM 6112 AFİNİTE KROMATOGRAFİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 18 KIM 6110 ENZİM AKTİVİTE REGÜLASYONU SEÇMELİ 3 0 0 7
G 19 KIM 5123 BİOELECTROCHEMİSTRY SEÇMELİ 3 0 0 6
G 20 KIM 5125 ELEKTROFOREZ VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 21 KIM 6117 MİKROALG KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 22 KIM 5105 MAKROALG BİYOKİMYASI VE BİYOTEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KIM 5098 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 KIM 5096 YÜKSEK LİSANS SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 24
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KIM 6016 KARBON HİDRATLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
B 2 MAT 5102 NUMERİK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 9
B 3 KIM 5102 ENZİM BİLİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 4 KIM 5104 BİYOİNFORMATİK SEÇMELİ 3 0 0 8
B 5 KIM 5106 METALLER VE MİKROBİYAL YAŞAM SEÇMELİ 3 0 0 7
B 6 KIM 5108 GLİKOBİYOLOJİDE TEMEL İLKELER SEÇMELİ 3 0 0 7
B 7 KIM 5110 İMMOBİLİZE ENZİM, HÜCRE VE ORGANELLER SEÇMELİ 3 0 0 8
B 8 KIM 5112 BİYOANALİTİK KİMYA SEÇMELİ 3 0 0 7
B 9 KIM 5114 PROGRAMLANMIŞ HÜCRE ÖLÜMÜ: APOPTOSİS SEÇMELİ 3 0 0 8
B 10 KIM 5116 HORMONLAR SEÇMELİ 3 0 0 7
B 11 KIM 6102 ENZİM TEKNOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 12 KIM 6104 KSENOBİYOTİKLER VE METABOLİK ETKİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 13 KIM 6106 MEMBRAN RESEPTÖRLERİ VE OLUŞUM SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 14 KIM 6108 ANTİFOULİNG BİYOSİTLER VE BOYALAR SEÇMELİ 3 0 0 7
B 15 KIM 5074 MİKROELEKTROTLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KIM 5099 YÜKSEK LİSANS TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KIM 5099 YÜKSEK LİSANS TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır. Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli ikinci devre (Yüksek Lisans Derecesi) Programı dersler (en az 54 AKTS), seminer (3 AKTS), M. Sc. Research (3 AKTS) ve M. Sc. Thesis (60 AKTS), toplam 120 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağrlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı.

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Leman Tarhan (Biyokimya ABD Bşk.)
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyokimya Anabilim Dalı
Tınaztepe, İzmir, 35160
E-mail: leman.tarhan@deu.edu.tr
Tel: +90 232 301 86 94
Fax: +90 232 453 41 88