DERECE PROGRAMLARI

: Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2011 yılında kurulan Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2015-2016 akademik yılı itibariyle Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı ile eğitim vermeye başlayacaktır. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü kendi ve diğer ilgili bilimsel alanlarda donanımlı, geçmiş ve günümüz edebiyatı hakkında yeterli bilgiyi elde etmiş, mesleğinin gerektirdiği formasyona sahip, Türk Dili ve Edebiyatı literatürüyle ilgili yeni bilgi ve gelişmeleri takip ederek uygulamaya dönüştürebilen, özverili Türkologlar yetiştirmeyi amaç edinmektedir. Programın eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Türk Dili ve Edebiyatı, Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Birinci Düzey (Lisans) diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 55 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (ÜDS/KPDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL) ya da eşlenirliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından en az 50 almış olmak ya da DEU Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim dalı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programında farklı disiplinlerden 4 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Edebiyat Fakültesi bünyesinde öğrencilerin kullanımına açık 15 kişilik bir bilgisayar laboratuarı mevcuttur. Ayrıca, fakültemizin fuaye alanında Edebiyat Fakültesi ve Fen Fakültesi öğrencilerinin kullanımına açık bilgisayar terminalleri ve wireless internet olanağı bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Merkez Kütüphanesi nde öğrencilerin edebiyat taraması amacı ile yararlanabileceği bilgisayar terminalleri bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Türk dili üzerinde kuramsal bilgilere sahip olabilme. Dilin tarihsel gelişimi konusunda gerekli bilgileri bilme
2   Türk edebiyatını tarihsel gelişimi içinde tanımak. Farklı dönemlerle ilgili gerekli bilgilere sahip olarak mezun olmak
3   Edebiyat üzerine geliştirilen kuramları ve eleştiri yöntemlerini bilme
4   Eski dönemlerdeki Türk dilleri (Karahanlı Türkçesi, Göktürkçe, Osmanlıca vb.) konusunda gerekli bilgilere sahip olma
5   Dil incelemesinde çağdaş kuramları bilme ve bu kuramlara göre Türkçeyi inceleyebilme
6   Sözlü kültürel öğelerin incelenmesini ve derlenmesi hakkında bilgilere sahip olma ve Türk sözlü kültürel değerleri tanıma
7   Metin çözümleme ve eleştiri alanındaki kuramları tanıma ve nu yöntem ve kuramlara göre bir metni inceleyebilme yeteneğini kazanma
8   Türk edebiyatı dışından doğu ve batı edebiyatları konusunda da bilgilere sahip olma
9   Türkçenin sözcükleri konusunda bilimsel araştırmalar yapabilme ve sözcükbilim konusunda gerekli bilgilere sahip olma. Türkçe sözlükçülük alanında bilgi sahibi olma
10   Çağdaş Türk edebiyatı konusunda bilimsel çalışmalar yapabilecek yeteneğe sahip olma
11   Sözlü halk kültürünü derleme ve bilimsel açıdan inceleyebilme becerisini kazanma
12   Farklı yabancı dilleri öğrenebilme ve akademik çalışmalarında yabancı dilde yazılmış çalışmalardan yararlanabilme

Mezunların İstihdam Profilleri

Kütüphanelerde, arşivlerde, Kültür Bakanlığında, TRT de görev alabilirler. Yükseköğretim kurumlarında 'okutman' olarak çalışabilirler. Öğretmenlik sertifikası alanlar orta dereceli okullarda 'öğretmen' olabilirler. Özel yetenekleri olanlar, gazete ve dergilerde 'yazmanlık', 'editörlük' yapabilirler. Öğretici işlerin yanı sıra çoğu medya kurumunda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

İlk yarıyıl öğrencilerin bir zorunlu, dört seçmeli olmak üzere beş adet ders almaları öngörülmüştür. İkinci yarıyıl öğrencilerin Uzmanlık Alan Dersi ile birlikte iki zorunlu üç seçmeli olmak üzere beş adet ders almaları uygun görülmüştür. Uzmanlık alan dersi ikinci yarıyıldan başlayarak açılacak, ikinci yıl tez çalışması dersi verilecektir. İlk yılda güz ve bahar döneminde Türk Dili ve Edebiyatı alt alanlarında önem arz eden ve geçerli olan İleri Osmanlıca zorunlu dersi ve Roman ve şiir İnceleme Yöntemleri, Edebiyat Teorisi ve Kuramları, Cumhuriyet Dönemi Hikaye ve Roman Tahlilleri, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiir Tahlilleri, 19. yy Türk Edebiyatı Şiiri, 19.yy?da Hikaye ve Roman Tahlilleri, 19. Yy. Yeni Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri, Edebiyat Tarihi Metodolojisi, Eski Anadolu Dil ve Metin İncelemesi, Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri, Türk Dili Tarihi, Türkçenin Söz Dizimi, Mitoloji seçmeli dersleri önerilmektedir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TDE 5023 İLERİ OSMANLICA I ZORUNLU 3 0 0 7
G 2 SBE 5000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TDE 5003 YAZMA ESERLERDE İMLA SEÇMELİ 3 0 0 6
G 2 TDE 5005 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ TAHLİLLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 TDE 5007 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK LEHÇELERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 TDE 5009 EDEBİYAT TARİHİ METODOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 TDE 5021 TÜRK HALK EDEBİYATINDA ANLATIM TÜRLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 TDE 5013 19. YY. TÜRK EDEBİYATI ŞİİRİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 7 TDE 5015 ROMAN VE ŞİİR İNCELEME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 8 TDE 5019 HALK BİLİMİ TEORİ VE YÖNTEMLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 9 TDE 5011 TÜRK DİLİ TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TDE 5004 İLERİ OSMANLICA II ZORUNLU 3 0 0 6
B 2 TDE 5098 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 TDE 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TDE 5006 METİN TENKİDİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 2 TDE 5008 CUMHURİYET DÖNEMİ HİKAYE VE ROMAN TAHLİLLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 TDE 5010 TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 TDE 5012 EDEBİYAT KURAMLARI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 TDE 5020 EPİK DESTAN GELENEĞİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 TDE 5016 19.YY. HİKAYE VE ROMAN TAHLİLLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 7 TDE 5017 19.YY. YENİ TÜRK EDEBİYATI METİN TAHLİLLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 8 TDE 5018 HALK BİLİMİ TEORİ VE YÖNTEMLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 9 TDE 5014 ESKİ ANADOLU DİL VE METİN İNCELEMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TDE 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TDE 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programı teziyle beraber, ilgili dersler (54 AKTS), uzmanlık alanı dersi (3 AKTS), Seminer (3 AKTS) ve tez çalışması (60 AKTS) olmak üzere toplamda 120 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Cafer ŞEN
Tel: 0232 301 94 31
E-Posta: cafer.sen@deu.edu.tr