DERECE PROGRAMLARI

: Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Bilgisayar Bilimleri Bölümü yüksek lisans programı 2014-2015 yılında kurulmuş ve eğitime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Derecesi diploması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alandaen az 55 puan, Enstitü giriş sınavından en az 65 puan, UDS/ KPDS sınavlarından en az 60 puan veya TOEFL vs gibi sınavlardan eşdeğer puan veya DEÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Seviye Sınavından en az 65 puan.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl (bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı),1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programın kapsamı; bilgisayar matematiği, büyük ölçekli veri analizi ve zeki karar sistemleri ağırlıklıdır.Esnek hesaplamalar, veri madenciliği, yapay zeka, bulanık mantık, yönetim destek sistemleri,biyoenformatik vb. başlıkları altında bilimsel araştırma-geliştirme yapabilecek ve bunları uygulamada kullanabilecek uzmanlar yetiştirmek programın başlıca amacıdır. Bu amaç doğrultusunda, her bilgisayarda Windows ve Linux işletim sistemleri,SPSS, Minitab, Weka, SPSS Clementine, MS Visual Studio, MS SQL Server, MATLABvs. yazılımları bulunan her biri 40 öğrenci kapasiteli 3 adet bilgisayar laboratuarı ders amaçlı kullanılmaktadır.Bu programdan mezun olanlar verileri çözümleyerek ve değerlendirerek yeni bilgiler üretebilecektir. Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %30.

Temel Program Kazanımları

1   Bilgisayar bilimleri alanında analiz, sentez, modelleme, teorik ve pratik çalışmalar yapabilmek, amaca uygun yöntem seçebilmek ve uygulayabilmek için gerekli olan bilgiye sahiptir
2   Bilişim alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşır, edinilen ileri düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgiyi doğru kullanır.
3   Bilimsel araştırmalar tasarlar ve gerçekleştirir. Bilimsel çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
4   Bilgisayar bilimleri alanında problemleri çözmek için yenilikçi fikir, yöntem veya yaklaşım geliştirir ve uygular.
5   Algoritmik çözüm yöntemlerine ve güncel programlama tekniklerine hakimdir
6   Disiplin içi veya disiplinler arası çalışmalarda bireysel, takım elemanı veya takım lideri olarak etkin çalışır ve sorumluluk alır.
7   Mesleği ile ilgili yenilikler hakkında farkındalığa sahiptir, gelişmeleri takip eder, yorum ve düşünce üretir.
8   Bir yabancı dili mesleği ile ilgili kullanır, sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurar
9   Küresel ve toplumsal düzeyde bilişim uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutları konusunda gerekli bilince sahiptir.
10   Toplumsal, hukuki, ahlaki ve etik değerlerin farkındadır, araştırma ve uygulama çalışmalarını bu değerler çerçevesinde yürütür

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu derece, sahibinin mesleğini kamu ya da özel sektörde icra etmesine olanak tanır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT5001 Applied Mathematics (3 0 0) veya MAT5002 Numerical and Approximate Methods (3 0 0) derslerinden birini zorunlu olarak alması gerekir. Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FBE 5555 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 25
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CSE 5083 ALGORİTMA ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 2 CSC 5057 SİSTEM PROGRAMLAMANIN TEMELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 3 STA 6015 İSTATİSTİKTE VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 CSE 5065 GÜVENLİK VE GİZLİLİK MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 CSC 5003 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIM SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 CSC 5005 UYGULAMALARLA MATLAB PROGRAMLAMA SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 CSC 5007 UYGULAMALI MATRİS ALGORİTMALARI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 CSC 5009 MATEMATİKSEL MODELLEME İLE PRATİK PROGRAMALAMA SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 CSC 5011 C# İLE İLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMA SEÇMELİ 3 0 0 8
G 10 CSC 5015 RİSK YÖNETİMİNDE SAYISAL YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 8
G 11 CSC 5017 GÜVENLİ YAZILIM TASARIMI VE PROGRAMLAMASI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 12 CSC 5019 YAZILIM GEREKSİNİM MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 13 CSC 5021 İLERİ BİLGİ GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 14 EEE 5129 RASTGELE DEĞİŞKENLER VE OLASILIKSAL SÜREÇLER SEÇMELİ 3 0 0 9
G 15 MAT 5101 UYGULAMALI MATEMATİK SEÇMELİ 3 0 0 9
G 16 CSC 5029 SOSYAL AĞ ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 17 CSC 5035 AKILLI ŞEHİR BİLİŞİM SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 18 CSC 5051 SİBER-FİZİKSEL SİSTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 8
G 19 CSC 5053 BULANIK VERİ ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 20 CSC 5055 BULANIK MANTIKLA UYGULAMALI MODELLEME SEÇMELİ 3 0 0 8
G 21 CSE 6013 İLERİ EVRİMSEL HESAPLAMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CSC 5096 YÜKSEK LİSANS SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 2 CSC 5098 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 24
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 STA 5012 DOĞRUSAL OLMAYAN OPTİMİZASYON SEÇMELİ 3 0 0 8
B 2 CSC 5042 ALGORİTMA TASARIMI VE ANALİZİNİN TEORİK YÖNLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 3 CSC 5004 BİLGİ VE ENTROPİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 4 CSC 5008 YAPAY ZEKA OPTİMİZASYON ALGORİTMALARI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 5 CSC 5010 BULANIK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 6 CSC 5014 İLERİ BİLİMSEL HESAPLAMA SEÇMELİ 3 0 0 8
B 7 CSC 5016 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 8 CSC 5018 İLERİ YAZILIM VE UYGULAMA GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 9 MAT 5102 NUMERİK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 9
B 10 CSC 5020 DERİN ÖĞRENME VE KATMANLI SİNİR AĞLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 11 CSC 5026 BİLGİSAYAR BİLİMLERİNDE AYRIK YAPILAR SEÇMELİ 3 0 0 8
B 12 CSC 5028 CEBİRSEL ÇİZGE KURAMI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 13 CSC 5032 VERİ BİLİMİ İÇİN R PROGRAMLAMA SEÇMELİ 3 0 0 8
B 14 CSC 5030 HESAPLAMALI AĞ TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 15 CSC 5036 ULAŞIM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 16 CSC 5038 BULANIK KÜMELEME VE SINIFLANDIRMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 17 CSC 5040 C# İLE PRATİK VERİTABANI PROGRAMLAMA SEÇMELİ 3 0 0 8
B 18 STA 6016 ESNEK HESAPLAMA TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CSC 5099 YÜKSEK LİSANS TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CSC 5099 YÜKSEK LİSANS TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli ikinci devre (Yüksek Lisans Derecesi) Programı dersler (en az 54 AKTS), seminer (3 AKTS), M. Sc. Research (3 AKTS) ve M. Sc. Thesis (60 AKTS), toplam 120 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağrlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı : Prof.Dr.Efendi NASİBOĞLU
E-Posta : efendi.nasibov@deu.edu.tr
Telefon : 301 95 00
Web : www.fbe.deu.edu.tr/department/csc/
Posta Adresi : DEU Fen Fakültesi