DERECE PROGRAMLARI

: Deniz Kimyası Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1973 yılında Deniz Araştırmaları düşüncesiyle, Ege Üniversitesi içinde Bölgesel Kalkınma için Multidisipliner Araştırma Programı çerçevesinde başlamıştır. Enstitümüz, 14.10.1975 tarihinde Ege Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmıştır. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nün kurulmasının amacı ve faaliyet sahası aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
* Deniz jeolojisi ve jeofiziği ile deniz dibi ekonomik maden yataklarının ve petrol olasılıklarının araştırılması ve teknolojisi
* Deniz kimyasal ve çevre mühendisliği açısından deniz deşarjları ve teknolojisi
* Fiziksel oşinografi ve denizdeki mekaniği, dalga mekaniği
* Kıyı ve kıyı yapıları mühendisliği ve teknolojisi
* Deniz haritalaması ve batimetrisi
* Deniz araçları teknolojisi
* Deniz teknolojisi ve ekonomisi ile buna ilişkin hukuksal konular
* Deniz yapıları ve teknolojisi

Kazanılan Derece

Deniz Kimyası Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Derecesi diploması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alandaen az 55 puan, Enstitü giriş sınavından en az 65 puan, UDS/ KPDS sınavlarından en az 60 puan veya TOEFL vs gibi sınavlardan eşdeğer puan veya DEÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Seviye Sınavından en az 65 puan.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl (bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı),1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu programda, Kimyasal Oşinografi alanında bilgi sahibi, edinmiş olduğu bilgiler doğrultusunda ulusal ve uluslararası sularda canlı ve cansız kaynaklara ait kimyasal verileri toplamayı, değerlendirmeyi, bilimsel ve teknik çalışmalar yapabilen ve bilimsel yayınlar üretebilen, sosyal ilişkileri kuvvetli, çevreye duyarlı, karar verme ve problem çözme yetiye sahip uzmanlar yetiştirilmektedir.
Programın amaçları;
* Deniz bilimleri alanında veriler toplamak, elde edilen verileri kalite kontrolünden geçirerek kullanıcılara nitelikli bir veri seti sunmak,
* Teknolojik gelişmeleri izleyerek mevcut analiz yöntemlerini geliştirmek ve yeni yöntemler üretmek,
* Kimyasal oşinografi alanı ile ilgili araştırmaları izleyebilmek ve uluslar arası literatürü takip etmek,
* Ulusal ve uluslar arası araştırma sonuçlarını değerlendirmek ve geliştirmektir.

Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %30

Temel Program Kazanımları

1   Farklı disiplinlerden gelenlerle birlikte takım çalışması yapabilmek ve zor durumların altından kalkabilecek becerileri kazandırabilmek
2   Yazılı ve sözlü sunum becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanma yeteneğini kazandırabilmek
3   Problem çözme ve karar vermede yardımcı olacak ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlayacak güçlü bir temeli olabilmek
4   Her türlü deniz araştırmalarında kullanılan araç ve gereçleri kullanma becerisini kazanabilmek
5   Matematik ve Fen bilgilerini yaptığı çalışmalara uygulayabilmek
6   Deniz bilimleri alanında elde edilen verileri kalite kontrolünden geçirerek kullanıcılara nitelikli bir veri seti sunabilmek
7   Çevreye ve diğer güncel konulara duyarlı uzman olmak
8   Çevresel problemlerin çözümünde etik bir yaklaşım benimseyebilmek
9   Teknolojik gelişmeleri izleyerek mevcut analiz yöntemlerini geliştirebilmek ve yaşam boyu öğrenme sürecinde sürekli olarak yeni fikir ve yöntemler üretebilmek
10   Kimyasal oşinografi alanı ile ilgili araştırmaları izleyebilmek ve uluslararası literatürü takip edebilmek
11   Yenilikçi, yaratıcı ve rasyonel çalışan bir uzman olabilmek

Mezunların İstihdam Profilleri

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü nden mezun olan öğrencilerimiz kamu personeli, akademik personel olarak çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT5001 Applied Mathematics (3 0 0) veya MAT5002 Numerical and Approximate Methods (3 0 0) veya MAT5041 Mathematical Mehods (3 0 0) derslerinden birini zorunlu olarak alması gerekir. Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DEN 5001 DENİZ BİLİMLERİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 FBE 5555 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 DEN 5098 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MCP 5003 KİMYASAL OŞİNOGRAFİDE ÖRNEKLEME VE ALETSEL ANALİZ - I SEÇMELİ 3 0 0 8
G 2 MCP 6001 DENİZ BİYOKİMYASI SEÇMELİ 2 0 0 5
G 3 MCP 6007 SUCUL ORTAMDA İZ METALLERİN KAYNAKLARI VE AKIBETİ SEÇMELİ 2 0 0 7
G 4 MCP 5017 DENİZ KİMYASI - I SEÇMELİ 2 0 0 6
G 5 MAT 5141 MATEMATİKSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 9
G 6 MCP 5021 DENİZ ORTAMINDA ORGANİK KİRLETİCİLER SEÇMELİ 2 0 0 6
G 7 MCP 5023 DENİZEL ORTAMDA PETROKİMYASAL KİRLETİCİLER SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 MAT 5101 UYGULAMALI MATEMATİK SEÇMELİ 3 0 0 9
G 9 MCP 5019 DENİZEL EKOTOKSİKOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 5
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DEN 5096 YÜKSEK LİSANS SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 27
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MCP 5010 KİMYASAL OŞİNOGRAFİDE ÖRNEKLEME VE ALETSEL ANALİZ - II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 2 MCP 5012 DENİZEL PROSESLER VE KİRLENME SEÇMELİ 2 0 0 7
B 3 MCP 6006 DENİZ BİYOJEOKİMYASI SEÇMELİ 2 0 0 9
B 4 MAT 5102 NUMERİK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 9
B 5 MCP 5020 DENİZ ORTAMINDA AĞIR METALLER SEÇMELİ 3 0 0 8
B 6 MCP 5022 DENİZEL ORGANİZMALARDA AĞIR METALLERİN BİRİKİMİ VE ETKİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 7 MCP 5024 TÜRKİYE DENİZLERİ FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 6
B 8 MCP 5008 DENİZ KİMYASI - II SEÇMELİ 2 0 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DEN 5099 YÜKSEK LİSANS TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DEN 5099 YÜKSEK LİSANS TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli ikinci devre (Yüksek Lisans Derecesi) Programı dersler (en az 54 AKTS), seminer (3 AKTS), M. Sc. Research (3 AKTS) ve M. Sc. Thesis (60 AKTS), toplam 120 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağrlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Günay ÇİFÇİ
Bakü Bul. No:100 35430 İnciraltı-İzmir
Tel: (232) 278 5565 / 5272 / 6515 / 6525 / 5085 / 5083
Faks: (232) 278 5082
E-Posta: imst@deu.edu.tr