DERECE PROGRAMLARI

: İstatistik Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İstatistik Bölümü, yüksek lisans programı 1994-1995 yılında kurulmuştur ve 1994-1995 yılında eğitime başlamıştır. Programdan 65 kişi mezun olmuştur.
Bu program, istatistiğin lisans seviyesi üzerindeki kuramsal ve uygulamaya dayalı kavramlarını kullanarak bağımsız olarak veri toplayıp bilgi üretebilen öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. İstatistik mezunlarının, diğer disiplinlerde karşılaşılan problemleri istatistiksel bir bakış açısı ile değerlendirip çözüme katkı yapabilmeleri için eğitim olanakları sağlamaktadır.

Kazanılan Derece

İstatistik Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Derecesi diploması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alandaen az 55 puan, Enstitü giriş sınavından en az 65 puan, UDS/ KPDS sınavlarından en az 60 puan veya TOEFL vs gibi sınavlardan eşdeğer puan veya DEÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Seviye Sınavından en az 65 puan.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl (bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı),1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

İstatistik bölümü yüksek lisans programının eğitim dili tamamen İngilizcedir. Bu sebeple İngilizce yeterliliğine sahip olmayan öğrenciler Yabancı Diller Yüksek Okulunda yapılan yeterlilik ve düzey belirleme sınavını geçmek zorundadır. Derslerin yaklaşık %10 u zorunlu derslerden, geri kalan kısmı ise seçmeli derslerden oluşmaktadır.

Bölümde 19 öğretim elemanı bulunmaktadır. Üç adet derslik, iki adet bilgisayar laboratuarı, merkez kütüphane ve genel internet ağı bulunmaktadır.

Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %100

Temel Program Kazanımları

1   Bağımsız olarak çalışma yeterliğine sahip olmak.
2   Değişimin gözlendiği herhangi bir süreci inceleyip bu süreci tanımlamak veya değişim üzerinde etkili olan değişkenleri belirlemek.
3   Uygun yöntemleri kullanarak belirlenen değişkenlerle ilgili veri toplamak.
4   Değişkenlerin olasılık dağılımlarını ve parametrelerini tahmin etmek.
5   Süreç dahilinde yer alan grupları karşılaştırmak.
6   Olaylar ve değişkenler arasında sebep sonuç ilişkileri kurup modelleme yapmak.
7   Süreç girdileri ve çıktıları açısından verimliliği en iyi duruma getirmek.
8   Süreçle ilgili riskleri belirleyip kayıpların azalması için yönlendirici olmak.
9   Çok boyutlu düşünme yeteneğine ve teknik danışmanlık yapma birikimine sahip olmak.
10   Bir yabancı dile hakim, iletişim becerileri gelişmiş ve bilgi teknolojilerinden ileri düzeyde yararlanabilir olmak.

Mezunların İstihdam Profilleri

Kamu ve Özel sektörde AR-GE %40
Akademik Kurum %40
Finans ve Sigorta %20

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler.Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT5001 Applied Mathematics (3 0 0) veya MAT5002 Numerical and Approximate Methods (3 0 0) derslerinden birini zorunlu olarak alması gerekir. Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAT 5102 NUMERİK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER ZORUNLU 3 0 0 9
G 2 STA 5053 OLASILIK VE İSTATİSTİKSEL ÇIKARSAMA I ZORUNLU 3 0 0 8
G 3 FBE 5557 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 STA 5098 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 STA 5021 VERİ ANALİZİNDE İSTATİSTİKSEL YAZILIM SEÇMELİ 2 2 0 7
G 2 STA 5031 DOĞRUSAL İSTATİSTİKSEL MODELLER SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 STA 5063 GÜVENİLİRLİK TEORİSİ VE METOTLARI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 STA 5065 AÇIKLAYICI VERİ ÇÖZÜMLEMESİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 STA 5067 HESAPLAMALI İSTATİSTİK SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 STA 5069 BİYOİSTATİSTİK SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 STA 5071 İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 STA 5075 REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 9 STA 5077 DOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 10 STA 5079 LOJİSTİKTE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 11 STA 5083 KESİKLİ OPTİMİZASYON SEÇMELİ 3 0 0 7
G 12 STA 5091 FİNANS MATEMATİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 13 STA 5093 MATEMATİKSEL MODELLEME VE DOĞRUSAL OPTİMİZASYON SEÇMELİ 3 0 0 7
G 14 STA 6001 İLERİ İSTATİSTİKSEL ÇIKARIM - I SEÇMELİ 3 0 0 8
G 15 STA 6003 İLERİ OLASILIK TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 16 STA 6007 İLERİ ÖRNEKLEME TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 17 STA 6011 ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 18 STA 6043 OPTİMİZASYON TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 19 STA 6045 HAYAT SİGORTALARI - I SEÇMELİ 3 0 0 8
G 20 STA 6051 DİNAMİK PROGRAMLAMA SEÇMELİ 3 0 0 8
G 21 STA 6053 SEZGİSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 5
G 22 STA 5023 KATEGORİK VERİ ÇÖZÜMLEMESİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 23 STA 5025 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN GÜÇ ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 24 STA 6015 İSTATİSTİKTE VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 25 STA 5095 İSTATİSTİKSEL SÜREÇ TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 26 STA 5013 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE DENETLEME SEÇMELİ 3 0 0 7
G 27 STA 5015 STOKASTİK SÜREÇLER SEÇMELİ 3 0 0 8
G 28 STA 5005 BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA UYGULAMALI İSTATİSTİK SEÇMELİ 4 0 0 7
G 29 STA 5009 ÖRNEKLEME VE ANKET TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 30 STA 5007 YENİDEN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 31 STA 5027 FİNANSTA İSTATİSTİKSEL BAĞIMLILIK KAVRAMI VE KOPULA TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 32 STA 6009 REGRESYONDA ETKİNİN BELİRLENMESİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 33 STA 6013 ZAMAN SERİSİ İÇİN ASİMPTOTİK TEORİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 34 STA 5059 İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA METOTLARI I SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 STA 5056 OLASILIK VE İSTATİSTİKSEL ÇIKARSAMA II ZORUNLU 3 0 0 9
B 2 STA 5096 YÜKSEK LİSANS SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 STA 5054 PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİK SEÇMELİ 3 0 0 8
B 2 STA 5110 YAŞAM ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 3 STA 5060 İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA METOTLARI II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 4 STA 5068 İSTATİSTİKSEL DENEY TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 5 STA 5074 KALİTE YÖNETİMİNDE ALTI SİGMA SEÇMELİ 2 2 0 8
B 6 STA 5078 DOĞRUSAL OLMAYAN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 7 STA 5082 OYUN KURAMI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 8 STA 5084 SERİM ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 9 STA 5086 ENVANTER TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 10 STA 5088 İSTATİSTİKSEL SİMÜLASYON SEÇMELİ 3 0 0 8
B 11 STA 5094 HASAR MODELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 12 STA 6002 İLERİ İSTATİSTİKSEL ÇIKARIM - II SEÇMELİ 3 0 0 9
B 13 STA 6004 İLERİ İSTATİSTİKSEL DENEY TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 14 STA 6046 HAYAT SİGORTALARI - II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 15 STA 6052 MATEMATİKSEL RİSK TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 16 STA 5012 DOĞRUSAL OLMAYAN OPTİMİZASYON SEÇMELİ 3 0 0 8
B 17 STA 5024 ALTERNATİF REGRESYON YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 18 STA 6016 ESNEK HESAPLAMA TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 19 STA 5026 DAYANIKLI KESTİRİM YÖNTEMLERİ VE HİPOTEZ TESTİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 20 STA 5032 İLERİ İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL SEÇMELİ 3 0 0 8
B 21 STA 5090 KALİTE YÖNETİMİNDE ÖZEL TEKNİKLER SEÇMELİ 3 0 0 8
B 22 STA 5104 KUYRUK KURAMI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 23 STA 5102 KARAR KURAMI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 24 STA 6018 İLERİ STOKASTİK SÜREÇLER SEÇMELİ 3 0 0 8
B 25 STA 5106 GENELLEŞTİRİLMİŞ DOĞRUSAL MODELLER SEÇMELİ 3 0 0 8
B 26 STA 6054 İLERİ ZAMAN SERİSİ ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 27 STA 5108 SIRALI RASSAL DEĞİŞKENLER SEÇMELİ 3 0 0 7
B 28 STA 5058 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK SEÇMELİ 3 0 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 STA 5099 YÜKSEK LİSANS TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 STA 5099 YÜKSEK LİSANS TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli ikinci devre (Yüksek Lisans Derecesi) Programı dersler (en az 54 AKTS), seminer (3 AKTS), M. Sc. Research (3 AKTS) ve M. Sc. Thesis (60 AKTS), toplam 120 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağrlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı: Prof.Dr.Aylin ALIN
E-Posta : aylin.alin@deu.edu.tr
Telefon : +90 232 - 3018572
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi
Tınaztepe Kampüsü
35390 Buca / İzmir