DERECE PROGRAMLARI

: Kimya Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Kimya Bölümü 1998 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Lisans düzeyinde eğitim 2003 yılında başlamış ve eğitim modeli Aktif Öğrenme, Probleme Dayalı Öğretim olarak 2008 yılına kadar uygulanmıştır. Kimya Bölümü, Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya olmak üzere beş anabilim dalından oluşmaktadır. Kimya Bölümü nde bir yıl İngilizce Hazırlık Okulu ve dört yıl Kimya lisans programı uygulanır.

Kazanılan Derece

Kimya Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Derecesi diploması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alandaen az 55 puan, Enstitü giriş sınavından en az 65 puan, UDS/ KPDS sınavlarından en az 60 puan veya TOEFL vs gibi sınavlardan eşdeğer puan veya DEÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Seviye Sınavından en az 65 puan.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl (bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı),1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Kimya ile ilgili herhangi bir özel konuda kaynak taraması yapabilen, konusunda deneysel çalışmaları laboratuvarda planlayıp uygulayabilen, deneysel sonuçları değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen araştırma geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek kimya alanında bilim uzmanı yetiştirmeyi hedeflemektedir. Toplam yirmi iki öğretim üyesi ders vermektedir.

Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %30

Temel Program Kazanımları

1   (P.Ç.1) Kamu ve özel sektörde, kimya ile ilişkili tüm alanlarda üretim, araştırma ve geliştirmede rol oynar,
2   (P.Ç.2) Kimya ile ilişkili tüm birimlerde etkin olarak çalışabilecek eğitime sahiptir,
3   (P.Ç.3) Kimya alanında eğitim ve öğretimlerini güçlendirmek amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşim olanakları bilir ve uygular,
4   (P.Ç.4) Kimya alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, mevcut bilgiyi daha ileriye taşır ve araştırmalar için yeni fikirler ve yöntemler önerebilecek araştırmacı-üretici konumundadır,
5   (P.Ç.5) Diğer üniversite ve araştırma kuruluşları ile karşılıklı öğrenci değişim hareketlerini kullanabilir, araştırma işbirliklerini geliştirir,
6   (P.Ç.6) Kimya alanındaki problemlerin çözümünde gelişen teknolojileri etkin bir şekilde kullanır,
7   (P.Ç.7) Üniversite-sanayi işbirliğiyle sanayide AR-GE desteğinde yeni yapılanmalara katkıda bulunur,
8   (P.Ç.8) Kimya alanında sorumluluk üstlenebilme ve sorun çözebilme yetisine sahiptir,
9   (P.Ç.9) Kimya sektöründeki üretime yönelik alanlarda çalışabilmek için gerekli beceri ve uygulama yeteneğini geliştirebilir,
10   (P.Ç.10) İnsan ve çevre sağlığını ön planda tutan etik bir yaklaşımla kimyasalların güvenli kullanımları konusundaki gelişmeleri takip eder,
11   (P.Ç.11) Çözüm üreten, eleştirel bakış açısına sahip, analitik düşünebilen ve hayata değer katan uzmanlardır,

Mezunların İstihdam Profilleri

Yüksek Kimyager ünvanı alan mezunlarımız endüstrinin geniş sektörlerinde (Kimya, İlaç, plastik, tekstil, boya, kozmetik vb gibi) birçok farklı endüstriyel alanda çalışabilmekte ve genellikle de laboratuvar esaslı AR-GE işlerde istihdam edilmektedir. Kimyacılar aynı zamanda üniversite ve araştırma enstitülerindeki araştırma gruplarına da katılabilirler. Kimya öğretmeni olarak dershane, özel ve Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı okullarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT5001 Applied Mathematics (3 0 0) veya MAT5002 Numerical and Approximate Methods (3 0 0) derslerinden birini zorunlu olarak alması gerekir. Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu ders danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FBE 5555 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 KIM 5098 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 22
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KIM 5003 İLERİ FİZİKOKİMYA SEÇMELİ 3 0 0 8
G 2 MAT 5101 UYGULAMALI MATEMATİK SEÇMELİ 3 0 0 9
G 3 KIM 5029 TERMAL ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 KIM 5031 ADSORPSİYON, YÜZEY ALANI VE GÖZENEKLİLİK SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 KIM 5035 KEMOMETRİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 KIM 6003 SERBEST RADİKAL KİMYASI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 KIM 6011 BİYOSÜREÇ MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ SEÇMELİ 2 0 0 6
G 8 KIM 6019 ENDÜSTRİYEL TUZLARIN ÜRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 9 KIM 6029 ORGANİK TEPKİME MEKANİZMALARI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 10 KIM 6031 ANORGANİK VE ORGANOMETALİK SİSTEMLERDE TEPKİME MEKANİZMALARI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 11 KIM 6033 ANALİTİK KİMYADA AYIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 12 KIM 5045 ELEKTROKİMYASAL OLGULAR SEÇMELİ 3 0 0 8
G 13 KIM 6039 TEMEL SU ANALİZ TEKNİKLERİ VE İYON KROMATOGRAFİSİ YAKLAŞIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 14 KIM 5055 ALKALOİT KİMYASI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 15 KIM 5065 ANALİTİK KİMYADA ALETLİ TEKNİKLER ALANINDAKİ YENİLİKLER SEÇMELİ 3 0 0 8
G 16 KIM 5069 ORGANİK BİLEŞİKLERİN YAPISAL ANALİZLERİNDE SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 8
G 17 KIM 5079 İLETKEN POLİMERLER SEÇMELİ 3 0 0 8
G 18 KIM 5081 ANALİTİK KİMYADA ÖRNEK HAZIRLAMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 19 KIM 5071 İLERİ ORGANİK KİMYA SEÇMELİ 2 0 0 6
G 20 KIM 5073 İLERİ ANORGANİK KİMYA SEÇMELİ 3 0 0 8
G 21 KIM 6047 BİYOANORGANİK KİMYA SEÇMELİ 3 0 0 7
G 22 KIM 6049 ORGANİK BOYALAR VE PİGMENTLER SEÇMELİ 3 0 0 7
G 23 KIM 6053 ELEKTRİĞE DUYARLI MOLEKÜLLER SEÇMELİ 3 0 0 7
G 24 KIM 6055 POLİMERLEŞME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 9
G 25 KIM 6061 İYONİK SIVILAR SEÇMELİ 3 0 0 8
G 26 KIM 6059 ORGANİK KİMYADA REAKTİF ARA ÜRÜNLER SEÇMELİ 3 0 0 8
G 27 KIM 5085 KATI FAZ EKSTRAKSİYONUNDA SON YENİLİKLER SEÇMELİ 3 0 0 7
G 28 KIM 5101 ELEKTROKİMYADA HİDRODİNAMİK YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 8
G 29 KIM 5095 ORGANİK BİLEŞİKLERİN AYIRMA VE SAFLANDIRILMASINDA KROMATOGRAFİK YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 7
G 30 KIM 5103 ENDÜSTRİYEL KİMYASALLARIN TOKSİK ETKİLERİ VE İLGİLİ KURALLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
G 31 KIM 5013 ORGANOMETALİK BİLEŞİKLER SEÇMELİ 3 0 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KIM 5096 YÜKSEK LİSANS SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 27
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KIM 5004 SPEKTROSKOPİK ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 6
B 2 MAT 5102 NUMERİK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 9
B 3 KIM 5018 ORGANİK BİLEŞİKLERİN STEREOKİMYASI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 4 KIM 5020 NMR SPEKTROSKOPİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 5 KIM 5022 GAZ KROMATOGRAFİ VE HPLC'DEKİ GELİŞMELER SEÇMELİ 3 0 0 8
B 6 KIM 5028 ESER METALLER VE ANALİZLERİ SEÇMELİ 3 0 0 9
B 7 KIM 5032 KATALİZ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 8 KIM 5036 ANORGANİK VE ORGANOMETALİK BİLEŞİKLERİN SENTEZ VE YAPISAL ANALİZLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 9 KIM 6002 HETEROJEN KATALİZ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 10 KIM 6006 İLERİ KİMYASAL PROSES ENDÜSTRİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 6
B 11 KIM 6008 BOR VE SİLİSYUM KİMYASI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 12 KIM 6012 ANALİTİK KİMYADA ELEKTROKİMYASAL SÜREÇLER SEÇMELİ 3 0 0 8
B 13 KIM 6014 RADYOANALİTİK KİMYA SEÇMELİ 2 0 0 6
B 14 KIM 6016 KARBON HİDRATLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
B 15 KIM 6018 DOĞAL BİLEŞİKLERİN YAPISAL ANALİZ TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 16 KIM 6026 ORGANİK SENTEZ TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 17 KIM 5038 ANALİTİK KİMYADA TLC UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 18 KIM 5040 ELEKTRO VE ELEKTROANALİTİK KİMYADA DENEYSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 8
B 19 KIM 5046 KİMYADA OPTİK SENSÖRLER SEÇMELİ 3 0 0 8
B 20 KIM 6042 KÜTLE SPEKTROSKOPİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 21 KIM 5054 ANALİTİK KİMYADA FLUORESANS SPEKTROSKOPİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 22 KIM 5062 KİMYASAL SENSÖRLER VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 23 KIM 5070 POLİMERİZASYON KİNETİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 24 KIM 6054 ORGANİK TEPKİMELER VE FOTOKİMYA SEÇMELİ 3 0 0 8
B 25 KIM 6052 MİKRO VE NANOBOYUTTA İLETKEN POLİMERLER SEÇMELİ 3 0 0 8
B 26 KIM 6056 ORGANOGEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN FOTOKİMYASAL VE KATALİTİK ETKİNLİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 27 KIM 6064 ANALİTİK KİMYADA MAKROSİKLİK BİLEŞİKLER SEÇMELİ 3 0 0 7
B 28 KIM 6058 FLORESAN MOLEKÜLLER SEÇMELİ 3 0 0 8
B 29 KIM 5074 MİKROELEKTROTLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
B 30 KIM 5076 YAYGIN VE TANDEM KÜTLE SPEKTROMETRİ TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 31 KIM 5012 HETEROSİKLİK BİLEŞENLER SEÇMELİ 3 0 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KIM 5099 YÜKSEK LİSANS TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KIM 5099 YÜKSEK LİSANS TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli ikinci devre (Yüksek Lisans Derecesi) Programı dersler (en az 54 AKTS), seminer (3 AKTS), M. Sc. Research (3 AKTS) ve M. Sc. Thesis (60 AKTS), toplam 120 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağrlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Başkan: Prof. Dr. M.Yavuz ERGÜN
Tel: +90 232 - 3018699
E-mail: yavuz.ergun@deu.edu.tr

AKTS Koordinatörü: Doç. Dr. Serap SEYHAN BOZKURT
Tel: +90 232 301 9553
E-posta: serap.seyhan@deu.edu.tr

Adres/İletişim: Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Tınaztepe
Kampus 35160 Buca-IZMIR
http://web.deu.edu.tr/chemistry;
Tel: +90 232 301 8516
Fax: +90 232 453 4188
E-posta: kimya@deu.edu.tr