DERS ADI

: ORTAÇAĞ'DA ANADOLU UYGARLIKLARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MSİ 2044 ORTAÇAĞ'DA ANADOLU UYGARLIKLARI SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İLKER SEVER

Dersi Alan Birimler

Çevre Mühendisliği
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Tekstil Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
İnşaat Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Maden Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)
Endüstri Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Makina Mühendisliği

Dersin Amacı

Ortaçağda Avrupa ve İslam Dünyasının siyasi, dini, ekonomik ve sosyal yapılarının karşılaştırılarak inceleneceği derste, ortaçağ da Doğu ve Batı uygarlıkları hakkında temel kaynak ve tanımlamaları ortaya koymak, bu uygarlıklara siyasi tarihleri kadar yön veren sosyo-kültürel ve ekonomik olayların değerlendirilmesini, öğrenilmesini, dönüşüm dinamiklerini ve şekillenmelerinin açıklanması ve irdelenmesini sağlamak temel amacımızdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Ortaçağ'da Doğu ve Batı uygarlıkları ile ilgili kaynakça bilgisine sahip olması
2   Ortaçağ süreci ve bu süreçte Doğu ve Batı uygarlıklarının gelişimini tanımlayabilmesi
3   Ortaçağ da Doğu ve Batı uygarlıkları ile ilgili başlıca kavramları, olguları öğrenmesi
4   Otaçağ da Doğu ve Batı toplumlarının tarihsel, ekonomik ve sosyal gelişimi yorumlayabilmesi
5   Ortaçağ da Doğu ve Batı kültür ve uygarlığının dünya tarihindeki yeri ve önemini değerlendirebilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ortaçağ da Doğu ve Batı algıları ve tanımları
2 Roma İmparatorluğu sonrasında Avrupa'daki siyasi yapılanmalar
3 Ortaçağ Avrupası nda imparatorluklar ve Krallıklar I (Merovenjler, Karolenjler, Kutsal Roma Germen İmparatorluğu)
4 Ortaçağ Avrupası nda imparatorluklar ve Krallıklar II (İngiltere ve Fransa Krallıkları, Papalık, Bizans İmparatorluğu)
5 İslam dünyasında iz bırakmış devletler I (Emeviler, Abbasiler, Karahanlılar, Gazneliler)
6 İslam dünyasında iz bırakmış devletler II (Selçuklular, Eyyubiler, Memlükler)
7 Avrupa'daki feodal sistem; Batı ve Doğu feodalizminin benzer ve zıt yönleri
8 Ara Sınav
9 Haçlı Seferlerinin nedenleri, gerçekleştirilmesi ve sonuçları
10 Haçlı Seferlerinin İslam ve Hıristiyan dünyasına etkileri
11 Ortaçağ da Doğu ve Batı arasında ticaret
12 Ortaçağ da Doğu ve Batı uygarlıklarında bilim
13 Batı ve İslam dünyası arasındaki Ortaçağda kültürel temaslar ve etkileşim
14 Avrupa ve islam dünyası arasında ortaçağdan kalma ön yargılar; Genel değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Duby, Georges, Ortaçağ İnsanları ve Kültürü, Çev. M. A. Kılıçbay, İmge Kitabevi, 2.b., Ank., 1995.
Gimpel, J., Ortaçağda Endüstri Devrimi, TÜBİTAK Yay., 1997.
Guryeviç, A., Ortaçağ Avrupası'nda Birey, Afa Yay., 1995.
Herrin, Judit, Bizans Bir Ortaçağ İmparatorluğunun Şaşırtıcı Yaşamı, Çev. U. Kocabaşoğlu, İletişim Yay., İstanbul, 2010.
Huberman, Leo, Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla, Çev.M. Belge, İletişim Yay., 3.b., İst., 1995.
Karaköse, H., Ortaçağ Tarihi ve Uygarlığı, Nobel Yay., İst., 2002.
Bloch, M., Feodal Toplum, Çev. M. A. Kılıçbay, Opus Yay., 3.b., Ank., 1998.
Cahen, Claude, İslamiyet, çev. N. Erendor, İstanbul, 1990.
Çağatay, Neşet, İslam Tarihi, TTK, Ankara, 1993.
Çetin, Kenan, Selçuklu Medeniyeti Tarihi, İstanbul, 2011.
Daş, Mustafa, Bizans ın Düşüşü, Yeditepe Yay., İstanbul, 2006.
Kılıçbay, M. A., Feodalite ve Klasik Dönem Osmanlı Üretim Tarzı, Teori Yay., Ank., 1982.
Le Goff, Jacques, Ortaçağ Batı Uygarlığı, Çev. Uğur-Hanife Güven, Dokuz Eylül Yay., İzmir, 1999.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Konu ile ilgili temel literatürün incelenmesi ve derslerde konunun tartışılması.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Vize sınavı ile öğrencinin; Ortaçağ da Doğu ve Batı algıları ve tanımları, Roma İmparatorluğu sonrasında Avrupa'daki siyasi yapılanmaları, Ortaçağ Avrupası nda imparatorluklar ve Krallıklar, İslam dünyasında iz bırakmış devletler, Avrupa'daki feodal sistem; Batı ve Doğu feodalizminin benzer ve zıt yönleri üzerine bilgileri sınanır.
Yılsonu sınavı ile öğrencinin; Haçlı Seferlerinin nedenleri, gerçekleştirilmesi ve sonuçları, Haçlı Seferlerinin İslam ve Hıristiyan dünyasına etkileri, Ortaçağ da Doğu ve Batı arasında ticaret ve bilim, Batı ve İslam dünyası arasındaki Ortaçağda kültürel temaslar ve etkileşim üzerine bilgisi sınanır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

mustafa.das@deu.edu.tr tel: 18748

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 1 14
Vize Sınavına Hazırlık 1 2 2
Final Sınavına Hazırlık 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 50

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.13
ÖK.25
ÖK.3
ÖK.445
ÖK.555445