DERECE PROGRAMLARI

: Maliye Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Bölümümüz; Fakültemizin bugünkü halini alıncaya kadar geçirdiği değişim sürecinde, Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu ve İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde Maliye Kürsüsü olarak; Ege Üniversitesi ne bağlı İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi ve İktisat Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde, Maliye Bölümü olarak faaliyetlerini sürdürmüş ve halen sürdürmektedir.
Bölümümüz, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü ne bağlı olarak Maliye , Maliye Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programı 2017 yılında açılmıştır.

Kazanılan Derece

Maliye Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Diploması; Not Döküm Çizelgesi.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1,5 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 90 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bağımsız düşünme kabiliyetine sahip, özgün fikirler ortaya koyabilen, bilimsel araştırma yapabilen, özgün düşünme ve çalışma yapma kabiliyetine sahip, ekonomik ve mali gelişmeleri yorumlayabilen, eleştirisel bir bakış açısına sahip, yenilikçi, mali sorunlara çözüm önerisi ortaya koyabilen, bilimsel etiğe sahip maliye bilim uzmanları yetiştirebilmek.

Temel Program Kazanımları

1   Çalışma alanındaki teorik bilgiye vakıf bir şekilde, bilgi birikimini uzmanlık seviyesinde arttırır.
2   Edindiği uzmanlık düzeyindeki teorik ve uygulamalı bilgileri, mali sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirmede kullanır.
3   Bir bilimsel grubun üyesi olarak ortak çalışma yeteneği geliştirir.
4   Bilimsel etiği esas alan ve bilimsel standartlara uygun biçimde seminerler hazırlar ve sunar.
5   Bilimsel etiği esas alan ve bilimsel standartlara uygun ve yayınlanabilecek nitelikte makale, tez vb. eserler ortaya koyar.
6   Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki teorik ve uygulamalı bilgilerin desteğiyle disiplinler arası çalışmalar yapar.
7   Alanıyla ilgili teorik ve uygulamaları bilgilere yönelik eleştirel değerlendirmelerde bulunur.
8   Akademik ve uygulamaya dönük olarak bağımsız bir şekilde çalışma yeteneğine sahip olur.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili Yüksek Lisans Derecesi, mezunun mesleğini icra etmesini sağlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar kendi uzmanlık alanlarında ilgili iş pozisyonlarına başvurabilirler

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAL 8001 KAMU HARCAMALARI VE KAMU GELİRLERİ TEORİSİ ZORUNLU 2 0 0 6
G 2 MAL 8003 GENEL VERGİ HUKUKU ZORUNLU 2 0 0 6
G 3 MAL 8009 MAHALLİ İDARELERDE MALİ YÖNETİM ZORUNLU 2 0 0 6
G 4 MAL 8007 VERGİLEMENİN MİKRO EKONOMİK ANALİZİ ZORUNLU 2 0 0 6
G 5 MAL 8005 ÇAĞDAŞ BÜTÇE YAKLAŞIMLARI ZORUNLU 2 0 0 6
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 8000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 MAL 8002 MALİ DÜŞÜNCELERİN GELİŞİMİ ZORUNLU 2 0 0 5
B 3 MAL 8010 ULUSLARARASI MALİ UYGULAMALAR ZORUNLU 2 0 0 5
B 4 MAL 8006 TÜRKİYE'DE BÜTÇE UYGULAMALARI ZORUNLU 2 0 0 5
B 5 MAL 8008 VERGİLEMENİN MAKRO EKONOMİK ANALİZİ ZORUNLU 2 0 0 5
B 6 MAL 8004 TÜRK VERGİ SİSTEMİ ZORUNLU 2 0 0 5
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAL 8099 DÖNEM PROJESİ ZORUNLU 0 0 0 15
G 2 MAL 8013 VERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI ZORUNLU 3 0 0 3
G 3 MAL 8017 MALİYE POLİTİKASI ANALİZİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 MAL 8019 KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 MAL 8011 KAMU EKONOMİSİ ANALİZİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 6 MAL 8015 MALİ DENETİM ZORUNLU 2 0 0 3
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi:http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz Yüksek Lisans programı, ilgili dersler (75 AKTS) ve Dönem Projesi (15 AKTS) olmak üzere toplamda 90 AKTSden oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Uzaktan Öğretim

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr.Kâmil TÜĞEN
e-mail: kamil.tugen@deu.edu.tr
tel: 0-232-3010266