DERECE PROGRAMLARI

: Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı, Efes Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren ön lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. Öğrenciler, lise ve ilgili meslek liseleri mezunları arasından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS-6) ile yerleştirilmektedir.

Kazanılan Derece

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Ön lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek lisesi diploması veya lise diploması, ülke genelinde Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylülde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı'nın amacı, büyük bir hızla gelişen havacılık sektöründe yer alan ulusal ve uluslararası kuruluşlarda başarıyla çalışabilecek, ileri düzeyde yabancı dil, işletmecilik ve temel havacılık bilgileri ile donatılmış ilgili yeterliliklere sahip yönetici adayları yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Sivil havacılık alanındaki genel kavramları açıklar ve sivil havacılıkla ilgili literatür, yasal düzenlemeler, mesleki standartlar, gelişmeler ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
2   Sivil havacılık sektörü, havaalanı yönetimi ve lojistiği, havacılık terminolojisi, uçak bilgisi ve uçuş güvenliği, yer ve yolcu hizmetleri konularında akademik ve pratik bilgilere sahip olur.
3   Hava taşımacılığına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgileri işletme yönetimi çözümleri için birlikte kullanır, analiz eder ve havacılık operasyonlarının aksamadan yürütülmesini sağlar.
4   Havacılık emniyeti konusunda bilgi sahibi olur. Havacılıkta emniyeti sağlayıcı önlemler alır ve havacılıkta kullanılan denge ve yükleme formlarına hakim olur.
5   Sivil hava ulaştırma işletmeciliği alanıyla ilgili gerekli görülen iş sağlığı ve güvenliği, iş yeri uygulamalarını, çevre koruma, kalite yönetim sistemleri, belgeleme ve sürekli iyileşme prosedürlerini bilir ve uygular.
6   İşletme, ekonomi, muhasebe ve finans, istatistik, lojistik, yönetim ve organizasyon, girişimcilik, Türk dili, Atatürk ilke ve inkılapları gibi temel konular hakkında derinlemesine bilgi sahibi olur.
7   Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve analitik düşünme yeteneğine sahiptir. Alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve doğru tahminlerde bulunabilme ve stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisine sahiptir.
8   Temel hukuk, ticaret hukuku, iş hukuku ve hava hukuk kurallarına hakim olur. Hava taşımacılığı operasyonlarının içinde bulunduğu hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevenin gerektirdiği bilgilere derinlemesine sahip olur.
9   Kapsamlı bir projeyi bağımsız olarak yürütür ve kaynak araştırması yapar. Bilgiye erişir, verileri yorumlar, değerlendirir ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
10   Bilgi iletişim sistemleri hakkında ileri düzeyde yetkinliğe sahip olur ve alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
11   Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahiptir.
12   Alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dili akıcı şekilde kullanır.
13   İletişim tekniklerini doğru kullanma yetkinliğine sahiptir. Ekip çalışmalarında aktif rol alma, liderlik etme becerisine, mesleki etiğe ve sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.
14   Çalışacağı şirketleri ve yapacağı meslekleri tanır. Derslerde ve staj çalışmalarında edindiği teorik ve pratik bilgileri sektörde rahatlıkla uygular.
15   Turizm sektörü, ikram hizmetleri, yiyecek içeçek kültürü, gıda sektörü hakkında genel bilgi sahibidir ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahiptir.
16   Yeni ürün geliştirilerek gıda üretimi ve analizi, sunumu, mutfak çeşitleri ve tasarımı, gastronomi kültürü ve yeni trendler, yiyecek içecek servisi ve otomasyon sistemleri, ilkyardım ve güvenlik yönetimi konuları hakkında genel bilgi sahibidir ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahiptir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlar havacılık alanında faaliyet gösteren resmi kurum ve kuruluşlar ile özel sektörde hava yolları, havaalanları ve diğer havacılık işletmelerinde çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Birinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programında, 30 zorunlu ders ve 99 adet seçmeli ders bulunmaktadır. Öğrenciler, yüksekokul seçmeli ders havuzunda yer alan 99 adet dersten 1. sınıf bahar yarı yılında 3, 2. sınıf güz yarı yılında 6 ve bahar yarı yılında 6 AKTS lik ders almak zorundadır. Programdaki dersler dönemlik olup hiçbir ders için ön koşul bulunmamaktadır. Öğrenciler 1. sınıf bahar yarıyılında 6 hafta 30 iş günü olarak belirlenen sürede, uygulamalı staj yapmak zorundadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SİV 1009 HAVACILIK HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 3
G 2 SİV 1007 MİKRO EKONOMİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 YDİ 1007 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 SİV 1005 İŞLETME YÖNETİMİ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 SİV 1011 İŞLETME İSTATİSTİĞİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 7 EMY 1001 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ZORUNLU 2 1 0 3
G 8 SİV 1001 SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 9 SİV 1003 YOLCU HİZMETLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 10 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇMELİ DERS YOK
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 YDİ 1006 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 SİV 1010 STAJ-(6 HAFTA-30 İŞGÜNÜ) STAJ 0 40 0 10
B 5 SİV 1008 MAKRO EKONOMİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 6 SİV 1006 İŞLETME YÖNETİMİ II ZORUNLU 3 0 0 3
B 7 SİV 1004 HAVAALANI FAALİYETLERİ VE DONANIMI ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 SİV 1002 GENEL UÇAK BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇMELİ DERS YOK
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SİV 2001 HAVA TRAFİK KURALLARİ VE HİZMETLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 SİV 2003 SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 SİV 2005 HAVAALANI YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 4 SİV 2007 SAYISAL YÖNTEMLER ZORUNLU 4 0 0 4
G 5 SİV 2009 LOJİSTİK YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 SİV 2011 YER HİZMETLERİ VE RAMP ZORUNLU 3 0 0 3
G 7 SİV 2013 MESLEKİ İNGİLİZCE I ZORUNLU 4 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇMELİ DERS YOK
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SİV 2010 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 SİV 2008 OYUN TEORİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 SİV 2006 TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU 2 0 0 4
B 4 SİV 2004 HAVAYOLU PAZARLAMASI ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 SİV 2002 EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 SİV 2012 MESLEKİ İNGİLİZCE II ZORUNLU 4 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇMELİ DERS YOK
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 MSH 0003 YEMEK STİLİSTLİĞİ VE FOTOĞRAFÇILIK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 2 MSH 0004 TARİF GELİŞTİRME VE SUNUM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 3 MSH 0005 BAHARAT VE KAHVE KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 4 MSH 0006 YEMEK VE MİTOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 5 MSH 0007 VEJETERYAN MUTFAK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 6 MSH 0008 GIDA MEVZUATI SEÇMELİ 2 0 0 3
H 7 MSH 0009 MUTFAK KONSEPT PLANLAMA SEÇMELİ 2 0 0 3
H 8 MSH 0010 ÇİKOLATA VE ŞEKER SÜSLEME SEÇMELİ 2 0 0 3
H 9 MSH 0011 FÜZYON MUTFAK UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 1 0 3
H 10 MSH 0012 GASTRONOMİ VE YEMEK TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 11 MSH 0013 GIDA FORMÜLASYONU VE DUYUSAL ANALİZ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 12 MSH 0014 GIDA KATKI MADDELERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 13 MSH 0015 GASTRONOMİ VE GIDA TRENDLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 14 MSH 0016 YİYECEK İÇECEK ENDÜSTRİSİNDE TRENDLER SEÇMELİ 2 0 0 3
H 15 MSH 0017 YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 16 MSH 0018 BAR SERVİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 17 MSH 0019 PASTACILIK VE EKMEK YAPIMI SEÇMELİ 2 1 0 3
H 18 MSH 0020 YİYECEK POLİTİKASI SEÇMELİ 2 0 0 3
H 19 MSH 0021 GÜZEL SANATLARDA TEMA OLARAK YEMEK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 20 MSH 0022 GIDA VE MEDYA SEÇMELİ 2 0 0 3
H 21 MSH 0024 İLK YARDIM SEÇMELİ 2 0 0 2
H 22 MSH 0025 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 23 MSH 0026 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 24 MSH 0027 MESLEK ETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 25 MSH 0028 BEDEN DİLİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 26 MSH 0029 YİYECEK İÇECEK MALİYET KONTROLÜ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 27 MSH 0030 YİYECEK İÇECEK OTOMASYON SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 28 MSH 0031 MİTOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 29 MSH 0032 MUHASEBE İLKELERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 30 MSH 0033 TİCARİ MATEMATİK SEÇMELİ 2 0 0 2
H 31 MSH 0034 ULUSLARARASI TURİZM SEÇMELİ 2 0 0 2
H 32 MSH 0035 TURİZM İŞLETMELERİNDE MEKâN TASARIMI SEÇMELİ 2 0 0 2
H 33 MSH 0036 FİNANSAL YÖNETİM SEÇMELİ 2 0 0 2
H 34 MSH 0037 TURİZMDE GÜVENLİK YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 35 MSH 0038 GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 2 0 0 2
H 36 MSH 0039 MESLEKİ ORYANTASYON SEÇMELİ 2 0 0 2
H 37 MSH 0040 TURİZM İŞLETMELERİNDE KRİZ YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 38 MSH 0041 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM SEÇMELİ 2 0 0 2
H 39 MSH 0042 İNANÇ ETKİNLİKLERİ VE FESTİVALLERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
H 40 MSH 0051 MODEL UÇAK YAPIMI SEÇMELİ 1 2 0 3
H 41 MSH 0052 NORMAL EMNİYET KURALLARI SEÇMELİ 2 0 0 3
H 42 MSH 0053 ACİL DURUM EMNİYET KURALLARI SEÇMELİ 2 0 0 3
H 43 MSH 0054 HAVACILIK TERMİNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 44 MSH 0055 ANONS VE DİKSİYON SEÇMELİ 2 0 0 3
H 45 MSH 0056 GENEL HAVAALANI VE UÇUŞ GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 46 MSH 0057 TERMİNAL PLANLAMA SEÇMELİ 2 0 0 3
H 47 MSH 0058 HAVACILIK KURALLARI VE HAVA HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 3
H 48 MSH 0059 METEOROLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 49 MSH 0060 İŞ HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 3
H 50 MSH 0061 STRATEJİK YÖNETİM SEÇMELİ 2 0 0 3
H 51 MSH 0062 YÖNETİM VE ORGANİZASYON SEÇMELİ 3 0 0 3
H 52 MSH 0063 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 53 MSH 0064 TİCARET HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 3
H 54 MSH 0065 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 55 MSH 0066 TÜRKİYE EKONOMİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 56 MSH 0001 İÇECEK KÜLTÜRÜ VE ŞARAP BİLİMİ SEÇMELİ 2 1 0 5
H 57 MSH 0002 DÜNYA MUTFAKLARI SEÇMELİ 2 1 0 5
H 58 MSH 0067 HAVA ULAŞTIRMA EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 3
H 59 MSH 0068 ENERJİ EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 3
H 60 MSH 0069 EKONOMİK KRİZ TEORİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
H 61 MSH 0070 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI SEÇMELİ 3 0 0 3
H 62 MSH 0071 DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 3
H 63 MSH 0073 BİLGİ EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 3
H 64 MSH 0072 TEKNOLOJİ VE SANAYİ DİNAMİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
H 65 MSH 0074 BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARI EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 3
H 66 MSH 0075 YENİLİK İKTİSADI SEÇMELİ 3 0 0 3
H 67 MSH 0076 KALKINMA EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 3
H 68 MSH 0077 BÖLGESEL İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 3
H 69 MSH 0078 DÜNYA EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 3
H 70 MSH 0079 BÜYÜME TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 3
H 71 MSH 0080 EKONOMETRİ I SEÇMELİ 3 0 0 3
H 72 MSH 0081 EKONOMETRİ II SEÇMELİ 3 0 0 3
H 73 MSH 0082 ULUSLARARASI İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 3
H 74 MSH 0083 KARŞILAŞTIRMALI MAKRO İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 3
H 75 MSH 0084 İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 3
H 76 MSH 0085 TARIM EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 3
H 77 MSH 0086 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI SEÇMELİ 3 0 0 3
H 78 MSH 0087 DENEYİMSEL PAZARLAMA SEÇMELİ 3 0 0 3
H 79 MSH 0088 SATIŞ TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
H 80 MSH 0089 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE PROJE GELİŞTİRME SEÇMELİ 2 0 0 3
H 81 MSH 0090 YÖNETİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 4
H 82 MSH 0091 ÖZEL İLGİ TURİZMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 83 MSH 0092 TURİZM İŞLETMELERİNDE BİLGİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 84 MSH 0093 TURİZMDE ULAŞTIRMA HİZMETLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 85 MSH 0094 REKREASYON YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 3
H 86 MSH 0095 TURİZM HUKUKU MEVZUATI SEÇMELİ 3 0 0 4
H 87 MSH 0096 GÜZEL SANATLAR SEÇMELİ 3 0 0 4
H 88 MSH 0097 YARATICI DRAMA SEÇMELİ 3 0 0 4
H 89 MSH 0098 ETKİLİ İLETİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 4
H 90 MSH 0099 FOTOĞRAFÇILIK SEÇMELİ 3 0 0 4
H 91 MSH 0101 YABANCI DİL İSPANYOLCA SEÇMELİ 4 0 0 4
H 92 MSH 0102 YABANCI DİL PORTEKİZCE SEÇMELİ 4 0 0 4
H 93 MSH 0103 YABANCI DİL İTALYANCA SEÇMELİ 4 0 0 4
H 94 MSH 0104 YABANCI DİL FRANSIZCA SEÇMELİ 4 0 0 4
H 95 MSH 0105 YABANCI DİL ALMANCA SEÇMELİ 4 0 0 4
H 96 MSH 0106 YABANCI DİL ÇİNCE SEÇMELİ 4 0 0 4
H 97 MSH 0107 YABANCI DİL YUNANCA SEÇMELİ 4 0 0 4
H 98 MSH 0108 YABANCI DİL RUSÇA SEÇMELİ 4 0 0 4
H 99 MSH 0100 TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Efes Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresini 120 AKTS kredisi alarak tamamlamalıdır. Bu derece, öğretim planında yer alan bütün teorik ve uygulamalı dersleri ve 30 iş günlük staj dönemini başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. Dokuz Eylül Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33. maddesine göre, öğrencinin öğretimini başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve bütün derslerden başarılı olması gerekmektedir

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Başkanı
Öğr.Gör. Itır Ceren OKSAL
e-mail: ceren.oksal@deu.edu.tr
Tel: 0 (232) 892 87 77/14424