DERECE PROGRAMLARI

: Turizm ve Otel İşletmeciliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Efes Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Öğrenciler, lise ve ilgili meslek liseleri mezunları arasından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS-6) ile yerleştirilmektedir.

Kazanılan Derece

Turizm ve Otel İşletmeciliği, Ön lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek lisesi diploması veya lise diploması, ülke genelinde Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Efes Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının temel amacı, teorik ve uygulamalı eğitim yolu ile turizm ve otel işletmeciliği mesleğinin temel becerilerine sahip, girişimci ve etkin iletişim becerilerine sahip ve alanı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilen bireyler yetiştirmektir. Programın diğer bir amacı ise yüksekokulun bulunduğu bölgenin de sahip olduğu inanç turizmi potansiyeli doğrultusunda, inanç turizminin barışa, kültürler ve dinler arası diyaloga katkıları hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip, din bilimleri, arkeoloji ile konaklama, yiyecek içecek, tur ve rehberlik hizmetleri gibi turizmin alt sektörleri hakkında temel bilgi sahibi, inanç turizmi alanında yerel ve küresel değişim ve gelişmeleri izleyerek edindiği bilgiler çerçevesinde yorum yapabilen, yönetim, pazarlama, sanat tarihi, din bilimleri ve felsefesi, sosyoloji ve antropoloji alanlarında edindiği teorik bilgiyi sektörel uygulamalara aktarabilen bireyler yetiştirmektir. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerin mesleğe hazırlanması için gerekli bilgileri edinmesi sağlanmaktadır. Öğrenciler edindikleri teorik bilgileri desteklemek için 30 iş günü süreyle staj yapmak zorundadır.

Temel Program Kazanımları

1   Turizm ve otel işletmeciliğine ait olguları, kavramları, kuramları ve gelişim süreçlerini öğrenme ve açıklayabilme ve mesleğini yaparken ihtiyaç duyacağı çağdaş teknik araç-gereçleri tanımak ve kullanmak.
2   Turizm sektörüne özgü yasa ve yönetmelikleri temel düzeyde anlayabilmek ve turizm sektörüne özgü mesleki standartları temel düzeyde bilmek ve uygulamak.
3   Turistik ürünle ilgili planlama, geliştirme, çeşitlendirme ve fiyatlama bilgilerine sahip olmak, kullanmak ve turizm sektöründe hizmet süreçlerini tanımak, oluştumak ve analiz edebimek.
4   Turizm sektöründe faaliyet gösteren konaklama, yiyecek içecek ve seyahat işletmelerinin organizasyonu, yönetimi ve karlılığının sağlanması hakkında bilgiye sahip olmak ve uygulayabilmek.
5   Turizm arzı, talebi ve turizm ekonomisi hakkında temel bilgilere sahipt olmak ve bu alandaki analizleri yapabilmek.
6   Temel işletmecilik bilgileri ile turizm ve otel işletmeciliği tekniklerini birlikte kullanabilmek, sorunlara çözüm önerileri geliştirebilmek, çözüm için paydaşlarla işbirliği yapabilmek ve sorun çözme takımlarında rol alabilmek.
7   Turizm ve otel İşletmeciliği ile ilgili bilgileri izleme, içselleştirme, yorumlama ve yararlanma becerilerini geliştirerek yaşam boyu öğrenme ve gelişimi sürdürebilmek.
8   Türkçe, İngilizce ve seçmeli bir yabancı dil ile mesleğinin gerektirdiği düzeyde yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilmek ve Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak turizm ve otel işletmeciliği alanındaki bilgileri izleyebilmek.
9   Turizm ve otel işletmeciliğine ait otomasyon programları ve ilgili diğer bilişim teknolojilerini kullanabilmek.
10   Turizm ve otel işletmeciliği alanında bilgi yönetimi modellerini tanımak ve işletmelerde uygulayarak bilgi edinme maliyetini azaltarak ve bilgiden en yüksek yararı sağlayabilmek.
11   Mesleğini yaparken inisiyatif sahibi, yenilikçi ve yaratıcı olabilmek ve mesleği ile ilgili her türlü faaliyette toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranabilmek.
12   Sosyal sorumluluk sahibi olmak ve gerek meslek alanında gerekse bireysel yaşamında bu sorumluğa göre hareket edebilmek, yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyeyip bunları uygulayabilmek.
13   Turizm sektöründe karmaşık güncel ve mesleki projeleri hazırlayabilmek, yönetebilmek ve karar verme sorumluluğunu alabilmek.
14   Turizmin barışa ve kültürlerarası diyaloga katkılarını, turizm sektörünün işleyişi ve sistem içerisindeki aktörlerin rollerini de göz önüne alarak anlamak, analiz edebilmek, sorgulayabilmek.
15   İnanç turizminin turizm sektörü içindeki yerini ve önemini kavrayabilmek, bu turizm türünün dinamiklerini makro ve mikro açılardan bütüncül bir bakış açısı ile anlayabilmek, analiz edebilmek, sorgulayabilmek ve sorunların çözümlerine ilişkin karar verebilmek.
16   İnanç turizmi kapsamındaki konulara disiplinler arası bir yaklaşım ve bütüncül bir bakış açısı ile yaklaşarak bu alanda yaşanan gelişmeleri izleyebilmek.
17   İnanç sistemlerinin ve turizm sektörünün temelinde yer alan bireysel ilişkilerin, grup ilişkilerinin, toplumsal ilişkilerin ve inanç amaçlı seyahat eden turistlerin davranışlarının temel niteliklerini anlayabilmek.
18   Anadolu'daki ve dünya üzerindeki farklı inanç sistemlerine ait arkeolojik sitelerin, yapıların, kutsal mekânların, festival ve etkinliklerin, destinasyonların tarihini ve turizm açısından önemini anlayabilmek, analiz edebilmek ve sürdürebilirlik kapsamında kültürel ve toplumsal değerlerini sorgulayabilmek.
19   Dinler tarihi üzerine edindiği kapsamlı bilgileri inanç turizminin gelişimi ve turizm sektöründeki paydaşların toplumsal barışa ve kültürlerarası iletişim ve anlayışa katkılarını güçlendirecek yönde kullanabilmek, öneriler getirebilmek.
20   İnanç turizmi alanında faaliyet gösterecek bir işletmeyi kurabilmek, yürütebilmek ve yönetebilmek için gerekli olan teorik bilgiyi edinmek, edindiği bilgileri pratiğe uyarlayabilmek ve inisiyatif kullanabilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu dereceye sahip olan kişi işi yapabilecek uzmanlığa sahiptir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Birinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Turizm ve Otel İşletmeciliği programında, 35 zorunlu ders ve 64 adet seçmeli ders bulunmaktadır. Öğrenciler, yüksekokul seçmeli ders havuzunda yer alan 64 adet dersten 1. sınıf bahar yarı yılında 6, 2. sınıf güz yarı yılında 4 ve bahar yarı yılında 6 AKTS lik ders almak zorundadır. Programdaki dersler dönemlik olup hiçbir ders için ön koşul bulunmamaktadır. Öğrenciler 2. sınıf bahar yarıyılında 6 hafta 30 iş günü olarak belirlenen sürede, uygulamalı staj yapmak zorundadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TUR 1015 OTEL İŞLETMECİLİĞİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 TUR 1013 GENEL TURİZM ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 TUR 1003 İKTİSATA GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 3
G 5 EMY 1001 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ZORUNLU 2 1 0 3
G 6 TUR 1011 MESLEKİ YABANCI DİL I ZORUNLU 4 0 0 4
G 7 TUR 1009 DİNLER TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 8 EMY 2004 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 9 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 10 YDİ 1007 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇMELİ DERS YOK
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TUR 1018 OTEL İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 TUR 1016 TURİZM EKONOMİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 TUR 1014 MESLEKİ YABANCI DİL II ZORUNLU 4 0 0 4
B 4 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 TUR 1006 TURİZM COĞRAFYASI ZORUNLU 3 0 0 3
B 6 TUR 1004 İNANÇ TURİZMİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 7 YDİ 1006 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇMELİ DERS YOK
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MSH 0100 TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 TUR 2015 MESLEKİ YABANCI DİL III ZORUNLU 4 0 0 4
G 3 TUR 2021 ANTİK DÖNEMDE KUTSAL ALANLAR ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 TUR 2019 ÖN BÜRO HİZMETLERİ VE OTOMASYON SİSTEMLERİ ZORUNLU 2 2 0 5
G 5 TUR 2017 TURİZM PAZARLAMASI ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇMELİ DERS YOK
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TUR 2016 KONGRE VE FUAR YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 2 TUR 2014 KAT HİZMETLERİ YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 3 TUR 2012 TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTACILIĞI ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 TUR 2008 MESLEKİ İNGİLİZCE IV ZORUNLU 4 0 0 4
B 5 TUR 2010 EDÖ/STAJ (6 HAFTA- 30 İŞ GÜNÜ) STAJ 0 40 0 10
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇMELİ DERS YOK
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 MSH 0003 YEMEK STİLİSTLİĞİ VE FOTOĞRAFÇILIK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 2 MSH 0004 TARİF GELİŞTİRME VE SUNUM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 3 MSH 0005 BAHARAT VE KAHVE KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 4 MSH 0006 YEMEK VE MİTOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 5 MSH 0007 VEJETERYAN MUTFAK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 6 MSH 0008 GIDA MEVZUATI SEÇMELİ 2 0 0 3
H 7 MSH 0009 MUTFAK KONSEPT PLANLAMA SEÇMELİ 2 0 0 3
H 8 MSH 0010 ÇİKOLATA VE ŞEKER SÜSLEME SEÇMELİ 2 0 0 3
H 9 MSH 0011 FÜZYON MUTFAK UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 1 0 3
H 10 MSH 0012 GASTRONOMİ VE YEMEK TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 11 MSH 0013 GIDA FORMÜLASYONU VE DUYUSAL ANALİZ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 12 MSH 0014 GIDA KATKI MADDELERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 13 MSH 0015 GASTRONOMİ VE GIDA TRENDLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 14 MSH 0016 YİYECEK İÇECEK ENDÜSTRİSİNDE TRENDLER SEÇMELİ 2 0 0 3
H 15 MSH 0017 YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 16 MSH 0018 BAR SERVİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 17 MSH 0019 PASTACILIK VE EKMEK YAPIMI SEÇMELİ 2 1 0 3
H 18 MSH 0020 YİYECEK POLİTİKASI SEÇMELİ 2 0 0 3
H 19 MSH 0021 GÜZEL SANATLARDA TEMA OLARAK YEMEK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 20 MSH 0022 GIDA VE MEDYA SEÇMELİ 2 0 0 3
H 21 MSH 0024 İLK YARDIM SEÇMELİ 2 0 0 2
H 22 MSH 0025 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 23 MSH 0026 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 24 MSH 0027 MESLEK ETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 25 MSH 0028 BEDEN DİLİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 26 MSH 0029 YİYECEK İÇECEK MALİYET KONTROLÜ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 27 MSH 0030 YİYECEK İÇECEK OTOMASYON SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 28 MSH 0031 MİTOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 29 MSH 0032 MUHASEBE İLKELERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 30 MSH 0033 TİCARİ MATEMATİK SEÇMELİ 2 0 0 2
H 31 MSH 0034 ULUSLARARASI TURİZM SEÇMELİ 2 0 0 2
H 32 MSH 0035 TURİZM İŞLETMELERİNDE MEKâN TASARIMI SEÇMELİ 2 0 0 2
H 33 MSH 0036 FİNANSAL YÖNETİM SEÇMELİ 2 0 0 2
H 34 MSH 0037 TURİZMDE GÜVENLİK YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 35 MSH 0038 GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 2 0 0 2
H 36 MSH 0039 MESLEKİ ORYANTASYON SEÇMELİ 2 0 0 2
H 37 MSH 0040 TURİZM İŞLETMELERİNDE KRİZ YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 38 MSH 0041 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM SEÇMELİ 2 0 0 2
H 39 MSH 0042 İNANÇ ETKİNLİKLERİ VE FESTİVALLERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
H 40 MSH 0051 MODEL UÇAK YAPIMI SEÇMELİ 1 2 0 3
H 41 MSH 0052 NORMAL EMNİYET KURALLARI SEÇMELİ 2 0 0 3
H 42 MSH 0053 ACİL DURUM EMNİYET KURALLARI SEÇMELİ 2 0 0 3
H 43 MSH 0054 HAVACILIK TERMİNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 44 MSH 0055 ANONS VE DİKSİYON SEÇMELİ 2 0 0 3
H 45 MSH 0056 GENEL HAVAALANI VE UÇUŞ GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 46 MSH 0057 TERMİNAL PLANLAMA SEÇMELİ 2 0 0 3
H 47 MSH 0058 HAVACILIK KURALLARI VE HAVA HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 3
H 48 MSH 0059 METEOROLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 49 MSH 0060 İŞ HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 3
H 50 MSH 0061 STRATEJİK YÖNETİM SEÇMELİ 2 0 0 3
H 51 MSH 0062 YÖNETİM VE ORGANİZASYON SEÇMELİ 3 0 0 3
H 52 MSH 0063 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 53 MSH 0064 TİCARET HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 3
H 54 MSH 0065 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 55 MSH 0066 TÜRKİYE EKONOMİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 56 MSH 0001 İÇECEK KÜLTÜRÜ VE ŞARAP BİLİMİ SEÇMELİ 2 1 0 5
H 57 MSH 0002 DÜNYA MUTFAKLARI SEÇMELİ 2 1 0 5
H 58 MSH 0067 HAVA ULAŞTIRMA EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 3
H 59 MSH 0068 ENERJİ EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 3
H 60 MSH 0069 EKONOMİK KRİZ TEORİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
H 61 MSH 0070 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI SEÇMELİ 3 0 0 3
H 62 MSH 0071 DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 3
H 63 MSH 0073 BİLGİ EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 3
H 64 MSH 0072 TEKNOLOJİ VE SANAYİ DİNAMİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
H 65 MSH 0074 BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARI EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 3
H 66 MSH 0075 YENİLİK İKTİSADI SEÇMELİ 3 0 0 3
H 67 MSH 0076 KALKINMA EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 3
H 68 MSH 0077 BÖLGESEL İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 3
H 69 MSH 0078 DÜNYA EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 3
H 70 MSH 0079 BÜYÜME TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 3
H 71 MSH 0080 EKONOMETRİ I SEÇMELİ 3 0 0 3
H 72 MSH 0081 EKONOMETRİ II SEÇMELİ 3 0 0 3
H 73 MSH 0082 ULUSLARARASI İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 3
H 74 MSH 0083 KARŞILAŞTIRMALI MAKRO İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 3
H 75 MSH 0084 İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 3
H 76 MSH 0085 TARIM EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 3
H 77 MSH 0086 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI SEÇMELİ 3 0 0 3
H 78 MSH 0087 DENEYİMSEL PAZARLAMA SEÇMELİ 3 0 0 3
H 79 MSH 0088 SATIŞ TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
H 80 MSH 0089 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE PROJE GELİŞTİRME SEÇMELİ 2 0 0 3
H 81 MSH 0090 YÖNETİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 4
H 82 MSH 0091 ÖZEL İLGİ TURİZMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 83 MSH 0092 TURİZM İŞLETMELERİNDE BİLGİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 84 MSH 0093 TURİZMDE ULAŞTIRMA HİZMETLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 85 MSH 0094 REKREASYON YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 3
H 86 MSH 0095 TURİZM HUKUKU MEVZUATI SEÇMELİ 3 0 0 4
H 87 MSH 0096 GÜZEL SANATLAR SEÇMELİ 3 0 0 4
H 88 MSH 0097 YARATICI DRAMA SEÇMELİ 3 0 0 4
H 89 MSH 0098 ETKİLİ İLETİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 4
H 90 MSH 0099 FOTOĞRAFÇILIK SEÇMELİ 3 0 0 4
H 91 MSH 0101 YABANCI DİL İSPANYOLCA SEÇMELİ 4 0 0 4
H 92 MSH 0102 YABANCI DİL PORTEKİZCE SEÇMELİ 4 0 0 4
H 93 MSH 0103 YABANCI DİL İTALYANCA SEÇMELİ 4 0 0 4
H 94 MSH 0104 YABANCI DİL FRANSIZCA SEÇMELİ 4 0 0 4
H 95 MSH 0105 YABANCI DİL ALMANCA SEÇMELİ 4 0 0 4
H 96 MSH 0106 YABANCI DİL ÇİNCE SEÇMELİ 4 0 0 4
H 97 MSH 0107 YABANCI DİL YUNANCA SEÇMELİ 4 0 0 4
H 98 MSH 0108 YABANCI DİL RUSÇA SEÇMELİ 4 0 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresini 120 AKTS kredisi alarak tamamlamalıdır. Bu derece, öğretim planında yer alan bütün teorik ve uygulamalı dersleri ve 30 iş günlük staj dönemini başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. Dokuz Eylül Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33. maddesine göre, öğrencinin öğretimini başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve bütün derslerden başarılı olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Başkanı:
Öğretim Görevlisi Eda AVCI
Tel: 0 (232) 892 87 83 / 14428
e-mail: eda.avci@deu.edu.tr