DERECE PROGRAMLARI

: Sosyoloji Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 2015 yılında kurulmuştur. Programın amacı temel sosyoloji disiplinlerinin ana kavram ve sorunlarına ilişkin bilgileri tarihsel ve sistematik çerçevede edinmiş olan; alanında edindiği bilgileri insan, toplum ve dünya sorunlarını açıklamada, yorumlamada ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmede kullanabilen; yeni düşüncelere açık; çağın sorunlarını görebilen ve tartışabilen; çağın sorunlarına çözümler üreten; düşüncesini doğru, açık ve anlaşılır bir anlatımla sözlü ve yazılı olarak aktarabilen sosyologlar yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Sosyoloji Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Birinci Düzey (Lisans) diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 55 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (ÜDS/KPDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL) ya da eşlenirliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından en az 50 almış olmak ya da DEU Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı nda farklı disiplinlerden 5 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır. 2 yıl süren Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 4 dönemden oluşmaktadır. Programda sunulan derslerin dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Lisansüstü eğitim aldığı sosyoloji alanına ilişkin temel kavram ve terimlerini, alanın tarihsel gelişimini ve güncel değişimini tanımlayabilmelidir.
2   Alanındaki tarihsel ve güncel olan yaklaşımlara ve bakış açılarına hakim olarak, güçlü ve zayıf yönlerini tartışabilmelidir.
3   Alanındaki temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının başlıcalarını bilmeli, bu kuramları karşılaştırabilmeli, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmelidir.
4   Alanının uygulama yönü ile ilgili bilgi sahibi olmalı, eksiklerinin farkına vararak gidermek için çeşitli yöntem ve araçlar kullanarak giderebilmelidir.
5   Bilimsel literatür yardımı ile dünyada ve Türkiye de alanındaki bilimsel gelişmeleri takip etmeli, bilgi birikimini güncellemeli, edindiği farklı düzeydeki bilgilerini derleyerek etkin bir anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmelidir.
6   Niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve alanındaki bilimsel araştırmaları yapmak için araştırma planını oluşturma, analiz yöntemi seçme, veri toplama, yorumlama, rapora dönüştürme ve tartışma beceri ve deneyimine sahip olmalıdır.
7   Alanı ile ilgili bilimsel makale, sözel/poster bildiri gibi yayınlanmış bilimsel etkinlikleri takip edip irdeleyebilmeli ve gerektiğinde benzer etkinlikleri bireysel veya grup olarak hazırlayarak edindiği bilgiyi uygulamaya geçirebilmelidir.
8   Yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, dil, din vb temelinde kendisinden farklı olanlara önyargılı olmamalı, ayrımcılık uygulamamalı, kendi görüşlerine de eleştirel yaklaşabilmeli ve yeni fikirlere açık olmalıdır.
9   Birey olarak, kişilerarası ilişkilerde ve toplumsal olay ve sorunlarda, farkındalık ve duyarlılığa sahip olmalı ve edindiği kuramsal ve uygulamalı alan dayanarak açıklamalar yapabilmeli, çözüm önerileri sunabilmeli ve bunları uygulamak üzere çeşitli eylem planları oluşturabilmelidir.
10   Sosyolojinin genel etik ilke ve değerlerini ve alana özel etik kuralları bilmeli, bunları yürüttüğü tüm faaliyetlerde tam ve eksiksiz olarak uygulamalı, etik ikilemleri fark edebilmeli ve kararlarını ilgili etik ilkeler çerçevesinde vermelidir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Sosyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olan öğrencilerimiz, çeşitli kamu kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler vb.), özel eğitim kurumlarında, endüstri kuruluşlarında istihdam edilmektedir. Sivil toplum kuruluşlarında, belediyelerde ve özel sektör kuruluşlarında uzman ve danışman olarak çalışabilirler. Ayrıca bölüm mezunları kariyerlerini akademik alanda, Doktora düzeyinde sürdürerek alandaki bilimsel çalışmalarını üniversite çatısı altında sürdürmeye devam edebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans programı öğretim planında öğrencilere toplam 120 AKTS?ye karşılık gelen dersler sunulmuştur. Öğrencilerin programı başarıyla tamamlayabilmeleri için toplam 120 AKTS karşılığı seçmeli dersleri başarıyla tamamlamaları ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı bir not ortalamasına ulaşmaları zorunludur. Öğrenci ayrıca bir tez projesini başarıyla tamamlamalıdır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SOC 5001 SOSYOLOJİDE METODOLOJİ TARTIŞMALARI ZORUNLU 3 0 0 12
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SOC 5003 TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE EŞİTSİZLİKLER SEÇMELİ 3 0 0 6
G 2 SOC 5005 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 SOC 5013 KAMUSAL ALAN TARTIŞMALARI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 SOC 5009 SOSYAL HAREKETLERİN SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 SOC 5011 TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 SOC 5007 KENT SOSYOLOJİSİNDE GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SOC 5198 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 SOC 5014 İLERİ SOSYAL TEORİ ZORUNLU 3 0 0 7
B 3 SBE 5000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 SOC 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SOC 5004 TOPLUMSAL BELLEK SEÇMELİ 3 0 0 6
B 2 SOC 5006 TÜRKİYE'DE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ: SORUNLAR VE TARTIŞMALAR SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 SOC 5012 TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME LL SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 SOC 5010 SOSYAL POLİTİKA VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 SOC 5008 TOPLUMSAL CİNSİYET ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SOC 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SOC 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi:
http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programı teziyle beraber, ilgili dersler (54 AKTS), uzmanlık alanı dersi (3 AKTS), Seminer (3 AKTS) ve tez çalışması (60 AKTS) olmak üzere toplamda 120 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. İbrahim Kaya
0232 301 9417
ibrahim.kaya@deu.edu.tr