DERECE PROGRAMLARI

: Müzecilik Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzecilik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Programı, Dünya Kültür Mirasında önemli bir yeri olan Türkiye nin kültür varlıklarının korunması ve sergilenmesi için Müzecilik alanında uzman eleman açığının karşılanması, üniversiteler için gerekli akademik personelin eğitimi, Müzecilik alanında yetişmiş akademik personel açığının kapatılması ve bu doğrultuda gelen taleplerin karşılanması gerekçeleriyle, 2014 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Müzecilik Tezli Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Birinci Düzey (Lisans) diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 55 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (ÜDS/KPDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL) ya da eşlenirliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından en az 50 almış olmak ya da DEU Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Türkiye' de halen 188 devlet; 140 özel müze varken koleksiyoncuların sayısı 1493' tür. Bu sayı giderek artmaktadır. Buna karşılık Üniversitelerimizde Müzecilik alanında eğitim veren 2 lisans (Ankara Başkent Üniversitesi, 4 yıllık, Dokuz Eylül Üniversitesi); 3 Yüksek Lisans Programı (1- İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, 2- Antalya Akdeniz Üniversitesi, 3- İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi) vardır. Yurtdışında ise çeşitli adlarla hem lisans hem de lisansüstü programlarla öğrenci alan birçok bölüm vardır. Dünya Kültür Mirasında önemli bir yeri olan Türkiye' nin kültür varlıklarının korunması ve sergilenmesi için Müzecilik alanında uzman eleman açığının karşılanması zorunludur. Bu durumda kurulacak Müzecilik Yüksek Lisans Bölümü, Türkiye' de gereksinim duyulan, müze ve benzeri kurumlara yetkin eleman ve üniversiteler için gerekli akademik personelin yetişmesini sağlayacaktır. Bu noktada Müzecilik Yüksek Lisans Programının öncelikli amacı alanında uzmanlaşmış bilim insanları yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Müzecilik ile ilişkili terminolojiye ve temel kavramsal bilgiye sahip olurlar.
2   Müzecilik ve Müzelere ilişkin tüm uygulama alanları hakkında yetkinleşirler.
3   Müzeciliğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrarlar.
4   Müzebilimin kuramsal ve uygulamalı çalışmaları hakkında bilgi birikimine sahip olurlar.
5   Müzecilik ve kültürel süreçler arasında ilişkiyi kurabilirler.
6   Edindikleri bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve uygulayabilirler.
7   Müzecilikle ilgili projeler geliştirip yürütebilirler.
8   Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip ederler.
9   Ülkemizdeki müzeler ve sanat koleksiyonlarının gelişim süreçleri hakkında bilgi sahibi olurlar.

Mezunların İstihdam Profilleri

Müzecilik Tezli yüksek lisans programından mezun olacak öğrenciler akademik çalışmalar dışında müze kurma, müzelerde bölümler oluşturma, tasarım, sergileme ve müzecilik eğitim seminerleri etkinlikleri yürütebilecek bilgi ve beceriye sahip olacaklardır. Devlet müzeleri dışında özel müzeler ile son yıllarda giderek yaygınlaşan sanal müzecilik uygulamaları da mezun öğrencilere yeni çalışma alanları yaratarak ülke müzeciliğine katkıda bulunacaktır. Mezunlar gelecekte yeni kurulacak müzelerin projelendirmesinde ve oluşumunda farklılık yaratacaktır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Müzecilik Bölümü Yüksek Lisans programı öğretim planında öğrencilere toplam 120 AKTSye karşılık gelen dersler sunulmuştur. Öğrencilerin programı başarıyla tamamlayabilmeleri için toplam 120 AKTS karşılığı seçmeli dersleri başarıyla tamamlamaları ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı bir not ortalamasına ulaşmaları zorunludur. Öğrenci ayrıca bir tez projesini başarıyla tamamlamalıdır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MZC 5025 MÜZE TEMALARI VE SERGİLEME I ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 SBE 5000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MZC 5003 ARKEOLOJİ VE SANAT MÜZELERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 2 MZC 5005 TÜRK MÜZECİLİK TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 3 MZC 5007 SANAT ANTROPOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 MZC 5009 SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 MZC 5033 ENDÜSTRİYEL PROJELERDE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 MZC 5021 MÜZELER VE TOPLUM SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 MZC 5023 MÜZECİLİKTE LİTERATÜR ARAŞTIRMALARI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 MZC 5027 SERGİ TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 9 MZC 5031 MÜZELERDE KOLEKSİYON YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 10 MZC 5017 TÜRKİYE'DEKİ MÜZE SARAYLAR VE SARAY KOLEKSİYONLARI SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MZC 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 2 MZC 5002 MÜZE TEMALARI VE SERGİLEME II ZORUNLU 3 0 0 9
B 3 MZC 5098 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MZC 5004 KÜRATÖRLÜK VE MÜZELER SEÇMELİ 3 0 0 7
B 2 MZC 5006 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 3 MZC 5008 MÜZECİLİK FORMASYONU SEÇMELİ 3 0 0 7
B 4 MZC 5010 İLERİ BELGELEME TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 5 MZC 5014 KENT KAVRAMI VE MÜZE KENTLER SEÇMELİ 3 0 0 7
B 6 MZC 5032 CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'DE KÜLTÜR SANAT ORTAMI VE MÜZELER SEÇMELİ 3 0 0 7
B 7 MZC 5024 MÜZECİLİK VE KÜLTÜREL MİRAS KURAMLARI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 8 MZC 5026 KÜLTÜR MİRASLARININ KORUNMASI VE YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 9 MZC 5028 TÜRKİYE'DE KÜLTÜR POLİTİKALARI VE MÜZELER SEÇMELİ 3 0 0 7
B 10 MZC 5030 MÜZELERDE ESER KORUMA VE GÜVENLİK UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 11 MZC 5022 MÜZE MİMARİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MZC 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MZC 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programı teziyle beraber, ilgili dersler (53 AKTS), uzmanlık alanı dersi (4 AKTS), seminer (3 AKTS) ve tez çalışması (60 AKTS) olmak üzere 120 AKTS den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Başkanı: Prof. Dr. Remzi YAĞCI
İletişim Adresi: Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Müzecilik Bölümü
Tınaztepe Kampüsü, Buca İZMİR
Telefon: 0 232 301 87 15
Eposta Adresi: remzi.yagci@deu.edu.tr