DERECE PROGRAMLARI

: Psikoloji Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 2013-2014 eğitim öğretim yılında tezli yüksek lisans programında öğrenci alımına başlamıştır. Bilimsel araştırma ve uygulama odaklı bir öğretim programına sahip yüksek lisans programının amacı öğrencilerin temel psikoloji bilgisinin ötesinde özelleşmiş bilgi, beceri ve deneyim edinmelerine, güncel literatür bilgi ve bulgularını takip ederek bilgi üretebilmeleri ve bunları ilgili kişi/kurumlara etkin biçimde aktarıp uygulayabilmelerine yardımcı olmaktır. Eğitim programı % 30 İngilizce dir; bilimsel araştırma ve yönteme ilişkin zorunlu ve psikolojinin alt alanlarına özel seçmeli derslerden oluşmaktadır.

Kazanılan Derece

Psikoloji Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

İkinci düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Birinci Düzey (Lisans) diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 55 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (ÜDS/KPDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL) ya da eşlenirliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından en az 50 almış olmak ya da DEU Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Psikoloji Yüksek lisans programı, alınan lisans düzeyindeki eğitimin ötesinde ihtiyaç duyulan ve ilgilenilen psikoloji alt alanlarına yönelik kavram, kuram ve yaklaşımlara dair ayrıntılı ve derinlemesine kuramsal bilgiye sahip, edinilen kuramsal bilginin yanı sıra, bu bilgiyi ilgili alana uygulayabilecek düzeyde gerekli beceri, deneyim ve kazanımları edinmiş, alanında kullanılan bilimsel araştırma yöntemlerine hâkim, bu yöntemleri uygulayabilen, uyarlayabilen ve bunlarla bilgi üretebilen, uluslar arası literatürü takip edebilen, değerlendirebilen ve yerel koşulların farkında olarak bu bilgi birikimini uyarlayabilen ve araştırma ve uygulama alanında gerekli etik hassasiyete sahip uzman psikologlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Eğitim programı, bilimsel araştırma-yöntem ve istatistiğe yönelik zorunlu dersler ve psikoloji bilimindeki alt alanlara özel seçmeli derslerden oluşmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Lisansüstü eğitim aldığı psikoloji alanına ilişkin temel kavram ve terimlerini, alanın tarihsel gelişimini ve güncel değişimini tanımlayabilmelidir.
2   Alanındaki tarihsel ve güncel olan yaklaşımlara ve bakış açılarına hakim olarak, güçlü ve zayıf yönlerini tartışabilmelidir.
3   Alanındaki temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının sayıtlılarını bilmeli, bu kuramları karşılaştırabilmeli, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmelidir.
4   Alanının uygulama yönü ile ilgili bilgi sahibi olmalı, eksiklerinin farkına vararak gidermek için çeşitli yöntem ve araçlar kullanarak giderebilmelidir.
5   Bilimsel literatürü yardımı ile dünyada ve Türkiye de alanındaki bilimsel gelişmeleri takip etmeli, bilgi birikimine güncellemeli, edindiği farklı düzeydeki bilgilerini derleyerek etkin bir anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmelidir.
6   Niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve alanındaki bilimsel araştırmalara yapmak için araştırma desenini oluşturma, analiz yöntemi seçme, veri toplama, yorumlama, rapora dönüştürme ve tartışma beceri ve deneyimine sahip olmalıdır.
7   Alanı ile ilgili bilimsel makale, sözel/poster bildiri gibi yayınlanmış bilimsel etkinlikleri takip edip irdeleyebilmeli ve gerektiğinde benzer etkinlikleri bireysel veya grup olarak hazırlayarak edindiği bilgiyi uygulamaya geçirebilmelidir.
8   Yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, dil, din vb temelinde kendisinden farklı olanların, kendisi ile benzer ve farklı yönlerini fark edebilmeli, kendi görüşlerine de eleştirel yaklaşabilmeli ve yeni fikirlere açık olmalıdır.
9   Birey olarak, kişilerarası ilişkilerde ve toplumsal olay ve sorunlarda, farkındalık ve duyarlılığa sahip olmalı ve edindiği kuramsal ve uygulamalı alan dayanarak açıklamalar yapabilmeli, çözüm önerileri sunabilmeli ve bunları uygulamak üzere çeşitli eylem planları oluşturabilmelidir.
10   Psikolojinin genel etik ilke ve değerlerini ve alana özel etik kuralları bilmeli, bunları yürüttüğü tüm faaliyetlerde tam ve eksiksiz olarak uygulamalı, etik ikilemleri fark edebilmeli ve kararlarını ilgili etik ilkeler çerçevesinde vermelidir.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili Yüksek Lisans Derecesi, mezun mesleğini icra etmesini sağlamaktadır. Psikoloji yüksek lisans mezunları, genel ve alt alanlara dair aldıkları eğitim ile çeşitli kamu kurumlarında (sağlık, adalet, içişleri, milli eğitim, aile ve sosyal politikalar bakanlıkları vb), sivil toplum kuruluşlarında ve özel sektörde (psikolojik danışmanlık, psikoteknik merkezleri, kreşler, bakımevleri, özel eğitim kurumları vb) uzman psikolog unvanı ile görev alabilmektedir. Yanı sıra mezunlar, doktora eğitimine devam ederek üniversitelerde akademik kariyeri tercih edebilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Psikoloji Yüksek Lisans programı, 120 AKTS'yi ve 4 yarıyılı kapsamaktadır. Program zorunlu dersler, seçmeli dersler ve yüksek lisans tezinden oluşmaktadır. Öğrencilerin 2 zorunlu ders ve toplamda 5 seçmeli ders almaları gerekmektedir. G: Güz dönemi, B: Bahar dönemi - Programın eğitim dili % 30 İngilizce?dir. - Psikoloji yüksek lisans programı, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Öğrenciler seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dahil olmak üzere her dönem için en az 30 ECTS olacak şekilde ders almak zorundadır. - Öğrencilerin I. Yarıyıl 1 zorunlu 3 seçmeli (2 Türkçe, 1 İngilizce), II. Yarıyılda ise seminer ve uzmanlık alanı derslerine ek olarak 1 zorunlu 2 seçmeli (1 Türkçe, 1 İngilizce) ders seçmesi beklenmektedir. - III. Yarıyıldan itibaren mezun oluncaya kadar tez çalışması ve uzmanlık alan derslerine kayıtlanmak zorundadır. - Psikoloji yüksek lisans programı altında diploma ekinde de belirtilen 3alt alan bulunmaktadır: 1. Klinik psikoloji, 2. Sosyal psikoloji ve 3. Deneysel psikoloji. Aşağıdaki koşullar sağlandığında öğrencilere, Psikoloji yüksek lisans diploması ile birlikte alan yönelimi belgesi ek olarak verilecektir. Bu bek belge için söz konusu koşullar ise şunlardır: a. Öğrenciler her yarıyıl istatistik ve araştırma yöntemleri ile ilgili birer zorunlu ders almak ve başarıyla tamamlamak zorundadır. Zorunlu dersler, I. Yarıyıl SBE 5001 ve II. Yarıyıl PSİ 5026 kodlu derslerdir. b. Öğrencilerin 2 yarıyılda yukarıda söz edilen klinik, sosyal veya deneysel psikoloji alt alanına özel toplamda en az 5 ders seçmeleri ve derslerini başarıyla tamamlamaları gereklidir. - Klinik psikoloji alanındaki seçmeli dersler I. Yarıyıl PSİ 5027, PSİ 5029, PSİ 5031, PSİ 5033, PSİ 5035; II. Yarıyıl PSİ 5022, PSİ 5024, PSİ 5030, PSİ 5032, PSİ 5034, PSİ 5036, PSİ 5038 kodlu derslerden oluşmaktadır. - Sosyal psikoloji alanındaki seçmeli dersler I. Yarıyıl PSİ 5037, PSİ 5039, PSİ 5041, PSİ 5045 ve PSİ 5052; II. Yarıyıl PSİ 5022, PSİ 5024, PSİ 5040, PSİ 5042, PSİ 5044 ve PSİ 5048 kodlu derslerden oluşmaktadır. - Deneysel psikoloji alanındaki seçmeli dersler I. Yarıyıl PSİ 5047, PSİ 5049 ve PSİ 5050; II. Yarıyıl PSİ 5022, PSİ 5054, PSİ 5056 kodlu derslerden oluşmaktadır. c. Öğrencilerin seminer, uzmanlık alan ve tez çalışmasını derslerini tamamlamalarının yanı sıra, tez konusu olarak (b) koşulunda tanımlanan 3 alt alan arasından ilgili olan alanda tez çalışması yapması gerekmektedir. Tez konusunun ilgili alt alana ait olduğu tez sonlandırma jürisi onayı ile kesinleşmektedir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 25
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PSİ 5051 KLİNİK GÖRÜŞME VE DEĞERLENDİRME SEÇMELİ 3 0 0 8
G 2 PSİ 5085 KATEGORİK VERİ ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 PSİ 5055 ÇOCUK PSİKOPATOLOJİSİ VE PSİKOTERAPİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 PSİ 5057 KLİNİK PSİKOLOJİ VE MESLEKİ ETİK SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 PSİ 5059 GRUP DİNAMİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 6 PSİ 5061 YAKIN İLİŞKİLER SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 PSİ 5063 BENLİK PSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 PSİ 5065 BİLGİNİN BİLİŞSEL TEMELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 PSİ 5067 ENDÜSTRİYEL VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİNDE GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 8
G 10 PSİ 5069 İNSAN PSİKOFİZYOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 11 PSİ 5071 İLERİ BİLİŞSEL PSİKOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 12 PSİ 5073 BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİ * SEÇMELİ 3 0 0 9
G 13 PSİ 5075 TEMEL NÖROPSİKOLOJİ * SEÇMELİ 3 0 0 9
G 14 PSİ 5077 POLİTİK PSİKOLOJİ VE KÜLTÜR SEÇMELİ 3 0 0 9
G 15 PSİ 5081 KLASİK TEST KURAMINA GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 9
G 16 PSİ 5083 R İSTATİSTİKSEL PROGRAMLAMAYA GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 17 PSİ 5053 UYGULAMALI PSİKOLOJİDE KÜLTÜREL FAKTÖRLER SEÇMELİ 3 0 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PSİ 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 2 PSİ 5198 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 4
B 3 PSİ 5026 PSİKOLOJİDE İLERİ DÜZEY İSTATİSTİK* ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PSİ 5022 PSİKOLOJİDE ÖLÇEK GELİŞTİRME SEÇMELİ 3 0 0 7
B 2 PSİ 5082 ÖRTÜK DEĞİŞKEN MODELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 3 PSİ 5028 PSİKOLOJİDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 4 PSİ 5030 ZEKA DEĞERLENDİRMELERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 5 PSİ 5032 COGNİTİVE-BEHAVİOURAL PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOPATHOLOGY * SEÇMELİ 3 0 0 7
B 6 PSİ 5034 BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİ UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 7 PSİ 5036 AİLE TERAPİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 8 PSİ 5038 KLİNİK PSİKOFARMAKOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 9 PSİ 5040 SOSYAL ETKİ VE LİDERLİK SEÇMELİ 3 0 0 7
B 10 PSİ 5042 SOSYAL BİLİŞ VE TUTUMLAR * SEÇMELİ 3 0 0 7
B 11 PSİ 5044 SOSYAL PSİKOLOJİDE GÜNCEL KONULAR * SEÇMELİ 3 0 0 7
B 12 PSİ 5046 DİL VE ZİHİN SEÇMELİ 3 0 0 7
B 13 PSİ 5048 KÜLTÜR VE PSİKOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 14 PSİ 5054 NÖROPSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME SEÇMELİ 3 0 0 7
B 15 PSİ 5056 DAVRANIŞIN NÖROBİYOLOJİK TEMELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 16 PSİ 5058 GRUPLAR ARASI ANLAŞMAZLIKLAR VE TEMAS SEÇMELİ 3 0 0 7
B 17 PSİ 5080 BİYOİSTATİSTİK SEÇMELİ 3 0 0 7
B 18 PSİ 5024 KİŞİLERARASI ÇATIŞMA ÇÖZME VE ARABULUCULUK * SEÇMELİ 3 0 0 7
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PSİ 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PSİ 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programı teziyle beraber, ilgili dersler (53 AKTS), uzmanlık alanı dersi (4 AKTS), Seminer (3 AKTS) ve tez çalışması (60 AKTS) olmak üzere toplamda 120 AKTS den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Tel: 0232 301 94 06
Faks: 0 232 453 90 93
E-posta: abbas.turnuklu@deu.edu.tr