DERECE PROGRAMLARI

: İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İnsan Hakları Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı 2012 yılında Kamu Hukuku Anabilim Dalı bünyesinde kurulmuştur. D.E.Ü. Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin 16. maddesine göre, Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu doğrultuda, programın amacı Türk hukuk sisteminin değişik kademelerinde yer alan hukuk fakültesi mezunlarının ceza hukuku alanında uzmanlaşmasını sağlamaktır.
Hukukun temeli olan insan haklarını teorik ve uygulamalı olarak kavramış; evrensel hukuk ilkelerini özümsemis , lisans düzeyinin üzerinde daha derinles mis bir hukuki bilgi ve deg erlendirme düzeyini kazanmıs , daha uzmanlas mıs bir eg itim süreciyle, ulusal ve uluslararası gelis meleri yakından takip eden, insan haklarını müstakil ve bütün olarak değerlendirebilen, inceleyen, aras tıran, hukukî açıdan deg erlendiren, ileri düzeyde hukukî sorun ve uyus mazlıkları tespit ve çözme, hukukî muhakeme, kars ılas tırmalı ve eles tirel düs ünme yetileri kazanmıs , bireyleri ve toplumu hukukî konularda, insan hakları yargısı çerçevesinde aydınlatabilme, becerisine sahip uzman hukukçular yetis tirmektir.

Kazanılan Derece

İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Birinci Düzey (Lisans) diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 55 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (ÜDS/KPDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL) ya da eşlenirliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından en az 50 almış olmak ya da DEU Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş, hukukun temel kavram ve kurallarına, hukuk mevzuatına hâkim hukukçu yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Burada daha uzmanlaşmış bir eğitim süreciyle, ulusal ve uluslar arası gelişmeler yakından incelenip araştırılarak, hukuki açıda değerlendirilecek, hukuki sorun ve uyuşmazlıkları tespit ve çözme yetisi geliştirilecektir. Hukuki muhakeme yetkisi, karşılaştırmalı ve eleştirel düşünme yetileriyle derinleştirilecektir. Ayrıca bireyleri ve toplumu hukuki konularda aydınlatabilme yeteneğinin de birlikte geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   İnsan Hakları Hukukunun ve insan hakları yargısının temel prensiplerine ileri düzeyde hakimdir.
2   Ögrenmeyi ögrenme becerileri ve elestirel düsünceyle ileri düzey çalısmaları bagımsız olarak yürütebilecegini gösterebilir.
3   İnsan Hakları hukukuna ilişkin metinleri yabancı dilde anlayabilir.
4   Ulusal ve uluslararası alanda insan hakları düsüncesini analiz edebilir ve gelistirebilir.
5   İnsan Haklarının uluslararsı düzeyde korunmasına ilişkin ileri düzeyde bilgi sahibidir.
6   Hukuki sorunların ve uyusmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi (yöntembilim) bilgisine sahiptir.
7   İnsan Hakları Hukukunun Türk hukuku üzerindeki etkilerini analiz edebilir.
8   Temel haklar, hukukun genel ilkeleri ve insan hakları konusunda ileri düzeyde bilgi sahibidir.
9   İnsan hakları hukuku ve ilgili alanlara iliskin güncel gelismeler konusunda fikir sahibidir.
10   Alanının gerektirdigi düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilisim ve iletisim teknolojilerini kullanabilir.
11   Devletin temel haklara müdahale yetkisini ve bu yetkinin kullanılmasına iliskin hukuki asamaları çesitli boyutları ile inceleyebilir.
12   Ulusal ve uluslararası hukukta kabul edilen haklar ve özgürlükler sisteminin kamusal alanda islerliginin saglanması bakımından söz konusu hakların siyasal, sosyal, kültürel, yönetsel, çevresel veya hukuksal açılardan herhangi biri ile iliskilendirilmesini yapabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Akademik alanda ilerleme sağlanması.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

İnsan Hakları Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programında toplam 4 zorunlu (1 tane birinci dönem, 3 tane ikinci dönem), 4 seçimlik (3 tane birinci dönem, 1 tane ikinci dönem) ders almalıdırlar. İki dönem içinde toplamda 16 seçimlik ders mevcuttur. Bütün seçimlik dersler Anabilim Dalı tarafından verilmektedir. Havuzdan ya da ortak seçimlik/zorunlu ders bulunmamaktadır. Ön koşullu ders yoktur. Tüm dersler dönemliktir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İNS 5019 HUKUK METODOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İNS 5003 İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI ALANDA KORUNMASI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 2 İNS 5005 İŞ İLİŞKİSİNDE TEMEL HAKLAR SEÇMELİ 3 0 0 7
G 3 İNS 5007 TÜRKİYE'DE YABANCILARIN SAHİP OLDUĞU HAK VE ÖZGÜRLÜKLER SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 İNS 5021 HUKUK DEVLETİ VE İNSAN HAKLARI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 İNS 5013 AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN 3. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE İŞKENCE YASAĞI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 İNS 5015 DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA HÜRRİYETİNİN YASAL UNSURLARI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 İNS 5017 İNSAN HAKLARININ MAHKEME YOLUYLA KORUNMASINDA AMERİKAN İNSAN HAKLARI SİSTEMİ VE İŞLEYİŞİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 İNS 5009 TÜRKİYE'DE İNSAN HAKLARI ALANINDAKİ KURUM VE KURULLARIN YAPISI VE İŞLEVİ SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 İNS 5196 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 3 İNS 5198 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İNS 5040 TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINDA CEZA HUKUKUNUN ROLÜ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 2 İNS 5042 AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE UYGULAMASI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 İNS 5046 MEDENİ USUL HUKUKUNDA ADİL YARGILANMA HAKKI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 İNS 5048 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADINLARA YÖNELİK AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 İNS 5050 AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ M. 6 ÇERÇEVESİNDE ADİL YARGILANMA HAKKI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 İNS 5052 İNSAN HAKLARININ EVRENSELLİĞİ VE KÜLTÜREL GÖRECELİLİK SEÇMELİ 3 0 0 6
B 7 İNS 5066 KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA HUKUKUNDA İNSAN HAKLARI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 8 İNS 5056 İCRA HUKUKUNDA TEMEL HAKLAR SEÇMELİ 3 0 0 6
B 9 İNS 5058 İNSAN HAKLARININ MAHKEME YOLUYLA KORUNMASINDA AFRİKA İNSAN VE HALKLARIN HAKLARI MAHKEMESİ SİSTEMİ VE İŞLEYİŞİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 10 İNS 5060 AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA DİN VE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 11 İNS 5062 MÜLTECİLERİN ULUSLARARASI KORUNMASI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 12 İNS 5064 ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK SEÇMELİ 3 0 0 6
B 13 İNS 5054 BİR İNSAN HAKKI OLARAK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE CEZA HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İNS 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İNS 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programı teziyle beraber, ilgili dersler (55 AKTS), uzmanlık alanı dersi (3 AKTS), Seminer (2 AKTS) ve tez çalışması (60 AKTS) olmak üzere toplamda 120 AKTS den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ
Tel: +90 232 420 41 80
e-posta: yusuf.karakoc@deu.edu.tr