DERECE PROGRAMLARI

: Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Kamu Hukuku Anabilim Dalı bünyesinde kurulmuştur. D.E.Ü. Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin 20. maddesine göre, Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu doğrultuda, programın amacı Türk hukuk sisteminin değişik kademelerinde yer alan hukuk fakültesi mezunlarının ekonomi hukuku alanında uzmanlaşmasını sağlamaktır.
Evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş, lisans düzeyinin üzerinde daha derinleşmiş bir hukuki bilgi ve değerlendirme düzeyini kazanmış, ekonomi hukukunda uzmanlaşmış bir eğitim süreciyle ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eden, inceleyen, araştıran, hukukî açıdan değerlendiren, özellikle ekonomi hukukunda ileri düzeyde hukukî sorun ve uyuşmazlıkları tespit ve çözme, hukukî muhakeme, karşılaştırmalı ve eleştirel düşünme yetileri kazanmış, alanında uzman hukukçular yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans (I.O)

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Diploması; Not Döküm Çizelgesi.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1,5 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 90 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş, hukukun temel kavram ve kurallarına, hukuk mevzuatına hâkim hukukçu yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Burada daha uzmanlaşmış bir eğitim süreciyle, ulusal ve uluslar arası gelişmeler yakından incelenip araştırılarak, hukuki açıda değerlendirilecek, hukuki sorun ve uyuşmazlıkları tespit ve çözme yetisi geliştirilecektir. Hukuki muhakeme yetkisi, karşılaştırmalı ve eleştirel düşünme yetileriyle derinleştirilecektir. Ayrıca bireyleri ve toplumu hukuki konularda aydınlatabilme yeteneğinin de birlikte geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Ekonomi Hukuku alanında bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilir, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygulama yapabilir.
2   Ekonomi Hukuku alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilir, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilir.
3   Ekonomi Hukuku alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgular, çözüm yöntemi geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
4   Ekonomi Hukuku alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilir.
5   Ekonomi Hukuku alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
6   Ekonomi Hukuku alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilir.
7   En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir.
8   Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
9   Ekonomi Hukuku alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
10   Ekonomi Hukukunun kapsadığı alanların ilgili olduğu özel hukuk ya da kamu hukuku dallarında geçerli olan temel hukuk prensiplerini iyi tanır.
11   Ekonomi Hukukunun çeşitli alanlarında kullanılan bilimsel terminolojiye hakimdir.
12   Hukuk metodolojisi esaslarına uygun olarak Ekonomi Hukuku alanında bilimsel çalışma yapabilir.
13   Ekonomi Hukukuna dahil çeşitli hukuk disiplinlerine ait farklı alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde geçerli olan yasal ve idari mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
14   Ekonomi Hukukuna dahil çeşitli alanlara ilişkin sorunları daha iyi kavrayabilmek için gereken temel iktisat, işletme ve maliye bilgilerini edinir.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili Yüksek Lisans Derecesi, mezunun mesleğini icra etmesini sağlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar kendi uzmanlık alanlarında ilgili iş pozisyonlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programında toplam 12 zorunlu(4 tane birinci dönem, 4 tane ikinci dönem, 4 tane üçüncü dönem), 3 seçimlik (her dönem 1 tane) ders almalıdırlar. Bütün seçimlik dersler Anabilim Dalı tarafından verilmektedir. Havuzdan ya da ortak seçimlik/zorunlu ders bulunmamaktadır. Ön koşullu ders yoktur. Tüm dersler dönemliktir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EKH 7001 HUKUK METODOLOJİSİ ZORUNLU 2 0 0 6
G 2 EKH 7063 İMAR HUKUKU ZORUNLU 2 0 0 6
G 3 EKH 7061 SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR-SOSYAL DEVLET ZORUNLU 2 0 0 6
G 4 EKH 7027 YENİ TÜRK CEZA HUKUKU ZORUNLU 2 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EKH 7053 İNŞAAT HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 6
G 2 EKH 7073 REHİN HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 6
G 3 EKH 7059 MİLLETLERARASI TİCARETİN OTONOM KURALLARI SEÇMELİ 2 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EKH 7002 İDARE SÖZLEŞMELERİNDE İHALE SÜRECİ VE KAMU İHALE KURUMU ZORUNLU 2 0 0 6
B 2 EKH 7028 TİCARİ CEZA HUKUKU ZORUNLU 2 0 0 6
B 3 EKH 7024 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE LİMİTED ORTAKLIK ZORUNLU 2 0 0 6
B 4 EKH 7008 KAMU İCRA HUKUKU ZORUNLU 2 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EKH 7030 KEFALET HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 6
B 2 EKH 7026 EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 6
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 7000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 EKH 7099 DÖNEM PROJESİ ZORUNLU 2 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 20
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EKH 7049 MİLLETLERARASI TAŞINIR MAL SATIŞI SÖZLEŞMESİ SEÇMELİ 2 0 0 5
G 2 EKH 7067 HUKUKİ AÇIDAN TEŞEBBÜSLERARASI BİRLEŞME VE DEVRALMALAR SEÇMELİ 2 0 0 5
G 3 EKH 7071 BORSA İSTANBUL VE EKONOMİYE İDARİ AÇIDAN YAKLAŞIM SEÇMELİ 2 0 0 5
G 4 EKH 7081 VERGİ YARGILAMASI HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 5
G 5 EKH 7077 İSPAT HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 5
G 6 EKH 7079 BİREYSEL İŞ HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 5
G 7 EKH 7075 FİKRİ VE SINAİ HAKLARA İLİŞKİN LİSANS SÖZL. SEÇMELİ 2 0 0 5
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz Yüksek Lisans programı, ilgili dersler (85 AKTS) ve Dönem Projesi (5 AKTS) olmak üzere toplamda 90 AKTS den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Yusuf Karakoç
Tel: +90 232 420 41 80
e-posta: yusuf. karakoc@deu.edu.tr