DERECE PROGRAMLARI

: İslam Tarihi ve Sanatları Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İslam Tarihi ve Sanatları anabilim dalı, İslam Tarihi ve Sanatları alanında akademik düzeyde bilgi sahibi; yorum gücü gelişmiş, bilimsel ölçülerde bilgi üretebilen ve paylaşabilen üst seviyede araştırmacılar yetiştirmeyi hedefler. İslam Tarihi, Türk-İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Türk Din Musikisi bilim dallarından oluşur. Bütün bilim dallarında yüksek lisans düzeyinde eğitim verilmektedir. Eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

İslam Tarihi ve Sanatları Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Birinci Düzey (Lisans) diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 55 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (UDS / KPDS / YDS) ya da eşlenirliği kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından (TOEFL IBT/PEARSON PTE/Goethe-Zertifikat/TestDaF/DELF&DALF) en az 50 almış olmak ya da DEU Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

İslam Tarihi ve Sanatları anabilim dalı, İslam tarihi ve sanatları alanında akademik düzeyde bilgi sahibi; yorum gücü gelişmiş, bilimsel ölçülerde bilgi üretebilen ve paylaşabilen üst seviyede araştırmacılar yetiştirmeyi hedefler.

Temel Program Kazanımları

1   İslam Tarihi ve Sanatları Bölümünün alt bilim dalları ile ilgili klasik kaynakları tanıma ve kullanma becerisine sahip olur.
2   Alanıyla ilgili çağdaş yerli ve yabancı yayınları takip ve onlardan istifade becerisine ulaşır.
3   Alanıyla ilgili problemleri tanır ve bu hususta eleştirel bir zihniyet ve bakış açısını elde eder.
4   Yüksek lisans seviyesinde elde ettiği bilgileri yeniden yorumlayabilme ve üretebilme yetisine sahip olur
5   Bilimsel çalışmalarında ele aldığı konuyu kurgulama ve mantıksal çerçevede kompoze edebilme becerisini kazanır
6   Yüksek lisans seviyesinde bilimsel çalışmaları elde etmede ve kullanmada modern teknolojik imkanlardan faydalanabilme (basılı, görsel ve işitsel vb.) yeteneğini elde eder.
7   Bu bilimsel faaliyetleri gerçekleştirirken bilimsel, kültürel ve etik değerleri koruyabilme ve bunları içselleştirebilme kabiliyetini haiz olur.
8   İlahiyat bilimleri ve diğer bilim dallarından istifade eder ve interdisipliner yaklaşımlara açık olur.
9   İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme becerisini kazanır.
10   İslam kültür ve medeniyetinin ilim, tarih, sanat, musiki ve edebiyatıyla bir bütün olduğunu kavrar ve çalışmalarını bu yönde sürdürür.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili Yüksek Lisans Derecesi, mezunun mesleğini icra etmesini sağlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

İslam Tarihi ve Sanatları Yüksek Lisans programında birinci ve ikinci yarıyılda ikişer ders zorunludur. Diğer dersler seçimliktir. Derslerin alınmasında ön koşul aranmamaktadır. 2 dönemde gerçekleştirilen derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, son dönemlerinde seminer hazırlamakla yükümlüdürler. Seminer koşulunu da başarıyla tamamlayan öğrenciler yüksek lisans tezini hazırlar ve savunur..
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İTS 5101 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 2 İTS 5145 TÜRK DİN MUSİKİSİ GÜFTELERİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 İTS 5105 İSLAM TARİHİ METİNLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 İTS 5107 TÜRK İSLAM TARİHİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 İTS 5109 PALEOGRAFİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 İTS 5111 EPİGRAFİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 7 İTS 5113 İSLAM TARİHİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 8 İTS 5115 TARİH FELSEFESİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 9 İTS 5117 İSLAM KURUMLARI TARİHİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 10 İTS 5119 İSLAM TARİHİNİN KAYNAKLARI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 11 İTS 5121 HİSTORY OF ISLAMİC SCİENCE I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 12 İTS 5123 SİYER YAZICILIĞI VE PROBLEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 13 İTS 5125 TÜRK SÜSLEME VE HAT SANATI I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 14 İTS 5129 TÜRK İSLAM MİMARİSİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 15 İTS 5131 SANAT VE ESTETİK I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 16 İTS 5133 TÜRK İSLAM EDEBİYATI I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 17 İTS 5135 DİNİ TASAVVUFİ TÜRK EDEBİYATI METİNLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 18 İTS 5137 OSMANLI TÜRKÇESİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 19 İTS 5139 TÜRK İSLAM EDEBİYATI METİNLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 20 İTS 5141 TASAVVUF KLASİKLERİ VE ISTILAHLARI I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 21 İTS 5143 TÜRK TASAVVUF MUSİKİSİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 22 İTS 5147 TÜRK DİN MUSİKİSİ TARİHİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 23 İTS 5149 TÜRK İSLAM MEDENİYETİNDE MUSİKİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 24 İTS 5151 İLK DÖRT HALİFE DÖNEMİ TARİHİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 25 İTS 5127 TÜRK İSLAM SANATLARI I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 26 İTS 5153 İSLAM'IN DOĞUŞ ORTAMI VE MEKKE DÖNEMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 27 İTS 5103 TARİH ARAŞTIRMALARINDA METODOLOJİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 İTS 5298 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 İTS 5196 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 20
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İTS 5122 İSLAM BİLİM TARİHİ II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 İTS 5252 MEDİNE DÖNEMİ VE İLK İSLAM TOPLUMU SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 İTS 5204 TARİH ARAŞTIRMALARINDA METODOLOJİ II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 İTS 5206 İSLAM KURUMLARI TARİHİ II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 İTS 5208 İSLAM TARİHİ II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 İTS 5210 İSLAM TARİHİ METİNLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 İTS 5212 TÜRK-İSLAM TARİHİ II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 8 İTS 5214 PALEOGRAFİ II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 9 İTS 5216 EPİGRAFİ II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 10 İTS 5218 TARİH FELSEFESİ II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 11 İTS 5220 İSLAM TARİHİNİN KAYNAKLARI II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 12 İTS 5222 TÜRKİYE'DE SİYER YAZICILIĞI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 13 İTS 5224 TÜRK SÜSLEME VE HAT SANATI II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 14 İTS 5226 TÜRK-İSLAM SANATLARI II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 15 İTS 5228 TÜRK-İSLAM MİMARİSİ II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 16 İTS 5230 TÜRK- İSLAM EDEBİYATI II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 17 İTS 5232 DİNİ TASAVVUFİ TÜRK EDEBİYATI METİNLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 18 İTS 5234 OSMANLI TÜRKÇESİ II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 19 İTS 5236 TÜRK İSLAM EDEBİYATI METİNLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 20 İTS 5238 TÜRK TASAVVUF MUSİKİSİ II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 21 İTS 5240 TÜRK DİN MUSİKİSİ GÜFTELERİ II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 22 İTS 5242 TASAVVUF KLASİKLERİ VE ISTILAHLARI II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 23 İTS 5244 SANAT VE ESTETİK II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 24 İTS 5246 TÜRK DİN MUSİKİSİ TARİHİ II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 25 İTS 5248 TÜRK İSLAM MEDENİYETİNDE MUSİKİ II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 26 İTS 5250 İLK DÖRT HALİFE DÖNEMİ TARİHİ II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 27 İTS 5202 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ II SEÇMELİ 3 0 0 5
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İTS 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İTS 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/icerik.php id=0028

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programı teziyle beraber, ilgili dersler (55 AKTS), uzmanlık alanı dersi (2 AKTS), Seminer (3 AKTS) ve tez çalışması (60 AKTS) olmak üzere toplamda 120 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Rıza SAVAŞ
Tel: 0232 412 00 31
Fax: 0232 224 18 90
e-posta: riza.savas@deu.edu.tr