DERECE PROGRAMLARI

: Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans Programı, Felsefe ve Din Bilimleri alanında üst düzeyde bilgi edinebilen, üretebilen, analiz gücü gelişmiş, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve inceleme yapabilecek seviyeye çıkmış, paydaşlarıyla bu bilgileri paylaşabilen seviyeli araştırmacılar yetiştirmeyi hedefler. Felsefe Tarihi, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Dinler Tarihi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Din Eğitimi bilim dallarından oluşur. Bütün bilim dallarında yüksek lisans düzeyinde eğitim verilmektedir. Eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Birinci Düzey (Lisans) diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 55 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (ÜDS/KPDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL) ya da eşlenirliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından en az 50 almış olmak ya da DEU Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında 16 öğretim üyesi ve 15 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Öğrencilerimizin proje ve tez ile ilgili çalışmalarına destek sağlayabilecek tez kütüphanesi ve kablosuz ağ bağlantısı mevcuttur. Programda sunulan derslerin dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak Felsefe ve Din Bilimleri alanındaki bilgisini ve yeterliliklerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
2   Disiplinler arası araştırma ve çalışmalar yapma becerisi ve yetkinliğini elde eder.
3   Bilimsel çalışma ve araştırma yaklaşımlarını, yöntem ve tekniklerini edinir.
4   Bilimsel araştırma etkinliğini etik ölçütlere ve ilkelere uygun olarak gerçekleştirme tutumu kazanır.
5   Doğru ve tutarlı düşünmenin formel yollarını kavrar.
6   Bilimsel etkinliğin tarihine ve felsefesine dair bilgi sahibi olur.
7   Gerek insanlık tarihi boyunca gerekse İslam düşünce tarihindeki varlık, bilgi, doğa, sanat, ahlak, insan, Tanrı, nübüvvet, siyaset, bilim vb. gibi konularla ilgili sistematik ve felsefi yaklaşımları öğrenir.
8   Tanrı, Tanrı-âlem, din-bilim, din-sanat, din-ahlak ilişkisi gibi problem alanlarını ve bu alanlardaki farklı yaklaşımları anlar.
9   Ahlâk felsefesinin mutluluk, yetkinlik, erdem gibi klasik sorunlarını, çevre, meslek, iş, siyaset, yoksulluk, çalışma, hayatın anlamı vb. gibi modern sorunları etik yaklaşımları gözüyle inceler ve etik bilinç sahibi olur.
10   Tarihte ve günümüzdeki çeşitli dinleri ve inançları tarihsel ve fenomenolojik açıdan inceler ve dinler arası ilişkilerin mahiyetini ve sorunlarını irdeler.
11   Din, din-toplum ilişkisi, dini oluşumlar ve kurumlar gibi konularla ilgili klasik ve çağdaş sosyoloji kuramlarını öğrenip din ve toplum fenomenini sosyolojik bakış açışı ile inceleme yetisi kazanır.
12   Birey-din ilişkisi, dinî hayat, dinî tecrübe gibi konuları psikolojik yaklaşımlar çerçevesinde analiz eder.
13   Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yaklaşımlarını ve tekniklerini kavrama imkânı bulur.

Mezunların İstihdam Profilleri

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans programını bitirenler, eğitim ve din hizmetleri alanında görevlerini daha donanımlı bir şekilde yerine getirebildikleri gibi, İlahiyat Fakülteleri başta olmak üzere Fen-Edebiyat, Eğitim, Sosyal ve Beşerî bilimler gibi diğer fakültelerde de Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi olarak çalışma imkanına sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans programında tüm dersler seçimliktir. Derslerin alınmasında ön koşul aranmamaktadır. 2 dönemde gerçekleştirilen derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, son dönemlerinde seminer hazırlamakla yükümlüdürler. Seminer koşulunu da başarıyla tamamlayan öğrenciler yüksek lisans tezini hazırlar ve savunur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FDB 5077 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 2 FDB 5167 DİNLERDE KADININ KONUMU SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 FDB 5081 MANTIĞIN ANA KONULARI VE PROBLEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 FDB 5085 YAYGIN DİN EĞİTİMİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 FDB 5087 DİN EĞİTİMİNİN AMAÇLARI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 FDB 5089 GELENEKSEL DİN EĞİTİMİ TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 7 FDB 5093 GÜNÜMÜZ PSİKOLOJİSİNİN ANA SORUNLARI I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 8 FDB 5095 KLASİK İSLAM FELSEFESİNİN ANA SORUNLARI I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 9 FDB 5097 ANTİKÇAĞ FELSEFE METİNLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 10 FDB 5101 KLASİK DİN FELSEFESİ METİNLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 11 FDB 5103 SOSYAL PSİKOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 12 FDB 5105 DİN FENOMENOLOJİSİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 13 FDB 5107 DİNİ ÇOĞULCULUĞUN FELSEFİ TEMELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 14 FDB 5109 KUTSAL METİN İNC. : SEMİTİK KÖKENLİ DİNLER SEÇMELİ 3 0 0 6
G 15 FDB 5111 AHLAK FELSEFESİNİN KLASİK SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 16 FDB 5113 KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 17 FDB 5115 DİNİ ÇOĞULCULUK VE DİNLERARASI DİYALOG I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 18 FDB 5117 KLASİK MANTIK METİNLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 19 FDB 5121 TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE DİN SEÇMELİ 3 0 0 6
G 20 FDB 5123 ANTİKÇAĞ VE ORTAÇAĞDA BİLİM-DİN İLİŞKİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 21 FDB 5125 FELSEFE METİNLERİ OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 22 FDB 5127 İLKÇAĞ FELSEFESİNDE ETİK VE POLİTİK VARLIK OLARAK İNSAN SORUNU SEÇMELİ 3 0 0 6
G 23 FDB 5079 FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 24 FDB 5133 KARŞILAŞTIRMALI MİTOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 25 FDB 5135 ANALİTİK DİN FELSEFESİ VE ELEŞTİRİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 26 FDB 5131 İSLAM FELSEFESİNDE BİLGİ TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 27 FDB 5137 DİNİ GRUPLAR SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 28 FDB 5139 SLAM'IN SOSYOLOJİK YORUMU SEÇMELİ 3 0 0 6
G 29 FDB 5141 GELENEKSEL DİN EĞİTİMİ TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 30 FDB 5143 YETİŞKİN DİN EĞİTİMİNDE YÖNTEM VE TEKNİKLER SEÇMELİ 3 0 0 6
G 31 FDB 5145 DİN EĞİTİMİNİN TEMELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 32 FDB 5147 DÜNYA DİNLERİ VE MİSTİSİZM SEÇMELİ 3 0 0 6
G 33 FDB 5149 İSLAM FELSEFESİNDE İŞRAKİLİK I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 34 FDB 5153 DİN EĞİTİMİNİN FELSEFİ TEMELLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 35 FDB 5155 AİLEDE DİN EĞİTİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 36 FDB 5157 TOPLUM BİLİMİ KURAMLARI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 37 FDB 5159 DİN BİLİMLERİNDE ANLAMA VE YORUMLAMA KURAMLARI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 38 FDB 5161 PSİKİANALİZ, DİN VE MİSTİSİZM SEÇMELİ 3 0 0 6
G 39 FDB 5163 PSİKOLOJİ TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 40 FDB 5165 HİNT DİNLERİNDE İBADET VE BAYRAMLAR SEÇMELİ 3 0 0 6
G 41 FDB 5129 ISLAMİC PHİLOSOPHY OF SCİENCE SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 FDB 5196 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 3 FDB 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FDB 5078 YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 2 FDB 5168 DİN PSİKOLOJİSİNİN TEMEL SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 FDB 5082 MANTIK YANLIŞLIKLARI II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 FDB 5084 KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 FDB 5086 AHLAK FELSEFESİNİN MODERN SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 FDB 5088 DİN VE ESTETİK SEÇMELİ 3 0 0 6
B 7 FDB 5092 GÜNÜMÜZ PSİKOLOJİSİNİN ANA SORUNLARI II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 8 FDB 5094 ÇAĞDAŞ İSLAM FELSEFESİNİN ANA SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 9 FDB 5102 DURKHEİM SOSYOLOJİSİ VE TÜRKİYE'DEKİ ETKİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 10 FDB 5104 ÇAĞDAŞ DİN FELSEFESİ METİNLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 11 FDB 5106 DİN EĞİTİMİNİN SOSYOLOJİK TEMELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 12 FDB 5108 DİN EĞİTİMİNİN PSİKOLOJİK TEMELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 13 FDB 5110 DİN FENOMENOLOJİSİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 14 FDB 5114 KUTSAL METİN İNCELEMELERİ : HİNT KÖKENLİ DİNLER SEÇMELİ 3 0 0 6
B 15 FDB 5112 DİN EĞİTİMİNİN SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 16 FDB 5116 YENİLEŞME DÖNEMİ DİN EĞİTİM TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 17 FDB 5118 17. YÜZYIL BATI FELSEFESİ METİNLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 18 FDB 5120 MİSTİSİZM VE DİNİ TECRÜBENİN EPİSTEMOLOJİK DEĞERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 19 FDB 5122 DİN SOSYAL PSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 20 FDB 5124 RUH SAĞLIĞI VE DİN SEÇMELİ 3 0 0 6
B 21 FDB 5126 KLASİK MANTIK METİNLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 22 FDB 5132 MODERN FELSEFEDE BİLİM-DİN İLİŞKİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 23 FDB 5134 İSLAM DÜŞÜNCESİNİN YAPISI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 24 FDB 5136 MEDİEVAL PHİLOSOPHY SEÇMELİ 3 0 0 6
B 25 FDB 5138 TÜRK DİNİ TARİHİ VE HALK İNANÇLARI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 26 FDB 5140 ESTETİK VE ETİK İLİŞKİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 27 FDB 5142 KUR'AN VE ETİK SEÇMELİ 3 0 0 6
B 28 FDB 5076 FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 29 FDB 5144 VAROLUŞÇU SOSYOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 30 FDB 5146 MAX WEBER SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 31 FDB 5148 CUMHURİYET DÖNEMİ DİN EĞİTİMİ POLİTİKALARI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 32 FDB 5150 PAPALIK TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 33 FDB 5152 İSLAM KÜLTÜRÜNDE FELSEFE KELAM İLİŞKİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 34 FBD 5154 İSLAM FELSEFESİNDE İŞRAKİLİK II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 35 FDB 5154 DİN EĞİTİMİNİN FELSEFİ TEMELLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 36 FDB 5156 GELİŞİM DÖNEMLERİNE GÖRE DİN EĞİTİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 37 FDB 5158 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 38 FDB 5160 YORUMSAMACI SOSYOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 39 FDB 5162 PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 40 FDB 5164 SEMİTİK DİNLERDE İBADET VE BAYRAMLAR SEÇMELİ 3 0 0 6
B 41 FDB 5166 YOGA VE MEDİTASYON: TEORİ VE UYGULAMA SEÇMELİ 3 0 0 6
B 42 FDB 5080 DİNİ ÇOĞULCULUK VE DİNLERARASI DİYALOG II SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FDB 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FDB 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programı teziyle beraber, ilgili dersler (53 AKTS), uzmanlık alanı dersi (4 AKTS), Seminer (3 AKTS) ve tez çalışması (60 AKTS) olmak üzere toplamda 120 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. Osman Bilen
E- posta: osman.bilen@deu.edu.tr
Telefon:0232 412 00 25