DERECE PROGRAMLARI

: Kamu Hukuku Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı Kamu Hukuku Anabilim Dalı bünyesinde kurulmuştur. D.E.Ü. Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin 16. maddesine göre, Tezli yüksek lisans programının amacı Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda, programın amacı Türk hukuk sisteminin değişik kademelerinde yer alan hukuk fakültesi mezunlarının Kamu hukuku alanında uzmanlaşmasını sağlamaktır.
1982 yılında faaliyete başlayan Sosyal Bilimler Enstitüsü, sürekli gelişmeyi kendine amaç edinerek, hedefi evrensel düzeyde lisansüstü eğitim ve öğretim hizmeti sunmaktır.

Kazanılan Derece

Kamu Hukuku Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Birinci Düzey (Lisans) diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 55 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (ÜDS/KPDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL) ya da eşlenirliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından en az 50 almış olmak ya da DEU Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş, lisans düzeyinin üzerinde daha derinleşmiş bir hukuki bilgi ve değerlendirme düzeyini kazanmış, daha uzmanlaşmış bir eğitim süreciyle, ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eden, inceleyen, araştıran, hukukî açıdan değerlendiren, ileri düzeyde hukukî sorun ve uyuşmazlıkları tespit ve çözme, hukukî muhakeme, karşılaştırmalı ve eleştirel düşünme yetileri kazanmış, bireyleri ve toplumu hukukî konularda aydınlatabilme becerisine sahip uzman hukukçular yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Kamu hukukuna ilişkin kavramları bilimsel yöntemlerle değerlendirebilir, tartışabilir ve çözüm önerileri getirilmesine destek olabilir.
2   Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilir.
3   En az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahiptir.
4   Ulusal ve uluslararası alanda insan hakları düşüncesini analiz edebilir ve geliştirebilir.
5   Anayasal kurumların ve demokrasi bilincinin kamu hukuku içerisindeki önemini kavrar.
6   Hukuki sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi (yöntembilim) bilgisine sahiptir.
7   Uluslararası hukukun Türk hukuku üzerindeki etkilerini analiz edebilir.
8   Temel haklar, hukukun genel ilkeleri ve insan hakları konusunda ileri düzeyde bilgi sahibidir.
9   Karşılaştırmalı hukukta kamu hukukunun çeşitli alanlarına ilişkin güncel gelişmeler konusunda fikir sahibidir.
10   Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
11   Kamu hukukunda devletin cezalandırma yetkisini ve bu yetkinin kullanılmasına ilişkin hukuki aşamaları çeşitli boyutları ile inceleyebilir.
12   Ulusal ve uluslararası hukukta kabul edilen haklar ve özgürlükler sisteminin kamusal alanda işlerliğinin sağlanması bakımından söz konusu hakların siyasal, sosyal, kültürel, yönetsel, çevresel veya hukuksal açılardan herhangi biri ile ilişkilendirilmesini yapabilir.
13   Hukuken korunan çeşitli değerleri ihlal eden fiilleri tüm yönleriyle inceleyerek analiz edebilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili Yüksek Lisans Derecesi, mezunun mesleğini icra etmesini sağlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KMH 5045 HUKUK METODOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KMH 5007 AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 2 KMH 5021 KAMULAŞTIRMA SEÇMELİ 3 0 0 7
G 3 KMH 5005 VERGİ CEZA HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 KMH 5003 SİYASİ PARTİLER HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 KMH 5025 YENİ TCK'DA SUÇUN UNSURLARI VE ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 KMH 5027 ANAYASA YARGISI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 KMH 5051 TÜRK CEZA KANUNUNDA KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 KMH 5031 İDARE HUKUKUNUN GENEL ESASLARI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 9 KMH 5039 ULUSLARARASI HUKUKUN TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 10 KMH 5041 AB HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER SEÇMELİ 3 0 0 7
G 11 KMH 5043 TCK 'DA MAL VARLIĞINA KARŞI SUÇLAR SEÇMELİ 3 0 0 7
G 12 KMH 5049 ANAYASA YAPIM SÜREÇLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 13 KMH 5033 KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 KMH 5198 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 4
B 3 KMH 5196 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KMH 5074 SANIĞIN SORGUSU VE İŞKENCE SEÇMELİ 3 0 0 6
B 2 KMH 5120 AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA DİN VE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 KMH 5078 ÇEVRE HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 KMH 5080 ESKİ ESERLER HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 KMH 5082 İDARE SÖZLEŞMELERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 KMH 5084 BİLİŞİM VE CEZA HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 6
B 7 KMH 5086 TİCARİ CEZA HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 6
B 8 KMH 5088 TCK 'DA YAPTIRIM SİSTEMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 9 KMH 5090 TÜRK KAMU HUKUKUNA GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 10 KMH 5092 TÜRKİYE'DE İNSAN HAKLARI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 11 KMH 5094 İMAR HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 6
B 12 KMH 5100 TÜRK ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU SEÇMELİ 3 0 0 6
B 13 KMH 5102 ANAYASAL DEVLET VE DEMOKRASİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 14 KMH 5104 KİŞİŞEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 6
B 15 KMH 5106 HUKUKİ POZİTİVİZMİN GELİŞİM SÜRECİ VE H.L.A. HART SEÇMELİ 3 0 0 6
B 16 KMH 5108 TÜRK HUKUKUNDA YABANCILARIN STATÜSÜ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 17 KMH 5110 BM İNSAN HAKLARI SİSTEMİ: GÜVENCELER VE KORUMA MEKANİZMALARI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 18 KMH 5112 GÖÇ VE MÜLTECİLER HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 6
B 19 KMH 5116 MODERN TOPLUMDA HUKUKA UYMANIN DAYANAKLARI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 20 KMH 5076 VERGİ YARGILAMASI HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KMH 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KMH 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programı teziyle beraber, ilgili dersler (55 AKTS), uzmanlık alanı dersi (3 AKTS), Seminer (2 AKTS) ve tez çalışması (60 AKTS) olmak üzere toplamda 120 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Yusuf Karakoç
Tel: 420 41 80
e-posta: yusuf.karakoc@deu.edu.tr