DERS ADI

: ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TEM 4041 ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU I SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Sanat Kuramları

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YILDIZ ERSAĞDIÇ

Dersi Alan Birimler

Grafik
Oyunculuk
Seramik
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Aksesuar Tasarımı
Sinema ve Televizyon
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Dramatik Yazarlık-Dramaturji
Sahne Tasarımı
Tezhip
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Seramik ve Cam Tasarımı
Grafik Resimleme ve Baskı
Resim
Müzik Bilimleri
Heykel
Fotoğraf
Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi
Tezhip
Tekstil Tasarımı
Eski Çini Onarımları
Tekstil
Sanat Kuramları
Tekstil ve Moda Tasarım
Film Tasarım ve Yazarlık
Eski Çini Onarımları
Moda Giyim Tasarımı
Grafik Tasarımı
Müzik Teknolojisi

Dersin Amacı

Sanatı tarihsel dizgesi içerisinde, öne çıkan akım ve oluşumlarla anlamaya / ilişkilendirmeye yönelik pratikleri geliştirebilmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Çağdaş sanat akımlarını tarihsel gelişim/ilgi ve karşıtlıkları içerisinde öğrenebilmesi
2   Sanat akımlarının dönemin önemli oluşumlarıyla ilgilerini kurabilmesi
3   Farklı yorumlama teknikleri ile yapıtın analizini yapabilmesi
4   Sanatı toplumsal,kültürel bir perspektif kapsamında algılayabilmesi
5   Çağdaş sanat eserlerine ilişkin analiz yöntemlerine hakim olabilmesi
6   Eser yorumlama yöntemleri sayesinde ifade ve eleştiri pratiklerini kazanabilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Empresyonizm(İzlenimcilik) -1860 ların sonu ile 1880 lerin ortalarına kadar devam eden etkileriyle resim yüzeyinde izlenimin leke haline gelmesini,adeta fırça ile not edilmesini öngören bu akım Fransa da oluşmuş ve sadece görsel sanatlarda değil,yanı sıra edebiyat ve müzik dallarında da geniş yankılar bulmuştur Ayrıca dönemin bir yaşam ve düşünce biçimi olarak gelişmiş ve 20.yy sanat kuramlarıyla akımlarını büyük ölçüde etkilemiştir.Akım içinde Seurat Divizyonizm i geliştirerek Yeni İzlenimcilik i oluşturmuştur.
2 Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)1905 den itibaren 1939 lara kadar uzanan etkileiyle Empresyonizme tepki olarak doğan akımlardan biridir. Nesneler görüldüğü gibi değil , sanatçıda bıraktığı ifade ve duyusal/duygusal etki ile resmedilir Duyguların ve iç dünyanın önem kazadığı bu sanat akımda,sanatçılar resimlerindeki ifade gücünü artırabilmek adına deformasyonlara başvururlar.Doğayı kendi estetik anlayışlarına göre yeniden düzenlerler ,renkler göründüğü hali ile değil,olanca şiddetiyle duyumsandığı halde rengarenk yansır tuvale.
3 Fovizm 1900 lerin başlarından 1909 a kadar uzanan bu süreçte etkileri gözlenmiştir Fovistler İzlenimcileri n salt görsel algılamalarını tuvale aktarmalarına karşı çıkarak,gözlenenin,kişinin görme duygusunun yanı sıra tüm duygularını da etkilediğini ve aslında tuvale yansıması gerekenin de bu duygular olduğunu ileri sürmüşler ;kaba fırça vuruşlarıyla parlak,canlı ve karşıt renkler kullanarak eserlerinde geniş renk alanları yaratmışlardır.
4 Die Brücke 1905-1913 arası Eksperyonizme paralel bir gelenekte işler üretmişlerdirArt Nouveau 1880-1910 lar -19.yy ın Yeni sanat ya da kısaca Stil 1900 olarak da bilinir.19.yy ın EKLEKTİSİZM'ine ve endüstrinin sanatı öldüren monotonluğuna karşı bir tepki olarak doğmuştur.
5 Kübizm 1908-1939 yılları arasında Braque ve Picasso tarafından geliştirilmiştir Fütürizm 1909-1939 :20.yy başında ortaya çıkan bu akım her şeyin sürekli değiştiğini sonucunda hareketin yaşamın en önemli gerçeği olduğunu savunur.Bir hareket algılanıncaya kadar yeni bir harekete geçilir. Hareket yaşamın kaynağıdır.Resim sanatına yeni, dinamik bir ruh kazandırmak istemişlerdir Hareketi vermek için de nesneleri parçalara ayırmışlar,çizgileri üst üste getirmişlerdir. Herşey hareketi vermek için kullanılmıştır. (Boccioni,Severini)Konu olarak hareket eden nesne- ler resmedilmiştir. Fütüristler geleceğe hükmetmek isterler, geleneksel her şeye karşı çıkarlar.
6 Süprematizm 1915-1920 ler / Dada 1916- 1923 arası etkileri gözlemlenen akımlar,sanatçılar,eser örnekleri ve toplumsalın durumuyla beraber ele alınır.
7 Metafizik Resim 1917-1921 arası etkin olan bu akımda De Chirico, Morandi, Carra ve Filippo de Pisis gibi sanatçılar resimlerinde;derinlik,uzun gölgeler ve geometrik düzenlenmelerle gerçek dünya ile ilişkisi olmayan,metafiziksel çağrışımlarla dolo yeni/alternatif bir dünyayı imlerler.
8 Bauhaus 1919-1933 arası topluma ,sanata ve tasarıma mal olan ilkeleri, dönemsel özellikleri,kuramcıları ve eğitim veren sanatçılarla ele alınır.
9 Neo-Plastisizm 1921-1924 ve KONSTRÜKTİVİZM 1920 ler ve sonrası dönem içi etkileri ve görselleriyle beraber ele alınır.
10 Art Deco 1920-1930 lar / De Stijl 1920 ler -1932 dönemsel özellikleri, eser veren sanatçılarla ele alınırlar ve farklı çözümleme yöntemleri ile çalışmalar incelenir.
11 ARA SINAV
12 De Stijl 1920 ler -1932 dönemsel özellikleri, eser veren sanatçılarıyla ele alınır ve çözümleme yöntemleri ile çalışmalar incelenir
13 Sürrealizm 1922- 1950 ler ,özellikle II.Dünya savaşı sonrsında biçimlenen tüm soyut sanat akımlarını bir yönüyle mutlaka etkilemiştir.Dönem içi etkileri ve görselleriyle beraber ele alınır.
14 Sosyalist Realizm 1930-1950 `ler arası etkileri gündemdedir.Akım,dönem içi etkileri ve görselleriyle beraber ele alınır.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
BOZKURT, Nejat, Sanat ve Estetik Kuramları, Sarmal Yayınları, İstanbul, 1995,
BOZKURT, Nejat, 20. Yüzyıl Düşünce Akımları, Yorumlar ve Eleştiriler, SarmalYayınevi, İstanbul, 1998
CHRİS,Muray, 20.Yüzyılda Sanatı Okuyanlar, Sel Yayıncılık,İstanbul,2009
ANTMEN,Ahu,20.Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Sel Yayıncılık,İstanbul ,2008
GOMBRICH, E. H.,Sanatın Öyküsü, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1992
LYNTON,Norbert,Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1991
Yardımcı kaynaklar:
ALTAR, Cevat Memduh, Sanat Felsefesi Üzerine, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul,1996
BATUR, Enis; Modernizmin Serüveni,Hermann Bahr, Dışavurumculuk, YKY,İstanbul, 2000
CEVİZCİ, Ahmet; Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul, 1999
Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C.1,C.2, C.3, Yapı Endüstri Merkezi Yay., İstanbul, 1997
ERGÜVEN, Mehmet, Yoruma Doğru, YKY, İstanbul, 1992
ERGÜVEN, Mehmet, Görmece, Metis Yayınları, İstanbul, 1998
İPŞİROĞLU, Nazan; Sanattan Güncel Yaşama, Pan Yay., İstanbul, 1988

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

20.yüzyılın ikinci yarısına damgasını vuran sanat akımlarının görseller eşliğinde tanıtılması ;akımın tarihçesi,temel özellikleri ve önemli temsilcilerinin belirtilmesi, beraberinde dönemi biçimleyen (bilim,felsefe,edebiyat vb.) gelişmelerle paralel ilgilerinin kurulması.Çağdaş sanat yapıtlarının farklı yorum pratikleriyle çözümlenmesi. Öğretme,sözel ve görsel (power point sunum) anlatım ile sağlanıp, öğrencinin sunumlarla derse aktif katılımıyla da desteklenecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 ODV Ödev/Sunum
3 FN Final
4 BSN Başarı Notu VZ * 0.30 + ODV * 0.20 + FN * 0.50
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.30 + ODV * 0.20 + BUT * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

SUNUM : Dönem boyunca sadece bir sunum hazırlanacak ve öğrenci bu sunumdan tam başarılı olduğu takdirde 20 puan alacaktır.

VİZE: Dönem içinde işlenmiş olan konulardan oluşan bir ara sınav niteliğindedir,yazılı sınav olarak gerçekleştirilecektir. Öğrencinin toplam başarı puanına %30 olarak yansıyacaktır.

FiNAL : Dönem sonunda ,yazılı sınav olarak gerçekleştirilecektir Öğrencinin.başarı puanına % 50 olarak yansıyacaktır.

Değerlendirme Kriteri

SUNUM : Dönem boyunca hazırladıkları bir sunum ile öğrenme çıktılarında yer alan yetilere ne derece ulaşabildiklerinin kontrolünü hedefler.

VİZE: Dönem içinde işlenmiş olan konularla bağlantılı olarak öğrenme çıktılarının takibini hedefler.

FiNAL : Dönem sonunda hedeflenen niteliklere yetkinlik olarak ulaşılıp ulaşılmadığını ölçmeyi hedefler.

DERSE KATILIM :Öğrencinin öngörülen ölçülerde başarısı adına ve öğretim elemanının kanaati açısından önem taşır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dersi alan tüm öğrenciler;

Temel ders kitabını edinmek.
Teorik ders ve Uygulamalarda, Öğretim Üyesi tarafından bildirilen tüm kurallara uymak.
Sunumlara zamanında hazır olmak.
Sunumların örnek bir çıktısını teslim etmek.
Derste verilen tüm metinleri okumak.
Teorik derslerin en az %80 una katılmak.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Öğr. Gör. Yıldız ERSAĞDIÇ
yildizersagdic@gmail.com
Fakülte / Oda no : 4129227

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Her Çarşamba 14.00 - 15.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 1 14
Vize Sınavına Hazırlık 1 1 1
Final Sınavına Hazırlık 1 2 2
Ödev Hazırlama 1 1 1
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 50

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.133555345424
ÖK.2555335434
ÖK.3335554335353
ÖK.44444333
ÖK.53244544444
ÖK.63344544434