DERS ADI

: GENEL SANAT TARİHİ III

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TEM 2019 GENEL SANAT TARİHİ III SEÇMELİ 2 2

Dersi Veren Birim

Sanat Kuramları

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MELTEM ERDUL MERGEN

Dersi Alan Birimler

Tiyatro
Oyunculuk
Grafik
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Seramik ve Cam Tasarımı
Sinema ve Televizyon
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Tekstil ve Moda Tasarım
Aksesuar Tasarımı
Dramatik Yazarlık-Dramaturji
Sahne Tasarımı
Seramik
Tekstil
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Resim
Müzik Bilimleri
Fotoğraf
Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi
Moda Giyim Tasarımı
Grafik Tasarımı
Tezhip
Grafik Resimleme ve Baskı
Eski Çini Onarımları
Heykel
Sanat Kuramları
Film Tasarım ve Yazarlık
Eski Çini Onarımları
Müzik Teknolojisi
Tekstil Tasarımı

Dersin Amacı

16. yüzyıl ve saonrasında Avrupa merkezli sanat anlayışı devrim niteliğinde bir değişim geçirmektedir. Bu nitel değişimin Avrupa'da en önemli sonucu plastik değer üretiminin artık Grek kaynaklı sanat anlayışından ayrışıyor olmasıdır. Rönesans'dan başlayarak 21. yüzyıla kadar olan süreç sanatın hızlı değişimine şahitlik yapmaktadır. Ders çerçevesinde bu değişim farklı coğrafyalar açısından değerlendirilmekte, bu uygarlıklar arasında var olan özellikle kültür difüzyonizmi gibi kültürel süreçlerin üslupsal özellikleri etkileme biçimleri; mimari, mimari-plastik elsanatları ve mimari anıtsal plastik örnekleri üzerinden ve görsel malzemeler ile desteklenerek sunulmaktadır.
Dersin amacı, öncelikle sanat eğitiminin ilk yıllarından başlayarak, sanata dair ve sanatın tarihsel süreçlerinin de kapsadığı kavramların doğru ve yerinde kullanılmasını sağlamaktır. Ayrıca sanat kavramının ortaya çıkış sürecini doğru kavratabilmek, kültürlerin sanat anlayışlarını ve günümüz sanat anlayışı ile farklılıklarını analiz edecek biçimde bu kültürlerin üslup geleneklerini görsel malzemeler eşliğinde karşılaştırmalı olarak öğrencilerin kavramasını sağlamaktır.
Sanat tarihi kavramlarını öğrenme ve ele alınan dönemlerin üslupsal özelliklerini, kavrama, analiz etme, sentezleme ve değerlendirme yetilerini kazandırmak

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Dönemlere göre üslûp özelliklerini tanımlayabilmesi
2   Kültürlerin tasvir geleneklerini sınıflayabilmesi
3   Sanatın evrelerini açıklayabilmesi
4   Sanata dair kavramları tarif edebilmesi
5   Tarih öncesi ve antik dönem sanatını günümüz sanatına etkilerini açıklayabilmesi
6   Ders kapsamındaki kültürlerin sanatsal üsluplarını birbirinden ayırabilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Genel tanıtım kaynaklar ve terminoloji bilgisi
2 Michelangelo'nun sanata katkısı olarak yeni bir süreç Manieri di Michelangelo, Avrupa da Manierizm
3 İtalyan ,Alman ve Flaman ülkelerinde Barok Sanat Akımının ortaya çıkışı ve bölgesel- kavramsal üslup farklılıkları
4 Fransa, İngiltere ve İspanya da Barok Sanat Akımının ortaya çıkışı ve bölgesel- kavramsal üslup farklılıkları
5 Klasik öykünmeciliğinin yeniden doğuşu- Klasisizm ve Kavramsal ülküselcilik- Romantizm
6 Avrupa'da yeni dünya görüşü, ulus-devlet bilinci etnosantrizm, ben ve ötekinin doğurduğu akım olarak Oryantalizm, Akademi nin yeniden dirilişi-Akademik sanat.
7 Empresyonizm'in Öncüleri, Empresyonist algının gelişimi ve örnekleri
8 Ara Sınav
9 Empresyonist algının gelişimi ve örnekleri
10 Ekspresyonizm, ortaya çıkış öncüleri ve ekspresyonist düşünce
11 18. - 20. Yüzyıllar arası Osmanlı İmparatorluğu'nda toplumsal yaşantı.
12 18.- 20. Yüzyıllar arası Osmanlı sanatı
13 18. - 20. Yüzyıllar arası Osmanlı Mimarisi ve resim sanatı
14 18. - 20. Yüzyıllar arası Osmanlı Mimarisi ve resim sanatı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

ASLANAPA, Oktay, Türk Sanatı, 1993, İstanbul: Remzi Kitabevi
BAZİN, Germain, Sanat Tarihi (Çev. Üzra Nural, Sebahattin Hilav) 1998 İstanbul: Sosyal Yayınları
CÖMERT, Bedrettin, Giotto nun Hayatı, Ankara: T.T.K Basımevi
ECO, Umberto, Günlük Yaşamdan Sanata, (Çev. Kemal Atakay), 1993 İstanbul: Adam Yayınları
GERMANER, Semra, 18. Yüzyıl Avrupa Resmi, 1996, İstanbul: Kabalcı Yayınevi
GERMANER, Semra,1960 Sonrası Sanat, 1996 İstanbul: Kabalcı Yayınevi
GOMBRİCH, Ernst, Sanatın Öyküsü, 2000, (Çev. Bedrettin Cömert), İstanbul: Remzi Kitapevi
HADJİNİCOLAOU Nıchos, Sanat Tarihi ve Sınıf Mücadeles Çev. Halim Spatar), 1998, İstanbul: Kaynak Yayınları
HAUSER, Arnold, Sanatın Toplumsal Tarihi, (Çev. Yıldız Gölönü), 1984,İstanbul: Remzi Kitapevi
İPŞİROĞLU, Nazan; Mazhar İpşiroğlu, Sanatta Devrim, 1993, İstanbul: Remzi Kitapevi
İNANKUR , Zeynep, 19. Yüzyıl Avrupa sında Heykel ve Resim Sanatı, 1997 , İstanbul: Kabalcı Yay.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders teorik olarak işlenir. Ders konuları çerçevesindeki kültürlerin sanat anlayışları ve üslup gelenekleri, öğretim elemanının rehberliğinde, görsel örneklere dayalı ve karşılaştırmalı değerlendirme tekniğine dayalı bir biçimde örneklenerek sunulur. Öğrencilerin derse fikri olarak katılımının sağlanması için tartışma olanakları sağlanır

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BSN Başarı Notu VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Dönem boyunca iki yazılı sınav gerçekleştirilecek ve bir öğrenci toplam başarı puanının %90 ın yazılı sınavlardan elde edecektir. Her sınav sınıf materyallerini kapsayacak ve sorular, sınıfta işlenen konuları içerir.
Vize ve Final sınavlarında öğretim elemanının öngörüsüne bağlı olarak kapalı ve açık uçlu soru biçimlerini kapsayan sorulara dayalı ölçme teknikleri uygulanır.
Vize ve Final sınavı ortalaması 50 nin altında olan öğrenci bütünlemeye girmek zorundadır.

Değerlendirme Kriteri

Sınavlar:
Sınavlar öğrencilerin, öğrenme çıktılarında tanımlanan yeterliklere ulaşıp ulaşmadıklarını yukarıda belirtilen ölçme tekniklerine dayalı olarak ölçmeyi hedefler.

Derse Katılım:
Öğrencinin katılımından elde edilecek puan, (a) derse katılım/devam durumuna, (b) öğrencinin ders sırasında öğretim üyesi tarafından sorulan sorulara verdiği yanıtların kalitesine ve (c) öğrencinin olumlu bir öğrenim ortamının yaratılmasına katkısına bağlı olacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1- Önerilen kaynakları kullanarak dersi takip etmek,
2- % 80'lik devam mecburiyetine uymak,
3- Yapılması planlanan araştırma ve gözlem gezilerine katılmakla yükümlüdür.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Öğr. Gör. Meltem Mergen
meltem.mergen@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Ders günü ve saati

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 14 2 28
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 14 1 14
Vize sınavına hazırlık 1 2 2
Final sınavına hazırlık 1 4 4
Diğer (lütfen belirtiniz)derse katılım 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 52

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.1334333123
ÖK.22323111312
ÖK.32211232212
ÖK.4331323332
ÖK.5221232232
ÖK.633333221133