DERS ADI

: GENEL SANAT TARİHİ I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TEM 1015 GENEL SANAT TARİHİ I SEÇMELİ 2 2

Dersi Veren Birim

Sanat Kuramları

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YALÇIN MERGEN

Dersi Alan Birimler

Tiyatro
Görsel İletişim Tasarımı
Oyunculuk
Grafik
Tezhip
Seramik ve Cam Tasarımı
Sinema ve Televizyon
Tekstil ve Moda Tasarım
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Aksesuar Tasarımı
Dramatik Yazarlık-Dramaturji
Sahne Tasarımı
Eski Çini Onarımları
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Seramik
Tekstil
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Resim
Müzik Bilimleri
Fotoğraf
Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi
Moda Giyim Tasarımı
Grafik Tasarımı
Grafik Resimleme ve Baskı
Heykel
Sanat Kuramları
Film Tasarım ve Yazarlık
Tezhip
Müzik Teknolojisi
Eski Çini Onarımları
Tekstil Tasarımı

Dersin Amacı

Tarih Öncesi Çağlardan başlayarak, Mısır, Mezopotamya, Anadolu Uygarlıkları, Girit, Miken, Yunan, Helenistik, Etrüsk, Roma, Orta Çağ öncesi doğu ve Ortadoğu kültürlerinde sanatın süreçlerini ilgilendiren aşamalar tanıtılmaktadır. Bu uygarlıklar arasında var olan özellikle kültür difüzyonizmi gibi kültürel süreçlerin üslupsal özellikleri etkileme biçimleri; mimari, mimari-plastik elsanatları ve mimari anıtsal plastik örnekleri üzerinden ve görsel malzemeler ile desteklenerek sunulmaktadır.
Dersin amacı, öncelikle sanat eğitiminin ilk yıllarından başlayarak, sanata dair ve sanatın tarihsel süreçlerinin de kapsadığı kavramların doğru ve yerinde kullanılmasını sağlamaktır. Ayrıca sanat kavramının ortaya çıkış sürecini doğru kavratabilmek, kültürlerin sanat anlayışlarını ve günümüz sanat anlayışı ile farklılıklarını analiz edecek biçimde bu kültürlerin üslup geleneklerini görsel malzemeler eşliğinde karşılaştırmalı olarak öğrencilerin kavramasını sağlamaktır.
Sanat tarihi kavramlarını öğrenme ve ele alınan dönemlerin üslupsal özelliklerini, kavrama, analiz etme, sentezleme ve değerlendirme yetilerini kazandırmak

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Dönemlere göre üslûp özelliklerini tanımlayabilmesi
2   Kültürlerin tasvir geleneklerini sınıflayabilmesi
3   Sanatın evrelerini açıklayabilmesi
4   Sanata dair kavramları tarif edebilmesi
5   Tarih öncesi ve antik dönem sanatını günümüz sanatına etkilerini açıklayabilmesi
6   Ders kapsamındaki kültürlerin sanatsal üsluplarını birbirinden ayırabilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ders çerçevesinde kullanılacak olan kaynakların tanıtımı. Sanat tarihine dair temel kavram ve terimlerin tanımlarının yapılması. Sanat, tarih, sanat tarihi, estetik, kültür, uygarlık, soyutlama, maddî kültür varlığı, sanat eseri ve arasındaki benzerlik ve farklılıklar. Sanatın icadı.
2 Jeolojik çağlar ve insanın biyolojik evrimi. Türler arasındaki yeri, göçler ve yeryüzüne yayılım süreci
3 İnsanın biyolojik evrimi ile nedensellik ilişkisi kurabilme ve yaratıcılık kabiliyeti arasındaki ilişkinin kurulması. Soyutlamanın imge ve tasvir açısından önemi sanatın ortaya çıkış sürecine etkisi Kültürün ortaya çıkışı ve kültür evriminin sanatla bağlantısının analizi.
4 Uygarlığın ortaya çıkışı, Uygarlık ve kültür arasındaki farklar ve bağlar. Yaşam biçimleri ve sanatla ilişkisi.
5 Kültürel bir üretim biçimi olarak tarih öncesi tasvir geleneği, Paleolitik, Mezolitik, Neolitik yaşam biçimleri; mimari, resim, heykel üslupları ve kültürel geçişme süreçleri. Avrupa, Anadolu, Levant, Ön Asya ve Uzak Doğu
6 Avrupa, Anadolu, Ön Asya ve Uzak Doğu'da Kalkolitik ve Maden Devirleri'nde kültürel bir etkinlik olarak maddî kültür üretim biçimleri ve üslûpları bağlamında ortaya çıkan yapıtlar.
7 Avrupa, Anadolu, Ön Asya ve Uzak Doğu'da Kalkolitik ve Maden Devirleri'nde kültürel bir etkinlik olarak maddî kültür üretim biçimleri ve üslûpları bağlamında ortaya çıkan yapıtlar.
8 Ara Sınav
9 Sümer, Akad, Assur, kültürleri ve maddi kültür varlığı üretim biçim ve üslupları Hititler Orta Anadolu'ya yerleşerek Hattuşaş (Boğazköy)ü başkent yapan Hititler, sanat bağlamında izlerini Batı Anadolu'ya dek sürdürmüşlerdir. Hititler ile ilgili genel bilgilerden sonra, mimarisi görsel örnekler eşliğinde irdelenecektir
10 Grek Kültürü ve Uygarlığı; Ege Göçleri ve Anadolu; mitoloji, felsefe, sanat arasındaki bağlar. Grek sanatı ve kronoloji. Greklerde sanat algısı, filozoflar, felsefe, estetik, imge ve tasvir anlayışı. Katharsis ve Mimesis kuramları Septem arbes liberales. Grek estetik ve sanat anlayışının Rönesans yansımaları ve günümüze etkileri. Mimaride ve heykelde kanonlar, uyumlar ve sistemler.
11 Toplumsal yapı ve inançların etkin rol oynadığı Mısır Sanatı'nın gelişimi ve mimari eserleri görsel örneklerle işlenecektir. Ayrıca, Akdeniz ve Ege tarihi coğrafyası; Girit, Minos ve Kyklad adaları kültürü, ada kültürünün taşıyıcı rolü, Grek Kültür ünün temelleri; Miken Kültürü, Grek Kültürü ne etkileri, Etrüskler; mimari, maden ve heykel üslupları incelenecektir.
12 Kritos Oğlanı ile başlayan Klasik Üslubun gelişmesi ve Helenistik Dönem'in başlangıcı. Philippos'un oğlu Alexandros ve Doğu fetihleri. Grek kültürünün yayılma alanları ve Anadolu. Helenistik Dönem mimari, heykel, resim ve mozaik üretimi, üsluplar.
13 Erken Hıristiyanlık ve Roma Sanatı ilişkisi
14 Final

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

AKURGAL, E.Anadolu Uygarlıkları,İstanbul, Ney yayınları İstanbul 1986
AKURGAL, E Hatti ve Hitit Uygarlıkları Yaşar Eğitim ve kültür vakfı İzmir 1985
ALEXİOU, Stylianos Minos Uygarlığı Türkçeleştiren:Elif Türk Tulunay İstanbul.1991
BAİNES, j,MMALEK.J Eski Mısır Atlaslı Uygarlıklar Ansiklopedisi Türkçeleştiren:Zeynep-Oruç ARIOBA İletişim yayınları,Cilt:2 İstanbul,1986
BAZİN Germain, Sanat Tarihi, Çev. Üzra Nural, Sebahattin Hilav, Sosyal Yayınları İstanbul, 1998
BOARDMAN, John, Greek Art, London.1987
BOYSAL,Y., Grek Klasik Devir heykeltıraşlığı,Ankara,1966
CLAYTON,P., Antik Dünyanın Yedi Harikası,Türkçeleştiren:Betül AvunçHomer Kitapevi İstanbul.1995
COLLEDGE,M. ,Roma Sanatını Tanıyalım,İstanbul.1982
De La CROIX, H.TNASEY,R.The Art Through The Ages, Washington D.C,1985
GOMBRİCH Ernst, Sanatın Öyküsü, Çev. Bedrettin Cömert, Remzi Kitapevi İstanbul 2000
İPŞİROĞLU, U,N.İPŞİROĞLU, M., Oluşum Süreci İçinde Sanatın Tarihi,Cem Yayınları,İstanbul.1983.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders teorik olarak işlenir. Ders konuları çerçevesindeki kültürlerin sanat anlayışları ve üslup gelenekleri, öğretim elemanının rehberliğinde, görsel örneklere dayalı ve karşılaştırmalı değerlendirme tekniğine dayalı bir biçimde örneklenerek sunulur. Öğrencilerin derse fikri olarak katılımının sağlanması için tartışma olanakları sağlanır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BSN Başarı Notu VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Dönem boyunca iki yazılı sınav gerçekleştirilecek ve bir öğrenci toplam başarı puanının %90'ın yazılı sınavlardan elde edecektir. Her sınav sınıf materyallerini kapsayacak ve sorular, sınıfta işlenen konuları içerir.
Vize ve Final sınavlarında öğretim elemanının öngörüsüne bağlı olarak kapalı ve açık uçlu soru biçimlerini kapsayan sorulara dayalı ölçme teknikleri uygulanır.

Vize ve Final sınavı ortalaması 50 nin altında olan öğrenci bütünlemeye girmek zorundadır.

Değerlendirme Kriteri

Sınavlar:
Sınavlar öğrencilerin, öğrenme çıktılarında tanımlanan yeterliklere ulaşıp ulaşmadıklarını yukarıda belirtilen ölçme tekniklerine dayalı olarak ölçmeyi hedefler.

Derse Katılım:
Öğrencinin katılımından elde edilecek puan, (a) derse katılım/devam durumuna, (b) öğrencinin ders sırasında öğretim üyesi tarafından sorulan sorulara verdiği yanıtların kalitesine ve (c) öğrencinin olumlu bir öğrenim ortamının yaratılmasına katkısına bağlı olacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1- Önerilen kaynakları kullanarak dersi takip etmek,
2- % 80'lik devam mecburiyetine uymak,
3- Yapılması planlanan araştırma ve gözlem gezilerine katılmakla yükümlüdür.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. Yalçın Mergen
yalcin.mergen@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Ders günü ve saatlerinde

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 14 2 28
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 14 1 14
Vize sınavına hazırlık 1 2 2
Final sınavına hazırlık 1 4 4
Diğer (lütfen belirtiniz)derse katılım 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 52

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.1233222123
ÖK.22323111312
ÖK.31211232213
ÖK.4243131131
ÖK.5231313332
ÖK.633333221133