DERECE PROGRAMLARI

: Turizm İşletmeciliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi, Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Lisans Programı ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. İngilizce dilinde bir yıllık hazırlık eğitiminin ardından, turizm işletmeciliği alanında lisans derecesine yönelik dört yıllık turizm eğitimi vermektedir. III. yarıyıldan itibaren, öğrenciler mesleki kullanıma yönelik ikinci yabancı dil (Rusça, Almanca veya Fransızca) dersleri almaktadır. Dersler Türkçe ve İngilizce (%30) dillerinde verilmektedir.

Kazanılan Derece

Turizm İşletmeciliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise Diploması Ulusal Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYM) sonucu , Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce yeterlilik sınavı (en az 70 puan) ya da TOEFL IBT (en az 79) ya da muadili.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenciler 4 yıllık eğitimlerini 240 AKTS kredisini alarak tamamlamalıdır. Bu derece öğretim planında yer alan tüm dersleri ve 120 iş günü stajını başarı ile tamamlamış, kümülatif not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilmektedir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Turizm İşletmeciliği Lisans Programı turizm ve ağırlama sektöründe hizmet verebilecek kuramsal bilgiye ve edindiği bilgileri alanda uygulayabilecek beceriye sahip; takım çalışmasına ve bağımsız çalışmaya yatkın ve sorumluluk alabilen, etkin iletişim kurabilen, faaliyet alanlarıyla ilgili görüş oluşturup, tartışabilme ve karşılaştığı sorunları çözebilme yetkinliğine sahip olan, etik ilkelerin, sosyal sorumluluğun ve hayat boyu öğrenmenin bilincinde olan mezunlar yetiştirmek üzere 4 yıllık lisans eğitime başlamıştır. İktisat ve işletme ağırlıklı öğretim planında, 12 adet yabancı dilde verilen ders ile %30 İngilizce eğitim verilmektedir. Almanca, Rusça ve Fransızca mesleki seçimli yabancı dil olarak öğretim planımızda yer almaktadır. Öğrencilerimiz tercih ettikleri mesleki seçimlik yabancı dili eğitim sonuna kadar almakla yükümlüdürler. Ayrıca öğrencilerimize mesleki deneyiminlerini arttırmak için 120 iş günü staj olanağı sağlanmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Turizm sektörü ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
2   Turizm sektörü ile ilgili kuramlara ve ilkelere eleştirel anlayışla yaklaşmasını sağlayacak ileri düzey alan bilgisine sahip olabilme.
3   Turizm sektörüne ilişkin edindiği ileri düzey alan bilgi ve becerisini kullanarak verileri yorumlayabilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırma ve kanıtlara dayanan çözüm önerileri geliştirtebilme.
4   Turizm sektörünün gereksinim duyduğu dil becerilerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
5   Turizm sektörüne ait kompleks, güncel ve mesleki projeleri yönetmek ve operasyon sorunlarının çözümünde karar verme sorumluluğunu alabilme
6   Etkin iletişim kurabilme, takımla ve bağımsız çalışma yapabilme.
7   Turizm sektöründeki hizmet süreçlerini tanımlayabilme, yapılandırabilme ve modelleyebilme ve analiz edebilme.
8   Turizm sektörüne ilişkin çeşitli konularda görüş oluşturabilme, tartışabilme ve karşılaştığı sorunları çözebilme, meslektaşları ile iletişim kurabilme ve bunu en az iki yabancı dilde gerçekleştirebilme.
9   Turizm sektöründeki ulusal ve uluslararası güncel gelişim ve değişimleri izleme ve yorumlayabilme.
10   Toplumsal sorumluluk ve etik biliciyle yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme
11   İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilme
12   Analitik ve bütünsel bakış açısına sahip olma, eleştirisel ve stratejik düşünebilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Konaklama işletmeciliği, seyehat işletmeciliği, havayolu ve havaalanı işletmeciliği, yiyecek-içecek hizmetleri işletmeciliği gibi özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma olanaklarına sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Bölüm Öğretim Planı, 48 zorunlu ve 12 seçmeli dersten (toplam 240 AKTS)oluşmaktadır. %30 ingilizce eğitim verilmektedir. Almanca, Rusça ve Fransızca mesleki seçimli yabancı dil olarak öğretim planımızda yer almaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz mesleki deneyiminlerini arttırmak için 120 iş günü staj yapmak zorundadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 TUR 1001 İKTİSAT I ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 TUR 1003 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 TUR 1009 DAVRANIŞ BİLİMLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 6 TUR 1011 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI ZORUNLU 3 0 0 6
G 7 TUR 1013 İSTATİSTİK ZORUNLU 3 0 0 3
G 8 YDİ 1011 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 6 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 TUR 1002 İKTİSAT II ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 TUR 1004 İŞLETME YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 5 TUR 1012 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ZORUNLU 3 0 0 6
B 6 TUR 1014 GENEL TURİZM ZORUNLU 3 0 0 4
B 7 TUR 1016 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI ZORUNLU 3 0 0 4
B 8 YDİ 1010 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 6 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TUR 2001 MİKRO İKTİSAT ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 TUR 2003 GENEL MUHASEBE ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 TUR 2005 BORÇLAR HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 TUR 2007 KONAKLAMA İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 TUR 2011 PAZARLAMA ZORUNLU 3 0 0 3
G 6 ZTS 2001 STAJ I STAJ 0 30 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SEC 2001 İNGİLİZCE I SEÇMELİ 3 0 0 3
G 2 SEC 2003 ALMANCA I SEÇMELİ 3 0 0 3
G 3 SEC 2005 RUSÇA I SEÇMELİ 3 0 0 3
G 4 SEC 2007 FRANSIZCA I SEÇMELİ 3 0 0 3
G 5 SEC 2009 TURİZMDE ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 6 SEC 2011 ÖRGÜT KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 7 SEC 2013 TURİZMDE ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 8 SEC 2015 ÖRGÜT KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 3 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TUR 2002 TURİZM EKONOMİSİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 2 TUR 2004 TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET MUHASEBESİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 3 TUR 2006 TİCARİ İŞLETME HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 TUR 2008 ÖNBÜRO YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 TUR 2010 TURİZM PAZARLAMASI ZORUNLU 3 0 0 5
B 6 ZTS 2002 STAJ II STAJ 0 30 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SEC 2002 İNGİLİZCE II SEÇMELİ 3 3 0 3
B 2 SEC 2004 ALMANCA II SEÇMELİ 3 0 0 3
B 3 SEC 2006 RUSÇA II SEÇMELİ 3 0 0 3
B 4 SEC 2008 FRANSIZCA II SEÇMELİ 3 0 0 3
B 5 SEC 2010 ULUSLARARASI OTEL İŞLETMECİLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 6 SEC 2012 TURİZMDE GÜNCEL GELİŞMELER SEÇMELİ 3 0 0 3
B 7 SEC 2014 ULUSLARARASI OTEL İŞLETMECİLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 8 SEC 2016 TURİZMDE GÜNCEL GELİŞMELER SEÇMELİ 3 0 0 3
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TUR 3011 TURİZM PİYASASI ANALİZİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 2 TUR 3013 TURİZM İŞLETMELERİNDE YÖNETİM MUHASEBES ZORUNLU 3 0 0 3
G 3 TUR 3015 ÖNBÜRO VE KAT HİZMETLERİ OTOMASYON SİSTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 TUR 3017 YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 TUR 3019 SEYAHAT ACENTELİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ ZORUNLU 3 0 0 3
G 6 ZTS 3001 STAJ III STAJ 0 30 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SEC 3001 İNGİLİZCE III SEÇMELİ 3 0 0 3
G 2 SEC 3003 ALMANCA III SEÇMELİ 3 0 0 3
G 3 SEC 3005 RUSÇA III SEÇMELİ 3 0 0 3
G 4 SEC 3007 FRANSIZCA III SEÇMELİ 3 0 0 3
G 5 SEC 3009 HALKLA İLİŞKİLER SEÇMELİ 3 0 0 3
G 6 SEC 3011 MUTFAK KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 7 SEC 3013 HALKLA İLİŞKİLER SEÇMELİ 3 0 0 3
G 8 SEC 3015 MUTFAK KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 3 0 0 3
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TUR 3004 MENÜ VE ZİYAFET PLANLAMA ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 TUR 3006 TURİZM İŞLETMELERİNDE FİNANSAL ANALİZ ZORUNLU 3 0 0 3
B 3 TUR 3012 TURİZM SOSYOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 TUR 3014 ULUSLARARASI MUTFAKLAR ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 TUR 3016 İŞLETME FİNANSI ZORUNLU 3 0 0 3
B 6 ZTS 3002 STAJ IV STAJ 0 30 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SEC 3002 İNGİLİZCE IV SEÇMELİ 3 0 0 3
B 2 SEC 3004 ALMANCA IV SEÇMELİ 3 0 0 3
B 3 SEC 3006 RUSÇA IV SEÇMELİ 3 0 0 3
B 4 SEC 3008 FRANSIZCA IV SEÇMELİ 3 0 0 3
B 5 SEC 3010 PAZARLAMA İLETİŞİMİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 6 SEC 3012 BİLETLEME SEÇMELİ 3 0 0 3
B 7 SEC 3014 PAZARLAMA İLETİŞİMİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 8 SEC 3016 BİLETLEME SEÇMELİ 3 0 0 3
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TUR 4015 TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİ TABLOLAR ANALİZİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 TUR 4017 TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 TUR 4019 SANİTASYON VE HİJYEN ZORUNLU 3 0 0 6
G 4 TUR 4021 TURİZMDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ZORUNLU 3 0 0 6
G 5 TUR 4023 TURİZM HUKUKUTURİZM HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SEC 4001 İNGİLİZCE V SEÇMELİ 3 0 0 3
G 2 SEC 4003 ALMANCA V SEÇMELİ 3 0 0 3
G 3 SEC 4005 RUSÇA V SEÇMELİ 3 0 0 3
G 4 SEC 4007 FRANSIZCA V SEÇMELİ 3 0 0 3
G 5 SEC 4009 GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 3 0 0 3
G 6 SEC 4011 BAR YÖNETİMİ VE İÇKİ TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 7 SEC 4013 GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 3 0 0 3
G 8 SEC 4015 BAR YÖNETİMİ VE İÇKİ TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 3
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TUR 4006 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 TUR 4008 TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 TUR 4012 TURİZİMDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 6
B 4 TUR 4014 TURİZM DESTİNASYON YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 TUR 4016 ENVANTER VE MALİYET KONTROLÜ OTOMASYON SİSTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SEC 4002 İNGİLİZCE VI SEÇMELİ 3 0 0 3
B 2 SEC 4004 ALMANCA VI SEÇMELİ 3 0 0 3
B 3 SEC 4006 RUSÇA VI SEÇMELİ 3 0 0 3
B 4 SEC 4008 FRANSIZCA VI SEÇMELİ 3 0 0 3
B 5 SEC 4010 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 6 SEC 4012 PROJE HAZIRLAMA SEÇMELİ 3 0 0 3
B 7 SEC 4014 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 8 SEC 4016 PROJE HAZIRLAMA SEÇMELİ 3 0 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 26. ve 27. maddeleri uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler 4 yıllık eğitimlerini 240 AKTS kredisini alarak tamamlamalıdır. Bu derece öğretim planında yer alan tüm dersleri ve 120 iş günü stajını başarı ile tamamlamış, kümülatif not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilmektedir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. O. Avşar KURGUN
Dokuz Eylül Üniversitesi
Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi
Atatürk Mahallesi, 174 Sokak, No.5
35680 Foça İzmir
Tel: 0232 8126885
E-mail: avsar.kurgun@deu.edu.tr