DERECE PROGRAMLARI

: Kanser Epidemiyolojisi Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji AD Kanser Epidemiyolojisi yüksek lisans programı 2015 yılında YÖK onayı ile kurulmuş anabilim dalıdır. Tıp Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunlarının Kanser Epidemiyolojisi alanında yüksek lisans yapma olanağına sahiptir.
Kanser toplumda kalp damar hastalıklarının ardından ikinci sıklıkta ölüm nedenidir. Bu konuda yapılacak ve toplum sağlığı temelli çalışmaların gerçekleştirilmesi için eğitilmiş insan gücü eksiği ciddi bir sorundur. Klinik onkolojideki hızlı gelişmelerle kanser tanılı hastaların tedavisinde güncel yaklaşımlar başarı ile uygulanmaktadır. Ancak %40 ı önlenebilir hastalık olan kanserlerin epidemiyolojik özellikleri bu konuda yapılması gerekenlerin planlanmasına olanak verecektir. Bu amaçla kanser epidemiyolojisi ve ülkemizin en önemli sorunlarından birisi olan ne, ne kadar, nerede sorularının kanser özelinde yanıtlanmasını sağlayacak ekibin oluşturulması için programın açılması planlanmıştır.
Anabilim dalımızda Onkoloji Enstitüsü ve Tıp Fakültesinin temel bilimlerine (Biyoistatistik, Biyoinformatik) ve klinik dallara (Medikal Onkoloji, Hemato-Onkoloji, Prevantif Onkoloji) ait öğretim üyeleri yer almaktadır. Programın süresi 1 yılı ders ve 1 yılı tez olmak üzere toplam 2 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Kanser Epidemiyolojisi Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan en az 55 almış olmak, Tıp Fakültesi mezunu ise TUS sınavından 50 almış olmak; Yabancı Dil sınavından (YDS) ya da eşlenirliği kabul dilmiş olan diğer yabancı dil sınavından en az 50 almış olmak ya da DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Aynı programa başka bir üniversitede devam etmiş öğrenciler aldıkları derslerin kredilerini AD önerisi ile ve SBE yönetim kurulu onayı ile kabul edildikleri programın kredisi olarak saydırabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Kanser Epidemiyolojisi AD 2015 yılında yüksek lisans programına başlamıştır. Bu programın amacı kanser epidemiyolojisi bilgisi ve terminolojisi hakkında bilgi sahibi olma, sunum becerisini geliştirme, alanındaki bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve alanında araştırma bilgi ve becerisine sahip olmadır. Program bölüm zorunlu dersleri ile birlikte kanser epidemiyolojisinin farklı alanlarındaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer AD ve Enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Temel epidemiyoloji, klinik ve genetik kanser epidemiyolojisi bilgisine epidemiyolojik metotları uygulama becerisine sahiptir.
2   Kanser epidemiyolojisi alanında sözlü ve yazılı sunum hazırlayıp sunar.
3   Kanser epidemiyolojisi alanında çalışmaları etik kurallar çerçevesinde yapar.
4   Kanser epidemiyolojisi alanındaki araştırmaların gerektirdiği bilgileri kullanır
5   Kanserle ilgili çalışmalarda epidemiyolojik ve istatistik bilgisine sahiptir.
6   Kanser Epidemiyolojisi ile ilişkili diğer konularda da bilgi edinme becerisi kazanır.
7   Tez çalışmasını ve Kanser Epidemiyolojisi ile ilişkili diğer çalışmaları planlar, uygular ve yazar, sunar ve yayına dönüştürür.
8   Kanıta dayalı epidemiyolojik bilgilerin bilimsel temellerini eleştirel olarak değerlendirir.
9   Epidemiyoloji araştırmalarını uygularken, etkili iletişim kurar.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu sağlık alanında uzman olarak çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

3. derece (doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

2 yıllıktır, her yıl 2 yarıyıl, her yarıyıl 16 hafta, toplamda 120 ECTSdir. Programda güz döneminde 5, bahar döneminde 4 adet ders zorunlu derstir. Diğer tüm dersler seçmelidir. Staj zorunluluğu yoktur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ONK 5027 ONKOLOJİYE GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 OKE 5001 KANSER ETİYOLOJİSİ VE PATOGENEZ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 OKE 5007 NUTRİSYONEL EPİDEMİYOLOJİSİ VE KANSER ZORUNLU 2 0 0 4
G 4 OKE 5005 KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ VE TEMEL İSTATİSTİK KAVRAMLAR ZORUNLU 2 2 0 5
G 5 OKE 5003 KANSER KAYIT SİSTEMLERİ ZORUNLU 2 2 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5039 TIP BİLİMLERİNDE VE TIP TERMİNOLOJİSİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 OKE 5011 KANSER MOLEKÜLER EPİDEMİYOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 OKE 5009 KANSERDE KLİNİK ARAŞTIRMALAR SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 HSA 5027 EPİDEMİYOLOJİDE TEMEL İLKELER SEÇMELİ 2 2 0 5
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I ZORUNLU 2 2 0 6
B 2 OKE 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 3 OKE 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 OKE 5002 KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ VE İLERİ İSTATİSTİK YÖNTEMLER ZORUNLU 2 2 0 6
B 5 OKE 5004 ORGAN SPESİFİK KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ ZORUNLU 2 2 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5006 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 2 0 8
B 2 ONK 5038 KLİNİK ONKOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 3 HSA 5036 HALK SAĞLIĞINDA BİLGİSAYAR UYGULAMALARI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 4 SBE 5044 DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN PLANLANMASI, YÜRÜTÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 OKE 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 OKE 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 1 arasınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 60 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır. Ayrıca tez projesini tamamlayıp jüri önünde sunmalı ve tezi jüri tarafından kabul edilmelidir.
54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Nur OLGUN
e-mail: nur.olgun@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4125801