DERECE PROGRAMLARI

: Perfüzyon Teknikleri Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Perfüzyon Teknikleri Uygulama ve Araştırma Yüksek Lisans Programının amacı; ülkemizde kalp ve/veya büyük damarlara yapılan müdahalelerde perfüzyonist olarak çalışmakta olan ve ekstrakorporeal dolaşım ekipmanını, kardiyopulmoner bypass prosedürleri sırasında kalp-akciğer makinasını yöneten sağlık elemanlarından konuları ile ilgili akademik çalışmalarda görev alacak, perfüzyon teknikleri ve uygulamalarına bilimsel katkılar sağlayabilecek, hasta bakım kalitesini bu çalışmalarla artırabilecek bilimsel donanımlı Perfüzyonist ünvanlı uzman sağlık personeli yetiştirebilmektir.
Günümüzde, Kalp ve Damar Cerrahisi merkezlerinde ileri teknoloji ile gerçekleştirilen tüm açık kalp ameliyatlarında ve büyük damarlara yapılan müdahalelerde kalp-akciğer makinesi veya diğer yapay dolaşım sistemlerine ve dolayısı ile perfüzyonistlere gereksinim vardır. Neonatal, infant, pediatrik, gebe ve erişkin tüm hasta gruplarında kalp cerrahisi operasyonlarında perfüzyonistler görev almaktadırlar. Perfüzyonistler, operasyon sırasında olduğu gibi operasyon öncesi ve sonrasında da kalp ve damar cerrahı ile sürekli iletişim halinde olup hasta hakkında alınan ve/veya alınabilecek karar, uygulama ve önlemlerde etkin rol oynarlar. Hasta, operasyon sırasında tüm yaşamsal desteğini sağlayacak kalp-akciğer makinasına bağlandığında hastada oluşan ve/veya oluşabilecek komplikasyonları engellemeye yönelik tedbirlerin alınmasında cerrah ve anestezist ile kesintisiz iletişim kurarak etkin ve önemli bir rol oynarlar.

Kazanılan Derece

Perfüzyon Teknikleri Yüksek Lisans derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan en az 55 almış olmak, Tıp Fakültesi mezunu ise TUS sınavından 50 almış olmak; Yabancı Dil sınavından (YDS) ya da eşlenirliği kabul dilmiş olan diğer yabancı dil sınavından en az 50 almış olmak ya da DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Aynı programa başka bir üniversitede devam etmiş öğrenciler aldıkları derslerin kredilerini AD önerisi ile ve SBE yönetim kurulu onayı ile kabul edildikleri programın kredisi olarak saydırabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu programdan mezun olanlar 26 Nisan 2011 yılında Resmi Gazete de çıkan mevzuata göre perfüzyonist olarak çalışabileceklerdir. Ayrıca, ülkemizdeki perfüzyonistlerin mesleki temsilcisi olan `Perfüzyonistler Derneği European Board of Cardiovascular Perfusion (EBCP) üyesidir. Açılması planlanan Perfüzyon Yüksek Lisans Programı, EBCP tarafından akredite edildiği takdirde yüksek lisans programdan mezun olan öğrencilerin açılacak sınavlara katılma hakkı kazanacaklardır. Sınavda başarılı olan adaylar yurt dışında da çalışma hakkına sahip olacaklardır.

Temel Program Kazanımları

1   Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri ile ilgili temel bilimsel sorulara açıklamalar yapabilir.
2   Alanla ilgili bilimsel araştırmaları gerekçe, yöntem ve sonuçları açısından yorumlayabilir.
3   Dolaşım sistemini ilgilendiren temel hematolojk kavramlar ve hematolojiye ait patofizyolojilerle ilgili öğretileri klinik uygulamada kullanabilir
4   Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
5   Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri alanındaki araştırmalarda ekip içinde görev alabilir; aldığı görevin sorumluluğunu tek başına üstlenebilir ve yerine getirmek üzere bağımsız çalışma yürütebilir.
6   Her seviyedeki yeni bilgiyi alanla ilgili mevcut bildikleriyle yorumlayabilir ve birleştirebilir.
7   Teorik ve pratik çalışmalarda iletişim ve bilgisayar teknolojilerini verimli olarak kullanır.
8   Teorik bilgiyi ve araştırma sonuçlarını sözel ya da yazılı olarak aktarabilir;bunu Türkçe olduğu kadar İngilizce olarak da yapabilir.
9   Etik değerlere bağlıdır ve kurumsal sosyal sorumluluğa uygun davranır.
10   Kalp ve Damar Sistemi ve Perfüzyon sistemleri ile ilgili araştırmalarının nihai olarak klinik uygulama ve faydayı hedeflemesi ilkesine uygun davranır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu 26 Nisan 2011 yılında Resmi Gazete de çıkan mevzuata göre perfüzyonist olarak çalışabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

3. derece (doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

2 yıllıktır, her yıl 2 yarıyıl, her yarıyıl 16 hafta, toplamda 120 ECTSdir. Programda güz döneminde 5, bahar döneminde 6 adet ders zorunlu derstir. Diğer tüm dersler seçmelidir. Staj zorunluluğu yoktur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I ZORUNLU 2 2 0 6
G 2 PER 5007 DOLAŞIM SİSTEMİ BİYOFİZİĞİ ZORUNLU 1 2 0 4
G 3 PER 5009 PERFÜZYON HEMATOLOJİSİ ZORUNLU 1 2 0 5
G 4 PER 5003 KARDİYOPULMONER BYPASS VE DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOPATOLOJİSİ ZORUNLU 1 2 0 5
G 5 PER 5001 KARDİYOPULMONER VE DOLAŞIM SİSTEMİ ANATOMİSİ ZORUNLU 1 2 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5031 DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMALARINDA ETİK İLKELER SEÇMELİ 2 0 0 4
G 2 PER 5011 KARDİYOVASKÜLER FARMAKOLOJİ SEÇMELİ 1 2 0 4
G 3 BMK 5017 TEMEL BİYODİNAMİK SEÇMELİ 2 1 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PER 5002 PERFÜZYON TEKNİKLERİ VE BİYOMEDİKAL ENSTRÜMANTASYON ZORUNLU 1 2 0 5
B 2 PER 5004 KALP VE DAMAR CERRAHİSİNDE ANESTEZİ ZORUNLU 1 2 0 4
B 3 PER 5006 KARDİYAK CERRAHİ VE EKSTRAKORPOREAL DOLAŞIM TEKNİKLERİ ZORUNLU 1 2 0 5
B 4 PER 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 PER 5010 DOLAŞIM DESTEK SİSTEMLERİ VE KALP-AKCİĞER NAKLİ ZORUNLU 1 2 0 4
B 6 PER 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 7 PER 5008 PEDİATRİK PERFÜZYON ZORUNLU 1 2 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5006 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 2 0 8
B 2 BMK 5016 DOLAŞIM-AKIŞKANLAR MEKANİĞİ SEÇMELİ 2 1 0 5
B 3 PER 5012 BİYOİSTATİSTİK SEÇMELİ 1 2 0 4
B 4 BYF 5004 BLOK 6 MAKALE YAZMA TEKNİKLERİ VE PROJE HAZIRLAMA SEÇMELİ 1 2 0 4
B 5 BYF 5014 BEYİN ARAŞTIRMALARINDA YENİ ANALİZ YAKLAŞIMLARI SEÇMELİ 2 2 0 6
B 6 BYF 5002 BLOK 5 BİYOFİZİKTE TEMEL ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 1 2 0 4
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PER 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PER 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her yarıyıl içinde sözlü ve yazılı sınavlar, ödevler, ayrıca final sınavları yapılır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 60 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır. Ayrıca tez projesini tamamlayıp jüri önünde sunmalı ve tezi jüri tarafından kabul edilmelidir.
54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. E.Erdem SİLİSTRELİ
e-mail: silistreli@yahoo.com
Tel: 90.232.4123207