DERECE PROGRAMLARI

: Klinik Uyku ve Bilinç Durumları Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Uyku ve Bilinç Durumları Anabilim Dalı
Başkanlığı görevini Prof. Dr. Murat Özgören sürdürmektedir.
Son yıllara kadar organizmanın fonksiyonları ve hastalıkları sadece uyanıklık durumunda incelenirken yakın zamanda hem temel bilimlerin hem de klinik bilimlerin uyku ile ilgili yaptıkları çalışmalarda artış bulunmaktadır. Bu çalışmalar ile uyku da organizmanın farklı reaksiyonlar verdiği ve fizyolojinin de buna bağlı olarak ne gibi farklılıklar gösterdiği ortaya konmaktadır.
Bu programın amacı uyku ve diğer bilinç durumlarında (anestezi, koma vb.) beyin- vücut faaliyetlerinin araştırması ve biyolojik ritimler, monitorizasyon, beyin ve ölçme yöntemleri, uyku kalitesi ve uyku bozuklukları alanında bilgi ve becerisi bulunan çağdaş bireyler yetiştirmektir.
Bu amaçlara ulaşabilmek için söz konusu programda anestezi, biyofizik, fizyoloji, göğüs hastalıkları, kulak-burun-boğaz, nöroloji, psikiyatri, biyoteknoloji ve mühendislik alanından uzman bilim insanları ile birlikte çalışılmaktadır.
Bu program dahilinde uykunun ve diğer bilinç durumlarının fizyolojik ve patolojik süreçlerinin araştırılması, uygun teknolojilerin geliştirilmesi ve öğretilmesi (bilgi ve beceri geliştirme düzeyinde) üzerine yapılanmış herhangi bir ulusal program bulunmamaktadır.

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan en az 55 almış olmak, Tıp Fakültesi mezunu ise TUS sınavından 50 almış olmak; Yabancı Dil sınavından (YDS) ya da eşlenirliği kabul dilmiş olan diğer yabancı dil sınavından en az 50 almış olmak ya da DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Uyku ve Bilinç Durumları Anabilim Dalı,
Temel Uyku ve Bilinç Durumları Yüksek Lisans Programında, diğer programlardan farklı olarak tanımlanmış önemli bir alana (uyku ve bilinç durumları) anesteziyoloji ve reanimasyon, biyofizik, fizyoloji, göğüs hastalıkları, kulak-burun-boğaz, nöroloji, biyoteknoloji ve mühendislik alanından uzman bilim insanları ile birlikte çalışılacak ve tüm disiplinleri kapsayan geniş ve özgün bir eğitim sağlanmaktadır. Uyku ve diğer bilinç durumlarının uluslararası standartlarda araştırılması ve geliştirilmesine yönelik eğitim verilmektedir.
Yüksek lisans mezunları kendilerini, yenilikçi ve yaratıcı olma, analitik düşünebilme, takım çalışmasına dahil olabilme, proje planlayabilme ve yürütebilme konularında yetkin görmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Klinik düzeyde uyku tıbbının tarihçesi, uykunun mekanizmaları, uyku tıbbında kullanılan ilaçların farmakolojisi hakkında bilgi sahibi olma
2   Klinik düzeyde uyku tıbbının tarihçesi, uykunun mekanizmaları, uyku tıbbında kullanılan ilaçların farmakolojisi hakkında bilgi sahibi olma
3   Klinikte farklı bilinç durumlarında görülen değişiklikler, ölçüm yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
4   Uyku bozukluklukları hakkında bilgi sahibi olma.
5   Sirkadiyen ritim ve bozuklukları hakkında bilgi sahibi olma
6   Klinikte mesleki becerilere sahip olma
7   Grup olarak çalışabilme becerisi, multidisipliner çalışmalar yapabilme becerisi
8   Farklı bilinç durumlarında ve uykuda monitorizasyon bilgisine hakim olma
9   Farklı bilinç durumlarında kullanılan eski ve yeni görüntüleme tekniklerinin temel prensiplerine hakim olma
10   Klinik düzeyde nöroanatomi hakkında bilgi sahibi olma
11   Nörobiyoloji, kognisyon tanımları hakkında bilgi sahibi olma
12   Uyku bozukluğu olan hasta ve hasta yakınları ile iletişim ve etik davranma hakkında bilgi sahibi olma
13   Klinikte görülen nörolojik hastalıklar ve bunlara bağlı olarak görülen uyku bozuklukları hakkında bilgi sahibi olma
14   Bilişsel psikolojinin özellikleri, bellek tanımları ve araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
15   Farklı duyulara ait algıların farklı yöntemlerle incelenmesine ve algıların diğer bilişsel süreçlerle ilişkilendirilmesine hakim olma
16   Temel sinyal işleme yöntemleri hakkında bilgiye sahip olma ve veriyi temel düzeyde analiz etme becerisi
17   Anadilde ve yabancı dilde yazılı ve sözlü anlatım
18   Araştırma yapma becerisi ve bilimsel araştırmalar için istatistik bilgisine sahip olma
19   Sorun tanımlama ve çözüm önerme yeteneği
20   Makale ve proje yazımı hakkında bilgiye sahip olma

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu program mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

3. derece (doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda güz döneminde 4, bahar döneminde 4 adet ders zorunlu derstir. Diğer tüm dersler seçmelidir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I ZORUNLU 2 2 0 6
G 2 KUB 5001 NORMAL UYKU VE KLİNİK ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 KUB 5003 KLİNİKTE UYKU, DİĞER BİLİNÇ DURUMLARI VE ÖLÇÜM ZORUNLU 1 2 0 3
G 4 KUB 5011 KLİNİK NÖROBİYOLOJİ VE KOGNİSYON ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 KUB 5007 KLİNİKTE TEMEL MESLEKİ BECERİLER VE ETİK ZORUNLU 1 2 0 2
G 6 KUB 5009 KLİNİKTE MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR VE ETİK ZORUNLU 1 0 0 2
G 7 KUB 5013 NÖROFİZYOLOJİYE GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 3
G 8 KUB 5005 SİRKADİYEN RİTİM VE SİRKADİYEN RİTİM BOZUKLUKLARI ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KUB 5015 KLİNİK VE UYKUDA GÖRÜLEN İZOLE SEMPTOMLAR, NORMAL VARYANTLARI SEÇMELİ 1 2 0 4
G 2 KUB 5017 UYKUYLA İLİŞKİLİ HAREKET BOZUKLUKLARI SEÇMELİ 1 2 0 4
G 3 KUB 5023 DUYUM VE ALGI SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 KUB 5021 SANTRAL UYKU APNE SENDROMU SEÇMELİ 1 2 0 4
G 5 KUB 5019 HİPERSOMNİLER SEÇMELİ 1 2 0 4
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BYF 5004 BLOK 6 MAKALE YAZMA TEKNİKLERİ VE PROJE HAZIRLAMA ZORUNLU 1 2 0 4
B 2 BYF 5006 BLOK 7 TEMEL SİNYAL İŞLEME ZORUNLU 1 2 0 4
B 3 KUB 5002 UYKU FİZYOLOJİSİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 KUB 5004 UYKU HASTALIKLARI VE KLİNİK ZORUNLU 2 0 0 3
B 5 KUB 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 KUB 5008 GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ ZORUNLU 1 2 0 2
B 7 KUB 5010 KLİNİK NÖROANATOMİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 8 KUB 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 9 KUB 5006 KLİNİKTE UYKUNUN VE DİĞER BİLİNÇ DURUMLARININ MONİTORİZASYONU ZORUNLU 1 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KUB 5012 PARASOMNİLER SEÇMELİ 1 2 0 4
B 2 KUB 5014 OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU SEÇMELİ 1 2 0 4
B 3 KUB 5020 NÖROLOJİK HASTALIKLAR VE UYKU BOZUKLUKLARI SEÇMELİ 1 2 0 4
B 4 KUB 5018 BİLİŞSEL PSİKOLOJİ VE BEYİN SEÇMELİ 2 2 0 3
B 5 KUB 5016 İNSOMNİLER SEÇMELİ 1 2 0 4
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KUB 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KUB 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formu nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ve Fakültesi/Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın ilgili maddeleri uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 60 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Herbir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Barış BAKLAN
baris.baklan@deu.edu.tr
0232 412 44 85-81