DERECE PROGRAMLARI

: Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü altında Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı YÖK Başkanlığının 08/08/2011 tarih ve B.30.0EÖB-101.03.01-5130 sayılı kararıyla kurulmuştur. 2012 yılı Güz döneminde kayıtlanan 10 öğrencisi ile eğitimini sürdürmektedir.
Bilişim teknolojilerinin artan önemine paralel olarak, işletmeler günümüzün ileri derecede rekabetçi ve küresel piyasalarında kendileri için fark yaratacak potansiyel projelere özel ilgi göstermekte ve kaynaklarını bu çeşit faaliyetlere yönlendirmektedirler.Buna bağlı olarak da bilgiyi, teknolojiyi ve insanları birlikte yönetebilecek bireylere olan ihtiyaç her yerde artmış bulunmaktadır.
Yönetim Bilişim Sistemleri yüksek lisans programı öğrencilere programlama dilleri, bilgisayar ve network teknolojileri, veritabanı, dağıtılmış süreç hesaplamaları, teknoloji trendleri, limitler, ekonomi, standardizasyon, e-ticaret ve yazılım projelerinin yönetimi konularında yoğun bilgi sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Ayrıca öğrencilerimize pazarlama, istatistik, karar alma teknikleri, ekonomik modül tasarımı gibi alanlarda ek bilgiler verecek dersler de sunulmaktadır.
Çalıştıkları kurumlarda ileri düzeyde teknoloji ile çözümler yapma yeteneğine sahip olarak yönetici konumuna gelmeyi arzulayan bireyler yetiştiren programın eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Birinci Düzey (Lisans) diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 55 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (UDS / KPDS / YDS) ya da eşlenirliği kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından (TOEFL IBT/PEARSON PTE/Goethe-Zertifikat/TestDaF/DELF&DALF) en az 50 almış olmak ya da DEU Yabancı Diller Yüksekokulu nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS), teknik ve davranışsal bilimleri birlikte kullanan ve herhangi bir sektörün farklı kademelerinde görev yapan kişilerin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgiyi bilişim teknolojileri yardımıyla, teknolojinin sağladığı her türlü olanaklarla ortaya koyan bir bilim dalıdır. Doğru karar vermek her kurumda çalışanın arzu ettiği ve yapması beklenen bir yönetim anlayışıdır. Bunun için en temel kriter konu ile ilgili her türlü ham veriyi elde edip bunun üzerine anlaşılabilir, yorumlanabilir ve kullanılabilir bilgilerin elde edilmesidir. YBS, her türlü güncel bilişim altyapısını donanım ve yazılım olanaklarını da kullanarak karar verme süreçlerini minimum hata ile oluşturma imkanı yaratan bir bilim dalı olmaktadır.
Ülkemizde tüm sektörlerde görev yapan her kademedeki yöneticilerin karar verirken ihtiyaç duyacağı bilgi gereksinimini karşılayacak bilişim sistemlerini kuran, işleten, bakım-onarımını sağlayan, güncelleyen personele ihtiyaç duymaktadır. İşletmeyi, yönetimi, karar vermeyi bilen bilişim tabanlı kişilerin ancak iyi bir sistem kuracağı ve yöneticilerin ihtiyacını karşılayacağı muhakkaktır.
Yukarıda belirtilen işleri yapacak bilişim personeli yetiştirmek bu programın amacı olmaktadır. Farklı Fakültelerin değişik bölümlerinde, özellikle İktisat, İşletme, İstatistik, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Halkla İlişkileri, İletişim, Uluslararası İlişkiler, Finans gibi bölümlerden mezun olan kişilerin bilgisayar temeli olması durumunda YBS konusunda yüksek lisans yaparak kendi konularında bilişim sistemlerini kullanarak kurumun etkin ve verimli çalışmasını sağlayabileceklerdir.
Türkiyede lisans düzeyinde öğrenci alan Fakülteye bağlı 10 tane ve Yüksekokula bağlı 6 tane Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü bulunmaktadır. Bu bölümlerden mezun olan öğrencilerin YBS alanında uzmanlaşmaları için lisansüstü seviyede eğitimlerine devam etmeleri ihtiyacı doğmaktadır. Gerek tez ve gerekse proje temelli yapılacak çalışmalar öğrencilerin YBS kullanarak kurumsal olarak ihtiyaç duyulan bir bilişim problemini çözmesi amaçlanmaktadır. 4 yıllık Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü mezunları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İşletme Fakülteleri, Denizcilik Fakülteleri, Mühendislik Fakülteleri, Mimarlık Fakülteleri ve Harp Okulu Mezunları bu anabilim dalına başvurabilirler.
Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuş olan Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde yüksek lisans öğrencilerinin her türlü YBS çalışması yapmalarına imkan sağlayacak iletişim altyapısı (fiber tabanlı), teknolojik makina parkı (sunucu ve güncel istemci bilgisayarlar) ve ihtiyaç duyulan yazılımlar (Mac, Windows, Unix ve Linux temelli) YBS ARGE Lab ve eğitim laboratuvarlarında hizmet vermektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Yönetim Bilişim Sistemleri programında aynı bölümün farklı anabilim dallarından 5 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Öğrenci ve ders kullanımındaki PC sayısı (laboratuvar) 36 adet olup hafta içi her gün saat 9.00 ile 17.00 arası kullanıma açıktır. Öğrencilerimizin proje ve tez ile ilgili çalışmalarına destek sağlayabilecek kütüphane ve ağ bağlantısı mevcuttur. Programın eğitim dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Bilgi Teknolojileri, yönetim ve organizasyon ve yöneylem araştırması alanlarında elde ettiği bilgileri uygun YBS araçları kullanarak herhangi bir probleme ilişkin çözüm önerilerine dönüştürebilmek.
2   YBS verilerini bilgi teknolojileri teknikleri kullanarak analiz edebilmek.
3   Farklı disiplinlerin YBS tabanlı problem çözümünde veri ihtiyaçlarını belirleyebilmek, bu verileri temin edebilmek ve verileri derleyerek işlemeye hazır hale getirebilmek.
4   YBS problemlerinin çözümünde yazılım kullanabilmek, kullandığı yazılımın çözüm stratejisini tanımlayabilmek ve daha önce hiç kullanmadığı yazılımların çalışma prensiplerini kavrayarak amacı doğrultusunda kullanabilmek.
5   Karşılaştığı YBS problemlerini çözmek için mevcut bilgisinin yetersiz olduğu durumları fark edebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek, bilgi edinmek için ana dilinde ve yabancı dildeki kaynaklara ulaşabilmek ve edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek problemin çözümünde kullanabilmek.
6   Bilimsel projelerde YBS uzmanı olarak tasarım yapabilmek ve projenin yürütülmesine katkı verebilmek.
7   Bir YBS probleminin takım halinde çözülmesi durumlarında, problemin her aşamasında bireysel sorumluluk alabilmek, takıma katkı verebilmek ve gerektiğinde takıma liderlik edebilmek.
8   YBS ile doğrudan ve dolaylı ilişkili ulusal ve uluslararası kalite ölçütlerini (TSE, DIN, EN, ISO) yorumlayarak kalite kültürü geliştirebilmek.
9   YBS konusunda her seviyede bilgilendirmeyi yazılı ve sözlü olarak yapabilmek, YBS uzmanı olan ve olmayanlar için problemleri ortaya koyan, çözüm yöntemi öneren ve önerdiği yöntemi tartışabilen içerikte bulguya dayalı bir rapor hazırlayabilmek.
10   Sosyal sorumluluk kapsamında çözülmesi gereken problemleri bir proje döngüsü içinde ele alarak tasarlayabilmek.
11   YBS problemlerinin çözümünde planlama, veri toplama, verilerinden bilgi çıkarılması, öneri getirme ve duyurma aşamalarında bilimsel ve etik değerlere göre hareket edebilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Yüksek Lisans programımızdan mezun olan öğrencilerimiz, Kamu sektöründe planlama, raporlama vb. departmanlarda Birim Yöneticiliği, Özel sektörde Bilgi İşlem Departmanı Yöneticiliği, Programcı, bilgi teknolojileri çözümleri üreten firmalarda Proje Uzmanı/Yöneticisi, Sistem Analisti/Tasarımcısı, IT Uzmanı, Satış-Pazarlama Bölümü Uzmanı/Yöneticisi, İnsan Kaynakları Uzmanı/Yöneticisi olabilmektedir. Ayrıca, üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev yapabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Yüksek Lisans programımız farklı lisans derecelerine sahip öğrencilerden oluşmaktadır. Bu nedenle tüm öğrencilerimizin aynı temel bilgi ile eğitimlerine başlayabilmeleri için programımızda toplam 5 adet zorunlu ders bulunmaktadır. 3 dönemde gerçekleştirilen derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, son dönemlerinde tez yürütmek ve başarmakla yükümlüdürler. Derslerin alınmasında ön koşul aranmamaktadır. Teorik ve uygulamalı derslerden oluşan programda uygulama ağırlıklı eğitim verilmektedir. YBS 5008 kodlu dersin adı Sosyal Medya ve İnternet Reklamcılığı Yönetimi olarak değiştirilmelidir. YBS 5010 kodlu dersin adı Yönetim Bilişim Sistemlerinde Güncel Konular olarak değiştirilmelidir. YBS 5009 kodlu dersin adı Kurumsal Kaynak Planlaması olarak değiştirilmelidir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 YBS 5023 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 9
G 2 SBE 5000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İYO 5025 YÖNETİM VE ORGANİZASYON SEÇMELİ 3 0 0 8
G 2 YBS 5041 E-İŞ VE E-TİCARET SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 YBS 5043 BİLİŞİM HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 YBS 5053 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 YBS 5047 WEB UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 6 YBS 5049 MEKANSAL BİLGİ SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 YBS 5051 SİSTEM VE PROJE YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 YBS 5045 YAZILIM GELİŞTİRME SEÇMELİ 3 0 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 YBS 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 2 YBS 5028 BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 3 0 0 6
B 3 YBS 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 YBS 5008 SOSYAL MEDYA VE İNTERNET REKLAMCILIĞI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 2 YBS 5010 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 YBS 5012 VERİ MADENCİLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 YBS 5016 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 YBS 5020 MEKANSAL VERİ YÖNETİMİ VE ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 YSB 5034 BULUT BİLİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 6
B 7 YBS 5024 BİLGİ GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 8 YBS 5026 VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 9 YBS 5030 ÜRETİM İŞLEMLER YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 10 YBS 5032 KARAR VERME TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 11 YBS 5022 VERİ GÖRSELLEŞTİRME VE RAPORLAMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 YBS 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 YBS 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programı teziyle beraber, ilgili dersler (52 AKTS), uzmanlık alanı dersi (2 AKTS), Seminer (2 AKTS) ve tez çalışması (60 AKTS) olmak üzere toplamda 120 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. Vahap TECİM
Tel: 0 232 301 07 50
Fax: 0 232 420 10 25
e-posta: vahap.tecim@deu.edu.tr
web: http://ybs.deu.edu.tr